Příloha č.7

Odborný posudek

ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 3 odst. 2 Směrnice MŽP

o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR.

 

Odborný posudek, který zpracovává odborně způsobilá právnická nebo fyzická osoba nezainteresovaná na realizaci navrhovaného opatření, bude vycházet z této osnovy:

a) Obecné údaje

b) Identifikace předkladatele (investora)

c) Adresát a účel posudku

d) Základní charakteristika stavby, technologie nebo opatření (dále opatření), náklady na realizaci, období realizace, požadavek na SFŽP ČR

e) Posouzení potřebnosti opatření a účelnosti navrženého řešení z hlediska ochrany životního prostředí a posouzení výše nákladů na realizaci opatření 1)

f) Vyhodnocení jednotlivých variant v případě variantního řešení 1)

g) Jednoznačné stanovisko, zda se opatření doporučuje realizovat v předloženém rozsahu a časovém období s finanční podporou SFŽP ČR.

Poznámka:

Odborný posudek pro potřebu Fondu se pro akce, u nichž se provádí hodnocení podle zákona ČNR č. 244/1992 Sb. a je již předložen posudek podle § 9 citovaného zákona, zpracuje pouze pro ty body této osnovy, které nejsou v posudku zpracovaném podle § 9 obsaženy (jedná se většinou o údaje investičního a ekonomického charakteru).

 

1) Posouzení v bodě e) osnovy posudku žadatel doloží zprávou o aplikaci čistší produkce (příloha č.2 Programu čistší produkce). V této zprávě bude doloženo, že s pomocí metodiky čistší produkce (příloha č.1 Programu čistší produkce) optimalizoval opatření, jehož podpora je předmětem žádosti. Konkrétně doloží, že:

a) zvážil priority pro zlepšení životního prostředí a úsporu zdrojů a definoval oblasti pro hlubší prověření těchto možností,

b) provedl analýzu příčin vzniku odpadů a znečištění (pomocí bilančních schémat materiálů a energií),

c) vytvořil a zdokumentoval soubor možných opatření čistší produkce tak, že uvážil různé technické a organizační alternativy eliminace příčin vzniku odpadů a znečištění,

d) provedl vyhodnocení navržených opatření z technického, environmentálního a ekonomického hlediska a vybral nejvhodnější řešení,

e) provedl organizační opatření a opatření s nízkými náklady pro snížení znečištění a nákladů.

Dále žadatel doloží Ekonomické hodnocení opatření čistší produkce (příloha č.3 Programu čistší produkce). Přílohy 1, 2, 3 Programu čistší produkce a stanovisko Českého centra čistší produkce (odborný posudek) vydá na požádání České centrum čistší produkce.

Vypracováním zprávy o aplikaci čistší produkce podle písmene d) nemusí žadatel dokládat bod f) osnovy odborného posudku.