Příloha č. II.1

 

Specifikace opatření, Na kterÁ BUDE SFŽP ČR

PŘIJÍMAT ŽÁDOSTI

 

Jedná se o podporu projektů v oblasti malých a středních zdrojů, které nahrazují spalování převážně pevných fosilních paliv. Metodické řízení těchto programů zajišťuje Ministerstvo životního prostředí. Jejich realizací je pověřen Státní fond životního prostředí ČR. Finanční podpora umožní překonání poměrně vysoké finanční náročnosti na investice s cílem prosazení vyššího provozního využití a dořešení některých specifických provozních a technologických podmínek. Základní typy opatření, která budou podporována:

Podpora z Fondu bude poskytována v rámci jednotlivých vyhlášených programů. V každém z programů bude proveden samostatný výběr a hodnocení akcí. Jednotlivé programy jsou vymezeny technickými a ekologickými podmínkami, rozdílně jsou vymezeny pro jednotlivé programy i možnosti poskytnutí podpory z Fondu.

1. Podpora investičních projektů na využívání obnovitelných zdrojů energie

1.A. Podpora investic do náhrady pevných fosilních paliv při vytápění a ohřevu TUV biomasou, případně v kombinaci se solárním systémem pro byty, rodinné domky a obytné budovy, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení pro hromadnou rekreaci. Podpora investic do vytápění biomasou (případně v kombinaci se solárním systémem) v nově budovaných bytech, rodinných domcích a obytných budovách, včetně objektů občanské vybavenosti a sociální péče i zařízení pro hromadnou rekreaci.

Jde výhradně o lokální systémy zajišťující dodávku tepla, případně teplé užitkové vody (TUV) pro jeden nebo malou skupinu objektů. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory bude instalace moderního kotle s garantovanými parametry spalování, minimální účinností 80 % a ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných fosilních paliv. Vztahuje se na oblasti, kde nebude v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě a kde není v době poskytnutí podpory zaveden zemní plyn ani zahájeny přípravné práce na jeho zavedení.

2.A. Podpora investic do náhrady vytápění pevnými fosilními palivy nebo elektrickými přímotopy v komunální sféře centrálními systémy zásobování teplem a TUV z obnovitelných zdrojů energie.

Výstavba nebo rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem (CZT) z obnovitelných zdrojů představuje pro lokality, kde je potřebný energetický potenciál a kde není zaveden zemní plyn, velmi dobrou alternativu. Podpora se vztahuje i na soustavu rozvodů tepla. Preferovány budou systémy se společnou výrobou tepla a elektrické energie.

Tento program se vztahuje na obce nebo jejich části. Investorem výstavby nebo rekonstrukce takových CZT ( a tedy příjemcem podpory) bude proto prakticky vždy obec. Obce by měly i nadále zůstat vlastníky minimálně rozvodných sítí tepla, ale lépe i vlastníky nebo alespoň spoluvlastníky zdrojových částí (v kombinaci s producenty biomasy, pří- padně většími odběrateli). Vlastní chod systému lze pak zajistit prostřednictvím účelově vytvořených subjektů nebo na komerční bázi.

Dalšími podmínkami pro poskytnutí finanční podpory je to, že případná instalace velkoplošného solárního pole do systému centrálního zásobování teplem musí být posouzena v rámci celé soustavy v závislosti na celkové skladbě zdrojové části. Podpora bude poskytována pouze na technologii s garantovanými parametry. Další podmínkou je koncepce vytápění s celoročním provozem, ověřená likvidace starých kotlů na spalování pevných fosilních paliv a soulad projektů s energetickou koncepcí obce. Mimo to v daném místě nesmí být zaveden zemní plyn, ani nejsou zahájeny práce na jeho zavedení.

3.A. Podpora využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a v objektech rozpočtové sféry.

Jedná se o náhradu spalování pevných fosilních paliv a přímotopného elektrického vytápění, včetně ohřevu TUV zařízeními na využívání obnovitelných zdrojů energie (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární systémy), případně o zavedení těchto zařízení na využití obnovitelných zdrojů tepla v nově budovaných objektech. Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je instalace moderního zařízení s garantovanými parametry (u kotle na biomasu účinnost minimálně 80 %, u tepelného čerpadla průměrný roční topný faktor minimálně 2,5, u solárních kolektorů optická účinnost minimálně 80 % při jejich klidové teplotě +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC), koncepce vytápění s celoročním provozem a ověřená likvidace starého kotle na spalování pevných fosilních paliv. Podmínkou je i to, že v dlouhodobém výhledu nebude v lokalitě realizována výstavba teplárenské sítě a že zde v době poskytnutí podpory není zaveden zemní plyn ani nejsou zahájeny přípravné práce na jeho zavedení.

Před uzavřením smlouvy o podpoře mezi právním subjektem zřízeným MŠMT a Státním fondem životního prostředí bude návrh této smlouvy předkládán k vyjádření MŠMT z hlediska optimalizace sítě škol a školských zařízení.

4.A. Podpora investic do náhrady vytápění elektrickými přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly v obytných budovách (včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče). Podpora investic do vytápění tepelnými čerpadly v nově budovaných obytných budovách (včetně rodinných domků) a budovách občanské vybavenosti (včetně sociální péče).

Jde výhradě o lokální tepelná čerpadla pro vytápění jednoho nebo malé skupiny objektů. Maximální výkon tepelného čerpadla by měl být 50 W na 1m2 vytápěné plochy. Na výkon nad tento limit nebude již poskytována podpora.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov, volba systému tepelného čerpadla odpovídající místnímu potenciálu, jeho vhodné zasazení do topné soustavy (celoroční provoz, tzn. zejména bezpodmínečné zajištění ohřevu TUV), použití technologie s garantovanými parametry a minimálním průměrným ročním topným faktorem 2,5. Další podmínkou je, že v dlouhodobém výhledu nebude v daném místě realizována výstavba teplárenské sítě a že zde není zaveden zemní plyn ani nejsou zahájeny přípravné práce na jeho zavedení.

5.A. Podpora investic do částečné záměny vytápění pevnými fosilními palivy a elektrickými přímotopy na solární systémy v objektech pro bydlení a občanskou vybavenost. Podpora investic do vytápění solárními systémy v nově budovaných objektech pro bydlení a občanskou vybavenost

Maximální plocha kolektorů, na níž se vztahuje podpora, bude na bytovou jednotku v rodinném domě 8 m2, na bytovou jednotku v bytovém domě 6 m2.

Podmínkou pro poskytnutí finanční podpory je splnění současně platných standardů pro zateplení budov a vhodně dimenzovaný systém vytápění a přípravy teplé užitkové vody (podpora například nebude poskytována v případech, kdy bude lokální vytápění zabezpečeno tepelným čerpadlem). Podpora bude poskytována pouze na technologie s garantovanými parametry a minimální optickou účinností 80 % při klidové teplotě solárních kolektorů 115 oC a teplotě vzduchu +25 oC. Podmínkou pro poskytnutí podpory je i to, že v daném místě nebude v dlouhodobém výhledu realizována výstavba teplárenské sítě, není zde zaveden zemní plyn, ani nejsou zahájeny přípravné práce na jeho zavedení.

6.A. Podpora investic do výstavby malých vodních elektráren.

Podpora se vztahuje na elektrárny do 5 MW instalovaného výkonu. Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby, právnické osoby). Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení všech podmínek ochrany přírody a krajiny (stanovený minimální průtok vodního toku, atd.). Žadatel o podporu je povinen převzít od ČHMÚ hodnoty odtokové křivky v místě výstavby malé elektrárny. Dále bude podpora poskytována pouze na turbiny s garantovanými parametry a účinností minimálně 85 % (u nových turbin) nebo 80 % (renovované turbiny).

7.A. Podpora investic do výstavby větrných elektráren.

Tento dílčí program se vztahuje na všechny subjekty (obce, rozpočtové organizace, jiné nepodnikatelské subjekty, fyzické osoby a právnické osoby). Základní podmínkou pro poskytnutí podpory je dodržení všech podmínek ochrany přírody a krajiny i hygienických norem (hluk). Dalšími podmínkami je ověřená minimální průměrná roční rychlost větru 5 m/s ve výšce 10 m a vyhovující členitost reliéfu a drsnost povrchu v lokalitě pro výstavbu navrhované větrné elektrárny a použití technologie s garantovanými parametry.

8.A. Podpora investic do výstavby zařízení pro společnou výrobu elektrické energie a tepla z biomasy.

V tomto programu jde o výstavbu kogeneračních jednotek, kde palivem je biomasa (např. bioplyn vznikající fermentací zemědělských odpadů, samovolně ve skládkách nebo ČOV, či termickým zplyňováním dřeva, atd.). Podmínkou pro poskytnutí podpory je použití technologie s garantovanými parametry a minimální celková účinnost zařízení 80 %.

9.A. Podpora investic do instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních.

Jde o instalaci solárních systémů a tepelných čerpadel mimo jednotek sloužících k vytápění a ohřevu TUV v domácnostech atd. V úvahu přicházejí například veřejné bazény a koupaliště (kapalinové kolektory), zařízení sportovišť, dále sušičky (především se sezónním provozem - horkovzdušné kolektory) a využití odpadního tepla z chladících zařízení odpadních vod, kanalizací atd. Podmínkou pro poskytnutí podpory je použití technologie s garantovanými parametry (u tepelného čerpadla průměrný roční topný faktor minimálně 2,5, u solárních kolektorů optická účinnost minimálně 80 % při jejich klidové teplotě +115 oC a teplotě vzduchu +25 oC).

2. Podpora vybraných neinvestičních projektů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie

1.B. Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných státní správou a navazujícími organizacemi.

Cílem programu je posílení osvěty vedoucí k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání (EOVV). Ta je zabezpečována okresními úřady a správami CHKO za podpory především MŽP prostřednictvím publikační činnosti (rozšiřování zkušeností z demonstračních projektů, přenos poznatků a zkušeností ze zahraničí, zvýšení informovanosti v regionech a obcích o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie, atd.).

2.B. Podpora osvěty a poradenství zabezpečovaných nevládními organizacemi.

Cílem programu je posílení podpory poradenství a osvěty zajišťovaných nevládními organizacemi, které povede ke zvýšení celkové informovanosti o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím publikační činnosti.

 

Kritéria pro výběr akcí k podpoře v rámci Programu na podporu obnovitelných zdrojů energie jsou stanovena takto:

a) Celková měrná finanční náročnost z nákladů na realizaci opatření a měrná finanční náročnost dle typu podpory vztažená na odstranění 1t CO2 za rok *).

b) Celková měrná finanční náročnost z nákladů na realizaci opatření a měrná finanční náročnost dle typu podpory vztažená na jednotku odstraněného znečištění jednotkové emise za rok. Jednotková emise shrnuje množství zpoplatněných znečišťujících látek vnášených do ovzduší a význam jednotlivých znečišťujících látek je stanoven poměrem sazby za danou látku a sazbou za vnášení CO do ovzduší dle přílohy k zákonu č. 389/1991 Sb. *).

c) Vazba na využití současných kapacit a regionální politiku životního prostředí.

*) Při hodnocení ekonomiky předmětu podpory lze přihlédnout i k výpočtu současné hodnoty v případě poskytnutí podpory.