Příloha č.5

(Příloha č.II.4)
K žádosti o podporu, viz Přílohy Směrnice MŽP str. 19

Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů,

které generují příjmy

Název žadatele
Název opatření
Číslo programu
Provoz roky
Název položky v mil. Kč    Výstavba   1    2    3    4    5     6    7    8

Příjmy

Výnosy z tržeb
Výnosy z likvidace
Příjmy celkem

Výdaje

Akciový kapitál
Vlastní náklady bez odpisů
Splátky úvěrů
Daň z příjmu
Výdaje celkem
Čisté toky hotovosti - ČTH
Diskontované čisté toky hotovosti - ČTH *di
Kumulované diskontované toky hotovosti
Diskontní faktor di

Poznámka: Výnosy z likvidace se vážou na výši jeho zůstatkové hodnoty koncem doby životaschopnosti projektu

 

 

 

 

 

Příloha č. II.5

POSTUP A NEZBYTNÉ DOKLADY, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY JAKO PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI O PODPORU ZE SFŽP ČR

Postup a nezbytné doklady k žádosti o podporu ze SFŽP ČR jsou uvedeny v následujícím přehledu.

Žadatel vyplní Formulář žádosti o podporu ze SFŽP ČR (příloha č. II.3) a předloží ji se stanovenými doklady Kanceláři SFŽP ČR.

Pokud je vydáno kladné Rozhodnutí ministra životního prostředí o poskytnutí podpory, předloží žadatel o podporu další podklady k přípravě smlouvy o poskytnutí podpory.

Doklady, které jsou požadovány jako příloha k Formuláři žádosti pro vyhodnocení žádosti:

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele

Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení možnosti podpory z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP

Údaje o zdrojích financování - doklady ověřující celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, v případě úvěru předběžné potvrzení subjektu, který úvěr poskytne, o uvažované výši a podmínkách úvěru

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

Územní rozhodnutí - pokud realizace opatření podléhá územnímu a stavebnímu řízení

Předběžný návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky včetně přibližné ceny nemovitosti

Prohlášení žadatele, zda je či není plátcem DPH

Prohlášení mezinárodní spolupracující instituce o udělení grantu, resp. výhodné půjčky a o podmínkách využívání těchto prostředků v případě obdržení zahraniční grantové podpory či podpory formou výhodné půjčky poskytované EBRD, EIB, WB, popř. jinou významnou mezinárodní finanční institucí.

U jednotlivých programů je Fond oprávněn stanovit další požadavky na doložení údajů uvedených v žádosti specifickými doklady.

Žádost o podporu bude odborně posouzena a předložena se stanoviskem Fondu k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory rozhodne ministr životního prostředí ČR.

Žadatel v případě vydání kladného “Rozhodnutí” ministra předloží Kanceláři Státního fondu životního prostředí ČR podklady pro uzavření písemné smlouvy o podpoře .

Doklady, které jsou požadovány pro uzavření písemné smlouvy o poskytnutí podpory:

Dokumentace v takovém stupni , která umožní průběžnou i závěrečnou kontrolu podporovaného opatření z technického, ekonomického a ekologického hlediska

Odborný posudek (V případě, že je opatření realizováno u školy, mateřské školy, zdravotnického zařízení, domova důchodců, ústavu mentálně a tělesně postižených osob a dalších zařízení s charitativní činností, nahrazuje odborný posudek stanovisko inspekčního orgánu životního prostředí. Dále je nutné předložit potvrzení zřizovatele o dalším působení tohoto zařízení.)

Údaje o zdrojích financování : v případě úvěru potvrzení subjektu, který úvěr poskytl

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky

Vyjádření příslušného dodavatele energie k dodávce energie a k technicko ekonomickému řešení předmětného opatření v roce dokončení stavby v případě realizace opatření vyžadujícího napojení na stávající veřejné energetické (elektrické, plynovodní, CZT) sítě.

Doklady prokazující dodržení zákona č. 199/94 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a kopie dodavatelských smluv.

Upřesnění jednotlivých dokladů

Stanovisko okresního úřadu z hlediska potřeb životního prostředí a územního rozvoje V tomto stanovisku uvede okresní úřad (referát životního prostředí a referát regionálního rozvoje), zda je navrhované patření v souladu se schváleným územním plánem (nebo s jeho připravovaným dosud neschváleným návrhem), dále svůj názor k poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na základě širších územních vztahů z hlediska životního prostředí v rámci okresu a časového horizontu naléhavosti požadovaného opatření. Ekologický význam opatření u rozhodujícího ukazatele bude v případě možností vyjádřen podílem snížení znečištění z celkové výše vypouštěného v okresu.

Odborný posudek ve smyslu článku 6, odst. 2 Směrnice MŽP ČR o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR - jeho obsah je určen přílohou č. II.6. U staveb, činností a technologií podléhajících posouzení podle zákona č. 244/1992 Sb. bude předložen posudek podle § 9 a stanovisko podle § 11 citovaného zákona.

Stanovisko inspekčního orgánu ŽP - toto stanovisko vydává oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (příslušný místu realizace opatření). Adresář příslušných inspekčních orgánů je uveden v příloze č. II.7.

Doklad, ze kterého je patrná právní subjektivita žadatele - (aktuální výpis z obchodního rejstříku či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací apod.).

Doklady o ekonomické a důchodové situaci žadatele

Obce předkládají:

Výkaz o plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů ( Fin 1 - 12), rozvahu (příp. výkaz aktiv a pasiv) za minulý rok a poslední vykazované období, schválený rozpočet na daný rok a návrh rozpočtu na následující rok, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1. přílohy č. II.3 “Směrnice” - zdůvodnění případných výkyvů příjmů a výdajů v jednotlivých letech, uvedení dalších investičních záměrů, apod.), prohlášení o zajištění vlastních zdrojů na realizaci akce.

Sdružení předkládají:

Všechny výše uvedené podklady za jednotlivé obce, dále souhrnné cash-flow za sdružení, zakladatelskou smlouvu sdružení, stanovy sdružení a tabulky v rozdělení dle jednotlivých obcí a let:

- zdroje příjmů sdružení (z rozpočtu obce, dotace, půjčka, příp. jiné),
- přehled o průběhu financování stavby, splácení úvěrů a úroků.

Podnikatelské subjekty předkládají:

Rozvahu a výkaz zisků a ztrát za minulý rok a za poslední vykazované období (u nově vznikajících podniků se předkládají základní údaje o jmění a závazcích podniku), podnikatelský záměr firmy, ekonomický komentář k údajům vyplněným ve formuláři žádosti (v tabulce E.1 a E.2 přílohy č. II.3 “Směrnice”), kopii daňového přiznání za minulý rok potvrzenou příslušným finančním úřadem, potvrzení finančního úřadu o daňové disciplíně, zprávu auditora (u subjektů s povinností provádět audit).

Fyzická osoba - podnikatel

Žádost o poskytnutí investičního úvěru, výkaz o majetku a závazcích, příjmy a výdaje, hospodářský výsledek a jeho užití, výše ručitelských závazků za jiné subjekty, daňové přiznání.

Obyvatelstvo

Žádost o poskytnutí investičního úvěru, doklady osvědčující příjem - žadatelů a ručitelů, dotazník a čestné prohlášení ručitelů, potvrzení o zůstatcích půjček a úvěrů - žadatelů a ručitelů, výpis z trestního rejstříku (ne starší jak 3 měsíce), návrh na zajištění zástavy.

V případě žádosti o příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru je nutno u všech typů subjektů přeložit i úvěrovou smlouvu s financující bankou a splátkový kalendář.

Pro projekty generující příjmy bude zvláštní samostatnou přílohou tabulka “Toky hotovosti pro výpočet čisté současné hodnoty akciového kapitálu k hodnocení podnikatelských projektů, které generují příjmy”. Tu je žadatel povinen vyplnit v případě, že projekt bude “hradit” splátky z úvěrů a úroků (nikoliv tedy z výsledku hospodaření žadatele).

Návrh na zástavu či jinou formu zajištění půjčky viz. příloha č.II.2., čl.II, bod 3 až 6.

U opatření, která nemají charakter stavby, stanoví rozsah nezbytných dokladů SFŽP ČR