3.

Sdělení

odboru ochrany přírody MŽP o uzavření dohody o spolupráci při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu chráněných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

Věcné plnění dále uveřejněné dohody bude zabezpečovat odbor ochrany přírody MŽP ve spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.

RNDr. Petr Roth, CSc., v.r.
ředitel odboru ochrany přírody

 

DOHODA

o spolupráci při kontrole dovozu, vývozu a tranzitu chráněných a ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

uzavřená mezi smluvními stranami:

A. Ministerstvem životního prostředí ČR (dále “MŽP”), zastoupeným náměstkem ministra, ředitelem sekce ochrany přírody a krajiny

Ing. Oldřichem Musilem,

a

B. Ministerstvem financí ČR - Generálním ředitelstvím cel (dále “GŘC”), zastoupeným generálním ředitelem

JUDr. Miroslavem Kárníkem.

Článek 1

Předmět dohody

Dohoda stanovuje postup spolupráce při výkonu celního dohledu a kontrol orgánů ochrany přírody v oblasti dovozu, vývozu a tranzitu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a řešení dalších povinností vyplývajících pro zúčastněné strany ze zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále “zákon č. 16/1997 Sb.”) a Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin č. 572/1992 Sb. (dále “Úmluva CITES”).

 

Článek 2

Povinnosti smluvních stran

A. MŽP

1. na požádání celních orgánů posuzuje platnost dokladů CITES a dalších dokladů vydaných MŽP pro vývoz nebo dovoz živočichů a rostlin podle zákona č. 16/1997 Sb. a obdobných dokladů cizích států,

2. poskytne spojení na kontaktní osoby zodpovědné za uplatňování zákona č. 16/1997 Sb. na MŽP, České inspekci životního prostředí (dále “ČIŽP”) a dalších orgánech státní správy podle § 4 zákona č. 16/1997 Sb. (dále “orgány ochrany přírody”) a na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (dále “AOPK ČR”), která byla stanovena vědeckým orgánem Úmluvy CITES podle § 4 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb.,

3. sdělí adresy a kontakt na záchranná centra pro zajištěné a odebrané živé exempláře podle § 3 písm. h) zákona č. 16/1997 Sb. (dále “ZC”). Při budování sítě ZC bude vycházet z požadavku GŘC, aby se v oblasti působnosti každého celního ředitelství nacházela nejméně dvě ZC, jedno pro živočichy a jedno pro rostliny,

4. spolupracuje s GŘC při přípravě informačních a metodických materiálů, které vydává GŘC pro potřeby celních orgánů při zabezpečení zákona č. 16/1997 Sb.,

5. spolupracuje s GŘC při zabezpečení školení celních orgánů k zákonu č. 16/1997 Sb.,

6. poskytne pro potřeby GŘC informační a metodické materiály, které vydává MŽP a další orgány ochrany přírody pro zabezpečení zákona č. 16/1997 Sb.,

7. zajistí, aby byly ze strany MŽP, ČIŽP a AOPK ČR zajištěny odborné konzultace na požádání celních orgánů při posuzování zboží, zda se jedná o exempláře ohroženého druhu živočicha nebo rostliny ve smyslu zákona č. 16/1997 Sb., a při zadržení takového zboží,

8. zajistí spolupráci a koordinaci činnosti ČIŽP s celními orgány v souvislosti s kontrolami nad dodržováním zákona č. 16/1997 Sb.,

9. poskytne další informace a odbornou pomoc, které si vyžádají celní orgány pro zabezpečení zákona č. 16/1997 Sb., včetně kontaktů a informací na partnerské organizace v zahraničí zajišťující Úmluvu CITES.

 

B. GŘC

1. V souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb. poskytne na požádání MŽP nebo ČIŽP zobecněné informace z informačního systému celní statistiky ve věci vývozu, dovozu a tranzitní přepravy chráněných druhů,

2. pro potřebu orgánů ochrany přírody poskytne seznam celních úřadů včetně telefonického aj. telekomunikačního spojení a údaje o kontaktních osobách na GŘC a celních úřadech zodpovědných za problematiku zákona č. 16/1997 Sb.,

3. poskytne MŽP informační a metodické materiály, které vydává GŘC pro potřeby celních orgánů při zabezpečení zákona č. 16/1997 Sb. a souvisejících ustanovení zákona č. 13/1993 Sb.,

4. spolupracuje s MŽP a ČIŽP při přípravě informačních a metodických materiálů pro zabezpečení zákona č. 16/1997 Sb. ze strany orgánů ochrany přírody,

5. zajistí, aby informace o porušení zákona č. 16/1997 Sb. byly poskytovány ČIŽP formou “ecomessage”,

6. v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb. zajistí, aby inspektorům ČIŽP a dalším orgánům ochrany přírody, včetně doprovázejících znalců, byl pro výkon jejich kontrolní činnosti podle zákona č. 16/1997 Sb. umožněn vstup do celního prostoru,

7. zajistí, že v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb. a v rozsahu svých pravomocí budou celní orgány úzce spolupracovat s ČIŽP a dalšími orgány ochrany přírody při objasňování konkrétních případů porušování zákona č. 16/1997 Sb. v souvislosti s nedovoleným vývozem, dovozem a tranzitem,

8. zajistí , že v souladu s § 22 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb. budou celní orgány spolupracovat s ČIŽP a dalšími orgány ochrany přírody při odebírání exemplářů ohrožených druhů živočichů a rostlin podle § 22 odst. 5 a 6 a § 27 zákona č. 16/1997 Sb. V případě, že dojde k podezření ze spáchání celního přestupku nebo celního deliktu, budou exempláře zajištěny ve smyslu § 309 zákona č. 13/1993 Sb. (celní zákon) a následně informována ČIŽP. V případě, že nedojde k porušení celního zákona, ale k porušení zákona č. 16/1997 Sb., budou exempláře zajištěny v souladu s § 22 odst. 5 zákona č. 16/1997 Sb. a předány přizvané ČIŽP na základě předávacího protokolu. V případě porušení obou zákonů (celního zákona a zákona č. 16/1997 Sb.) budou exempláře předány ČIŽP, která v konečné fázi rozhodne o odebrání exemplářů podle § 27 zákona č. 16/1997 Sb.,

9. zajistí, že umístění zajištěných exemplářů do ZC podle § 22 odst. 5 zákona č. 16/1997 Sb. bude zajišťováno po předchozí konzultaci a ve spolupráci s ČIŽP,

10. zajistí spolupráci celních orgánů s ČIŽP při mezinárodně koordinovaných akcích na hraničních přechodech zaměřených na kontroly převážených exemplářů ohrožených druhů živočichů nebo rostlin,

11. umožní spolupráci celních orgánů s ČIŽP při předem připravených a vzájemně dohodnutých kontrolách prodeje dovážených exemplářů ohrožených druhů živočichů a rostlin s cílem odhalování pašovaného zboží.

Článek 3

Společná ustanovení

K řešení odborných a právních problémů při aplikaci této dohody a při spolupráci mezi celními orgány a orgány ochrany přírody podle § 22 odst. 1 zákona č. 16/1997 Sb. bude zřízena odborná mezirezortní pracovní skupina.

Článek 4

Platnost dohody

1. Platnost této dohody se sjednává na dobu neurčitou.

2. Tato dohoda může být vypovězena písemně po vzájemné dohodě obou smluvních stran anebo jednostranně, nejméně však šest měsíců od doručení výpovědi, avšak závazky vzniklé za trvání této dohody musí být uspokojeny před uplynutím výpovědní lhůty.

3. Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze, dne 23.10.1998

 

Ing. Oldřich Musil, v.r. JUDr. Miroslav Kárník, v.r.
náměstek ministra, generální ředitel, ředitel sekce ochrany přírody a krajiny Generálního ředitelství cel Ministerstva životního prostředí