celkový počet stran 6, strana 1
ŽÁDOST O PODPORU ZE SFŽP ČR
a) Příloha č. 4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR
b) Příloha č. II.3 Směrnice MŽP pro opatření k využití obnovitelných zdrojů energie
s platností od 1.1.1999

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŽADATELE - SUBJEKTU (REALIZÁTORA OPATŘENÍ, INVESTORA)
1. Název subjektu - obchodní jméno                 2) IČO                3) OKEČ                                                               4. Typ subjektu (podle přílohy č. 2, čl. I, odst. 8)
                písemný kód                                       specifikace
5. Sídlo subjektu
  a) ulice, číslo domu                       d) telefon


                           směr. č.  číslo telefonu       linka
  b) PSČ      c) obec                              e) fax

                                    směr. č.     číslo faxu
6. Statutární zástupce
  a) příjmení                b) jméno      c) titul          d) název funkce


                                           e) telefon

                               směr. č.   číslo telefonu       linka
7. Pracovník pověřený jednáním s Fondem
  a) příjmení                b) jméno      c) titul         e) telefon


                               směr. č.   číslo telefonu       linka
8. Předmět činnosti subjektu (stručný popis existující výroby, služeb nebo jiné činnosti)


9. Název a sídlo pobočky banky s kterou žadatel nejvíce spolupracuje
  a) název pobočky banky           b) sídlo pobočky banky             c) číslo účtu/numerický směrový kód B. NAVRHOVANÉ OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ     ČÍSLO
                              PROGRAMU
a) název (totožný s názvem, pod kterým bude vydáno územní rozhodnutí či stavební povolení)b) místo realizace              c) okres realizace            d) PSČ místa realizace


e) charakter lokality (označte křížkem)     
  průmyslová  obytná  lázeňská  národní  vodohospodářsky  ostatní chrá-  chráněná kraj.oblast
  zóna     zóna   oblast   park   chráněné území   něná území    a přírodní rezervace   ostatní

                                        celkový počet stran 6, strana 2
C. ÚDAJE O NAVRHOVANÉM ŘEŠENÍ A JEHO PŘÍNOSY
1. Údaje o navrhovaném řešení (na zvláštní přílohu)
a) zhodnocení současného stavu řešeného zdroje znečištění (stav technického zařízení ve výrobě)
b) stručný technický popis navrhovaného opatření
c) technologická úroveň navrhovaného řešení v porovnání se světovými tendencemi
d) další ekologické souvislosti (pozitivní i negativní)
e) další doplňující údaje (způsob a rozsah aplikace, uplatnění ekologických výrobků, technologií apod.)


2.Přínosy navrhovaného řešení
I. Ochrana vod                             II. Ochrana ovzduší
Ukazatelé vypuštěného          Stav               Ukazatelé vypuštěného    Stav
znečištění                       Celkové    znečištění                    Celkové
(t/rok)          před realizací po realizaci snížení    (t/rok)     před realizací  po realizaci  snížení
               opatření   opatření                   opatření    opatření
nerozpuštěné látky                        prach
rozpuštěné látky                           popílek
BSK5                                 SO2
CHSK                                 NOX
Pcelk.                                CXHY
Namoniakální                             CO
Nanorganický                             CO2
speciální u průmyslových vod                     třída I *)
(hlavní - typické jmenovitě):                     třída II *)
                                   třída III *)
Celková délka navržené kanalizace ................................. m       *) viz Příloha zákona č. 389/91 Sb.
Kapacita budované čistírny odp.vod ............................... ekvivalentních obyvatel

III. Ochrana přírody, krajiny a půdy
Ukazatel       Přínosy
Tvorba ÚSES     Realizace bude provedena na celk. výměře ha):
           z toho: zatravnění (ha):
               zalesnění (ha):
Změna kultury    Výměra dotčených pozemků (ha)
Odbahnění rybníků  Výměra rybníka (ha)
Opatření k zachování Opatření bude provedeno na ploše (ha)
zamokřených ploch
Regenerace parků   Výměra parku (ha)
Ošetření stromů   Počet ošetřených stromů (ks)
Úprava biotopu    Opatření bude provedeno na délce toku (m)
Péče o lesní porosty Výměra dotčených pozemků (ha)
Péče o chrán. území Výměra dotčených pozemků (ha)
Výkupy pozemků    Výměra vykupovaných pozemků (ha)
Odnětí půdy     Zemědělské - trvalé odnětí (ha)
ze zemědělského         - dočasné odnětí (ha)
a lesního půdního  Lesní    - trvalé odnětí (ha)
fondu              - dočasné odnětí (ha)
Jiné (specifikovat)


IV. Nakládání s odpady
Ukazatelé :                              Odpad
                     komunální + ostatní                 nebezpečný
                stav před realizací   stav po realizaci   stav před realizací   stav po realizaci
sanováno (m2)
plocha sběrného dvora (m2)
  -počet obyv. spád. oblasti
recyklováno (t/rok)
využito (t/rok)
zneškodněno spalováním (t/rok)

V. Alternativní zdroje energie
Program          4.A   Jednotka   Program          5.A  
Výkon tepel. čerpadla        kW     Plocha slun. kolektorů       m2
Otápěná plocha           m2     Počet bytů           byt. jedn.
Topný faktor            -      Typ objektu           RD, OB *)
                        *) RD - rodinný dům, OB - obytná budova
VI. Jiné přínosy
Na zvláštní přílohu uveďte přínosy, které nelze vyjádřit v tabulkách C.I. až V. a které mohou tvořit předmět podpory podle čl.2 Směrnice MŽP ČR
o poskytování finančních prosředků ze SFŽP ČR.


                                        celkový počet stran 6, strana 3
D. REALIZACE A FINANCOVÁNÍ NAVRHOVANÉHO OPATŘENÍ
1.Časový průběh realizace (rok,měsíc)
a) projednání územního rozhodnutí          b) zahájení     c) dokončení     e) uvedení do trvalého provozu

    dne            číslo jednací     rok  měsíc    rok  měsíc      rok    měsíc
2. Způsob realizace navrhovaného opatření (dodavatelské zajištění vč.dovozů nákupu licencí apod.)
3. Předpoklad financování stavby a požadavek druhu a výše podpory ze SFŽP ČR
a) půjčky, dotace - procentní vyjádření vztahujte u všech položek k nákladům na realizaci

                                   Celkem              z toho v roce
                                   tis. Kč  %    ,,,,  ,,,,  ,,,,  ....  ....  ....
  1    Náklady na realizaci                      100
    2        z toho - finanční zdroje žadatele
                - bankovní či jiný úvěr
    3            - uvažovaná podpora ze SFŽP ČR
    4                z toho - půjčka ze SFŽP ČR
    5                    - dotace ze SFŽP ČR


        Požadované podmínky půjčky   %    doba splatnosti od roku     do roku     včetně
b) záruky za úvěr (např. bankovní atd.)
                            Celkem                 z toho v roce
                            tis. Kč %    ,,,,  ,,,,  ,,,,  ....  ....  ....
  1    Výše úvěru
    2    požadovaná výše záruky ze SFŽP ČR

c) finanční příspěvek na úhradu úroků z úvěru (např. bankovní atd.)
                            Celkem                 z toho v roce
                            tis. Kč %    ,,,,  ,,,,  ,,,,  ....  ....  ....
  1    předpokládané splátky úroků
    2    požadovaná výše příspěvků ze SFŽP ČR


E. SOUČASNÁ A VÝHLEDOVÁ EKONOMICKÁ SITUACE ŽADATELE
E. 1. Přehled o tvorbě a potřebě finančních zdrojů
(Vyplňují všichni žadatelé kromě rozpočtových organizací, obcí a měst - tyto subjekty vyplňují údaje v tabulkách uvedených na straně 5 a 6,
a kromě fyzických osob - podnikatelé, obyvatelstvo - tyto subjekty vyplňují v případě podpory na obnovitelné zdroje energie vložený formulář E)

    č.ř. Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení        R O K
        realizace projektu do cílového roku včetně (rok po splacení
        úvěru poskytnutého na realizaci)        ,,,,  ,,,,  ,,,,  ....  ....  ....  ....
  1    Tržby
    2    Náklady
    3    Bilanční zisk (ř. 1 - 2)
    4    Daňová povinnost
    5    Povinné příděly fondům
    6    Disponibilní zisk (ř. 3 - 4 - 5)
    7    Odpisy
    8    Zdroje celkem (ř. 6 + 7)
    9    Splátky úvěrů
    10   Zůstatek zdrojů (ř. 8 - 9)


                                         celkový počet stran 6, strana 4
E. 2. Tok peněžní hotovosti "Cash Flow" (v tis. Kč)
(Vyplňují všichni žadatelé kromě rozpočtových organizací, obcí a měst - tyto subjekty vyplňují údaje v tabulkách uvedených na straně 5 a 6,
 a kromě fyzických osob - podnikatelé,obyvatelstvo - tyto subjekty vyplňují v případě podpory na obnovitelné zdroje energie vložený formulář E)

    č.ř. Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení            R O K
        realizace projektu do cílového roku včetně (rok po splacení
        úvěru poskytnutého na realizaci)            ,,,,  ,,,,  ,,,,  ....  ....  ....  ....
  A    POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (+)
    1    hospodářský výsledek za účetní období (+)
    2    daňové odpisy hmot. a nehmot. invest. majetku (+)
    3    nové krátkodobé úvěry
    4    nové úvěry střednědobé a dlouhodobé (+)
    5    zůst. cena prodaného hm. a nehm. inv. majetku (+)
    6    prodané cenné papíry v ceně pořízení (+)
    7    jiné příjmy (+)
    8    změna stavu zásob (P-,U+)
    9    změna stavu pohledávek (P-,U+)
    10   změna stavu závazků (P+,U-)
    11   změna stavu nákladů (P+,U-)
    12   změna základního jmení (P+,U-)
    13   změna zůstatku daně z přidané hodnoty (+,-)
    14   změna časového rozlišení (+,-)
    B    PŘÍJMY CELKEM (ř. 1 až 14)
    15   nákup hmot. a nehmot. inv. majetku v ceně pořízení (-)
    16   nákup cených papírů v ceně pořízení (-)
    17   aktivace majetku zahrnutá do příjmů (-)
    18   splátky krátkodobých úvěrů (-)
    19   splátky střednědobých a dlouhodobých úvěrů (-)
    20   vyplacené dividendy a podíly vlastníků (-)
    21   jiné platby a výdaje (-)
    C    PLATBY A VÝDAJE CELKEM (ř.15 až 21)
    D    HOTOVOST BĚŽNÉHO ROKU (B - C)
    E    HOTOVOST NA KONCI ROKU (A + D)

F. NEZBYTNÉ DOKLADY, které jsou předkládány jako příloha k žádosti o podporu ze SFŽP ČR, jsou specifikovány :
a) v případě žádosti o podporu v rámci "Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie"
  v Příloze II.5 Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR na opatření
  v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie platné od 1.1.1999,
b) v případě žádosti o podporu v rámci "Programu péče o přírodní prostředí" v příloze č. 8,
  článek III Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR platné od 1.1.1999,
c) v ostatních případech v příloze č. 6 Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků
  ze SFŽP ČR platné od 1.1.1999.

Představitel žadatele (osoba oprávněná jednat jménem žadatele)
Příjmení                    Jméno           titul      název funkceJméno zpracovatele žádosti                         Razítko


Datum zpracování žádosti

Potvrzuji správnost a úplnost údajů uvedených v této žádosti, jejích přílohách
a dalších doprovodných dokumentech a beru na vědomí, že uvedení nesprávných
nebo zkreslených údajů či zamlčení některých údajů může být hodnoceno
 podle § 250 trestního zákona.

   Podpis představitele žadatele


                                         celkový počet stran 6, strana 5
Vyplňují obce, města, sdružení obcí a rozpočtové organizace
E. 1. Tok peněžní hotovosti "Cash Flow"

    č.ř.  Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení realizace
        projektu do cílového roku včetně (rok po splacení úvěru poskytnutého
        na realizaci)                          199. ... ... ... ... ... ...
    A      POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ K 1.1.
        PŘÍJMY
    P1   Třída 1 Daňové příjmy- ř.4010
    P2   Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020
    P3   Třída.3 Kapitálové příjmy- ř. 4030
    P4   Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040
    Pc   P1+P2+P3+P4   Příjmy celkem /před konsolidací/ -ř.4050
    Kp       Konsolidace celkem-ř.4060
    Pk    Pc - Kp    Příjmy po konsolidaci- ř.4200
    P5       -úvěry krátkodobé/ do 1 roku/-ř. 8113
    P6       -úvěry dlouhodobé -ř.8123
    P7       -výše uvažovaného úvěru ze SFŽP
    P8       -příjem z vydání krátkodobých dluhopisů-ř.8111
    P9       -příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů-ř.8121
    P10       -ostatní
    Pf   P5 +P6+P7+P8+P9+P10   Přijaté úvěry a komunální obligace
    P  Pk + Pf    KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM
        VÝDAJE
    V1   Třída 5 Běžné/neinvestiční/ výdaje- ř.4210
    V2   Třída 6 Kapitálové/investiční /výdaje- ř. 4220
    V3   Třída 7 Ostatní výdaje-ř.4230
    Vc   V1+V2+V3    Výdaje celkem /před konsolidací/ - ř.4240
    Kv       Konsolidace celkem -ř. 4250
    Vk   Vc - Kv Výdaje po konsolidaci-ř.4430
    V4       -splátky jistiny krátkodobých úvěrů -ř.8114
    V5       splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-ř.8124
    V6       -splátka jistiny uvažovaného úvěru ze SFŽP
    V7       -splátka jistiny krátkodobého dluhopisu-ř.8112
    V8       -splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu -ř.8122
    V9       -ostatní
    Vf   V4+V5+V6+V7+V8+V9    Splátky jistin úvěrů,dluhopisů
    V  Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM
  D    P-V   Hotovost běžného roku
    E    A+D   Hotovost na konci roku
Poznámka: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule!
     Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem,
     proto se považují za příjmy nebo výdaje.                                         celkový počet stran 6, strana 6
E. 2. Přehled o přijatých úvěrech a jejich splácení a vystavených zárukách


    č.   Název věřitele Zůstatek nesplac. úvěrů         SPLÁTKY V LETECH
                ke dni zpracování žádosti
                               ... ... ... ... ... ... ...
  1    SFŽP ČR
    2
    3
    4
    5
    6
    7