4. SDĚLENÍ
Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 93/12/EEC a č. 1999/32/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší) a jeho prováděcích předpisů

Určeno
1. Výrobcům, dovozcům, prodejcům předmětných kapalných paliv a provozovatelům spalující předmětná kapalná paliva (těžký topný olej a plynový olej)
2. České obchodní inspekci, České inspekci životního prostředí

V návaznosti na přijaté směrnice ES č. 93/12/EEC a č. 1999/32/EC bude nutné, aby dotčená skupina výrobců, dovozců a prodejců předmětných kapalných paliv a provozovatelů zdrojů znečištění realizovala taková opatření, aby níže uvedené kvalitativní požadavky na obsah síry v předmětných kapalných palivech podle požadavku směrnic byly splněny dnem účinnosti nově připravovaného zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země. Účinnost zákona se předpokládá od 1. 11. 2001.

Kvalitativní požadavky na předmětná kapalná paliva pro spalovací zdroje znečišťování

Provozovatelé všech stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, spalující předmětná kapalná paliva po účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, budou povinni plnit maximální limity přípustného obsahu síry v předmětných kapalných palivech ropného původu určených pro spalování a další podmínky stanovené prováděcím předpisem k datu účinnosti tohoto nového zákona.

Přehled předmětných kapalných paliv

Těžký topný olej

Plynový olej (topná nafta)

Maximální obsah síry v těžkém topném oleji

(1) Maximální obsah síry v těžkém topném oleji určeném pro spalování přípustný od 1. ledna 2003 je 1 % hmotnostní.
(2) Podmínka stanovená v odstavci (1) se nevztahuje na spalovací zařízení:
a) vybavená odsiřovacím zařízením a splňující příslušné emisní limity;
b) jiná spalovací zařízení nespadající pod písmeno a) pokud emise oxidu siřičitého ze spalovacího zařízení jsou nižší nebo rovné hodnotě 1700 mg/m3 vztažené na suchý plyn, 101,32 kPa, 0 0C a obsah kyslíku v kouřových plynech činí 3 % objemová.
c) v rafineriích v případech, kdy průměrné měsíční emise oxidu siřičitého zprůměrované přes všechny závody dané rafinerie (s výjimkou spalovacích zařízení spadajících pod písmeno a)), bez ohledu na typ paliva nebo kombinace používaných paliv, nepřesáhnou emisní limity 1700 mg/m3 .
(3) Použití těžkých topných olejů nesplňující požadavky dle odstavce (1) podléhá schválení správním úřadem ochrany ovzduší.

Maximální obsah síry v plynovém oleji (topné naftě)

Maximální přípustný obsah síry v plynovém oleji určeném pro spalování
a) od 1. července 2000 je 0,2 %.hmotnostních;
b) od 1. ledna 2008 je 0,1 % hmotnostních.

Vzorkování a metody pro stanovení obsahu síry

(1) Vzorkování bude zahájeno nejpozději do šesti měsíců od data, v němž příslušné limity na obsah síry vstoupí podle této vyhlášky v platnost
a) Výrobci kapalných paliv určených pro přímé spalování vzorkují produkci dle technologického reglementu, tak aby bylo možno bilancovat obsah síry v celé produkci těchto paliv, minimálně však každý měsíc.
b) Dovozci kapalných paliv určených pro přímé spalování vzorkují každou dodávku. Výsledky rozborů a množství dovezených paliv a údaje o jejich množství předávají příslušnému správnímu úřadu, tak aby mohl ověřit spránost údajů, ne však později než 1 měsíc po uskutečněném dovozu.
(2) Referenčními metodami pro analýzy kapalných paliv vzorkovaných dle odstavce (1) jsou:
a) pro těžký topný olej ISO 8754 (1992) a PrEn ISO 14 596
b) pro plynový olej EN 24260 (1987), ISO 8754 (1992) a PrEn ISO 14 596.
Rozhodčí metodou je PrEN ISO 14596. Statistická interpretace ověřování obsahu síry v plynovém oleji bude v souladu s normou ISO 4259 (1992).
(3) Kontrolu dodržování kvality kapalných paliv u výrobců a dovozců provádějí správní úřady a Česká obchodní inspekce (podle § x, písmeno x) zákona č.XXX/2001 Sb., {Připravovaný zákon o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší (předpokládaná účinnost 11/2001)} o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší)

Provozní a obchodní evidence

(1) Provozní a obchodní evidence je dokladem o plnění povinnosti stanovených výrobcům, dovozcům a prodejcům paliv zákonem o ovzduší 1. Je rovněž základním zdrojem údajů pro zpracování databází informačních systémů ochrany ovzduší.
(2) Provozní a obchodní evidenci vede každá právnická nebo fyzická osoba, která má v obchodním rejstříku zaznamenanou výrobu nebo obchod s kapalnými palivy, nebo dovoz a nebo vývoz kapalných paliv provádí nebo může provádět. Obsah provozní a obchodní evidence je uveden v Příloze č. 1.
(3) Evidence podle odstavce (2) se předávají příslušným správním úřadům k 15. únoru za předchozí kalendářní rok.
(4) Správní úřady předají souhrnné údaje o evidenci Ministerstvu životního prostředí za předchozí kalendářní rok k 30. březnu.

Příloha č. 1
Obsah provozní a obchodní evidence kapalných paliv

Evidence obsahuje:

Údaje identifikující výrobce, dovozce a prodejce kapalných paliv určených pro spalování;
(obchodní jméno, sídlo a identifikační číslo (IČO, DIČ), zástupce ...) – viz bude se dále specifikovat
a) údaje u výrobců dále obsahují
- informace o jmenovitém výkonu samostatně všech zařízení produkujících jednotlivé druhy kapalných paliv určených ke spalování
- denní údaje o produkci jednotlivých druhů paliv a o obsahu síry v nich;
- měsíční údaje a
- roční bilanci o produkci jednotlivých druhů paliv a o obsahu síry v nich
(údaje o přímém exportu se vyznačí odděleně)
b) údaje u dovozců a prodejců paliv dále obsahují:
- údaje o množství dovezených kapalných paliv určených ke spalování podle jednotlivých kategorií s údaji o obsahu síry pro každou jednotlivou dodávku, měsíční a roční bilance
- údaje o kontrolních analýzách;
- v případě exportu údaje o množství vyvezených kapalných paliv, která jsou výrobcem deklarována na spalování, podle jednotlivých kategorií a údaje o obsahu síry.
Údaje jsou uváděny pro každou jednotlivou dodávku a dále souhrnné podle jednotlivých kategorií za každý kalendářní měsíc a rok.

Ing. Marek Bruštík, v.r.
odbor ochrany ovzduší MŽP