Příloha č. 8

 

PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

 

Článek I

 

Základní kritéria pro výběr akcí

 

Základní kritéria pro výběr akcí k poskytnutí podpory jsou stanovena v dílčích programech takto:

1. Dílčí program 3.1.1

Zakládání nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Předmětem podpory je založení vhodných prvků ÚSES - vhodných porostů (zatravnění, zalesnění včetně kulturních keřů domácího původu), odstranění nežádoucích druhů dřevin a likvidace kalamitních výskytů organismů na plochách, jež náleží do územního systému ekologické stability. Nevztahuje se na opatření k běžné pravidelné údržbě ploch a porostů.

2. Dílčí program 3.1.2.

Regenerace významných krajinných prvků, ochrana památných stromů, regenerace významných a památkově chráněných parků a zahrad

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními k:

a) zachování vhodných zamokřených ploch, zejména mokřadů, pramenišť, rašelinišť a vlhkých luk, včetně odbahňování a oprav rybníků v zájmu ochrany přírody a krajiny (podpora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiverzity),

b) obnově rozptýlené zeleně, alejí, větrolamů, památných stromů, historických parků a zahrad, a to odstraňováním náletových dřevin, ošetřováním a konzervací cenných starých stromů, náhradními výsadbami za odumřelé dřeviny,

c) ochraně a zlepšení biotopních struktur vodních toků.

3. Dílčí program 3.1.3.

K přírodě šetrné hospodaření v lesích

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených:

a) s podporou technických opatření sloužících k zabezpečení mimoprodukčních funkcí lesa, tj. hrazení bystřin, péče o neupravené lesní drobné toky a související retenční nádrže včetně jejich břehových porostů, protierozní a protilavinová opatření včetně asanace svážných území a strží, výstavba a rekonstrukce lesních cest a chodníků,

b) se zavedením a aplikací ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese,

c) s použitím biologických metod ochrany lesa (feromony, bioagens),

d) s opatřeními k zachování a celkovému zlepšení přírodních poměrů v lesích ve zvláště chráněných územích, zejména v dosažení druhové a porostové skladby porostů, odpovídající přírodním podmínkám a k udržení a obnově samořídících schopností lesních ekosystémů,

e) s opatřeními k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů na hřebenech Krušných hor.

4. Dílčí program 3.1.4.

Péče o porosty a plochy ve zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech

Předmětem podpory ve velkoplošných ZCHÚ, tj. chráněných krajinných oblastech (dále jen CHKO) a národních parcích (dále jen NP), je úhrada nákladů spojených se základními ochranářskými opatřeními rozlišenými podle jednotlivých zón ochrany přírody:

  - v I. zóně odstraňování náletových dřevin a nežádoucích plevelů ekologicky šetrnými prostředky a technologiemi,

  - ve II. zóně budování nebo udržování současných protierozních opatření, provádění obnovy a údržby současných povrchových stružek, zatravňování pozemků, likvidace náletových dřevin a nepůvodních druhů organismů ekologicky šetrnými prostředky a technologiemi,

  - ve III. zóně ve specifických případech likvidace kalamitních výskytů nepůvodních druhů organismů, které    výrazně narušují přírodní a přírodě blízké biocenózy v krajině.

5. Dílčí program 3.1.5.

Realizace plánů péče o maloplošná zvláště chráněná území

Předmětem podpory jsou opatření k realizaci plánů péče o vybraná zvláště chráněná území.

6. Dílčí program 3.1.6.

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

Předmětem podpory jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích podle § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

7. Dílčí program 3.1.7.

Záchranné programy zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

Předmětem podpory jsou opatření k realizaci záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (podle § 52 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

8. Dílčí program 3.1.8.

Příspěvky na úhradu prokázané újmy na pozemcích lesnicky a zemědělsky obhospodařovaných podle zákona č. 114/1992 Sb., zákona č. 334/1992 Sb., zákona č. 289/1995Sb.

Předmětem podpory jsou:

a) příspěvek na úhradu nákladů vlastníkům nebo nájemcům pozemků, na kterých v zájmu ochrany přírody a zlepšení přírodního prostředí provedou dohodnuté práce (§ 69 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny),

b) příspěvek orgánu ochrany zemědělského půdního fondu na úhradu nákladů vzniklých vlastníkovi pozemků realizací změny kultury uložené tímto orgánem podle § 2 a § 3 zákona č. 334 /1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,

c) úhrady prokázaných zvýšených nákladů v lesích zvláštního určení, které vznikly v důsledku existence ÚSES a prokazatelně omezily způsoby hospodaření (§ 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích),

d) úhrady prokázaných zvýšených nákladů v lesích ochranných za hospodaření podle přikázaných režimů hospodaření (§ 36 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích).

Článek II

 

specifikace Zásad pro poskytování finanční podpory

1. Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.8. se poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které vlastní (mají právo hospodaření) či mají v pronájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat konkrétní ochranná a krajinotvorná opatření. Na realizaci opatření je možno poskytnout podporu rovněž orgánu ochrany přírody podle § 68 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Finanční podpora na realizaci opatření podle dotačního titulu 3.1.5 se poskytne i fyzickým a právnickým osobám, které orgán ochrany přírody pověřil realizací platného plánu péče. Nezbytnou přílohou žádosti je v takovém případě prohlášení orgánu ochrany přírody, že realizace opatření byla projednána s vlastníky a nájemci pozemků při schvalování plánu péče a že tito vlastníci a nájemci neprojevili zájem realizovat předmětná opatření.

2. Pokud jsou žadateli poskytnuty finanční prostředky ze státního rozpočtu v rámci vyhlášených programů MŽP, MZe, nesmí podat žádost o poskytnutí podpory z Fondu na totéž opatření.

 

Článek III

 

Postup při předkládání žádosti o podporu

1. Žádost o poskytnutí podpory z Fondu podává žadatel na formuláři podle přílohy č.4 Směrnice MŽP  o poskytování finančních prostředků ze SFŽP  ČR s tím, že bude vyplněn:

a) celý oddíl A formuláře,

b) celý oddíl B formuláře,

c) oddíl C.1 formuláře,

d) oddíl C.2.V formuláře,

e) oddíly D.1.b, D.1.c, D.2 a tabulka D.3.a formuláře.

2. Údaje ke každému jednotlivému opatření zahrnutému do žádosti budou doloženy a rozvedeny v “Listu žadatele”, který bude obsahovat:

a) úplné identifikační údaje žadatele podle oddílu A formuláře žádosti (příloha č. 4 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR),

b) údaje o pozemku, na němž bude opatření realizováno:

- okres realizace

- katastrální území realizace

- číslo parcely

- výměra, na níž bude opatření realizováno

- popis charakteru pozemku

- popis charakteru území s ohledem na stupeň ochrany a význam pro ekologickou stabilitu území,

- kategorie, příp. subkategorie lesa (pouze u dílčího programu 3.1.3)

- jednotka rozdělení lesa (pouze u dílčího programu 3.1.3.)

c) identifikační údaje vlastníka pozemku,

d) právní vztah žadatele k pozemku (vlastnictví, nájem, pronájem),

e) popis opatření, prováděných prací k jeho realizaci a významu opatření pro ochranu a tvorbu krajiny, přírody a životního prostředí,

f) podrobný výpočet a zdůvodnění finančního příspěvku ,

g) čestné prohlášení žadatele o správnosti a úplnosti údajů uvedených v Listu žadatele s datem, razítkem a vlastnoručním podpisem.

3. Nezbytné doklady, které jsou požadovány od žadatele jako příloha k žádosti o podporu z Fondu (upřesnění přílohy č. 6 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP  ČR pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí):

Vyjádření příslušného orgánu státní správy podle § 75 zákona č. 114/1992 Sb.

Odborný posudek, který vydává místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody a u dílčího programu 3.1.3.místně příslušný územní odbor MŽP ve smyslu článku 3, odst. 2 Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR - jeho obsah je pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí stanoven v článku IV této přílohy Směrnice,

“List žadatele” s vyplněnými údaji podle článku III, bod 2 této přílohy,

Doklad, ze kterého je patrna právní subjektivita žadatele (aktuální výpis z obchodního rejstříku, z evidence samostatně hospodařících rolníků či jiného registru, zřizovací listina u příspěvkových a rozpočtových organizací a pod.), kterým doloží uvedené identifikační údaje,

Výpis z katastru nemovitostí, z evidence nemovitostí a snímek katastrální mapy, případně nájemní smlouva, kterými žadatel doloží uvedené údaje o pozemku a právní vztah k pozemku,

Souhlas vlastníka pozemku se změnou kultury u opatření, která mají charakter změny,

Dokumentace v takovém stupni přípravy, která umožní posouzení opatření z věcného, ekonomického a ekologického hlediska a posouzení možnosti poskytnutí podpory z Fondu na jeho realizaci,

Závěr výběrového řízení v dodavatelské zajištění ve smyslu zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění v případech, kdy vlastník nebo uživatel pozemku bude realizovat opatření nebo jeho část dodavatelsky. Pokud výběrové řízení nebylo zatím ukončeno, předkládá se jeho závěr dodatečně,

Rozhodnutí orgánů státní správy, požadovaná pro daný druh opatření příslušnými legislativními předpisy (např. územní rozhodnutí, rozhodnutí o nakládání s vodami, povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les, souhlas orgánů památkové ochrany apod.),

Prohlášení subjektu, zda je či není plátcem DPH,

Prohlášení subjektu o finančním zajištění celkového předmětu podpory po celou dobu realizace,

Vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů.

 

Článek IV

 

Odborný posudek

1. Odborný posudek, který pro opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí zpracovává místně příslušné odborné pracoviště ochrany přírody, t.j. správa NP, správa CHKO nebo středisko Agentury ochrany přírody a krajiny a u dílčího programu 3.1.3. místně příslušný územní odbor MŽP, bude vycházet z této osnovy:

a) Obecné údaje

b) Identifikace předkladatele žádosti

c) Adresát a účel posudku

d) Základní charakteristika opatření, náklady na realizaci, období realizace, požadavek na Fond

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a úměrnosti předpokládaných nákladů k dosaženým efektům

f) Hodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení

g) Jednoznačné stanovisko, zda opatření odpovídá podmínkám Programu péče o přírodní prostředí a doporučuje se realizovat v předloženém rozsahu a časovém období s finanční podporou z Fondu. V případě ZCHÚ rovněž stanovisko, že opatření je součástí schváleného plánu péče o ZCHÚ

 

Článek V

 

Závěrečná ustanovení

1. Fond je oprávněn na základě zjištění odborných orgánů ochrany přírody nebo na základě výsledků vlastní kontrolní činnosti uplatnit postih vůči příjemci podpory při nedodržení podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o poskytnutí podpory, zejména při realizaci dohodnutých opatření nevhodným způsobem s negativním vlivem na stav životního prostředí v lokalitě, při finančně neúměrně náročné realizaci opatření, přičemž je možno použít jiné vhodné, ale ekonomicky méně náročné způsoby a pod.

2. Postih vůči jednotlivým žadatelům může mít formu odejmutí části nebo celé přiznané podpory. Postih je možno uplatnit do 3 měsíců po zjištění nedostatků, nejpozději však do 2 let po ukončení realizace opatření s finanční podporou z Fondu.

3. Pro poskytování podpory ze SFŽP  ČR na realizaci opatření v rámci Programu péče o přírodní prostředí platí v plném rozsahu ustanovení Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP  ČR a jejích příloh na dané období, pokud nejsou upravena touto přílohou Směrnice.