Postup projednávání Plánu péče pro NP Šumava

Právní rámec

 • Zpracování, obsah a projednání Plánu péče se řídí zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
   § 18 - obsah a členění Plánu péče
   § 29 odst. 2, 3, 4 - projednání a schvalování

  Průběh přípravy Plánu péče a jeho projednání

 • Projednání a schvalování Plánu péče (dále jen PP) proběhlo podle zákona mimo správní řízení. MŽP i Správa NPŠ projednaly návrh PP v daleko širším rozsahu, než zákon ukládá.

 • Návrh PP byl připravován více než dva roky. V té době k němu probíhala vnitřní diskuse uvnitř NPŠ. Do podoby, kdy bylo možno jej předložit k připomínkám, byl připraven v I. čtvrtletí roku 2000.

 • 17. února 2000 stanovil ministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart harmonogram projednávání.

 • 24. března 2000 byl rozeslán všem 22 obcím, jejichž katastry leží v NP, aby se s jeho zněním seznámily před nadcházející regionální radou NPŠ. Povinnost ze zákona se týká pouze obcí delegovaných do Rady, kterých je jedenáct.

 • Na regionální Radě 28. března 2000 byl návrh PP projednán. V průběhu Rady byly pro potřeby zpracování připomínek rozdány další kopie PP - kromě tištěné formy byl předáván i v elektronické podobě. Termín předání připomínek a jejich projednání byl do konce května.

 • 30. března 2000 byl PP projednán na vědecké sekci Rady NPŠ. Všem členům vědecké sekce byl rovněž předán PP - dle jejich výběru v tištěné či elektronické podobě.

 • MŽP jmenovalo Oponentní radu k projednání PP, a ta ho obdržela k připomínkám. Kromě toho byl pro zachycení širšího spektra názorů – nad rámec povinnosti ze zákona - rozeslán PP k oponentnímu posouzení četným dalším fyzickým osobám a nevládním organizacím. Posudky vybraných odborníků byly pro MŽP zpracovávány za honorář.

 • Oponentní rada se k projednání připomínek svých členů a dalších oponentů sešla na MŽP 21. dubna 2000. Pozváno bylo 26 účastníků (z vědecké sféry, zástupci NP, MŽP, Správy CHKO ČR i z řad senátorů a poslanců). Oponentní rada uložila Správě NPŠ vyhodnocení připomínek do 31. května a jejich zapracování do PP do 30. června 2000. Ke schválení dopracovaného PP se Oponentní rada měla sejít v červenci.

 • Kromě tří zápisů o projednání připomínek sepsaných s okresními úřady je dalších 21 dokumentů (zápisů o projednání, stanovisek) o projednávání připomínek s obcemi, z toho jeden ze společného projednání PP se sedmi obcemi.

 • Sešlo se přes 300 připomínek, všechny byly sepsány a o každé je zaprotokolováno, jak byla řešena:
  - 82 připomínkám bylo vyhověno plně
  - 27 bylo vyhověno částečně
  - 82 připomínek bylo zamítnuto
  - ostatní připomínky byly řešeny v protokolu vysvětlením - měly charakter spíše obecný, nebo pramenily z neporozumění
  - velké procento připomínek bylo zcela protichůdných – vzájemně se vylučovalo, nezřídka i u jednoho připomínkujícího (proto jich bylo tolik zamítnuto).

 • Projednání s obcemi probíhalo převážně v květnu 2000. U řady obcí probíhalo jednání ve více kolech. Připomínky docházely postupně na několikrát. Z tohoto důvodu se jednání dostalo do skluzu a protáhlo se až do června.

 • Polovina srpna 2000 - projednání způsobu vyřešení a zapracování připomínek na MŽP. Následně byly připomínky MŽP uplatněny pro zpracování finální verze návrhu PP.

 • Průběžně byly zapracovávány také metodické připomínky od pracovní skupiny ustavené při MŽP pro zpracování metodiky PP v národních parcích.

 • Během přípravy semináře k PP v NPŠ na podzim 2000 bylo obesláno a pozváno 180 potenciálních účastníků, v řádném termínu se přihlásilo deset zájemců, seminář byl zrušen.

 • V průběhu zasedání vědecké sekce Rady NPŠ (5. října) proběhlo projednání PP s ukázkami řešení na příkladech v terénu.

 • Další podoba návrhu PP s protokolem o zpracování připomínek byla předána MŽP v polovině října 2000 a zároveň rozeslána Oponentní radě k posouzení.

 • Jednání Oponentní rady k projednání finálního návrhu PP proběhlo 13. prosince 2000. Byly vzneseny ještě dílčí připomínky k managementu I. zóny, které byly zapracovány a finální verze PP byla předána MŽP 18. prosince 2000.

 • MŽP schválilo PP 22. prosince 2000 a na NPŠ došel 29. prosince 2000.

 • Zásady PP pro péči o lesní ekosystémy byly projednávány s pracovníky obcí, jimž byly vydány lesní majetky v NPŠ (Kašperské Hory, Volary), a to papírově a kancelářsky, ale i v terénu, v souvislosti s přípravou zpracování LHP pro tyto lesy.

 • Na poradě vedení NPŠ byla přijata opatření pro publikování PP – výběr tiskárny, zadání tisku, zadání překladů do angličtiny a němčiny, zpracování předběžné internetové podoby PP.
  Na internetu je PP umístěn od 17. ledna 2001.
  Vytištění české verze (2000 ks) počátkem února 2001.

  Doplňující informace

  Výsledky vyhodnocení připomínek nevládních organizací (DUHA, Horní Otava, Veronika)
  - zohledněno plně nebo částečně 13
  - zamítnuto 12
  Příklady řešení připomínek:
  - DUHA námitkuje obecnou formulaci zásad, požaduje jejich dopracování do porostních skupin (záměna funkce PP s lesním hospodářským plánem). Nereálné – znamenalo by to zpracovat cca přes 20 000 návrhů opatření, v nich by se ztratila koncepce plánu, vznikl by strnulý neoperativní nástroj – proto byla námitka zamítnuta, ale našlo se jiné řešení – v rámci doporučení metodické skupiny MŽP byly zpracovány velmi podrobné a konkrétní rámcové směrnice pro účelové soubory – zároveň podklad pro zpracování LHP.
  - Horní Otava – požaduje doplnění údajů o velikosti vzniklých holin a jejich příčinách za posledních 5 let – bylo vyhověno.
  - Hnutí DUHA v I. zónách požaduje vyloučit jakékoli zásahy do populací autochtonních druhů organismů (tzn. včetně kůrovce) – zamítnuto.
  - Hnutí DUHA požaduje převod současné zóny II. A do I. zóny do roku 2005 – to je nárůst I. zóny o cca 10 000 ha za 5 let a o dalších cca 30 000 ha do roku 2025 – tj. cca na 75 % výměry NP.
  - Obce - vyžadují naopak snížení cílové výměry I. zóny a zpomalení postupu jejího rozšiřování.
   Protichůdné názory – hledalo se přijatelné řešení, které by vyhovělo částečně - nárůst I. zóny cca o 2 až 3 tisíce ha v roce 2002, cílový stav I. zóny nad 50 % s tím, že se bude v cca 10 letých horizontech vždy znovu rozhodovat podle vývoje situace (stav ekosystémů, nároky regionu).

  (z materiálů tiskového oddělení MŽP)