Plán péče Národního parku Šumava na období 2001 až 2010 schválen

Dne 22. prosince 2000 schválilo Ministerstvo životního prostředí jako ústřední orgán státní správy pro oblast ochrany přírody, příslušný podle ustanovení § 79 odst. 3, písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, návrh Plánu péče o Národní park Šumava.
Plán péče je pro každý národní park základním dokumentem, který podle zákona o ochraně přírody a krajiny obsahuje zejména stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů pro druhovou ochranu rostlin a živočichů, péči o les a půdu, vzhled krajiny, ekologické limity osídlení, dopravy, turistiky a hospodaření na území parku. Mimoto obsahuje též úkoly na úseku strážní a informační služby a zásadní vnitřní úkoly pro činnost správy národního parku jako orgánu ochrany přírody.
Návrh Plánu péče o národní park vypracovává příslušná správa národního parku. Návrh Plánu péče o Národní park Šumava vypracovala Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava ve spolupráci s četnými odborníky tak, aby svým obsahem a náležitostmi vyhovoval nejen platným obecně závazným právním předpisům, ale zejména podmínkám a potřebám rozvoje Národního parku Šumava.
Zpracovaný návrh Plánu péče byl – tak, jak to zákon předepisuje – projednán jak v radě národního parku, tak i se zástupci obcí, delegovanými do rady národního parku, a s dalšími důležitými subjekty a s orgány státní správy, jejichž činnosti se plán péče týká nebo může týkat. S návrhem Plánu péče byly seznámeny a své připomínky vznesly i četné nevládní organizace, včetně Hnutí DUHA. Pokud jde o obce, je třeba zdůraznit, že návrh Plánu péče byl projednán nejen se zástupci jedenácti obcí, delegovaných do Rady národního parku (tak, jak to ukládá zákon), nýbrž nad rámec zákona se zástupci všech dvaadvaceti obcí, na jejichž katastrálních územích se Národní park Šumava rozkládá.
O oponenturu zpracovaného návrhu plánu péče byly požádány některé významné osobnosti, zabývající se ochranou přírody, např. profesor Josef Fanta, profesor Jan Jeník, doktorka Eliška Nováková, ing. Igor Míchal a další. Jejich věcné a odůvodněné připomínky, stejně jako důležité připomínky obcí a ostatních subjektů, byly do návrhu Plánu péče zapracovány.
K návrhu Plánu péče o Národní park Šumava bylo vzneseno 319 připomínek, z nichž více než jedna třetina byla do návrhu zapracována. Samozřejmě, že nebylo možno vyhovět všem vzneseným připomínkám. Vyplývá to nejen z podstaty věci, když plán péče o národní park je široce koncipovaným dokumentem, ve kterém se protínají roviny svrchovaně odborné s rovinami obecnějšími a ani odborníci se v některých případech nemohou o optimálních formulacích problémů či opatření shodnout, ale i z prostého faktu, že připomínky, vznesené některými oprávněnými subjekty, si navzájem odporují a zpracovatelům pak nezbývá, než jednu akceptovat a jinou odmítnout.
Ministerstvo životního prostředí schválilo návrh Plánu péče o Národní park Šumava na základě doporučení Oponentní rady, kterou k projednání a posouzení návrhu jmenoval náměstek ministra životního prostředí ing. Josef Běle, CSc, jež byl zároveň předsedou Oponentní rady. Členy Oponentní rady byli opět přední odborníci z oblasti ochrany přírody, např. profesor Radomír Mrkva, ing. František Urban a další. Návrh Plánu péče byl schválen s účinností od 1. ledna 2001 na období let 2001 až 2010.
K vlastnímu procesu schvalování návrhu Plánu péče o Národní park Šumava je třeba v zájmu úplného informování nejširší veřejnosti připomenout, že nejde o proces, který by byl podřízen obvyklým regulím tzv. správního řízení. Na postup Ministerstva životního prostředí při schvalování plánu péče o národní park se podle zákona o ochraně přírody a krajiny (§ 90 odst. 1) obecné předpisy o správním řízení nevztahují. To na jedné straně dává ministerstvu jako orgánu státní správy ochrany přírody možnost postupovat do značné míry neformálně, na druhé straně to samozřejmě nedává možnost postupovat zcela svévolně. Postup přípravy, zpracování, projednání a schválení návrhu plánu péče o národní park stanoví rámcově zákon. Takto stanovený postup byl – jak vyplývá z toho, co je uvedeno výše – beze zbytku dodržen jak ze strany zpracovatele návrhu Plánu péče (tedy Správy národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava), tak i ze strany schvalujícího orgánu státní správy (tedy Ministerstva životního prostředí).

Kamenné moře pod Plešným jezerem

Na adresu těch, kdo nyní, po tom, co byl Plán péče o Národní park Šumava ministerstvem schválen, postup správy národního parku a ministerstva životního prostředí kritizují, poukazujíce na nedostatečné projednání návrhu, je třeba uvést, že striktní trvání na projednání každé verze návrhu Plánu péče, vzniklé po projednání a zapracování vznesených připomínek, by při rozsáhlosti Plánu péče a jeho širokém zaměření nutně vedlo k nepřiměřenému prodlužování celého procesu přípravy a schvalování plánu. Při nekompromisním trvání na každé vznesené připomínce – což je právem každého připomínkujícího subjektu – by se pak bez nadsázky mohlo stát, že by Plán péče o Národní park Šumava nebyl dokončen nebo schválen nikdy. Takový stav ovšem ani správa národního parku ani ministerstvo nemůže akceptovat, zvláště když platnost předchozího Plánu péče končí a případná neexistence nového schváleného Plánu péče by mohla být též oprávněně kritizována.
Ministerstvo životního prostředí stejně jako Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava má upřímný zájem na dobré a co nejširší spolupráci s obcemi na území národního parku i se všemi ostatními právnickými i fyzickými osobami, které se chtějí aktivně podílet na péči o území národního parku a na jeho rozvoji. Komunikace s obcemi bude pokračovat a neměla by být předem zatěžována vyhraněnými postoji, pramenícími z nedostatku informací nebo z nesprávného pochopení podstaty Plánu péče o národní park a procesu jeho schvalování. Obce ani nikdo jiný nejsou a nebudou schváleným Plánem péče o Národní park Šumava poškozeny ani zkráceny na svých právech a právem chráněných zájmech.
O schválení Plánu péče o Národní park Šumava byly bezprostředně informovány dotčené orgány státní správy. Protože Plán péče o Národní park Šumava je velmi rozsáhlý dokument (217 stran včetně příloh), nebyl ihned rozesílán všem subjektům, pro jejichž činnost je důležitý, tedy ani obcím na území národního parku. Správa národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava však Plán péče zveřejnila na internetových stránkách správy národního parku (www.npsumava.cz) a současně připravila vydání Plánu péče o Národní park Šumava jako tématické publikace. Ta je k dispozici nejširší odborné i laické veřejnosti od počátku února 2001.

JUDr. Ing. Jiří Staněk, CSc.,
vedoucí oddělení pro národní parky MŽP


Roklanský potok u Javoří pily
Foto: archiv MŽP