Plán péče nelze vzít zpět

Dne 18. ledna 2001 se sešli starostové ve Volarech a vydali tiskové prohlášení Stálé konference šumavských obcí “O nás bez nás”. Celé to bylo vyvoláno jejich mylným pocitem, že byli při přípravě a přijetí Plánu péče o národní park Šumava obejiti. Zákon o ochraně přírody a krajiny jasně říká, kolik a jaké obce se mají při zpracování plánů péče zúčastnit. Na území NP Šumava jde o jedenáct obcí. Plán se připravoval zhruba dva roky. V únoru minulého roku jsem uložil příslušnému náměstkovi a řediteli Správy Národního parku, aby byl návrh Plánu péče předložen k diskusi zainteresované veřejnosti. Jak ukazují další články v tomto čísle Zpravodaje, byl návrh diskutován skutečně široce a nad rámec zmíněného zákona – místo jedenácti obcí byl např. projednáván se zástupci všech 22 obcí, do jejichž katastrů národní park zasahuje, byť i jen několika hektary.
Jednou z výhrad obcí je, že jsme se snažili Plán péče přijmout před ustanovením krajů. Jenže minulému Plánu péče skončila platnost koncem roku 2000. Bylo by protizákonné, kdyby k 1. lednu 2001 nebyl přijat nový. Navíc obce vznášely připomínky stejně, ať už kraje ustaveny jsou či nejsou. Vítám další jednání se starosty i s krajskými zastupiteli, ale v žádném případě nemíním tento Plán péče “vzít zpět”, jak požadují starostové. Plán péče je platný. Zároveň plány velkých územních celků (například VÚC Klatovska, Prachaticka, které ještě nejsou dokončeny) musejí vycházet na území národního parku ze schváleného Plánu péče. Hierarchie přípravy územně-plánovací dokumentace je taková, že dílčím podkladem je Plán péče, a z něho teprve vychází plán VÚC.
Jedna z výtek byla, že starostové nevědí, jak konečná verze vlastně vypadá. Na Internetu je na stránce www.npsumava.cz Plán péče zveřejněn a v únoru byl vydán jako tematická publikace v nákladu 2000 kusů.
Mám zato, že šlo o nepříjemné nedorozumění. Vždyť například kapitola pátá “Veřejné využití území” je věnovaná problematice obyvatel místních obcí a návštěvníků NP Šumava. Na území parku trvale bydlí 2000 obyvatel. Návštěvníků sem přijíždí 1 800 000 ročně. Co činí Správa NP pro obce, aby tito návštěvníci přinášeli obcím profit? Kromě klasických projektů – nedávno bylo v obci Nová Pec uvolněno 7,9 mil. Kč na stavbu čistírny odpadních vod, dále jde o akce jako plynofikace, výstavba kanalizací apod. – jsou to činnosti přímo dané Plánem péče: péče o lyžařské značené trasy, podpora zachování a posílení funkce stávajících sídelních útvarů, podpora vytvoření prostoru a zázemí pro bydlení, podnikání a poskytování služeb. Tak např. Zelený autobus, dotovaný mnohasettisícovými částkami právě Správou NP Šumava, je ve všech ročních obdobích využíván i místními obyvateli. Zařízení Správy jsou integrována do běžného života obcí a vytvářejí pracovní příležitosti. Národní park byl, je a bude nejen parkem pro šumavskou přírodu či pro návštěvníky, ale i pro obce a občany, kteří tam žijí. A kdo má oči a zdravý rozum, vidí, jak se Šumava za posledních pět let pozvedla.
Plán péče je dán ze zákona. Je logické, že navazuje na strategii našich kolegů v bavorské části. Závazná část je pro rok 2001 až 2010 včetně, výhled je až do roku 2030. Pevně věřím, že mé příští návštěvy na území NP Šumava povedou k odstranění těchto nedorozumění.

RNDr. Miloš Kužvart,
ministr životního prostředí