5. SDĚLENÍ
Ministerstva životního prostředí k novým požadavkům, které vyplývají z přijetí směrnic 96/62, 99/30/EC, 92/72/EEC s přihlédnutím k platným reziduím směrnic 80/779/ EEC, 89/427/ EEC, 85/203 /EEC a 82/884/ EEC a návrhům směrnic o imisních koncentracích benzenu a oxidu uhelnatého

Požadavky jsou předmětem nového zákona o ovzduší a nové imisní vyhlášky, kde bude potřebné zajistit zejména hlavní princip směrnice 96/62 – udržení kvality ovzduší tam, kde je vyhovující a zlepšení tam, kde dochází k překračování imisních limitů. K tomu je nutné stanovit a provést:

Pro stanovení cílů a jejich završení jsou stanoveny následující definice:
venkovní ovzduší: ovzduší mimo interiér v troposféře, vyloučeno je pracovní ovzduší;
znečišťující látka: jakákoli látka vnášená přímo nebo nepřímo člověkem do venkovního ovzduší, která má pravděpodobně poškozující efekt na lidské zdraví nebo na hmotný majetek a životní prostředí jako celek;
úroveň znečištění: koncentrace znečišťující látky ve venkovním ovzduší nebo depozice na povrchu za jednotku času;
posouzení kvality ovzduší: představuje jakoukoli metodu použitou k měření, výpočtu, předpovědi nebo odhadu úrovně znečištění ve venkovním ovzduší;
imisní limit: představuje úroveň znečištění stanovenou na vědecké základě s cílem odvrátit , předejít nebo redukovat poškozující efekt na lidské zdraví nebo životní prostředí jako celku, který musí být dosažen v daném období a nesmí být překračován, jinak, než je stanoveno.
Je to pevná hodnota přípustné úrovně znečištění ovzduší, která nesmí být překračována o více, než mez tolerance vyjádřenou jako podíl imisního limitu v procentech, o který může být tento limit v období stanoveném Zákonem o ovzduší {Připravovaný zákon o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší) – (předpokládaná účinnost 11/2001)}a prováděcími předpisy překročen.
cílový imisní limit: představuje úroveň znečištění s cílem předejít více dlouhodobému poškození zdraví, nebo životního prostředí jako celku, musí být dodržena, kde je možno, ve lhůtě stanovené směrnicí 99/30/EC;
zvláštní imisní limit: je hodnota, nad kterou lze očekávat riziko poškození lidského zdraví z krátkodobé expozice a při které musí bezprostředně členské státy činit opatření podle směrnice 99/30/EC;
mez tolerance: představuje procento imisního limitu o které může být překročen za podmínek, stanovených směrnicí 96/62/EC a směrnicemi souvisejícími;
zóna: představuje část území, vymezených členskými státy, kde je prováděno posouzení kvality ovzduší;
aglomerace (oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší s vysokou hustotou osídlení): představuje zónu o 250 000 obyvatelích, nebo území s městským osídlením o vysoké populační hustotě, kde je rozhodnuto chránit zdraví lidí.

Výčet základních požadavků směrnic

1. Určení kompetentních osob a institucí na náležité správní úrovni, které odpovídají za plnění následujících bodů.

2. Přijetí limitních hodnot pro:

oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, SPM, PM10, ozón, olovo, a podle návrhu směrnice s číslem 598PC0591, i benzenu a oxidu uhelnatého

3. Určení způsobů hodnocení kvality ovzduší

- přijetí imisních limitů, varovných (zvláštních) imisních limitů, cílových limitů pro ozón - stanovení kriterií a technik pro měření, užívaných k provádění směrnice včetně umístění odběrů vzorků, určení minimálního počtu měřících míst, referenční metody a vzorkovací techniky – užití jiných metod hodnocení kvality ovzduší, modelování: prostorová vypovídavost pro modelování a cíle metod, referenční modelovací techniky. Vytvoření imisní měřící sítě pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, prach, ozón a olovo od 1. 1. 2000 pro členské státy. (99/30 EC) Podobně i přijetí imisních limitů pro benzen a oxid uhelnatý, stanovené v návrhu směrnice, zatím s číslem 598PC0591.

4. Předběžná hodnocení kvality ovzduší pro určení zón

5. Stanovení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

6. Zpracování akčních plánů (smogových a regulačních systémů)

7. Zpracování programů zlepšení kvality ovzduší na národní, regionální a lokální úrovni

Nově stanovená budou kriteria pro hodnocení kvality ovzduší a podstatné jsou termíny splnění:

A. Limitní hodnota pro oxid siřičitý

Limitní hodnoty musí být vyjádřeny v mikrogramech na metr kubický. Objem plynu musí být standardizován na teplotu 293 K a tlak 101,3 kPa.

 

průměrné období

limitní hodnota

mez tolerance

datum splnění

1. hodinový limitní průměr pro ochranu lidského zdraví

1 hodina

350 µg/m3, nesmí být překročena více. Než 24x v kalendářním roce

150 µg/m3 (43%)

k datu vstupu v platnost direktivy 99/30, redukce od 1.1.2001 a každých 12 měsíců postupně po stejném perc. poklesu s dosažením 0 % 1.1.2005

1. 1. 2005

2. denní limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

24 hodin

125 µg/m3, nesmí být překročeno více, než 3x v kalendářním roce

žádná

1. 1. 2005

3. Limitní hodnota pro ochranu ekosystémů

kalendářní rok a zima (1.10. – 31.3.)

20 µg/m3

žádná

1. 7. 2001

Varovné imisní limity pro oxid siřičitý

500 µg/m3 měřené po tři za sebou následující hodiny v reprezentativním místě pro kvalitu ovzduší pro více než 100 km2 nebo uvnitř zóny nebo aglomerace, která může být menší.

Minimum detailů, které jsou využitelné pro veřejnost, kdy jsou překročeny imisní limity

detaily, využívané veřejností, musí obsahovat nejméně
-  datum, hodina a místo výskytu a důvod překročení , jsou-li známy
-  předpověď následujícího
-  změny v koncentracích zlepšení, stabilizace, kolísání, společně s důvodem změn
-  sledovaná geografická area
-  trvání překročení
-  typ populace, potenciálně senzitivní ke koncentracím
-  podmínky ochrany senzitivní populace

B. Limitní hodnoty pro NO2 a NOx a varovné hodnoty pro NO2

Limitní hodnoty pro NO2 a NOx
Limitní hodnoty musí být vyjádřeny v mikrogramech na metr kubický. Objem plynu musí být standardizován na teplotu 293 K a tlak 101,3 kPa.

 

prům. období

limitní hodnota

mez tolerance

datum splnění

1. hodinový limitní průměr pro ochranu lidského zdraví

1 hodina

µg/m3, nesmí být překročena více. než 8 x v kalend. Roce

50 %

k datu vstupu v platnost direktivy 99/30, redukce od 1.1.2001 a každých 12 měsíců postupně po stejném perc. poklesu s dosažením 0 % 1.1.2010

1. 1. 2010

2. roční limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

kalendářní rok

40 µg/m3 NO2

50 %

k datu vstupu v platnost direktivy 99/30, redukce od 1.1.2001 a každých 12 měsíců postupně po stejném perc. poklesu s dosažením 0 % 1.1.2010

1. 1. 2010

3. Roční limitní hodnota pro ochranu ekosystémů

kalendářní rok

30 µg/m3 NO2

žádná

19. července 2000

Varovné hodnoty pro oxid dusičitý:

400 µg/m3 měřené po tři za sebou následující hodiny v reprezentativním místě pro kvalitu ovzduší pro více než 100 km2 nebo uvnitř zóny nebo aglomerace, která může být menší.

Minimální detaily k využití pro veřejnost v případě překročení varovných hodnot, musí obsahovat nejméně

-  datum, hodina a místo výskytu a důvod překročení, jsou-li známy
-  předpověď následujícího
-  změny v koncentracích zlepšení, stabilizace, kolísání společně s důvodem změn
-  sledovaná geografická area
-  trvání překročení
-  typ populace, potenciálně senzitivní ke koncentracím
-  podmínky ochrany senzitivní populace

C. Limitní hodnoty pro tuhé znečišťující látky ( PM10)

 

průměrné období

Limitní hodnota

mez tolerance

datum splnění

Stadium I.

1. 24 – hodinová limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

24 hodin

50 ug/m3 PM10 nesmí být překročeno více, než 35 x v kalendářním roce

50 % k datu vstupu direktivy v účinnost, od 1.1.2001 redukce pro každých 12 měsíců po stejných procentech až k docílení 0 % do 1.1.2005

1. 1. 2005

2. roční limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

kalendářní rok

40 ug/m3 PM10

20 % k datu vstupu směrnice v účinnost, redukce od 1.1.20012001 redukce pro každých 12 měsíců po ekválních procentech až k docílení 0 % do 1.1.2005

1. 1. 2005

Stadium II (*)

1. 24- hodinová limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

24 hodin

50 ug/m3 PM10 nesmí být překročeno více, než 7 x v kalendářním roce

Je derivováno z dat a je ekvivalentní Stadiu I limitních hodnot

1. 1. 2010

2. roční limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

kalendářní rok

20 ug/m3 PM10

50 % k datu vstupu směrnice v účinnost, redukce od 1.1.20012001 redukce pro každých 12 měsíců po ekválních procentech až k docílení 0 % do 1.1.2010

1. 1. 2010

Indikativní limitní hodnota je uvedena ve světle následujících informací o zdravotním a environmentálním efektu, technické možnosti a zkušenosti z aplikace stadia I limitních hodnot v členských státech

D. Limitní hodnoty pro olovo

 

průměrné období

Limitní hodnota

mez tolerance

datum splnění

roční limitní hodnota pro ochranu lidského zdraví

kalendářní rok

0,5 ug/m3 (1)

100 % k datu vstupu směrnice v účinnost, od 1.1.2001 a každých 12 měsíců snížení o ekvální procento až k dosažení 0 % k 1.1.2005, nebo k 1.1.2010 v nmejblůižším sousedství bodových zdrojů, o kterých musí být informována Komise

1. 1. 2005, nebo 1. 1. 2010 v nejbližším sousedství specifických průmyslových zdrojích situovaných v místech kontaminovaných industriálními aktivitami po desetiletí. Komise musí být informována o těchto zdrojích k 16. 7. 2010 (2). V takových přípoadech limitní hodnota do 1. 1. 2005 bude 1 ug/m3

  1. Postup uložený čl. 10 pro přehled z této direktivy bude zahrnovat povolené možnosti zásobních nebo náhradních limitních hodnot pro depoziční limitní hodnotu v přímém sousedství bodových zdrojů
  2. Taková informace musí být spojena s náležitým ověřením. Oblast, ve které vyšší limitní hodnoty jsou aplikovány nemusí zahrnovat více než 1000 m od takových specifických zdrojů.

Nutno konstatovat, že vedle směrnice 99/30/EC platí ještě rezidua starých směrnic 80/779/EEC, 85/203/EEC a 85/884/EEC. Požadavky stanovení imisních limitů, lze shrnout takto:

E .Oxid siřičitý a černý kouř dohromady:

Směrnice Rady 80/779/EEC pro oxid siřičitý a suspendované částice, překonaná částečně směrnicí 99/30EC, zůstává v platnosti do roku 2005, v požadavcích, kdy stanovuje imisní limit pro současné hodnocení SO2 a suspendovaných částic, měřených jako černý kouř:

referenční období

limitní hodnota SO2 v μg/m3

doprovodná hodnota pro suspendované částice (BS) v μg/m3

Rok

80 (medián den.stř.hodnot za rok)

nad 40 (medián den.stř.hodnot za rok)

 

120

rovno či do 40

Zima (1.10.-31.3.)

130 (medián den.stř.hodnot za zimu)

nad 60( medián den.stř.hodnot za zimu)

 

180

rovno či do 60

Rok (z denních hodnot)

250 (98 percentil z roku)

do 150 (98 percentil z roku)

 

350

rovno či do 150

F. Limitní hodnoty pro suspendované částice, měřené jako černý kouř isolovaně

Zároveň také platí požadavek směrnice 80/779/EEC roku 2005 :

referenční období

Limitní hodnota pro suspendované částice(BS) v μg/m3

Rok

80 (medián denních stř.hodnot z ročního období)

Zima (1. 10 –31. 3.)

130 (medián denních stř.hodnot ze zimy)

Rok (z 24hod. hodnot)

250 (98. percentil z denních stř.hodnot)

Pro zjišťování těchto hodnot požaduje směrnice 80/779/EEC umístění měřících bodů v místech pravděpodobného završení nebo překročení těchto limitů. Za účelem měření jsou stanoveny měřící metody.

G. Oxid siřičitý a suspendované částice dohromady:

Současně také platí další eventualita do roku 2005 pro imisní limity oxidu siřičitého a suspendovaných částic, měřených gravimetricky:

referenční období

limitní hodnota SO2 v μg/m3

doprovodná hodnota pro suspendované částice v μg/m3

Rok

80 (medián den.stř.hodnot za rok)

nad 150 (medián den.stř.hodnot za rok)

 

120

rovno či do 150

Zima (1.10.-31.3.)

130 (medián den.stř.hodnot za zimu)

nad 200 (medián den.stř.hodnot za zimu)

 

180

rovno či do 200

Rok (z denních hodnot)

250 (98 percentil z roku)

do 350 (98 percentil z roku)

 

350

rovno či do 350

H. Suspendované částice isolovaně:

Podobně jako černý kouř je možno hodnotit i isolovaně suspendované částice a imisní limit platí také do roku 2005:

referenční období

limitní hodnota pro suspendované částice v μg/m3

Rok

80 (ar.průměr denních stř.hodnot z ročního období)

rok (z 24hod. hodnot)

250 (95. percentil z denních stř.hodnot z roku)

V naší zemi měření černého dýmu nemá tradici, bylo odborně zpochybňováno (nevyjadřuje exaktně inhalovanou dávku prašných partikulí) a nikdy nebylo prováděno.

Prach je měřen od roku 1980 gravimetricky a nejvýše přípustná koncentrace, posléze imisní limit, byly stanoveny isolovaně. Současný imisní limit ze zákona 309/91 Sb., pro rok je 60 µg/m3 a je přísnější. obdobná situace je u současných limitních hodnot pro oxid siřičitý a suspendované partikule.

Požadavek je již plněn v případě izolovaného měření a hodnocení suspendovaných částic, kdy roční imisní limit je stanoven 60 µg/m3 jako aritmetický průměr.
Od 19. 6. 2001 mohou členské státy používat měření PM10 i SPM a koeficient přepočtu je 1,2 (směrnice 99/30/EC)

I. Imisní limit pro oxid dusičitý

Je požadován ze směrnice 85/203/EEC do roku 2010 a je následující.

referenční období

limitní hodnota pro oxid dusičitý v μg/m3

Rok

200

98. percentil ze středních hodnot hodinových, event. kratších po dobu roku

F. Imisní limity pro olovo

vycházejí ze směrnice 82/884/EEC, respektive z jejích nezrušených článků. Platnost imisního limitu je do roku 2005. Jde o roční imisní koncentraci 2 µg/m3. tato koncentrace je u nás překonána od roku 1981, kdy byla stanovena přípustná koncentrace hygienickým předpisem, 58/1981 Sb., který tehdy limitoval kvalitu ovzduší, posléze byla převzata limitní hodnota i do opatření FVŽP k zákonu o ochraně ovzduší 309/1991 Sb. – 0,5 µg/m3. Imisní limit pro benzen a oxid uhelnatý

K. Imisní limit pro ozón :

Hodnoty jsou vyjádřeny v µg/m3. Objem vzduchu musí být standardizován na následujících podmínkách – teplota 293 K a tlaku 101,3 kPa

 

průměrná doba

limitní hodnota v ug/m3

1. limit pro ochranu zdraví

8 hod

110**

2. limit pro ochranu vegetace

Hodina

200

 

24 hod.

65

3. populační informační limit

Hodina

180

4. populační varovná hodnota

Hodina

360

**koncentrace musí být měřeny kontinuálně

Pro realizaci splnění imisních limitů v daném termínu budou muset být zpracována

a) krátkodobá opatření pro překračování varovných imisních limitů – smogový varovný a regulační systém
b) dlouhodobá opatření – programy zlepšení kvality ovzduší pro místa a území, kde dochází k překračování imisních limitů s přičtením horní meze tolerance, která se každý rok snižuje až k imisnímu limitu.

Programy zlepšení kvality ovzduší mají předepsanou strukturu, zahrnující podklady ke zpracování a vlastní opatření na zdrojích znečištění, včetně mobilních zdrojů. Jsou pravidelně kontrolovány, podávají se hlášení o progresu k Evropské komisi a mění se v tříletých intervalech. Představují omezení a vyloučení aktivit, které se podílejí na špatné kvalitě ovzduší. Představují hlavní mechanismus řízení kvality ovzduší.

MUDr. Eva Rychlíková, v.r.
odbor ochrany ovzduší MŽP