IV.   Ochrana zemědělského půdního fondu

a)  obecně závazné předpisy
Zákon ČNR o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb., (úplné znění zákona č. 231/1999 Sb.), ve znění zákona č. 132/2000 Sb. – 334/1992 Sb.
Vyhláška MŽP, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu – 13/1994 Sb.

c)  metodické pokyny, návody a sdělení
Metodický pokyn odboru ochrany lesa a půdy MŽP ČR ze dne 1.10.1996 čj. OOLP/1067/96 k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1996
Sdělení č. 23 sekce legislativy a státní správy a sekce ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí ze dne 17.8. č.j. 400/2936/99 k postupu orgánů ochrany zemědělského půdního fondu všech stupňů v souvislosti s přijetím zákona č. 98/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb. – Věstník MŽP č. 10/1999