2.

I N S T R U K C E

Ministerstva životního prostředí České republiky č.j. OOLP/l209/93

ze dne 26. 11. l993 o mysliveckém hospodaření na území národních parků

se změnami a doplňky k l. 10. l998

 

Ministerstvo životního prostředí ČR vydává tuto instrukci:

 

I. Základní poslání

l. Myslivecké hospodaření na území národních parků (dále NP) Šumava, Krkonoše a Podyjí je prováděno v souladu s posláním NP spočívajícím v uchování a zlepšení přírodního prostředí, zejména v ochraně a obnově samořídících funkcí přírodních systémů, přímé ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a zachování typického vzhledu krajiny. Jeho koncepce je součástí plánu péče o NP.

 

II. Základní cíl

2. Základním cílem mysliveckého hospodaření je dosažení přírodní rovnováhy mezi zvěří a prostředím. Toho lze dosáhnout řádným výkonem práva myslivosti při zabezpečení zejména následujících opatření:

2.l. důslednou ochranou a zlepšováním biotopu udržet ohrožené populace původních druhů zvěře (např. tetřev hlušec, tetřívek obecný);

2.2. při jednoznačném preferování kvalitativních kriterií, za účelem zlepšení genofondu spárkaté zvěře, cílevědomě redukovat přemnoženou zvěř na normované jarní kmenové stavy, které vycházejí ze zájmů a potřeb ochrany přírody, úživnosti honiteb během roku, možnosti přístupu zvěře k potravě, dosavadního vývoje a stavu škod způsobených zvěří, konfigurace terénu a nadmořské výšky, návštěvnosti území, zaměření a potřeb lesního a zemědělského hospodaření v časových horizontech konkretizovaných v plánech péče jednotlivých NP (např. jelen evropský);

2.3. postupně vyloučit nepůvodní druhy zvěře (např. muflon, daněk skvrnitý, jelen sika, psík mývalovitý);

2.4. zajistit přiměřenou péči původním, doposud a případně v budoucnu reintrodukovaným druhům zvěře (např. v NP Šumava rys ostrovid).

 

III. Obhospodařování honiteb

3. Honitby jsou obhospodařovány buď přímo organizacemi Ministerstva životního prostředí jako honitby ve vlastní režii nebo výjimečně dočasně za úplatu pronajaty1.

Přitom cílovým stavem jsou pouze honitby režijní.

3.l. Uživatelé honiteb jsou zejména povinni:

3.l.l. honitby cílevědomě obhospodařovat v souladu s plánem péče o NP;

3.l.2. ustanovit kvalifikovaného mysliveckého hospodáře, který bude v režijních honitbách zpravidla i odborným lesním hospodářem;

3.l.3. na každých 500 ha stanovit mysliveckou stráž, která bude u režijních honiteb zároveň lesní stráží a stráží přírody;

3.l.4. sestavovat plány mysliveckého hospodaření a lovu a statistické výkazy, předkládat je ke schválení Ministerstvu životního prostředí ČR;

3.l.5. provádět účinná preventivní opatření k minimalizaci škod zvěří na lesních porostech především důsledným snižováním stavů spárkaté zvěře na normované stavy při postupném snižování zásahů technického charakteru.

 

IV.     Využití práva myslivosti

4. Výkon práva myslivosti (dále VPM) je podřízen poslání NP a potřebám ochrany přírody, zabezpečení cílů a záměrů mysliveckého hospodaření v NP a zásadám myslivecké etiky. Z těchto důvodů může být plošně i časově omezen nebo zakázán.

4.l.     Základní omezující podmínky VPM jsou stanoveny v rozhodnutích o uznání honiteb.

4.2.    VPM nesmí být založen na jednostranném komerčním hospodaření se zvěří.

4.3.    Na honebních pozemcích I. zóny NP je VPM omezen takto:

- je prováděn pouze individuální redukční odstřel podle plánu lovu s tím, že i ten by měl být perspektivně vyloučen,
- redukčním odstřelem jsou pověřováni převážně pracovníci Správy NP,
- jsou vyloučena veškerá krmná zařízení,
- jsou vyloučena veškerá lovecká zařízení v bezprostřední blízkosti značených turistických cest,
- ostatní lovecká zařízení jsou postupně omezována v závislosti na trendu redukce přemnožené zvěře; zcela výjimečně jsou v zájmu redukce využita nová lehká zařízení.
- Používání motorových vozidel loveckými hosty při VPM se řídí základními ochrannými podmínkami NP

(§ l6 zákona č. ll4/l992 Sb.).

 

V. Hlavní úkoly Správ NP v myslivosti

5.       Správy NP k zabezpečení hlavního cíle mysliveckého hospodaření zpracovávají v rámci plánu péče o NP část o myslivosti, která je po schválení závazným pokladem pro činnost orgánů ochrany přírody a řízení myslivosti a pro uživatele honiteb.

5.l. K témuž účelu ustanovují Správy NP poradní sbor pro otázky myslivosti v NP. Ten se formou doporučení vyjadřuje především k realizačním opatřením plánu péče, k mysliveckým plánům hospodaření a lovu, statistickým výkazům a pod. Zároveň se podílí i na činnosti související s oblastí chovu jelení zvěře Šumava a Krkonoše.

V rámci poradního sboru působí i pracovní skupiny se specifickým zaměřením na péči o vybrané druhy zvěře

(tetřev hlušec, tetřívek obecný, rys ostrovid a pod.). Správa NP Podyjí se zapojuje do mysliveckých aktivit

okresu Znojmo.

5.2. Myslivecké plány, výkazy a jejich sumáře za honitby na území NP předkládají Správy NP ve stanovených termínech ke schválení na MŽP ČR.

5.3.    Správy NP každý rok organizují v termínech stanovených MŽP ČR a shodných s okolními okresy povinné jarní sčítání zvěře a pravidelné přehlídky trofejí z území NP spojené se širší prezentací myslivecké činnosti na tomto území.

 

VI.     Myslivecké hospodaření v režijních honitbách

6.        Uživatelé režijních honiteb hospodaří v rámci ročních plánů hospodaření. Přitom nutno sledovat hledisko maximální efektivnosti a pružně reagovat na potřeby ochrany přírody a myslivosti. Hlavní příjmovou položkou je prodej zvěřiny a poplatkové odstřely.

6.l.    Pracovníci Správy NP vykonávají právo myslivosti v režijních honitbách na základě pracovní náplně a podle pokynů mysliveckého hospodáře.

6.2.     Pro vydání povolenek k lovu platí tato pravidla:

6.2.l. pozvánku k lovu jako podklad k vydání povolenky k bezpoplatkovému lovu trofejové zvěře vydává ministr životního prostředí, případně ředitel Správy NP, který vydává i pozvánku k poplatkovému lovu; jejich počet a podíl se stanovuje při schvalování plánu lovu;

6.2.2. myslivecký hospodář vydává povolenku k lovu trofejové zvěře na základě předložené pozvánky k lovu a vede evidenci všech vydaných povolenek; u zahraničních loveckých hostů zajišťuje fotodokumentaci trofejí;

6.2.3. podle písemných pokynů vydaných mysliveckým hospodářem v souladu s body 6.l. a 11. Instrukce provádí pra-covníci Správy NP a pracovníci příslušných orgánů státní správy lesního hospodářství, myslivosti a rybářství bez-platně, z chovatelských důvodů, lov trofejové spárkaté zvěře l. věk. třídy, zvěře holé, černé, zvěře celoročně nehájené a zvěře v NP k lovu povolené, zvířat škodlivých myslivosti a zvěře spárkaté, která není v honitbě normována; v případě závažného neplnění plánu lovu v období redukce spárkaté zvěře, či při vyhlášení mimořádných veterinárních opatření možno tento postup se souhlasem ředitele Správy NP upravit;

6.2.4. bezpoplatkový lov trofejové zvěře může obdržet též lesní personál, za který jsou považováni pracovníci složky Správy NP zajišťující hospodaření v lesích na území NP a pracovníci příslušných orgánů státní správy lesního hospodářství, myslivosti a rybářství, včetně těch, kteří z této organizace a orgánů odešli do důchodu a to jako odměnu za mimořádné pracovní úsilí a dosažené výsledky, při významných životních a pracovních výročích a za mimořádné činy;

6.2.5. Povolenka k lovu je nepřenosná na jinou osobu.

6.3. Povolenka k lovu musí obsahovat:

- jméno, příjmení a bydliště, číslo občanského průkazu, případně loveckého lístku,
- druh a věkovou třídu zvěře určené k lovu,
- dobu platnosti povolenky,
- název honitby, kde je lov povolen,
- podmínky za nichž je lov povolen (bezpoplatkový, poplatkový včetně ceny),
- případně výši složené zálohy na úhradu poplatků za lov.

6.4.    K povolence k lovu jsou přiložena tato upozornění, kterými se dotčení musí řídit; lovec se k tomu písemně zaváže při převzetí povolenky:

- lovecký host musí mít při VPM u sebe povolenku k lovu, platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz zbraně, případně diplomatický pas a uzavřenou pojistku; na požádání oprávněných osob je povinen tyto doklady předložit,
- na vyzvání mysliveckého hospodáře nebo loveckého průvodce je host povinen zbraň střelbou do terče přezkoušet,
- VPM loveckým hostem je možný pouze za doprovodu loveckého průvodce,
- host se řídí pokyny loveckého průvodce, musí dodržovat myslivecká pravidla a zvyklosti, může lovit pouze tu zvěř, na kterou mu dal lovecký průvodce souhlas (při prokazatelném ulovení jiné zvěře se zvyšuje poplatek minimálně o l00 % a trofej se může stát majetkem Správy NP),
- po skončení lhůty,uvedené v povolence k lovu, ztrácí její majitel nárok na další lov,
- po úspěšném lovu zajistí uživatel honitby obodování trofeje; trofej obdrží lovec až po předložení dokladu o zaplacení poplatku,

- trofej je povinen tuzemský lovecký host předložit na přehlídku trofejí organizovanou Správou NP,
- po ukončení lovu provede uživatel honitby vyúčtování všech poplatků podle ceníku příslušné Správy NP.

6.5.   Doprovod loveckých hostů v režijních honitbách zajišťují vybraní pracovníci (lovečtí průvodci) uživatele honitby, kteří musí být dokonale obeznámeni s honitbou, mají potřebnou kvalifikaci, společenské vystupování a nejnutnější rozsah jazykových znalostí. Při doprovodu loveckého hosta jsou povinni nosit předepsaný služební stejnokroj a mít potřebné lovecké vybavení. Jejich úkolem je přivedení loveckého hosta k ráně, řádný dosled postřelené zvěře, ošetření ulovené zvěře, oddělení trofeje a zařízení včasného odvozu ulovené zvěře.

6.5.l.  Lovecký průvodce má právo při hrubém porušení předpisů o myslivosti loveckým hostem odmítnout jeho další doprovod; tuto skutečnost je povinen bezprostředně oznámit mysliveckému hospodáři.

6.5.2. Myslivecký hospodář je povinen na ulovenou zvěř vystavit bodovací tabulku. V případě ulovení trofeje s předpokládaným bodovým ohodnocením odpovídajícím zlaté medaili zajistí její obodování kvalifikovaným odborníkem pro hodnocení trofejí; v případě cizího státního příslušníka rozhoduje o povolení vývozu takové trofeje mimo území republiky MŽP ČR a to nejdříve po její prezentaci na nejbližší přehlídce trofejí z území NP.

6.5.3. MŽP ČR společně se Správami NP vede od roku l993 přehled o medailových trofejích spárkaté zvěře ulovené na území NP (druh zvěře, stáří, body CIC, doba lovu, honitba, jméno a adresa lovce, poznámka).

VII.   Náhrady pracovníkům Správ NP při výkonu práva myslivosti

7. Hotové výdaje spojené s lovem zvěře v režijních honitbách se hradí pouze pracovníkům Správ NP, kteří aktivně vykonávají právo myslivosti v těchto honitbách.

7.1. Náhradami hotových výdajů jsou kryty náklady na získání loveckého lístku, zbrojního průkazu na loveckou zbraň a průkazu zbraně, na střelivo, údržbu, opravy a opotřebení loveckých zbraní a pomůcek (zástřelné), výdaje spojené s nákupem krmiv pro psy, materiálu pro úpravu trofejí, dopravu ulovené zvěře, fotodokumentaci a pod.

7.l.l.   Náhrady za odstřel zvěře při individuálním způsobu lovu:

7.l.l.l. Zástřelné za jeden kus holé zvěře spárkaté činí v Kč:

jelení, včetně siky 500
daňčí, mufloní 400
srnčí 100
černé 200

Stejné zástřelné přísluší též pracovníkům za odstřel nežádoucích mladých špičáků u zvěře jelení, včetně siky, daňčí, srnčí a u mufloní s délkou toulců do 2O cm. Rozhodnutí o přiznání zástřelného přísluší mysliveckému hospodáři.

7.l.l.2.Zástřelné za jeden kus zvěře k lovu povolené a zvířat škodlivých myslivosti činí v Kč:

liška, psík mývalovitý 200
toulavý pes 200
toulavá kočka 30

Úhrada zástřelného je podmíněna respektováním doby hájení, povolených způsobů a podmínek lovu v NP a vyplácí se po předložení znaků zvěře a zvířat, tj. konce ocasu. V ohniscích vztekliny potvrzení veterinárního zařízení nahrazuje odevzdaný znak.

Správnost zápisu o celoročním vyúčtování zástřelného potvrdí zodpovědný pracovník ústředí Správy NP za myslivost. Zápis musí obsahovat doložku o tom, že všechny znaky předložené zvěře a zvířat byly zničeny. Kožky kožešinové zvěře náleží lovci.

7.l.2. Za krmivo pro lovecké psy (vlastní nebo v majetku Správy NP) se po dosažení úplné lovecké upotřebitel-nosti (zkoušky) pro zvěř spárkatou nebo pro lov zvěře pod zemí2 vyplácí měsíční náhrada u barvářů a ohařů 550 Kč, u ostatních plemen 400 Kč. Zároveň k tomuto termínu při stáří psa maximálně do dvou let a u barvářů do tří let obdrží držitel štěněte v majetku Správy NP jednorázovou náhradu za krmivo u barváře a ohaře ve výši 4 500 Kč, u ostatních plemen ve výši 3 000 Kč.

 

 

 

 

2 / V režijních honitbách na území NP se za úplně lovecky upotřebitelného psa považuje:

- u barvářů pes, který úspěšně absolvoval alespoň předběžné zkoušky barvářů,
- u ohařů pes, který úspěšně absolvoval lesní nebo všestranné zkoušky,
- u slídičů, teriérů, jezevčíků, retrieverů a honičů pes, který úspěšně absolvoval zkoušky lesní nebo barvářské nebo všestranné.

 

Za úspěšný odchov štěněte z počtu schváleného poradcem chovu, od feny v majetku Správy NP, přísluší jednorázová náhrada 1 800 Kč. Pracovníkům lze poskytnout úhradu maximálně za dva psy nebo dvě štěňata.

Úhrada přísluší jen za psy přihlášené v plemenné knize loveckých psů, vedené u Českomoravské myslivecké jednoty, případně jejího právního zástupce. Vyplácí se jednorázově po skončení roku. Úhradu lze poskytnout pouze za počet psů stanovených pro honitbu příslušnými předpisy (platí i pro cílové mimořádné odměny).

Pracovník, držitel loveckého psa, kterému je proplácena úhrada krmiv je povinen zúčastňovat se loveckých akcí, při nichž je práce psa zapotřebí. V případě, že se všech těchto akcí bez vážného důvodu nezúčastní, krátí se roční úhrada krmiv o příslušný podíl. Výši krácení určuje myslivecký hospodář.

Mysliveckých akcí v honitbách jiných organizací se může zúčastnit jen se souhlasem organizace, která mu proplácí úhradu (platí pro psy v majetku Správ NP).

7.l.3. Chovatelům psů v majetku Správ NP jsou v plné výši hrazeny mimořádné náklady prokazatelně související s chovem těchto psů, jako jsou poplatky veterinární, na předepsaných výstavách, zkouškách a pod. a to dle předložených dokladů.

7.l.4.   Za spotřebovaný materiál, paliva, amortizaci nářadí a pomůcek při úpravě trofejí na jednoduchou úpravu jedné trofeje (vyvaření, vybělení, případně připevnění na štítek) pro lovecké hosty tuzemské i zahraniční, pokud o tuto úpravu požádají, přísluší úhrada nákladů v Kč:

jelen evropský, sika, daněk, muflon 150
srnec, zvěř černá 100

7.l.5. Za pořízení fotografické dokumentace jedné trofeje spárkaté zvěře, ulovené zahraničním hostem (není předkládána na přehlídku), se stanoví náhrada ve výši 3O Kč.Za každou další požadovanou fotokopii z téhož negativu se poskytne náhrada ve výši skutečných nákladů.

7.l.6. Pracovníkům, kteří mají v pracovní náplni aktivní výkon myslivosti, přísluší úhrada zákonného pojištění při VPM.

 

VIII. Odměny pracovníkům Správ NP při výkonu práva myslivosti

8. Za účelem zvýšení efektivnosti provozu myslivosti a motivace pracovníků v režijních honitbách mohou být poskytnuty odměny. Tyto řeší i výkon pracovní činnosti mimo pracovní dobu. Jsou čerpány z plánovaných mzdových fondů organizační jednotky.

8.l.      Za úspěšné zajištění lovu trofejové a holé spárkaté zvěře loveckými hosty se v režijních honitbách stanovují tyto odměny (jako maximální):

jelen evropský,sika 1000
muflon 800
daněk 500
srnec 300
zvěř černá 200

zvěř holá (všechny druhy) do výše zástřelného (viz 7.1.1.1)

Dosažená odměna může být rozdělena mezi pracovníky, kteří lov připravují, organizují a řídí a to poměrem, který určí myslivecký hospodář.

Odměna nepřísluší za chybný odlov chovné zvěře, prokázaný například ohodnocením trofeje velkým červeným bodem.

8.2.     Za řádný chov, krmení a vedení jednoho loveckého psa se stanoví měsíční odměna 200 Kč. Pracovník Správy NP, držitel loveckého psa, je povinen jej předvést ve stanovenou dobu na zkoušky (výstavy), dodržovat zkušební (výstavní) řády a zúčastnit se na pokyn mysliveckého hospodáře příslušných instruktáží.

Odměnu lze poskytnout jen za počet psů, za které se provádí úhrada krmiv.

Myslivecký hospodář může poskytnout odměnu držiteli loveckého psa za úspěšnou dohledávku trofejové spárkaté zvěře, je-li tato vyžádána, písemně potvrzena a to ve výši maximálně 400 Kč za kus.

8.3.     Za stažení kůže se stanoví odměna v Kč:

zvěř černá (dospělá), jelen evropský,
sika, muflon200
srnec, zvěř černá (selata)70
daněk150

Stažení kůže zvěře spárkaté se provádí na výslovné přání loveckého hosta proti úhradě.

8.4.    Za sebrané a odevzdané shozy se stanoví odměna ve výši 5O % z docílené tržby. Za shozy, které zůstanou ponechány jako dokumentace vývoje paroží u některých druhů trofejové zvěře, určí odměnu myslivecký hospodář.

Shozy jsou majetkem Správy NP. Přímý prodej shozů pracovníkům Správy NP je možný v ceně stanovené dohodou.

Odměna za jednoduchou úpravu jedné trofeje (vyvaření, vybělení, případně připevnění na štítek) pro lovecké hosty, pokud o tuto úpravu požádají,se stanoví v Kč takto:

jelen evropský, sika, daněk, muflon 250
srnec, černá 100

9.Myslivecký hospodář po dohodě s ředitelem Správy NP může při dosahování dobrých hospodářských výsledků na úseku myslivosti v běžném roce za mimořádný výkon v jednotlivých výjimečných případech zvýšit odměnu podle odst. 8.1. až o 3O % základní sazby a přiznat i jednorázovou mimořádnou odměnu nejlepším průvodcům loveckých hostů v jednotlivých honitbách.

10.Náhrady a cílové odměny, navržené mysliveckým hospodářem,se vyplácejí čtvrtletně, konečné doúčtování za uplynulou loveckou sezónu potom k 3l. 3. následujícího roku.

Daňové řízení se provádí podle platných daňových předpisů.

11. Myslivecký hospodář může, jako zvláštní odměnu za úspěšný odlov holé zvěře jelena evropského a siky v rámci plánu lovu a se souhlasem ředitele Správy NP, přidělit lovci bezpoplatkový odlov trofejového jelena I. i II. věk. třídy za předem stanovený minimální počet ulovené zvěře holé.

l2. Pracovníkům Správy NP a pracovníkům příslušných orgánů státní správy lesního hospodářství, myslivosti a rybářství lze prodat zvěřinu.

l2.l.Zvěřinu zvěře spárkaté (vyvržená v kůži bez hlavy) lze prodat za tyto ceny v Kč/kg:

zvěř jelení, vč. siky, daňčí, srnčí,
černá do 70 kg15
zvěř mufloní, černá nad 70 kg10

Prodej zvěřiny ze zvěře spárkaté (mimo černé) za uvedené ceny může povolit myslivecký hospodář v maxi- mální výši 20 kg váhy vyvrženého kusu bez hlavy na jednoho pracovníka. V mimořádných případech, například při významných životních výročích či jiných událostech, povoluje výjimku ředitel Správy NP nebo myslivecký hospodář.

Při individuálním úspěšném lovu černé zvěře možno odprodat lovci polovinu kusu za cenu l0 Kč/kg váhy vyvrže-ného kusu, zbytek za tržní cenu, případně celý druhý ulovený kus a to podle rozhodnutí mysliveckého hospodáře.

l2.2. Zvěřinu zvěře drobné lze prodat za tyto ceny v Kč/ks:

zajíc, bažant kohout20
bažant slepice15
kachna divoká10

Za uvedené ceny lze prodat pracovníkovi maximálně 2 kusy, v ostatních případech se prodává zvěřina za tržní ceny, zjištěné mysliveckým hospodářem. Zdarma lze poskytovat jeden kus ulovené zvěře vůdci loveckého psa. Nestandardní zvěřinu (rozstřílená, jinak znehodnocená) lze prodat za sníženou cenu, kterou stanoví myslivecký hospodář.

l2.3.  Zvěřina zajíce uloveného povoleným individuálním způsobem lovu náleží střelci.

RNDr. Miloš Kužvart, v.r.
ministr životního prostředí