6. SDĚLENÍ
k implementaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 94/63/EC o omezování emisí těkavých organických látek vznikajících při skladování benzínu a jeho distribuci od terminálů k čerpacím stanicím

Vymezení zdrojů:
Činnosti, zařízení,vozidla a plavidla používaná ke skladování, plnění a přepravu benzínů z jednoho terminálu do druhého, nebo z terminálu do čerpací stanice.

Definice:
Skladovací zařízení: je každá stacionární nádrž v terminálu používaná ke skladování benzínu
Terminál: je každé zařízení, které se používá pro skladování a plnění benzínu do silničních cisternových vozidel, železničních cisternových vagónů nebo plavidel, včetně všech skladovacích armatur na místě tohoto zařízení
Mobilní kontejner: je každá cisterna přepravovaná po silnici, železnici nebo vodních cestách, použitá pro přepravu benzínu z jednoho terminálu do druhého nebo z terminálu do čerpací stanice
Čerpací stanice: je každé zařízení, kde se benzín vydává ze stacionárních skladovacích nádrží do palivových nádrží motorových vozidel

Základní požadavky směrnice:
1. Požadavky na skladovací zařízení v terminálech (článek 3, příloha I směrnice)
2. Požadavky na vybavení pro plnění a stáčení mobilních kontejnerů v terminálech (článek 4, příloha II a IV)
3. Požadavky na konstrukci mobilních kontejnerů (článek 5, příloha IV)
4. Požadavky na plnění do skladovacích nádrží čerpacích stanic a terminálů s meziskladovaním par (článek 6, příloha III)
5. Monitorování a předkládání zpráv

PŘÍLOHA I
POŽADAVKY NA SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ TERMINÁLŮ

1Vnější stěna astřecha nádrží nad úrovnízemě musí býtnatřena nátěrovou hmotou s celkovou odrazivostí sálavé tepelné energie 70 % nebo více. Tyto činnosti mohou být naprogramovány tak, aby bylyprováděny jakosoučást obvyklých cyklů údržby nádrží v průběhu tříletého období. Členské státy mohou udělit výjimku z tohoto ustanovení tam, kde je to vyžadováno pro ochranu zvláštních krajinných oblastí, určených národním orgánem.
 Toto ustanovení se nevztahuje na nádrže napojené na jednotku rekuperace par, která splňuje požadavky uvedené v příloze II bod 2.
2Nádrže s vnějšími plovoucími střechami musí být vybaveny primárním těsněním, pro zakrytí prstencovitého prostoru mezi stěnou nádrže a vnějším obvodem plovoucí střechy, a sekundárním těsněním umístěným nad primárním těsněním. Těsnění musí být provedena tak, aby bylo dosaženo celkového zachycení 95 % nebo více par v porovnání se srovnatelnou nádrží s pevnou střechou bez řízeného zachycování par (tzn. nádrže s pevnou střechou pouze se sacím podtlakovým/přetlakovým pojistným ventilem/výtlačným odlehčovacím ventilem).
3. Všechna nová skladovací zařízení v terminálech, kde je vyžadována rekuperace par podle článku 4 této směrnice (viz příloha II) musí být:
a) buď nádrže spevnou střechou napojenými na jednotku pro rekuperaci par, ve shodě s požadavky přílohy II,
b) nebo nádrže konstruované s plovoucístřechou, buď vnější nebovnitřní, vybavenými primárním a sekundárnímtěsněním, která splňuje požadavky na činnosti uvedené v bodě 2.
4Stávající nádrže s pevnou střechou musí být:
a) buď napojeny na jednotku pro rekuperaci par ve shodě s požadavky přílohy II,
b)  nebo mít vnitřní plovoucístřechu s primárním těsněním, která musí být konstruována tak, aby bylodosaženo zachycení 90 % nebo více par v porovnání se srovnatelnou nádrží s pevnou střechou bez kontroly par.
5Požadavky nařízení zachycování par, uvedené vbodech 3 a 4 se nevztahují na nádrže s pevnou střechou v terminálech, kde je povoleno meziskladování par podle přílohy II odst. 1.

PŘÍLOHA II
POŽADAVKY NA VYBAVENÍ PRO PLNĚNÍ A STÁČENÍ V TERMINÁLECH

1. Páry vytlačené z plněných mobilních kontejnerů musí být vraceny parotěsným potrubím do jednotky rekuperace par za účelem rekuperace v terminálu.
 Toto ustanovení se nevztahuje na cisterny s horním plněním až do doby skončení platnosti povolení tohoto plnicího systému.
 V terminálech, kde se plní benzin do plavidel, může být jednotka pro rekuperaci par nahrazena jednotkou pro spalování par, jestliže rekuperace par není bezpečná nebo technicky nenímožná vzhledem k objemu vratných par. Požadavky na emise do ovzduší z jednotek rekuperace par se vztahují také na jednotku spalování par.
 V terminálech, kde je prosazení menší než 25 000 tun/rok může být bezprostřední rekuperace par v terminálu nahrazena meziskladem par.
2Střední hodnota koncentrace par ve výduchuz rekuperace par, korigovaná na zředění v průběhu úpravy, nesmí přesáhnout 35 g/Nm3 (krychlový metr za normálních podmínek) za hodinu.
 Kompetentní úřady členských států musí zabezpečit, aby byly stanoveny měřicí a analytické metody a četnosti jejich provádění.
 Měření musí být prováděna v průběhu celého jednoho pracovního dne (nejméně sedm hodin) při obvyklém prosazení.
 Měření může být kontinuální nebo diskontinuální. Použije-li se diskontinuální měření, musí být provedena nejméně čtyři měření za hodinu.
 Celková chyba měření vzniká v důsledku použitého zařízení, kalibračního plynu a použitého postupu nesmí přesáhnout 10 % naměřené hodnoty.
 Zařízení musí být schopno měřit koncentrace minimálně již od 3 g/Nm3.
 Přesnost musí být nejméně 95 % naměřené hodnoty.
3. Kompetentní úřady členských států musí zabezpečit, aby byla prováděna pravidelná kontrola těsnosti potrubí potrubních spojů a zařízení
4. Kompetentní úřady členských států musí zabezpečit, aby v případě úniku par byla operace stáčení zastavena. Zařízení, kterým se stáčení zastavuje, musí být instalováno na plnicí lávce.
5. Jsou-li povoleny mobilní kontejnery s horním plněním, musí být vývod plnicího ramene držen blízko dna mobilního kontejneru, aby se zamezilo rozstřiku při plnění.

PŘÍLOHA III
POŽADAVKY NA PLNICÍ A SKLADOVACÍ ZAŘÍZENÍ V ČERPACÍCH STANICÍCH A TERMINÁLECH, KDE SE PROVÁDÍ MEZISKLADOVÁNÍ PAR

Páry vytlačované při stáčení benzinu do skladovacíchzařízení včerpacích stanicícha v nádržích s pevnou střechou, používaných pro meziskladování par, musí být vraceny potrubím s parotěsnými spoji do mobilní nádrže dodávající benzin. Operace plnění nesmí být započata, dokud tyto systémy nejsou na svém místě a dokud není zajištěna jejich správná funkce.

PŘÍLOHA IV
SPECIFIKACE PRO SPODNÍ PLNĚNÍ, SBĚR PAR A OCHRANU PŘED PŘEPLNĚNÍM EVROPSKÝCH SILNIČNÍCH CISTERNOVÝCH VOZIDEL

1. Spojky
1.1 Spojka pro kapalinu na plnicím rameni musí být spojka s vnitřním závitem (samice), která musí být spojitelná se 4-palcovým (101,6 mm) redukčním nátrubkem API s vnějším závitem (samec) umístěným na vozidle, který splňuje definice uvedené v:

 Spodní plnění a regenerace par u cisternovýchsilničních vozidel MC-306 (odstavec 2.1.1.1 - Typ redukčního nátrubku použitého pro spodní plnění.

1.2 Spojkou pro sběr par na sběrné hadici na plnicí lávce musí býtspojka typu vačka-drážka s vnitřním závitem (samice), která musí být spojitelná se 4-palcovým (101,6 mm) redukčním nátrubkem typu vačka-drážka s vnějším závitem (samec) umístěným na vozidle, který splňuje definice uvedené v:

 Spodní plnění a regenerace par u cisternových silničních vozidel MC-306 (odst. 4.1.1.2 - Redukční nátrubek pro rege-neraci par).

2. Podmínky plnění

2.1 Normální rychlost plnění kapaliny plnicím ramenem musí být 2 300 l/min. (nejvyšší 2 500 litrů za minutu).
2.2 Je-li terminál provozován při nejvyšším zatížení, je povoleno, aby jeho systém sběru par na plnicí lávce, včetně regenerační jednotky, vytvářel maximální protitlak 55 milibarů na redukční nástavec pro sběr par na straně vozidla.
2.3 Všechna schválená vozidla se spodním plněním musí mít kovový identifikační štítek, na kterém je uveden nejvyšší povolený počet plnicích ramen, která mohou být současně provozována při zabezpečení, že nedojde k žádnému úniku par přes komory P a V ventilů, je-li maximální zpětný tlak zařízení 55 milibarů, jak je specifikováno v bodě 2.2.

3. Připojení detekce uzemnění, přeplnění k vozidlu

 Plnicí lávka musí být vybavena řídící jednotkou pro detekci přeplnění, která při připojení k vozidlu musí vydat bezpečnostní signál, který umožní plnění, pokud žádné čidlo pro přeplnění prostoru neindikuje horní hladinu.
3.1 Vozidlo musí být připojeno k řídící jednotce na plnicí lávce standardním 10 kolíčkovým elektrickým konektorem, který odpovídá průmyslovým normám. Zástrčka konektoru musí být připojena k vozidlu a zásuvka musí být připojena na visutém vedení, spojeném s řídící jednotkou, nainstalovanou na plnicí lávce.
3.2 Detektory horní hladiny na vozidle musí být typu buď 2-vodičové termistorové čidlo, 2-vodičové optické čidlo, 5-vodičové optické čidlo nebo kompatibilní ekvivalent za předpokladu, že tento systém neselhává. (Poznámka: termistory musí mít záporný teplotní koeficient.)
3.3 Řídící jednotka na plnicí lávce musí vyhovovat 2-vodičovým a 5-vodičovým systémům vozidel.
3.4 Vozidlo musí být k plnicí lávce připojeno obvyklým zpětným vodičem čidel horní hladiny, který musí být připojen ke kolíku 10 na zástrčce přes podvozek vozidla. Kolík 10 zásuvky musí být připojen ke krytu řídící jednotky, který musí být připojen k zemnění plnicí lávky.
3.5 Na všech schválených vozidlech se spodním plněním musí být uveden kovový identifikační štítek (viz. 2.3), na kterém je specifikován typ nainstalovaných čidel pro detekci horní hladiny (tj. 2-vodičové nebo 5-vodičové).

4. Umístění spojek

4.1 Konstrukce zařízení na plnicí lávce pro stáčení kapaliny a sběr par musí odpovídat následujícím parametrům připojovaného vozidla.
4.1.1 Výška osy redukčního nátrubku pro kapalinu musí být maximálně 1,4 metru (nenaložené vozidlo), minimálně 0,5 m (naložené vozidlo); (preferovaná výška je 0,7 až 1,0 m).
4.1.2 Horizontální mezera prostoru redukčních nátrubků nesmí být menšínež 0,25 m (preferuje se minimální mezera 0,3 m).
4.1.3 Všechny redukční nátrubky pro kapalinu musí býtumístěny v krytu,jehož délka nepřesahuje 2,5 m.
4.1.4 Redukční nátrubek prosběr par musíbýt umístěn vpravo od redukčních nátrubků pro kapalinu, ve výšcenepřesahující 1,5 m(nenaložené vozidlo) a neníže než 0,5m (naložené vozidlo).
4.2 Konektor uzemnění/přeplnění musí být umístěn vpravo od redukčních nátrubků pro kapalinu a sběr par a ve výšce nepřesahující 1,5 m (nenaložené vozidlo) a ne níže než 0,5 m (naložené vozidlo).
4.3 Výše uvedená připojení musí být umístěna pouze na jedné straně vozidla.

5. Bezpečnostní blokování

5.1 Detekce uzemnění/přeplnění
 Plnění nesmí být povoleno, dokud kombinovaná řídící jednotka uzemnění/přeplnění nevydá povolující signál.
 V případě přeplnění nebo ztráty uzemnění vozidla musí řídící jednotka na plnicí lávce uzavřít plnicí lávkový řídící ventil.
5.2 Detekce jímání par
 Plnění nesmí být povoleno, pokud není hadice pro jímání par připojena k vozidlu a pokud není volný průchod odstraňovaných par z vozidla do sběrného systému par závodu.
Požadavky směrnice 94/63/EC budou transponovány vyhláškou k novému zákonu o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země, který by měl nabýt účinnosti k 1. 11. 2001. Transpozice příslušných ustanovení směrnice týkající se mobilních kontejnerů bude zajištěna vyhláškami Ministerstva dopravy a spojů ČR.

Ing. Petra Ptáčková, v. r.
odbor ochrany ovzduší MŽP