Věstník MŽP 01/01


Seznam obecně závažných právních předpisů, resortních předpisů, metodických pokynů, návodů a sdělení platných k l. lednu 2001

A. Životní prostředí všeobecně

B. Jednotlivé složky

I. Vodní hospodářství

II. Ochrana ovzduší

III. Ochrana přírody a krajiny

IV. Ochrana zemědělského půdního fondu

V. Lesní hospodářství

VI. Ochrana horninového prostředí

VII. Odpadové hospodářství

VIII. Posuzování vlivů na životní prostředí

IX. Nakládání s chemickými látkami

X. Prevence závažných havárií

XI. Nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty

C. Ostatní

Samostatnou přílohou této částky jsou Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištení splnění požadavku směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší a ozónové vrstvy Země

SDĚLENÍ

1   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištení splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 88/609/EEC, č. 94/66/EC a č. 84/360/EEC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů

2   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištení splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 89/369/EEC, č. 89/429/EEC a č. 94/67/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů

3   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištení splnění požadavků směrnice Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 1999/13/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů

4   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištění splnení požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 93/12/EEC a č. 1999/32/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země a jeho prováděcích předpisů

5   Sdělení k novým požadavkům, které vyplývají z přijetí směrnic 96/62, 99/30/EC, 92/72/EEC

6   Parlamentu a Rady 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzínu a jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím

7   Sdělení Ministerstva životního prostředí k zajištení požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EC) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (zákon o ovzduší) a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů