VII.   Odpadové hospodářství

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 37/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 125/1997 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů – 31/1999 Sb.
Vyhláška ČBÚ o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech – 99/1992 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 334/1999 Sb. – 337/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady – 338/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – 339/1997 Sb.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivací, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití – 340/1997 Sb.

c)  metodické pokyny, návody a sdělení
Metodický pokyn č. 5 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR k vydání odvětvové technické normy odpadového hospodářství TNO 83 8035 “Skladování odpadů - uzavírání a rekultivace skládek –  Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Metodický pokyn Ministerstva životního prostředí ČR k zabezpečení skládek, které byly provozovány na základě zvláštních podmínek podle § 15 odst. 1, písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 300/1995 Sb. a § 14 písm. b) zákona č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona č. 466/1992 Sb. a zákona č. 300/1995 Sb. – Zpravodaj MŽP ČR č. 1/1997
Metodický pokyn č.1 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR - vydané odvětvové normy odpadového hospodářství TNO 83 8036 “Skladování odpadů - provozní řád a monitorování skládek” – Věstník MŽP ČR č. 2/1997
Metodický pokyn č. 7 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 29.4.1998 č.j. OODP/1473/98 k postupu při zařazování odpadů podle Katalogu odpadů (Vyhláška MŽP č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů) – Věstník MŽP č. 3/1998
Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o vydání Metodického pokynu k hodnocení zdravotního nebezpečí odpadů – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993
Sdělení č. 2 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí České republiky o akreditaci státní zkušebny – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Sdělení č. 8 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí a odboru hygieny a epidemiologie Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na odbornou způsobilost osob pověřených hodnocením nebezpečných vlastností odpadů podle § 4, odst. 5 zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech – Věstník MŽP č. 3/1998
Sdělení č. 15 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů – Věstník MŽP č. 4/1998
Sdělení č. 16 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.7.1998 – Věstník MŽP č. 4/1998
Sdělení č. 10 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o zařazení odpadů podle Katalogu odpadů – Věstník MŽP č. 5/1999
Sdělení č. 11 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.1. 1999 – Věstník MŽP č. 5/1999
Sdělení č. 19 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ve smyslu § 4 odst.1 zákona č.125/1997 Sb., o odpadech, MŽP zařadilo na návrhy okresních úřadů odpady podle Katalogu odpadů – Věstník MŽP č. 9/1999
Sdělení č.20 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k seznamu osob, které byly ministerstvem životního prostředí a ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 6. 1999 – Věstník MŽP č. 9/1999
Sdělení č. 21 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k ukončení platnosti rozhodnutí, na která se vztahovalo přechodné ustanovení § 43 zákona č. 125/1997 Sb. – Věstník MŽP č. 9/1999
Sdělení č. 28 odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 15.11.1999 – Věstník MŽP č. 12/1999
Sdělení č. 6 odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.12.1999 – Věstník MŽP č. 3/2000
Sdělení č. 18 odboru odpadů MŽP o rozšíření seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30.6.2000 – Věstník MŽP č. 8/2000