Věstník MŽP 2/99


RESORTNÍ PŘEDPISY

Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

      Přílohy I.

      Přílohy II.

Instrukce Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. OOLP/l209/93 ze dne 26.11. l993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků se změnami a doplňky k l. 10. l998 75

 

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

Metodický pokyn odboru ochrany lesa MŽP č.j. OOL/1274/98 ze dne 1. 11. 1998 k zalesňování bioskupinami v národních parcích

 

SDĚLENÍ

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

Sdělení odboru ochrany přírody MŽP o uzavření dohody o spolupráci při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu chráněných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí