1. SDĚLENÍ

Ministerstva životního prostředí k zajištění splnění požadavků směrnic Evropského společenství v oblasti ochrany ovzduší č. 88/609/EEC, č. 94/66/EC a č. 84/360/EEC před účinností nového zákona o ochraně ovzduší, ozónové vrstvy a klimatického systému Země (Zákon o ovzduší) a jeho prováděcích předpisů

Určeno
1) Provozovatelům významně velkých zdrojů znečišťování ovzduší (o celkovém tepelném příkonu 50 MWt a vyšším).
2) České inspekci životního prostředí.

V návaznosti na přijetí směrnic ES č. 88/609/EEC, č. 94/66/EC a č. 84/360/EEC Českou republikou bude nutné, aby skupina provozovatelů takzvaných zvláště velkých stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší (definice podle nově připravovaného zákona o ovzduší, jedná se o zařízení o celkovém tepelném příkonu 50 MWt a vyšším) realizovala taková opatření u svých zdrojů, aby níže uvedené emisní požadavky předmětných směrnic byly splněny dnem účinnosti nově připravovaného zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země. Účinnost zákona se předpokládá od 1. 1. 2002.
Zdroje, provozované před 1. červencem 1987, u kterých ale byla navýšena kapacita o příkon 50 MW a více až po 1. červenci 1987, by měly tyto limity plnit od 1. ledna 2003.

Hodnoty emisních limitů pro významné velké spalovací zdroje znečišťování

Provozovatelé velkých spalovacích zdrojů o celkovém tepelném příkonu 50 MWt a vyšším, na které bylo vydáno stavební povolení po účinnosti nového zákona o ochraně ovzduší a ozónové vrstvy Země, budou povinni plnit emisní limity a další podmínky stanovené prováděcím předpisem k datu účinnosti tohoto nového zákona. Je nutno, aby se na tuto skutečnost připravily i takové zdroje, které budou vznikat před datem účinnosti nového zákona a splňovaly emisní limity předepsané novým zákonem.

Přehled emisních limitů vyžadovaný nově připravovaným zákonem o ochraně ovzduší (prováděcím předpisem k zákonu) pro velké spalovací zdroje o celkovém tepelném příkonu 50 MWt a vyšším
Emisní limity pro oxid siřičitý

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro pevná paliva
Hodnoty emisních limitů pro pevná paliva spalovaná ve zdrojích k nimž bylo vydáno stavební povolení 1. 7. 1987 a nebo později, vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 6 %):

Druh paliva

50 – 100 MWt

100 – 500 MWt

> 500 MWt

Pevná paliva

2000

2000 – 400

(s lineárním poklesem – viz graf)

400

 

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro kapalná paliva
Emisní limity pro kapalná paliva spalovaná ve zdrojích, k nimž bylo vydáno stavební povolení 1. 7. 1987 a nebo později, vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 3 %):

Druh paliva

50 – 100 MWt

100 – 500 MWt

> 500 MWt

Kapalná paliva

1700

1700 – 400

(s lineárním poklesem – viz graf)

400

 

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro plynná paliva
Emisní limity pro plynná paliva spalovaná ve zdrojích, k nimž bylo vydáno stavební povolení 1. 7. 1987 a nebo později, vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 3 %):

Plynná paliva obecně

35

Zkapalněný plyn

5

Nízkovýhřevné plyny ze zplynění nebo rafinačních zbytků, koksárenský plyn, vysokopecní plyn

800

Plyn ze zplynění uhlí

*)

*) bude stanoven později

Stupeň odsíření
Stupeň odsíření spalin pro zdroje k nimž bylo vydáno stavební povolení 1. 7. 1987 a nebo později:

Tepelný příkon (MWt)

Stupeň odsíření (%)

50 – 170

40

nad 170 – 300

40 – 60

nad 300 – 500

60 – 90

nad 500

90

 

Hodnoty emisních limitů pro NOx (po přepočtu na NO2) při spalování pevných paliv (obsah kyslíku 6 %), kapalných a plynných (obsah kyslíku 3 %) ve zdrojích, k nimž bylo vydáno stavební povolení 1. 7. 1987 a nebo později, vyjádřené v mg/Nm3:

Pevná paliva obecně

650

Pevná paliva s méně než 10 % prchavé hořlaviny

1300

Kapalná paliva

450

Plynná paliva

350

Emisní limity pro tuhé znečišťující látky
Emisní limity pro tuhé znečišťující látky při spalování pevných, kapalných a plynných ve zdrojích, k nimž bylo vydáno stavební povolení 1. 7. 1987 a nebo později:

Druh paliva

Tepelný příkon (MWt)

Hodnota emisního limitu (mg/m3)

Pevná

> =500

< 500

50

100

Kapalná1

Všechna zařízení

50

Plynná

Všechna zařízení

5 obecně

10 pro vysokopecní plyn

50 pro plyny produkované v ocelářství, které lze použít jinde

1  hodnota emisního limitu pro zdroje s tepelným příkonem nižším 500 MWt spalujícího kapalné palivo s více než 0,06 % popela činí 100 mg/Nm3.

 

Návrh směrnice Rady Evropské unie 599PC0611 COM/1999) 611 final pozměňující směrnici č. 88/609/EEC

V současné době je navrhován doplněk směrnice č. 88/609 EEC, v roce 2001 se očekává jeho schválení Radou Evropské unie. Je proto třeba, aby se provozovatelé zařízení, na která se tento doplněk vztahuje, připravili na očekávané změny.
Zařízení, která získala stavební povolení po datu vstupu nové směrnice pozměňující směrnici č. 88/609/EEC (dále jen nové směrnice) v platnost, budou muset splňovat hodnoty emisních limitů pro SO2, NOx, a tuhé látky podle nové směrnice.
Zařízení, která obdržela stavební povolení po 1. červenci 1987, (tj. po vstupu v platnost směrnice č. 88/609/EEC) a před platností nové směrnice budou muset splňovat emisní limity v souhlasu se směrnicí č. 88/609/EEC (doplněnou směrnicí č. 94/66/EC).
Zařízení, která obdržela stavební povolení před 1. červencem 1987 a na která se dříve směrnice nevztahovala, spadají nyní také pod novou směrnici. Od 1. ledna 2008 musí tato zařízení splňovat požadavky stanovené pro ta zařízení, která obdržela stavební povolení po 1. červenci 1987, (tj. po vstupu směrnice č. 88/609/EEC v platnost) a před platností nové směrnice.

Emisní limity pro oxid siřičitý
Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro pevná paliva
Emisní limity pro pevná paliva v mg/Nm3 (obsah kyslíku 6 %), které platí pro nové zdroje, na které bude uděleno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost, vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 6 %):

Druh paliva

50 – 100 MWt

100 – 300 MWt

> 300 MWt

Biomasa

200

200

200

Ostatní pevná paliva

850

850 až 200 (s lineárním poklesem)

200

 

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro kapalná paliva
Emisní limity pro kapalná paliva v nových zdrojích, na něž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost, vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 3 %):

Druh paliva

50 – 100 MWt

100 – 300 MWt

> 300 MWt

Kapalná paliva

850

850 až 200 (s lineárním poklesem)

200

 

Hodnoty emisních limitů pro SO2 pro plynná paliva
Emisní limity pro plynná paliva v nových zdrojích, k nimž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost, vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 3 %):

Plynná paliva obecně

35

Zkapalněný plyn

5

Koksárenský plyn

400

Vysokopecní plyn

200

 

Hodnoty emisních limitů pro NOx
Hodnoty emisních limitů pro NOx (po přepočtu na NO2) pro pevná paliva (obsah kyslíku 6 %) pro nové zdroje, k nimž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost, vyjádřené v mg/Nm3:

Druh paliva

50 – 100 MWt

100 – 300 MWt

> 300 MWt

Biomasa

350

300

300

Ostatní pevná

400

300

200

 

Hodnoty emisních limitů pro NOx (v přepočtu na NO2) pro kapalná paliva – s výjimkou plynových turbin – vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 3 %), které platí pro nové zdroje, k nimž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost:

Druh paliva

50 – 100 MWt

100 – 300 MWt

> 300 MWt

Kapalná paliva

400

300

200

 

Hodnoty emisních limitů pro NOx (v přepočtu na NO2) pro plynná paliva – s výjimkou plynových turbin – vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 3 %), které platí pro nové zdroje, k nimž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost:

Druh plynného paliva

50 – 300 MWt

> 300 MWt

Zemní plyn

150

100

Jiné plyny

200

200

 

Hodnoty emisních limitů pro plynové turbiny:
Emisní limity pro NOx (v přepočtu na NO2) vyjádřené v mg/Nm3 (obsah kyslíku 15 %), které platí pro nové zdroje, k nimž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost. Následující hodnoty se vztahují pouze na provozní stavby, při kterých je překročeno 70 % instalovaného příkonu:

Palivo

> 50 MWt+/

Zemní plyn 1/

50 2/

Kapalná paliva3/

1203/

+/  tepelný příkon podle Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO)
1/  jako zemní plyn se rozumí přirozeně se vyskytující methan s obsahem max. 20 % obj. inertních plynů a dalších složek;
2/  75 mg/Nm3 v následujících případech:
- plynová turbina využívaná v pro kombinovanou produkci tepla a elektřiny
- plynová turbina pohánějící kompresory rozvodné sítě dodávek plynu veřejnosti;
Pro plynové turbiny, které nespadají ani do jedné ze shora uvedených kategorií, ale které mají účinnost větší než 35 % (na základě podmínek ISO) je emisní limit 50 (35 tam kde je emisní limit vyjádřen procenty a určen na základě podmínek ISO).
3/ tato hodnota emisního limitu se vztahuje jen na plynové turbiny spalující lehké a střední destilační frakce

Emisní limity pro tuhé znečišťující látky
Emisní limity pro tuhé znečišťující látky pro nové zdroje, k nimž bude vydáno stavební povolení po vstupu směrnice v platnost:

Druh paliva

Tepelný příkon (MWt)

Hodnota emisního limitu (mg/Nm3)

Pevná paliva

(obsah kyslíku 6 %)

50 – 100

> 100

50

30

Kapalná paliva

(obsah kyslíku 3 %)

50 – 100

> 100

50

30

Plynná paliva obecně

Vysokopecní plyn

Plyny z výroby oceli, které lze využít jinde

(obsah kyslíku 3%)

 

5

10

30

 

Stupeň odsíření
Stupeň odsíření pro nové zdroje, ke kterým bude vydáno stavební povolenípo vstupu směrnice v platnost:

Tepelný příkon (MWt)

Stupeň odsíření1/ (%)

50 – 100

90

nad 100 – 300

92

> 300

95

1/  zařízení, která dosahují koncentrace 300 mg/Nm3 jsou vyjmuta z povinnosti plnit předepsaný stupeň odsíření

RNDr. Barbora Cimbálníková, v. r.
odbor ochrany ovzduší MŽP