Příloha č. II.6

 

Odborný posudek

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 6 odst. 2 Směrnice MŽP

o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR.

 

Odborný posudek, který zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z této osnovy:

a) Obecné údaje

b) Identifikace předkladatele (investora)

c) Adresát a účel posudku

d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a posouzení výše nákladů na realizaci opatření

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení

g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu časovém období s finanční podporou Fondu.

Poznámka:

Odborný posudek pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a je již předložen posudek podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro ty body této osnovy, které nejsou v posudku zpracovaném podle § 9 obsaženy (jedná se většinou o údaje investičního a ekonomického charakteru).