2. SDĚLENÍ
Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 89/369/EEC, č. 89/429/EEC a č. 94/67/EC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší) a jeho prováděcích předpisů

Určeno
1) Provozovatelům spaloven komunálního odpadu a provozovatelům spaloven nebezpečného odpadu
2) České inspekci životního prostředí

Emisní limity pro spalovny odpadu
Spalovny komunálního odpadu

(Transpozice směrnic Komise ES 89/369/EEC a 89/429/EEC)
Hodnoty emisních limitů pro spalovny komunálního odpadu v níže uvedené tabulce se vztahují k teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa, 11 % kyslíku nebo 9 % CO2 v suchém plynu. U spalovny s jmenovitým výkonem menším než 1 t/h při použití vyššího přebytku spalovacího vzduchu mohou být emisní limity vztaženy na obsah kyslíku 17 %. V tomto případě nesmí koncentrace překročit hodnoty uvedené v tabulce, dělené koeficientem 2,5.

Emisní limity v mg/m3 v závislosti na jmenovitém výkonu spalovny

Znečišťující látka

Jmenovitý výkon

méně než 1 t/h

1 t/h nebo více, avšak méně než 3 t/h

3 t/h a více

tuhé znečišťující látky celkem (TZL)

50

30

30

oxid uhelnatý (CO)

100

100

100

organické sloučeniny vyjádřené jako ∑ C

20

20

20

těžké kovy

- Pb+ Cr + Cu + Mn

- Ni + As

- Cd + Hg + Tl

-

-

-

5

1

0,2

5

1

0,2

plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl

30

30

30

plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF

-

2

2

oxid siřičitý (SO2)

-

300

300

oxidy dusíku vyjádřené jako NO2

-

350

350

dioxiny a furany (PCDD/PCDF)

-

0,1 (*)

0,1 (*)

*  součtový obsah polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů udaný v ng TEQ/m3, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity.
Základním vybavením všech spaloven komunálního odpadu jsou pomocné hořáky, které se automaticky zapnou, když teplota spalin klesne pod 850 0C. Tyto hořáky se rovněž používají během spouštění nebo zastavování provozu, aby byla zajištěna výše uvedená minimální teplota i tehdy, když je ve spalovací komoře nespálený odpad. Dále musí být spalovna vybavena a provozována tak, aby spaliny byly vypouštěny kontrolovaným způsobem pomocí komínu a emise znečišťujících látek do ovzduší byly dostatečně rozptýleny. Výška komínu se stanoví na základě rozptylové studie tak, aby byly dodrženy hygienické limity pro obytnou zónu.
Informace o vlivu spalovny na životní prostředí a výsledky kontrol musí být zpřístupněny v souladu s právem na informace o životním prostředí.

Spalovny nebezpečného odpadu

(Transpozice směrnice Komise ES 94/67/EC)
Hodnoty emisních limitů pro spalovny nebezpečného odpadu v níže uvedené tabulce se vztahují k teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa a 11 % kyslíku v suchém plynu. V případě spalování odpadního oleje se vztahují k teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa a 3 % kyslíku v suchém plynu.
Při snižování emisí znečišťujících látek čištěním spalin budou výsledky vykazovány při obsahu kyslíku 11 %, pokud obsah kyslíku, měřený během stejného období jako příslušná znečišťující látka, překročí hodnotu 11 %. V opačném případě bude použita skutečně naměřená hodnota obsahu kyslíku.

(a)

Průměrné denní hodnoty

 

1.Tuhé znečišťující látky celkem

10 mg/m3

 

2. Organické látky v plynné fázi, vyjádřené celkovým obsahem organického uhlíku (C)

10 mg/m3

 

3. Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl

10 mg/m3

 

4. Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF

1 mg/m3

 

5. Oxid siřičitý (SO2)

50 mg/m3

(b)

Průměrné půlhodinové hodnoty

A

B

1. Tuhé znečišťující látky celkem

30 mg/m3

10 mg/m3

 

2. Organické látky v plynné fázi ∑C

20 mg/m3

10 mg/m3

 

3. Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl

60 mg/m3

10 mg/m3

 

4. Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF

4 mg/m3

2 mg/m3

 

5. Oxid siřičitý (SO2)

200 mg/m3

50 mg/m3

A – všechny průměrné půlhodinové hodnoty během roku
B – 97 % všech průměrných půlhodinových hodnot během roku

(c)

Veškeré průměrné hodnoty během období odběru vzorků minimálně 30 minut a maximálně 8 hodin:

 

Spalovny povolené do provozu 31.12.1996
a později

Spalovny povolené do provozu před 31.12.1996

 

1. Kadmium a jeho sloučeniny (vyjádřené jako Cd)

Celkem

 

2. Thalium a jeho sloučeniny (vyjádřené jako Tl)

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

 

3. Rtuť a její sloučeniny (vyjádřené jako Hg)

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3

 

4. Antimon a jeho sloučeniny (vyjádřené jako Sb)

Celkem

 

5. Arzén a jeho sloučeniny (vyjádřené jako As)

   
 

6. Olovo a jeho sloučeniny (vyjádřené jako Cd)

   
 

7. Chróm a jeho sloučeniny (vyjádřené jako Cr)

   
 

8. Kobalt a jeho sloučeniny (vyjádřené jako Co)

   
 

9. Měď a její sloučeniny (vyjádřené jako Cu)

0,5 mg/m3

1 mg/m3

 

10. Mangan jeho sloučeniny, (vyjádřené jako Mn)

   
 

11. Nikl a jeho sloučeniny, (vyjádřené jako Ni)

   
 

12. Vanad a jeho sloučeniny, (vyjádřené jako V)

   
 

13. Cín a jeho sloučeniny, (vyjádřené jako Sn)

   

Tyto průměrné hodnoty se vztahují i na emise příslušných těžkých kovů a jejich sloučenin v plynné fázi.
Emisní limit z průměrných hodnot součtového obsahu polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, měřených během období odběru vzorku minimálně šesti hodin a maximálně osmi hodin je 0,1 ng TEQ/m3, jednotlivé složky jsou přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity.
Základním vybavením všech spaloven nebezpečného odpadu musí být pomocné hořáky, které se automaticky zapnou, jakmile teplota spalin po posledním přídavku spalovacího vzduchu klesne pod příslušnou stanovenou minimální teplotu. Tyto hořáky se rovněž používají během spouštění nebo zastavování provozu tak, aby byla zajištěna příslušná minimální teplota i tehdy, když je ve spalovací komoře nespálený odpad. Během spouštění a zastavování provozu nebo když teplota spalin klesne pod příslušnou stanovenou minimální teplotu, nesmějí se k hořákům přivádět paliva, která mohou způsobovat větší emise, než jaké vznikají při spalování lehkého topného oleje, zkapalněného plynu nebo zemního plynu.

Spalovna musí být vybavena systémem, který zabrání přívodu nebezpečného odpadu:

-  při spouštění, dokud se nedosáhne požadované minimální spalovací teploty,
-  kdykoli se nedosahuje požadované minimální spalovací teploty,
-  kdykoli kontinuální měření ukazují, že kterákoli hodnota emisního limitu je překračována následkem poruchy nebo závady čistících (odlučovacích) zařízení.

Dále musí být spalovna navržena, vybavena a provozována tak, aby spaliny byly vypouštěny kontrolovaným způsobem pomocí komínu a emise znečišťujících látek do ovzduší byly dostatečně rozptýleny. Výška komínu se stanoví na základě rozptylové studie tak, aby byly dodrženy hygienické limity pro obytnou zónu.

Určení emisních limitů pro společné spalování nebezpečného odpadu s palivem

V zařízení, které není původně určeno především ke spalování nebezpečných odpadů a ve kterém se spalují spolu s palivy i nebezpečné odpady, z nichž uvolněné teplo během provozu nikdy nepřesáhne 40 % celkového množství tepla produkovaného tímto zařízením (přesáhne-li podíl tepla uvolněného z přidávaného odpadu 40 %, je zařízení posuzováno jako spalovna nebezpečného odpadu).
Emisní limit a směrná hodnota pro každou jednotlivou znečišťující látku ve spalinách, které vznikají při společném spalování nebezpečného odpadu s dalším palivem, musí být vypočtený podle vzorce:

 (Vodpad x Codpad) + (Vproc x Cproc)
———————————————————— = C
                    Vodpad + Vprod

Vodpad : objem spalin vzniklých spalováním pouze odpadu, stanovený podle odpadu s nejnižší výhřevností specifikovaného v povolení a vztažený k teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa a 11 % kyslíku v suchém plynu. V případě spalování odpadního oleje se vztahují k teplotě 273 K, tlaku 101,3 kPa a 3 % kyslíku v suchém plynu.
 Jestliže je uvolňované teplo, vznikající spalováním nebezpečného odpadu, nižší než 10 % veškerého tepla zařízením uvolňovaného, musí se Vodpad vypočítávat z množství odpadu, jehož spálením by se dosáhlo 10% uvolněného tepla při fixní hodnotě celkového uvolňovaného tepla.
Codpad : hodnoty emisních limitů stanovené pro zařízení určené pouze pro spalování nebezpečného odpadu.
Vproc : objem spalin vznikajících v zařízení při spalování úředně povolených paliv, v zařízení normálně používaných (bez nebezpečných odpadů), stanovený na základě obsahu kyslíku, na nějž musí být emise vztaženy podle platných předpisů. Pokud pro daný druh zařízení takové předpisy neexistují, musí se použít skutečný obsah kyslíku ve spalinách nezředěných přídavkem vzduchu, pro vlastní proces zbytečným. Ostatní vztažné podmínky jsou teplota 273 K a tlak 101,3 kPa.
Cproc:  hodnoty emisních limitů pro příslušné znečišťující látky ve spalinách, které odpovídají ustanovením pro příslušná zařízení při spalování normálních povolených paliv (bez nebezpečného odpadu). Pokud taková ustanovení neexistují, použijí se hodnoty emisních limitů stanovené v povolení. Jestliže ani tyto nejsou stanoveny, použijí se skutečné hmotnostní koncentrace.
C:  celková hodnota emisního limitu příslušné znečišťující látky, která nahrazuje hodnotu emisního limitu stanoveného pro spalovnu nebezpečného odpadu. Celkový vztažný obsah kyslíku se vypočte obdobným způsobem na základě vztažných hodnot pro spalování nebezpečného odpadu a pro základní proces.
V každém případě musí být celková hodnota emisního limitu (C) pro dané nebezpečné odpady, jejichž společné spalování bylo povoleno, vypočtena takovým způsobem, aby emise do životního prostředí byly co nejnižší.

Předpokládaný vývoj požadavků na limitní hodnoty emisí ze spaloven odpadu

V současné době je v pokročilém stavu přípravy nová směrnice o spalování odpadu – COM (99) 330 final, ve znění Common Position (EC) 7/2000 publikované v OJ C dne 28. 1. 2000. Tato nová směrnice by měla být přijata ještě v tomto roce a její požadavky by měly být aplikovány pět let po datu vstupu do účinnosti i pro stávající spalovny. Současně pozbudou platnosti směrnice 89/369/EEC, 89/429/EEC a 94/67/EC. K ustanovením návrhu nové směrnice je přihlíženo při přípravě nové legislativy na ochranu ovzduší v ČR. Jedná se zejména o následující, oproti ustanovením nyní účinných směrnic, odlišné požadavky.

Provozní podmínky:

- Spalovna musí být provozována tak, aby byla dosažena úroveň vyhoření taková, že škvára a popel po spálení budou obsahovat méně než 3 % celkového organického uhlíku nebo ztráta nedopalem bude menší než 5 % hmotnosti suchého materiálu. Je-li to nutné, musí být použity vhodné techniky předúpravy odpadu.
- Zařízení na spoluspalování musí být navržena, vybavena, postavena a provozována tak, aby vznikající plyn v kontrolované a homogenní formě, a to i při nejméně příznivých podmínkách, měl nejméně po dobu 2 s teplotu 850 °C. Jestliže jsou spoluspalovány nebezpečné odpady s obsahem halogenovaných organických sloučenin větším než 1 % v přepočtu na Cl, musí tato teplota dosahovat 1100 °C.
- Spalovny a zařízení na spoluspalování musí být navrženy, vybaveny, postaveny a provozovány tak, aby se zabránilo nárůstu znečištění přízemní vrstvy ovzduší, zejména musí být exhalované plyny rozptylovány kontrolovaným způsobem, který je konformní s relevantními imisními limity ES s použitím komína, jehož výška je vypočtena tak, aby bylo chráněno lidské zdraví a životní prostředí.
- Veškeré teplo uvolněné při spalování nebo spoluspalování odpadu musí být využíváno, pokud je to proveditelné.
- Infekční nemocniční odpad musí být umisťován odděleně od pece, nesmí být míšen s jinými kategoriemi odpadu a nesmí s ním být přímo manipulováno.

Omezení emisí do ovzduší

Při spoluspalování odpadu se pro stanovení hodnot emisních limitů použije vzorce (směsného pravidla) – viz výše, vždy pokud nejsou stanoveny celkové hodnoty specifických emisních limitů (C) pro určitá zařízení.

Ustanovení pro spoluspalování odpadu v cementářských pecích

Výsledky měření k ověření souladu s emisními limity se vztahují k podmínkám:
teplota 273 K, tlak 101,3 kPa, 10 % O2, suchý plyn.
Celkové hodnoty emisních limitů – C [mg/m3, dioxiny a furany ng/m3]

Znečišťující látka

C [mg/m3, dioxiny a furany ng/m3]

Celkové tuhé znečišťující látky (prach)

30

HCl

10

HF

1

NOx

800

Cd + Tl

0,05

Hg

0,05

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V

0,5

Dioxiny a furany

0,1

SO2

50

TOC (celkový organický uhlík)

10

Do 1. 1. 2008 může příslušný orgán státní správy schválit výjimku pro NOx u stávajících mokrých cementárenských procesů nebo u pecí, které spalují méně než 3 t/h odpadu, a to tak, že povolená hodnota emisního limitu pro NOx nebude vyšší než 1200 mg/m3. Do stejného data může příslušný orgán státní správy schválit výjimku pro tuhé znečišťující látky (prach) u cementářských pecí, které spalují méně než 3 t/h odpadu, a to tak, že povolená hodnota emisního limitu pro tuhé znečišťující látky nebude vyšší než 50 mg/m3.
Příslušný orgán státní správy může schválit úlevy v případech, kde TOC a SO2 nevznikají ze spalování odpadu.
Příslušný orgán státní správy může stanovit emisní limity pro CO.
Ustanovení pro spoluspalování odpadu v zařízeních na spalování paliv
Jsou stanoveny hodnoty Cproc (vzorec směsného pravidla) s tím, že po nabytí účinnosti směrnice novelizující směrnici 88/609/EEC, budou tyto hodnoty bez prodlení nahrazeny.
Cproc pro tuhá paliva v mg/Nm3 (obsah O2 6 %)

Znečišťující látka

< 50 MWt

50 až 100 MWt

100 až 300 MWt

> 300 MWt

SO2

 

 

možnost pro tuzemská paliva

 

850

 

 

nebo stupeň odsíření ≥ 90 %

850 až 200

(lineární závislost snížení mezi 100 až 300 MWt)

nebo stupeň odsíření ≥ 92 %

200

 

 

nebo stupeň odsíření ≥ 95 %

NOx

 

400

300

200

Tuhé látky (prach)

50

50

30

30

Do 1. 1. 2007 se neaplikuje hodnota emisního limitu NOx pro zařízení spoluspalující pouze nebezpečný odpad.
Do 1. 1. 2008 můžou být příslušným orgánem státní správy schváleny výjimky pro NOx a SO2 u stávajících zařízení pro spoluspalování odpadu v rozmezí 100 až 300 MWt užívajících technologii fluidního lože, a to tak, aby hodnota Cproc nebyla pro NOx vyšší než 350 mg/Nm3 a pro SO2 nebyla vyšší než od 850 do 400 mg/Nm3 (v lineární závislosti mezi 100 a 300 MWt).
Cproc pro biomasu v mg/Nm3 (obsah O2 6 %)

Znečišťující látka

< 50 MWt

50 až 100 MWt

100 až 300 MWt

> 300 MWt

SO2

 

200

200

200

NOx

 

350

300

300

Tuhé látky (prach)

50

50

30

30

Do 1. 1. 2008 můžou být příslušným orgánem státní správy schváleny výjimky pro NOx u stávajících zařízení pro spoluspalování odpadu v rozmezí 100 až 300 MWt užívajících technologii fluidního lože, a to tak, aby povolená hodnota Cproc nebyla vyšší než 350 mg/Nm3.
Cproc pro kapalná paliva vyjádřený v mg/m3 (vztaženo na obsah 3 % O2 )

Znečišťující látka

< 50MW

50 – 100 MW

100 – 300 MW

> 300 MW

SO2 celk.

 

850

850 – 200

(lineární závislost snížení mezi 100 až 300 MWt)

200

NOx

 

400

300

200

Tuhé látky

50

50

30

30

C - celkové hodnoty emisních limitů


C vyjádřený v mg/m3 (vztaženo na 6 % O2). Celková průměrná hodnota naměřená ve vzorku odebraném v intervalu ne méně než 30 minut a ne déle než 8 hodin.

Znečišťující látka

 [mg/m3]

Cd + Tl

Hg

Sb + As +Pb + Cr + Co + Cu + Mn + +Ni + V

0,05

0,05

0,5

C pro dioxiny a furany 0,1 ng/m3 (vztaženo na 6 % O2).

Ustanovení pro spoluspalování odpadu v jiných průmyslových zařízeních než cementářských pecích a zařízeních na spalování paliv

C – celkový emisní limit pro dioxiny a furany 0,1 ng/m3, pro Cd + Tl 0,05 mg/m3 a pro Hg 0,05 mg/m3.

Emisní limity pro spalovny odpadu

(a) Průměrné denní hodnoty

  1.Tuhé znečišťující látky celkem

  10 mg/m3

  2. Organické látky v plynné fázi, vyjádřené celkovým obsahem organického uhlíku (C)

  10 mg/m3

  3. Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl

  10 mg/m3

  4. Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF

  1 mg/m3

  5. Oxid siřičitý (SO2)

  50 mg/m3

  6a. Oxid dusičný a dusičitý, vyjádřené jako NO2 pro stávající spalovny o kapacitě nad 6t/h a nové spalovny

  200mg/m3 (*)

  6b. Oxid dusičný a dusičitý, vyjádřené jako NO2 pro stávající spalovny o kapacitě 6t/h a nižší.

  400mg/m3 (*)

(*) Do 1. ledna 2007 se emisní limit nepoužije pro případy spaloven spalujících pouze nebezpečný odpad.
Příslušný orgán může schválit výjimky pro NOx pro stávající spalovací zařízení:
pro zařízení s kapacitou ł 6 t/h do 1. ledna 2008 s tím, že přípustná denní průměrná hodnota nepřekročí 500 mg/m3;
pro zařízení s kapacitou > 6 t/h, ale ł 16 t/h do 1. ledna 2010 s tím, že přípustná denní průměrná hodnota nepřekročí 400 mg/m3;
pro zařízení s kapacitou > 16 t/h, ale < 25 t/h neprodukující odpadní vody do 1. ledna 2008 s tím, že přípustná denní průměrná hodnota nepřekročí 400 mg/m3.
Do 1. ledna 2008 může schválit příslušný orgán výjimky pro tuhé znečišťující látky u stávajících spalovacích zařízení s tím, že denní průměrná hodnota nepřekročí 20 mg/m3.

(b) Průměrné půlhodinové hodnoty

   

  A

  B

  1.Tuhé znečišťující látky celkem

  30 mg/m3

  10 mg/m3

  2.Organické látky v plynné fázi, vyjádřené obsahem celkového organického uhlíku

  20 mg/m3

  10 mg/m3

  3. Plynné sloučeniny chloru vyjádřené jako HCl

  60 mg/m3

  10 mg/m3

  4. Plynné sloučeniny fluoru vyjádřené jako HF

  4 mg/m3

  2 mg/m3

  5. Oxid siřičitý (SO2)

  200 mg/m3

  50 mg/m3

  6.Oxid dusičný a dusičitý, vyjádřené jako NO2 pro stávající spalovací zařízení o kapacitě nad 6t/h a nové spalovací zařízení

  400 mg/m3 (*)

  200 mg/m3 (*)

(*) Do 1. ledna 2007 se emisní limit nepoužije pro případy spaloven spalujících pouze nebezpečný odpad.
Do 1. ledna 2008 je možné schválit příslušnými orgány výjimky pro emisní limit pro NOx u stávajících spaloven o jmenovité kapacitě mezi 6 a 16 t/h s tím, že přípustné půlhodinové hodnoty nepřekročí ve sloupci A 600 mg/m3 a ve sloupci B 100 mg/m3. (A – všechny průměrné půlhodinové hodnoty během roku; B – 97 % všech průměrných půlhodinových hodnot během roku).

(c) Celkové průměrné hodnoty během období odběru vzorků minimálně 30 minut a maximálně 8 hodin:

1. Kadmium a jeho sloučeniny (vyjádřené obsahem Cd)

celkem

Celkem

2. Thalium a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Tl)

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3 (*)

3. Rtuť a její sloučeniny, (vyjádřené obsahem Hg)

0,05 mg/m3

0,1 mg/m3(*)

4. Antimon a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Sb)

   

5. Arzén a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem As)

   

6. Olovo a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Cd)

celkem

celkem

7. Chróm a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Cr)

   

8. Kobalt a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Co)

0,5 mg/m3

1 mg/m3 (*)

9. Měď a její sloučeniny, (vyjádřené obsahem Cu)

   

10. Mangan a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Mn)

   

11. Nikl a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem Ni)

   

12. Vanad a jeho sloučeniny, (vyjádřené obsahem V)

   

(*) Do 1. ledna 2007 jsou přípustné průměrné hodnoty pro stávající zařízení, která byla schválena do provozu před 31. prosincem 1996, a která spalují pouze nebezpečný odpad.
Tyto průměrné hodnoty zahrnují i emise příslušných těžkých kovů a jejich sloučenin v plynné fázi.

(d) Emisní limit z průměrných hodnot součtového obsahu polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, měřených během období odběru vzorku minimálně šesti hodin a maximálně osmi hodin, v němž jsou jednotlivé složky přepočteny pomocí koeficientů ekvivalentu toxicity - 0,1 ng TEQ /m3.

(e) Emisní limity oxidu uhelnatého (CO) ve spalinách během provozu spalovny jsou (mimo periodu spouštění a odstavování):
- 50 mg/m3 při stanovení jako průměrná denní střední hodnota;
- 150 mg/m3 u minimálně 95 % všech měření při stanovení průměrné desetiminutové hodnoty nebo 100 mg/m3 u všech měření při stanovení třicetiminutové střední hodnoty zjišťované kdykoli během období 24 hodin.
Příslušným orgánem státní správy můžou být schváleny výjimky u spaloven odpadu užívajících technologii fluidního lože, a to tak, aby povolená hodnota emisního limitu CO stanovená jako hodinový průměr nebyla vyšší než 100 mg/m3.

Ing. Pavel Jílek, v.r.
odbor ochrany ovzduší MŽP