7. SDĚLENÍ
Ministerstva životního prostředí k zajištění požadavků Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EC) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozonové vrstvy a klimatického systému Země (zákon o ovzduší)

Určeno
1) Fyzickým a právnickým osobám, které zacházejí s regulovanými látkami a s výrobky, které takové látky obsahují, tj. především je vyrábějí, dovážejí, vyvážejí, dodávají na trh, skladují, provádějí sběr, recyklování, znovuzískávání a zneškodňování.
2) Orgánům veřejné správy.
3) Kontrolním orgánům - České inspekci životního prostředí, České obchodní inspekci a celním orgánům.

V návaznosti na Nařízení (EC) č. 2037/2000 bude přijata nová právní úprava ochrany ozonové vrstvy Země ve formě nového zákona o ovzduší, která jej implementuje v celém jeho věcném obsahu a bude v účinnosti do doby vstupu ČR do ES. Účinnost nového zákona a jeho prováděcích předpisů se předpokládá od 1. 11. 2001. Nový zákon zruší a nahradí stávající zákon č. 86/1995 Sb., o ochraně ozonové vrstvy Země. Principy tohoto zákona budou v novém zákonu zachovány.
Účelem Nařízení (EC) č. 2037/2000 je zajištění požadavku Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, na úrovni jeho Montrealského dodatku z roku 1997. Tento právní předpis nabyl účinnosti ve všech státech ES od 1. 10. 2000. Po rozšíření ES se stane platným předpisem i pro vstupující státy.

Hlavní ustanovení návrhu nového zákona o ovzduší týkající se ochrany ozonové vrstvy jsou:

1) Základní pojmy

Pro účely zákona se v oblasti ochrany ozonové vrstvy Země rozumí:
- regulovanými látkami - látky poškozující ozonovou vrstvu Země, kterými jsou plně substituované chlorfluorderiváty uhlovodíků, jiné zcela halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků, halony, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, bromchlormethan, částečně substituované bromfluorderiváty uhlovodíků a částečně substituované chlorfluorderiváty uhlovodíků, samotné nebo ve směsi, původní, znovuzískané, recyklované nebo regenerované. Za regulovanou látku se nepovažuje nevýznamné množství regulované látky pocházející z neúmyslné nebo nahodilé výroby během výrobního procesu, z nezreagované suroviny, nebo z používání jako technologický prostředek, který je přítomen v chemických látkách jako stopová nečistota, nebo je emitován během výroby produktu nebo manipulace s ním. Regulované látky včetně jejich izomerů jsou uvedeny v příloze.
- zacházením s regulovanými látkami - jejich vyrábění, dovážení, vyvážení, dodávání na trh, skladování, sběr, recyklování, znovuzískávání a zneškodňování. Zacházením je též použití látky ve výrobním procesu, pro karanténní účely a předzásilkové aplikace,
- zacházením s výrobky – jejich vyrábění, dovážení, vyvážení a obsahují-li regulované látky, jejich sběr za účelem recyklace, znovuzískávání a zneškodnění regulovaných látek,
- znovuzískáváním – sběr a skladování regulovaných látek, např. ze strojního a jiného zařízení a z nádob s uzavřeným prostorem, během servisu nebo před jejich likvidací,
- recyklováním - opětné používání znovuzískané regulované látky po procesu základního vyčištění, jako je např. filtrace a sušení. V případě recyklace chladiv zahrnuje recyklace také plnění chladiva zpět do zařízení,
- regenerací - přepracování a zušlechťování znovuzískané regulované látky v procesech, jako jsou filtrace, sušení, destilace, chemické zpracování apod., s cílem přivést takovou látku do stavu, který vyhovuje určenému jakostnímu standardu, což často znamená zpracování v centrálním zařízení mimo místa použití,
- karanténní a předzásilkové aplikace - použití regulované látky pro karanténní a dezinfekční účely ochrany zboží před přepravou,
- surovinou – každá regulovaná látka nebo nová látka, která prochází chemickou přeměnou v procesu, v němž se zcela mění její původní složení a jejíž emise jsou nevýznamné,
- základní potřebou - nezbytná potřeba regulovaných látek pro stanovené účely, kde není možná náhrada použití již zakázaných regulovaných látek pro zajištění ochrany zdraví a životů lidí, obrany a bezpečnosti státu, leteckého provozu a jaderných zařízení,
- dodáváním na trh - dodávání nebo poskytování regulovaných látek nebo výrobků obsahujících tyto látky třetím osobám, a to za úplatu nebo zdarma,
- použitím regulovaných látek - užití ve výrobě nebo v údržbě, zejména při plnění a údržbě výrobků nebo zařízení nebo v jiných procesech, kromě použití jako suroviny nebo technologického prostředku.

2) Zákaz, omezování výroby, dodávání na trh a používání regulovaných látek

- plně substituovaných chlorfluorderivátů uhlovodíků,
- jiných zcela halogenovaných chlorfluorderivátů uhlovodíků,
- halonů,
- tetrachlormethanu,
- 1,1,1-trichlorethanu,
- částečně substituovaných bromfluorderivátů uhlovodíků, jakož i výrobků je obsahujících.

- methylbromidu,
- částečně substituovaných chlorfluorderivátů uhlovodíků,
- bromchlormethanu.

3) Zákaz a omezení používání částečně substituovaných chlorfluoruhlovodíků

- v aerosolech,
- jako rozpouštědla,
- jako chladiva,
- pro výrobu pěn,
- jako nosný plyn pro sterilizaci látek v uzavřených systémech v zařízení vyrobených po 31. prosinci 1997.

- v laboratorních aplikacích, včetně výzkumu a vývoje,
- jako suroviny nebo
- jako technologický prostředek v zařízení, jejichž emise jsou nevýznamné.

4) Povolení k dovozu

- Dovoz regulovaných látek nebo výrobků je obsahujících lze uskutečnit jen na základě povolení. Na povolení není právní nárok.
- V příloze je uveden seznam závazných kódů kombinované nomenklatury pro účely evidence a dokumentace při zacházení s regulovanými látkami a výrobky je obsahujícími.

5) Omezení vývozu regulovaných látek nebo výrobků je obsahujících

Zakazuje se vyvážet plně substituované chlorfluorderiváty uhlovodíků, jiné zcela halogenované chlorfluorderiváty uhlovodíků, halony, tetrachlormethan, 1,1,1-trichlorethan, methylbromid, bromchlormethan a částečně substituované chlorfluorderiváty uhlovodíků nebo výrobky tyto látky obsahující nebo jejichž trvalá funkce závisí na dodávce těchto látek.

6) Povolení vývozu

Vývoz regulovaných látek a výrobků je obsahujících lze uskutečnit, pokud není zakázán, jen na základě povolení, které vydává ministerstvo. Na povolení není právní nárok.

7) Znovuzískávání použitých regulovaných látek a zamezování jejich úniku

- v chladicích nebo v klimatizačních zařízeních a v zařízeních s tepelnými čerpadly, v chladničkách a mrazničkách určených pro domácnost,
- v zařízeních obsahujících rozpouštědla,
- v systémech požární ochrany a hasicích přístrojích
- musí být pro účely zneškodnění, regenerace či recyklace znovuzískány během servisních prací, údržby, opravy, demontáže či likvidace zařízení. Závazné technologie znovuzískávání stanoví ministerstvo.

8) Evidence, vykazování a registr regulovaných látek

- Dovozci v vývozci regulovaných látek je povinni tyto látky evidovat a oznámit ministerstvu do 28. února příslušného kalendářního roku údaje za uplynulý kalendářní rok.
- Celní orgány předávají ministerstvu do 28. února příslušného kalendářního roku výpis z celní evidence vývozu a dovozu regulovaných látek nebo výrobků tyto látky obsahující podle jednotlivých podnikatelů za uplynulý kalendářní rok v rozsahu těchto údajů: obchodní název (firma), IČO, druh regulované látky nebo výrobku je obsahující, množství, stát dovozu a vývozu, datum dodávky a číslo povolení vydaného ministerstvem. Na vyžádání poskytnou celní orgány v průběhu kalendářního roku informaci o stavu ve vývozu a dovozu regulovaných látek u vybraných podnikatelů.
- Podnikatel, který obdržel povolení k zacházení s regulovanými látkami nebo s výrobky je obsahujícími, předá ministerstvu nejpozději do 28. února kalendářního roku zprávu o množství regulovaných látek, se kterými skutečně v předchozím kalendářním roce zacházel

9) Poplatky za výrobu a dovoz regulovaných látek a výrobků je obsahující

- regulované látky použité jako vstupní suroviny pro přepracování na jiné chemické sloučeniny,
- vyrobené nebo dovezené regulované látky sloužící pouze pro účely zajištění ochrany zdraví a života lidí v rámci základní potřeby.

10) Nápravná opatření a sankce

11) Kompetence

Ministerstvo životního prostředí

- je orgánem státní správy v oblasti ochrany ovzduší a ochrany ozonové vrstvy Země a na těchto úsecích řídí výkon státní správy,
- vykonává vrchní státní dozor na úseku ochrany ovzduší a ochrany ozonové vrstvy Země,
- vydává i odnímá povolení k zacházení s regulovanými látkami,

Ministerstvo zdravotnictví

- přijímá opatření zaměřená na snižování spotřeby regulovaných látek pro zajištění ochrany života a zdraví s ohledem na dostupné náhrady a požadavky zabezpečení zdravotní péče. K tomuto účelu získává a zpracovává podklady a hodnocení a předává je ministerstvu.

Česká inspekce životního prostředí

- dozírá na dodržování ustanovení právních předpisů a rozhodnutí týkajících se ochrany ovzduší a ochrany ozonové vrstvy Země,
- ukládá pokuty za porušení povinností vyplývající ze zákona,

Česká obchodní inspekce

- kontroluje prodej regulovaných látek a výrobků je obsahujících,
- za zjištěné nedostatky ukládá pokuty.

Obec v přenesené působnosti

- stanoví nařízením obce způsob sběru výrobků obsahující regulované látky (použité chladničky, mrazničky a jiné výrobky obsahující regulované látky) a místo jejich dočasného shromažďování. Obec současně vede evidenci o těchto výrobcích a nakládá s nimi v souladu s tímto zákonem,

Celní úřady

- provádějí kontrolu dovozců a vývozců regulovaných látek a látek ovlivňujících klimatický systém Země (dále jen “vybrané látky”) na hraničních přechodech, v celních skladech a ve svobodných celních pásmech,
- zajišťují zavedení kódů kombinované nomenklatury pro regulované látky a výrobky je obsahující, vybrané látky a pro nové látky a kontrolují jejich používání při dovozu a vývozu,
- nepropustí dovážené nebo vyvážené regulované látky a výrobky je obsahující, nebude-li jim současně s celním prohlášením předloženo povolení ministerstva vydaného podle tohoto zákona nebo bude-li povolené množství překročeno. Propuštění zboží do jiného celního režimu, než je režim tranzitu, vyznačí celní orgány v povolení vydaném podle tohoto zákona,
- poskytují ministerstvu potřebné individuální údaje z celní evidence, které se týkají vývozů a dovozů regulovaných látek a výrobků je obsahujících a vybraných látek. Obdobné údaje poskytují při vývozu a dovozu paliv, výrobků obsahující těkavé organické sloučeniny a dalších zařízení, výrobků či materiálů, které při svém použití znečišťují nebo mohou znečišťovat ovzduší.

Pověření zaměstnanci orgánů veřejné správy jsou oprávněni při výkonu své činnosti

- v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do cizích objektů užívaných pro podnikatelskou činnost nebo provozování jiné hospodářské činnosti a vykonávat tam povinnosti stanovené tímto zákonem, pokud k tomu není třeba povolení podle zvláštních zákonů. Za škodu při tom způsobenou odpovídá stát, této odpovědnosti se nemůže zprostit,
- požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu kontroly,
- odebírat vzorky za účelem zjištění totožnosti regulovaných látek a na náklady kontrolovaných osob provádět nebo zajišťovat jejich rozbory,
- zadržet zboží na náklady podnikatele v případě zjištění zakázaných regulovaných látek. V případě podezření na přítomnost regulovaných látek může inspekce zboží zadržet až do zjištění výsledku. Náklady na skladování regulovaných látek nebo výrobků hradí kontrolovaná osoba. O vydání nebo odnětí regulovaných látek nebo výrobků sepíše inspektor úřední záznam.

Hlavní změny obsažené v návrhu nového zákona o ovzduší v porovnání se zákonem č. 86/1995 Sb.

Formulace základních pojmů vychází z Montrealského protokolu. V porovnání se zákonem č. 86/1995 Sb. je definiční obor nového zákona širší a podrobnější. Seznam regulovaných látek je rozšířen o látku bromchlormethan. Je stanoven termín zákazu methylbromidu a zkracuje se termín zákazu dovozu částečně substituovaných chlorfluorderivátů uhlovodíků. V širší míře je v novém zákonu upraveno znovuzískávání, recyklace a regenerace regulovaných látek. Zvyšují se poplatky za dovoz a výrobu regulovaných látek. Rozšiřuje se oblast kontroly a rozpětí použitelných sankcí za neplnění zákona.

Příloha
Regulované látky

Skupina

Látka

ODP1)

Skupina I

CFCl3 CFC-11

1,0

 

CF2Cl2 CFC-12

1,0

 

C2F3Cl3 CFC-113

0,8

 

C2F4Cl2 CFC-114

1,0

 

C2F5Cl CFC-115

0,6

Skupina II

CF3Cl CFC13

1,0

 

C2FCl5 CFC-111

1,0

 

C2F2Cl4 CFC-112

1,0

 

C3FCl7 CFC-211

1,0

 

C3F2Cl6 CFC-212

1,0

 

C3F3Cl5 CFC-213

1,0

 

C3F4Cl4 CFC214

1,0

 

C3F5Cl3 CFC-215

1,0

 

C3F6Cl2 CFC-216

1,0

 

C3F7Cl CFC-217

1,0

Skupina III

CF2BrCl halon-1211

3,0

 

CF3Br halon-1301

10,0

 

C2F4Br2 halon-2402

6,0

Skupina IV

CCl4 tetrachlormethan

1,1

Skupina V

C2H3Cl32) 1,1,1-trichlorethan

0,1

Skupina VI

CH3Br methylbromid

0,6

Skupina VII

CHFBr2

1,0

 

CHF2Br

0,74

 

CH2Fbr

0,73

 

C2HFBr4

0,8

 

C2HF2Br3

1,8

 

C2HF3Br2

1,6

 

C2HF4Br

1,2

 

C2H2Fbr3

1,1

 

C2H2F2Br2

1,5

 

C2H2F3Br

1,6

 

C2H3Fbr2

1,7

 

C2H3F2Br

1,1

 

C2H4Fbr

0,1

 

C3HFBr6

1,5

 

C3HF2Br5

1,9

 

C3HF3Br4

1,8

 

C3HF4Br3

2,2

 

C3HF5Br2

2,0

 

C3HF6Br

3,3

 

C3H2Fbr5

1,9

 

C3H2F2Br4

2,1

 

C3H2F3Br3

5,6

 

C3H2F4Br2

7,5

 

C3H2F5Br

1,4

 

C3H3Fbr4

1,9

 

C3H3F2Br3

3,1

 

C3H3F3Br2

2,5

 

C3H3F4Br

4,4

 

C3H4Fbr3

0,3

 

C3H4F2Br2

1,0

 

C3H4F3Br

0,8

 

C3H5Fbr2

0,4

 

C3H5F2Br

0,8

 

C3H6Fbr

0,7

Skupina VIII

CHFCl2 HCFC-213)

0,040

 

CHF2Cl HCFC-223)

0,055

 

CH2Fcl HCFC-31

0,020

 

C2HFCl4 HCFC-121

0,040

 

C2HF2Cl2 HCFC-122

0,080

 

C2HF3Cl2 HCFC-1233)

0,020

 

C2HF4Cl HCFC-1243)

0,022

 

C2H2Fcl3 HCFC-131

0,050

 

C2H2F2Cl2 HCFC-132

0,050

 

C2H2F3Cl HCFC-133

0,060

 

C2H3Fcl2 HCFC-141

0,070

 

CH3FCl2 HCFC-141b3)

0,110

 

C2H3F2Cl HCFC-142

0,070

 

CH3F2Cl HCFC-142b3)

0,065

 

C2H4Fcl HCFC-151

0,005

 

C3HFCl6 HCFC-221

0,070

 

C3HF2Cl5 HCFC-222

0,090

 

C3HF3Cl4 HCFC-223

0,080

 

C3HF4Cl3 HCFC-224

0,090

 

C3HF5Cl2 HCFC-225

0,070

 

CF3CF2CHCl2 HCFC-225ca3)

0,025

 

CF2ClCF2CHClF HCFC-225cb3)

0,033

 

C3HF6Cl HCFC-226

0,100

 

C3H2Fcl5 HCFC-231

0,090

 

C3H2F2Cl4 HCFC-232

0,100

 

C3H2F3Cl3 HCFC-233

0,230

 

C3H2F4Cl2 HCFC-234

0,280

 

C3H2F5Cl HCFC-235

0,520

 

C3H3Fcl4 HCFC-241

0,090

 

C3H3F2Cl3 HCFC-242

0,130

 

C3H3F3Cl2 HCFC-243

0,120

 

C3H3F4Cl HCFC-244

0,140

 

C3H4Fcl3 HCFC-251

0,010

 

C3H4F2Cl2 HCFC-252

0,040

 

C3H4F3Cl HCFC-253

0,030

 

C3H5Fcl2 HCFC-261

0,020

 

C3H5F2Cl HCFC-262

0,020

 

C3H6Fcl HCFC-271

0,030

Skupina IX

CH2BrCl bromchlormethan 

0,120

1) Uvedené hodnoty schopnosti reagovat s ozonem v ozonosféře jsou založené na současných znalostech a budou pravidelně revidovány na základě rozhodnutí přijatých stranami.
2) Vzorec se nevztahuje k 1,1,2-trichlorethanu.
3) Identifikuje komerčně nejrentabilnější látky, jak se předpisuje v Protokolu.

Skupiny, kódy Kombinované nomenklatury 99 a popisy regulovaných látek

Skupina

Kód CN 99

Popis

Skupina I

2903 41 00

Trichlorfluormethan

 

2903 42 00

Dichlordifluormethan

 

2903 43 00

Trichlortrifluorethany

 

2903 44 10

Dichlortetrafluorethany

 

2903 44 90

Chlorpentafluorethan

Skupina II

2903 45 10

Chlortrifluormethan

 

2903 45 15

Pentachlorfluormethan

 

2903 45 20

Tetrachlordifluorethany

 

2903 45 25

Heptachlorfluorpropany

 

2903 45 30

Hexachlordifluorpropany

 

2903 45 35

Pentachlortrifluorpropany

 

2903 45 40

Tetrachlortetrafluorpropany

 

2903 45 45

Trichlorpentafluorpropany

 

2903 45 50

Dichlorhexafluorpropany

 

2903 45 55

Chlorheptafluorpropany

Skupina III

2903 46 10

Bromchlordifluormetan

 

2903 46 20

Bromtrifluormethan

 

2903 46 90

Dibromtetrafluorethany

Skupina IV

2903 14 00

Tetrachlormethan

Skupina V

2903 19 10

1,1,1-trichlorethan

Skupina VI

2903 30 33

Methylbromid

Skupina VII

2903 49 30

Hydrobromfluoromethany, -ethany nebo propany

Skupina VIII

2903 49 10

Hydrochlorfluoromethany, -ethany nebo propany

 

ex 3824 71 00

Směsi obsahující jednu nebo více látek spadajících mezi kódy 2903 46 10 až 2903 45 55

 

ex 3824 79 00

Směsi obsahující jednu nebo více látek spadajících mezi kódy 2903 46 10 až 2903 46 90

 

ex 3824 90 95

Směsi obsahující jednu nebo více látek spadajících mezi kódy 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 nebo 2903 49 30

Skupina IX

 

Bromchlormethan

Symbol “ex” před kódem znamená, že do této dílčí položky mohou spadat i jiné výrobky než ty, které jsou uvedeny ve sloupci Popis.

Kódy Kombinované nomenklatury (CN) pro výrobky obsahující regulované látky
{tyto celní kódy jsou uvedeny jako vodítko pro celní orgány členských států}

1. Osobní a nákladní automobily vybavené klimatizačními jednotkami

8701 20 10 – 8701 90 90
8702 10 11 – 8702 90 90
8703 10 11 – 8703 90 90
8704 10 11 – 8704 90 00
8705 10 00 – 8705 90 90
8706 00 11 – 8706 00 99

2. Chladicí zařízení a klimatizační zařízení, zařízení s tepelnými čerpadly, pro komerční použití a použití v domácnostech
Chladničky

8418 10 10 – 8418 29 00
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10 – 8418 69 99

Mrazničky

8418 10 10 – 8418 29 00
8418 30 10 – 8418 30 99
8418 40 10 – 8418 40 99
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10 – 8418 61 90
8418 69 10 – 8418 69 99

Zařízení na odstraňování vlhkosti

8415 10 00 – 8415 83 90
8479 60 00
8479 89 10
8479 89 98

Vodní chladiče a jednotky pro zkapalnění plynu

8419 60 00
8419 89 98

Stroje na přípravu ledu

8418 10 10 – 8414 29 00
8418 30 10 – 8418 30 99
8418 40 10 – 8414 40 99
8418 50 11 – 8418 50 99
8418 61 10 – 8418 61 90
8418 69 10 – 8418 69 99

Klimatizační jednotky a jednotky s tepelným čerpadlem

8415 10 00 – 8415 83 90
8418 61 10 – 8418 61 90
8418 69 10 – 8418 69 99
8418 99 10 – 8418 99 90

3. Aerosolové výrobky, kromě lékařských aerosolů

Potravinářské výrobky

0404 90 21 – 0404 90 89
1517 90 10 – 1517 90 99
2106 90 92
2106 90 98

Barvy a laky, připravené vodní pigmenty a barviva

3208 10 10 – 3208 10 90
3208 20 10 – 3208 20 90
3208 90 11 – 3208 90 99
3209 10 00 – 3209 90 00
3210 00 10 – 3210 00 90
3212 90 90

Kosmetické a toaletní přípravky

3303 00 10 – 3303 00 90
3304 30 00
3304 99 00
3305 10 00 – 3305 90 90
3306 10 00 – 3306 90 00
3307 10 00 – 3307 30 00
3307 49 00
3307 90 00

Přípravky na bázi povrchově aktivních látek

3402 20 10 – 3402 20 90

Mazací přípravky

2710 00 81
2710 00 97
3403 11 00
3403 19 10 – 3403 19 99
3403 91 00
3403 99 10 – 3403 99 90

Přípravky pro domácnost

3405 10 00
3405 20 00
3405 30 00
3405 40 00
3405 90 10 – 3405 90 90

Předměty z hořlavých materiálů

3606 10 00

Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy atd.

3808 10 10 – 3808 10 90
3808 20 10 – 3808 20 80
3808 30 11 – 3808 30 90
3808 40 10 – 3808 40 90
3808 90 10 – 3808 90 90

Přípravky pro úpravu povrchu

3809 10 10 – 3809 10 90
3809 91 00 – 3809 93 00

Přípravky a náplně pro hasicí přístroje, granáty s hasicí náplní

3813 00 00

Organická smíšená rozpouštědla atd.

3814 00 10 – 3814 00 90

Tekutiny na odstraňování ledu

3820 00 00

Výrobky chemického průmyslu a souvisejících odvětví

3824 90 10
3824 90 35
3824 90 40
3824 90 45 – 3824 90 95

Silikony v primární formě

3910 00 00

Zbraně

9304 00 00

4. Přenosné hasicí přístroje

8424 10 10 – 8424 10 99

5. Izolační desky, panely a kryty trubek

3917 21 10 – 3917 40 90
3920 10 23 – 3920 99 90
3921 11 00 – 3921 90 90
3925 10 00 – 3925 90 80

3926 90 10 – 3926 90 99

6. Předpolymery

3901 10 10 – 3911 90 99

RNDr. Jiří Dobiášovský, v.r.
odbor ochrany ovzduší MŽP