IX.   Nakládání s chemickými látkami

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 157/1998 Sb.
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy – 10/1999 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek – 25/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek – 250/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zajišťování toxicity chemických látek a přípravků – 251/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí – 299/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno, ve znění vyhlášky č. 390/2000 Sb. – 301/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 391/2000 Sb. – 302/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe) – 305/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí – 306/1998 Sb.
Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků – 316/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků – 26/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku – 27/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků – 85/1999 Sb.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka – 184/1999 Sb.

c)  metodické pokyny, návody a sdělení
Sdělení MŽP a MPO k zavádění zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů (dále jen “zákon”) po 1. 1. 1999 – Věstník MŽP č. 1/1999
Sdělení č. 29 sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky ke dni 30. 11. 1999 – Věstník MŽP č. 13/1999
13. Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 13/1999 ke dni 31. 3. 2000 – Věstník MŽP č. 6/2000
25. Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o vydání seznamů chemických látek, na něž se nevztahuje povinnost registrace podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb. a zákona č. 258//2000 Sb. – Věstník MŽP č. 11/2000
27. Sdělení odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí o zveřejnění Seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky –  Věstník MŽP č. 12/2000