II.   Ochrana ovzduší

a)  obecně závazné právní předpisy
Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., zákona č. 158/1994 Sb., (úplné znění č. 211/1994 Sb.) a zákona č. 71/2000 Sb. – 309/1991 Sb.
Zákon ČNR o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 212/1994 Sb.), ve znění zákona č. 86/1995 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. – 389/1991 Sb.
Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země – 86/1995 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 279/1993 Sb. – 41/1992 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší – 614/1992 Sb.
Vyhláška MŽP, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně – 122/1995 Sb.
Vyhláška MŽP, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší, ve znění vyhlášky MŽP č. 97/2000 Sb. – 117/1997 Sb.
Vyhláška MŽP, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 2000 až 2002 – 109/2000 Sb.
Vyhláška MŽP, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 2000 až 2002 – 110/2000 Sb.
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, ve znění Opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 23. června 1992 uveřejněného v částce 84/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 122/1995 Sb. a vyhlášky 117/1997 Sb. – částka 84/1991 Sb.

b)  resortní předpisy
Instrukce o zabezpečení monitorování při radiační havárii vod a ovzduší – Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987
Instrukce k zajišťování a využívání informací a Informačního systému ochrany čistoty ovzduší – Věstník MLVH ČSR č. 18-19/1987

c)  Metodické pokyny, návody a sdělení
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR pro zpoplatnění malých zdrojů znečišťování (podle § 8 odst. 1 se zřetelem k § 6 odst. 1 a 4 a § 7 odst. 2 zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování) – Věstník MŽP ČR č. 4/1992
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR pro zpracování provozních řádů smogových varovných a regulačních systémů pro regulaci ostatních zdrojů znečišťování ovzduší, které jsou vyjmenovány ve vyhlášce č. 41/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992
Metodický návod odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k výpočtu imisních charakteristik znečišťujících látek pro hodnocení kvality ovzduší čj. 520/2203/93 – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší MŽP o použití emisních faktorů pro stanovení emisí amoniaku z chovu hospodářských zvířat výpočtem – Věstník MŽP č. 1/1998
Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany ovzduší MŽP výpočtu znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS 97” – Věstník MŽP č. 3/1998
Sdělení č. 3 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konzultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování – Věstník MŽP ČR č. 2/1992
Sdělení č. 7 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o výkladu konsultačního sboru k některým ustanovením zákona č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a zákona ČNR č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování a k Opatření FVŽP k zákonu č. 309/1991 Sb., které bylo vyhlášeno v částce 84/1991 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 3/1992
Sdělení č. 18 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Severočeské oblasti a Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování v Ostravské oblasti – Věstník MŽP ČR č. 4/1992
Sdělení č. 25 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast Mělnicka – Věstník MŽP ČR č. 6/1992
Sdělení č. 26 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení některých metodických pokynů vydaných na úseku ochrany ovzduší MLVH ČSR – Věstník MŽP ČR č. 6/1992
Sdělení č. 3 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozního řádu smogového varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblast západočeského Podkrušnohoří – Věstník MŽP ČR č. 2/1993
Sdělení č. 14 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR o vydání Provozních řádů smogového, varovného a regulačního systému vybraných zdrojů znečišťování pro oblasti severních Čech, západočeského Podkrušnohoří, Ostravska a Mělnicka – Věstník MŽP ČR č. 5-6/1993
Sdělení č. 19 Ministerstva životního prostředí ČR o zrušení Statutu akreditačního střediska laboratoří pro kontrolu znečišťování ovzduší a Metodického návodu odboru řízení dozoru MŽP ČR k vyžadování autorizovaných měření emisí, podmínky a postup udělování oprávnění, publikovaných ve Věstníku MŽP ČR č. 2/1992 – Věstník MŽP ČR č. 4/1994
Sdělení č. 6 MŽP ČR k ukládání, vybírání a vymáhání poplatků za znečišťované ovzduší ze středních a velkých zdrojů znečišťování ze dne 8.2.1995 č.j. 400/475/94 ve znění jeho doplnění ze dne 31.3.1995 č.j. 400/1248/1995 – Věstník MŽP ČR č. 2/1995
Sdělení č. 4 odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení a placení poplatků podle § 6 zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země – Věstník MŽP ČR č. 2/1996
Sdělení č. 7 odboru legislativního MŽP ve věci výkonu vrchního státního dozoru na úseku ochrany ovzduší podle § 2 písm. a) zákona ČNR č. 389/1991 Sb., v platném znění – Věstník MŽP ČR č. 3/1998