C.   Ostatní

Zákon o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 13/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., ve znění vyhlášky č. 355/2000 Sb. – 104/1997 Sb.
Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 18/1997 Sb.
Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů – 19/1997 Sb.
Zákon o státním podniku – 77/1997 Sb.
Zákon o povodích – 305/2000 Sb.

Vydává Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10-Vršovice, telefon (02) 6712 1111 l Odpovědná redaktorka: RNDr. Jana Plamínková, tel.: 581 73 02, e-mail: plaminkovi@iol.cz l Administrace a objednávky: ALQ Plus, s.r.o., Výstaviště, P.O.Box 607, 170 05 Praha 7, tel. 02/3337 4780, fax 809 835 l Roční předplatné Věstník&Zpravodaj MŽP s přílohou EIA 400 Kč l Sazba: Bohuslav Křeček, polygrafická činnost l Vytiskla tiskárna PB tisk Příbram l Vychází 12x ročně l Roční předplatné samostatného Věstníku 350,-- Kč l Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta, státní podnik, odštěpný závod Praha č.j. 6515/99 - P ze dne 24. 9. 1999 l Číslo 12/2000 Zpravodaje MŽP předáno do tisku 10. listopadu 2000.

ISSN 0862-9005