B.  JEDNOTLIVÉ SLOŽKY
I. Vodní hospodářství


a) obecně závazné právní předpisy

Zákon o vodách (vodní zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 14/1998 Sb. a zákona č. 58/1998Sb. Sb. – 138/1973 Sb.
Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb. a zákona ČNR č. 23/1992 Sb., (úplné znění zákona ČNR č. 458/1992 Sb.), ve znění zákona č. 114/1995 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 240/2000 Sb. – 130/1974 Sb.
Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – 58/1998 Sb.
Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy – 40/1978 Sb.
Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk-Králíky – 10/1979 Sb.
Nařízení vlády ČSSR o úplatách ve vodním hospodářství (ve znění nař.vl.č. 91/1988 Sb., úplné znění nař. vl. č. 2/1989 Sb.), ve znění zákona ČNR č. 281/1992 Sb.), zákona č. 58/1998 Sb. a nařízení vlády č. 141/2000 Sb. – 35/1979 Sb.
Nařízení vlády ČSR o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy – 85/1981 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod – 82/1999 Sb.
Nařízení vlády o ochraně před povodněmi – 100/1999 Sb.
Vyhláška Ústřední správy vodního hospodářství o výstavbě zařízení a jiných opatřeních na ochranu rybářství a o úhradě nákladů s tím spojených – 137/1957 Ú.l.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků – 28/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o odborném technicko-bezpečnostním dohledu na některých vodohospodářských dílech a o technicko bezpečnostním dozoru národních výborů nad nimi – 62/1975 Sb.
Vyhláška MLVH ČSR o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – 63/1975 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářích – 42/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly (ve znění vyhl. MŽP ČR č. 422/1992 Sb.) – 82/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodní stráži (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR č. 81/1977 Sb.) – 99/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidenci – 126/1976 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o ochraně jakosti povrchových a podzemnních vod – 6/1977 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR, kterou se stanoví povinnosti správců vodních toků a upravují se některé otázky týkající se vodních toků – 19/1978 Sb.
Vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích1) (ve znění vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství a dřevozpracujícího průmyslu ČSR č. 185/1988 Sb.) – 144/1978 Sb.

1) Dnem nabytí účinnosti zákona ČNR č. 23/1992 Sb. (23.1.1992) přechází řízení systémů veřejných vodovodů a veřejných kanalizací do působnosti ministerstva zemědělství ČR
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – 47/1999 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů 137/1999 Sb.
Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice –176/1999 Sb.
Směrnice č. 13123/806/OSS ministerstva lesního a vodního hospodářství ČSR pro vypracování návrhů kanalizačních řádů (reg.) - částka 16/1975 Sb. (Směrnice uveřejněná ve Věstníku MLVH ČSR, částka 8, ročník 1975) – částka 16/1975 Sb.

b)  resortní předpisy

Směrnice č.7/1977 Ú.v. MLVH ČSSR o evidenci a bilančním vyhodnocování zásob a jakosti povrchových a podzemních vod – Ústřední věstník ČSSR 3/1977
Směrnice č. 5 Ministerstva životního prostředí na poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobných vodohospodářských ekologických akcí v roce 2000 – Věstník MŽP ČR č. 4/2000
Zásady pro roční a víceleté hospodaření s vodou v jednotlivých povodích – Věstník MLVH ČSR č. 23/1981
Instrukce zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodařením – Věstník MLVH ČSR č. 8/1977
Statut akreditačního střediska laboratoří pro rozbory vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1992

c)  metodické pokyny, návody a sdělení

Zásady pro klasifikaci zásob podzemních vod – Věstník MLVH ČSR č. 13/1980/RO
Metodické pokyny k provádění vyhlášky č. 63/1975 Sb., o povinnostech organizací podávat zprávy o zjištění podzemních vod a oznamovat údaje o jejich odběrech – Věstník MLVH ČSR č. 3/1976
Metodický pokyn k zajištění jednotného postupu při aplikaci směrného vodohospodářského plánu – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977
Návod k postupu v případě havarijního zhoršení jakosti povrchových vod – Věstník MLVH ČSR č. 15/1983
Metodické pokyny pro výklad pojmu “jiné vody z nich odtékající, pokud mohou ohrozit jakost povrchových, nebo podzemních vod” v § 22 vodního zákona – Věstník MLVH ČSR č. 9/1976
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k datové struktuře Hydroekologického informačního systému ČR – Věstník MŽP ČR č. 2/1995
Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k zásadám státní vodohospodářské bilance zásob povrchových a podzemních vod a jejich jakosti čj. 10077/OOV/95 – Věstník MŽP ČR č. 3/1995
Metodický pokyn odboru ochrany vod ke sledování a hodnocení vlivu účelového rybářského hospodaření ve vodárenských nádržích – Věstník MŽP ČR č. 2/1996
Pokyn o některých podrobnostech vodoprávního řízení – Věstník MLVH ČSR č. 21/1977
Pokyn pro vedení vodohospodářské a souhrnné vodohospodářské evidence – Věstník MLVH ČSR č. 24/1977
Vysvětlivka k postupu správců vodních toků při odstraňování a vysazování stromů a keřů na pozemcích při vodních tocích a v zátopových územích – Věstník MLHD ČSR č. 8/1989
Oznámení o vydání metodického návodu na vytvoření optimálních podmínek pro zajištění trvalé funkce uzávěrových zařízení přehrad – Věstník MLVH ČSR č. 24/1987
Metodický pokyn č. 8 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby – Věstník MŽP č. 4/1998
Metodický pokyn č. 9 odboru ochrany vod MŽP ke stanovení hodnot minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích – Věstník MŽP č. 5/1998
Metodický pokyn č. 10 odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení technicko--bezpečnostního dohledu na hrázích malých vodních nádrží IV. kategorie – Věstník MŽP č. 5//1998
Metodický pokyn č. 11 odboru ochrany vod MŽP k vegetaci na nízkých sypaných hrázích Věstník MŽP č. 5/1998 Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní – Věstník MŽP č. 4/1999
Metodický pokyn č. 2 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod – Věstník MŽP č. 6/2000
Metodický pokyn č. 3 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí pro stanovení účinků zvláštních povodní a jejich začlenění do povodňových plánů – Věstník MŽP č. 7/2000
Metodický pokyn č. 4 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí používání odmašťovacích kapalin a emulgačních přípravků při likvidaci ropných havárií – Věstník MŽP č. 7/2000
Sdělení č. 13 odboru státní správy I ministerstva životního prostředí ČR o výkonu funkce vodohospodáře organizace pracovníkem jiné organizace – Věstník MŽP ČR č. 3/1991
Sdělení č. 8 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR k ustanovení § 20 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), (pojem vodárenského toku a jeho povodí) Věstník MŽP ČR č. 3/1992 Sdělení č. 16 odboru legislativního a koncepce státní správy Ministerstva životního prostředí ČR ve věci výkladu k ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb., zákona č. 425/1990 Sb. a zákona č. 23/1992 Sb. – Věstník MŽP ČR č. 4/1992
Sdělení č. 24 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k používání některých technických jednotek při výpočtu pokuty za nedovolené vypouštění vod podle § 24b) zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 458/1992 – Věstník MŽP ČR č. 6/1992
Sdělení č. 27 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí ČR k posuzování transformátorů z hlediska vodohospodářských předpisů (§ 13 odst. 1 písm. b), § 25 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a § 1,2 vyhlášky MLVH ČSR č. 6/1977, o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod – Věstník MŽP ČR č. 6/1992
Sdělení č. 4 odboru ochrany vod MŽP ČR k vypouštění důlních vod – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Stanovisko č. 20 MŽP ČR k vypouštění odpadních a zvláštních vod do vod podzemních. (Textová oprava tohoto stanoviska je provedena v redakčním sdělení č. 24 - Věstník MŽP ČR č. 4/1994) – Věstník MŽP ČR č. 2/1994
Stanovisko č. 18 odboru ochrany vod MŽP ČR ve věci posuzování vod odtékajících z rašelinišť Věstník MŽP ČR č. 3/1994 Sdělení č. 3 odboru ochrany vod MŽP ČR o pověření Českého hydrometeorologického ústavu zpracováním nebo ověřováním standardních hydrologických údajů ve smyslu znění ČSN 75 1400 Hydrologické údaje povrchových vod – Věstníku MŽP ČR č. 2/1997
Sdělení č. 13 odboru ochrany vod o změně názvu střediska ASLAB – Věstník MŽP ČR č. 3/1997
Sdělení č. 15 odboru ochrany vod o vydání technických norem vodního hospodářstvíTVN 75 2931 “Povodňové plány”, TVN 75 2910 “Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních cestách” a TVN 75 2920 “Provozní řády vodních děl” – Věstník MŽP ČR č. 3/1997
Sdělení č. 2 odboru ochrany vod MŽP o vydání následující technické normy vodního hospodářství TNV 75 2321 “Rybí přechody” – Věstník MŽP č. 2/1998
Sdělení č. 9 odboru ochrany vod MŽP k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových – Věstník MŽP č. 4/1998
Sdělení č. 18 odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství – Věstník MŽP č. 4/1998
Sdělení č. 21 odboru ochrany vod MŽP o vydání nového seznamu vodohospodářských děl I. – III. kategorie podle vyhlášky č. 62/1975 Sb. ke dni 1. ledna 1998 v provozu a ve výstavbě – Věstník MŽP č. 5/1998
Sdělení č. 6 odboru ochrany vod MŽP o 3. vydání úplného seznamu oprávněných zkušebních laboratořích v oblasti rozborů vod, jimž bylo uděleno Českým institutem pro akreditaci podle ČSN EN 45 001 “Osvědčení o akreditaci v oblasti rozborů vod” a laboratoří, kterým bylo Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří ASLAB uděleno “Osvědčení o spravné činnosti laboratoře” – Věstník MŽP č. 4/1999
Sdělení č. 12 odboru ochrany vod ve Věstníku MŽP k ekologicky šetrným mazivům – Věstník MŽP č. 6/1999
Sdělení č. 18 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2) a vyhlášky č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 1 – Věstník MŽP č. 8/1999
Sdělení č. 1 odboru ochrany vod ministerstva životního prostředí o vydání následující technické normy vodního hospodářství – Věstník MŽP č. 2/2000
Sdělení č. 10 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb. – Věstník MŽP č. 6/2000
Sdělení č. 21 odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí o vydání technické normy vodního hospodářství: TNV 75 7231 Jakost vod – Metoda stanovení toxického rizika povrchových vod – Věstník MŽP č. 9/2000
Sdělení č. 29 odboru právního a řízení státní správy Ministerstva životního prostředí o výsledku kompetenčního sporu mezi MŽP a Mze na úseku vodního hospodářství – Věstník MŽP č. 12/2000