Příloha č.2

Zásady pro poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Článek I

1. Podpory se poskytují na základě “Rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR” (dále jen “Rozhodnutí”) a řádně uzavřených smluv mezi Fondem a příjemcem podpory.

2. “Rozhodnutí” s bližšími pokyny k uzavření smlouvy zašle Fond příjemci podpory do 15 dnů od jeho obdržení z MŽP ČR.

3. U podpor formou půjčky a záruky za úvěr bude Fond vyžadovat odpovídající zajištění pohledávky Fondu. Obvyklou formou bude zástava nemovitosti a ručení třetím subjektem, vyloučeny však nejsou ani jiné formy zajištění, včetně jejich kombinací. Pokud bude pohledávka zajištěna nemovitostí, bude Fond, vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi, požadovat zástavu s úřední hodnotou vyšší, než kolik bude činit pohledávka Fondu. Konkrétní zajištění bude dojednáno individuálně podle podmínek daného případu.

4. Předběžně bude zajištění pohledávky Fondu projednáno ještě před vydáním “Rozhodnutí”.

5. Půjčka bude poskytnuta až po kompletním vyřešení jejího zajištění. U zajištění zastavením nemovitosti to znamená, že finanční prostředky budou uvolněny kromě jiných náležitostí až po předložení výpisu z katastru nemovitostí, ve kterém bude zaznamenán vklad zástavního práva.

6. V případě uplatnění požadavku na restrukturalizaci splátek, na odklad splátek, na změny podmínek ručení půjčky ze strany příjemce půjčky Fond požaduje úhradu částky ve výši 1 % z celkové jistiny půjčky, splatnou do 15 dnů po podání žádosti. Úhrada je nezbytným předpokladem pro zahájení řízení o žádosti. Předmětná částka bude Fondem započtena jako záloha na úhradu poslední splátky půjčky.

7. Usnesením vlády ČR byly schváleny Zásady postupu při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům (dále jen Zásady MF). Na základě předmětného usnesení vlády bude SFŽP ČR při poskytování účelových podpor obcím přihlížet ke kritériu podílu dluhové služby.

8. Typy žadatelů o podporu

A - obecně prospěšné organizace (zákon 248/1995 Sb. z 28.9.95, o obecně prospěšných organizacích)

- nadace a nadační fondy (zákon 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech)

- rozpočtové organizace a příspěvkové organizace

- obce

- občanská sdružení a církve

- organizace, které budou postaveny na stejnou úroveň obecně závazným předpisem (neziskové organizace)

B - bytová družstva

C - akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje a do definitivního vypořádání závazků vůči Fondu bude převyšovat 90 % obcí, budou posuzovány jako typ D

D - ostatní subjekty (kromě typů B a C)

E - fyzické osoby, obyvatelstvo

 

Článek II

1. Přímé finanční podpory

Přímá finanční podpora na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice celkové podpo-ry/maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v následující tabulce podle vyhlášených programů:

1.A. Přímé finanční podpory

max. limit %
Číslo
Typ
podpory/dotace,
programu Název programu
žadatele
ze základu pro
výpočet podpory
1.1. Program - Střední zdroje
A
80/30
D
60/0
1.2. Program - Ochrana povrch. nebo podzem.vod určených
A
80/30
pro zásobování pitnou vodou
D
60/0
1.3. Program - Průmyslové zdroje
D
60/0
1.4. Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících obecních ČOV
A
60/10
1.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů
A
60/30
2.1. Program snižování emisí u malých a středních zdrojů
A
80/50
provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností
D, B
60/0
2.2. Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší
A
60/30
u zdrojů znečišťování ovzduší
D, B
60/0
2.3. Program využívání kogeneračních jednotek
A
60/30
D, B
60/0
2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí
A
50/50
2.5. Program snížení emisí těkavých organických látek
D
50/0
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
A
50/30
D
50/0
2.7.1. Program na zpracování konceptů snižování imisí
A, D
60/60
a emisí znečišťujících látek
2.7.2. Program realizace konceptů snižování imisí
A
60/30
a emisí znečišťujících látek
D, B
60/0
3.1. Program péče o přírodní prostředí
A až E
80/80 1)
4.1. Program podpory uzavírání starých skládek
A
80/60
4.2. Program na podporu využití a zneškodňování odpadů
A
60/40
D
60/0
4.3. Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady
A
30/30
4.4. Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady spadajících
A
10/10
pod § 3, odst. 3 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
max. 20 mil. Kč
5.1. Program čistší produkce
D
70/0
max. 30 mil. Kčč
5.2. Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska ŽP
D
60/0
(program EMAS))

1) U programu 3.1.6. je poskytována podpora ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory, u ostatních programů péče o přírodní prostředí lze poskytnout podporu ve výši 100 % ze základu výpočtu podpory udělením výjimky ministrem životního prostředí na základě doporučení odboru ochrany přírody MŽP.

 

1.1. Podpora formou dotace

Dotace na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout maximální hranice dotace v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory uvedené v předcházejících tabulkách podle vyhlášených programů.

Maximální výše dotace je stanovena u některých programů nejen procentem, ale současně je limitována i pevnou maximální částkou podle předcházející tabulky.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

 

1.2. Podpora formou půjčky

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše půjčky vychází vždy i z finanční analýzy a zejména dluhové služby žadatele a technicko ekonomické analýzy předloženého opatření. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

Vodohospodářské akciové společnosti, u kterých ve složení akcionářů převyšuje trvale 90 % nepodnikatelských subjektů, budou z hlediska forem a výše podpory posuzovány jako typ D.

Doba splatnosti půjčky se řídí jednotlivými programy, přičemž tato lhůta nabíhá rokem následujícím po posledním roce zaslání finančních prostředků příjemci půjčky a může činit maximálně 10 let..

Odklad splatnosti se řídí podmínkami stanovenými pro jednotlivé programy a může v rámci doby splatnosti dosáhnout maximálně 2 roky.

Na základě žádosti příjemce půjčky může Fond odsouhlasit restrukturalizaci splátek půjčky, t.j. úpravu režimu splácení v rámci celkové doby splatnosti bez odkladu splátek.

Půjčka na realizaci opatření může podle typu subjektu dosáhnout nejvýše maximální hranice v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, případně maximální částky v Kč stanovené podle jednotlivých programů.

Maximální hranice půjčky v procentuálním vyjádření ze základu pro výpočet podpory, maximální částka v Kč, úrok v %, maximální doba splatnosti a nejvyšší doba odkladu splatnosti, stanovené podle jednotlivých programů, jsou uvedeny v následujících tabulkách.

1.2.1. Nepodnikatelské subjekty, obce a města

Výše půjčky
Číslo
-% ze zákl.
Úrok
Doba
Odklad
programu Název programu
podpory
úvěru
splatnosti
půjčky
-max. Kč
v %
1.1. Program - Střední zdroje
50
3
7
2
neomezena
1.2. Program - Ochrana povrch. nebo podz. vod určených
50
3
7
2
pro zásob. pitnou vodou
neomezena
1.3. Program - Průmyslové zdroje
0
-
-
-
--
1.4. Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících
50
3
5
1
obecních ČOV
neomezena
1.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů
30
3
7
2
neomezena
2.1. Program sniž. emisí u malých a stř. zdrojů provoz.
30
3
8
2
za účelem veř. prosp. činností
neomezena
2.2. Program sniž. emisí látek znečišťujících ovzduší
30
3
7
2
u zdrojů znečišťování ovzduší
neomezena
2.3. Program využívání kogeneračních jednotek
30
3
5
1
neomezena
2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí
50
3
5
1
neomezena
2.5. Program snížení emisí těkavých organických látek
0
-
-
-
-
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
20
5
5
1
neomezena
2.7.1. Program na zpracování konceptů sniž. imisí
60
3
5
1
a emisí znečišťujících látek
neomezena
2.7.2. Program realizace konceptů sniž. imisí
30
3
5
1
a emisí znečišťujících látek
neomezena
3.1. Program péče o přírodní prostředí
0
-
-
-
-
4.1. Program podpory uzavírání starých skládek
20
3
7
2
neomezena
4.2. Program na podporu využití a zneškodňování odpadů
20
3
7
2
neomezena
4.3. Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady
0
-
-
-
-
4.4. Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady
0
-
-
-
spadajících pod § 3, odst. 3 z. č. 125/1997 Sb.,
-
o odpadechh
5.1. Program čistší produkce
0
-
-
-
-
5.2. Progr. zavádění systému řízení podniků
0
-
-
-
a auditů z hlediska ŽP (prg. EMAS)
-

 

 

1.2.2. Podnikatelské subjekty

 

Výše půjčky
Číslo
-% ze zákl.
Úrok
Doba
Odklad
programu Název programu
podpory
úvěru
splatnosti
půjčky
-max. Kč
v %
1.1. Program - Střední zdroje
60
10
7
2
neomezena
1.2. Program - Ochrana povrch. nebo podz. vod určených
60
10
7
2
pro zásob. pitnou vodou
neomezena
1.3. Program - Průmyslové zdroje
60
10
5
1
neomezena
1.4. Program - Rozšíření a intenzifikace stávajících
0
-
-
-
obecních ČOV
--
1.5. Program - Rozšíření kanalizačních systémů
0
-
-
-
-
2.1. Program sniž. emisí u malých a stř. zdrojů provoz.
60
10
7
2
za účelem veř. prosp. činností
neomezena
2.2. Program sniž. emisí látek znečišťujících ovzduší
60
10
7
2
u zdrojů znečišťování ovzduší
neomezena
2.3. Program využívání kogeneračních jednotek
60
10
6
1
neomezena
2.4. Program rozvoje infrastruktury malých obcí
0
-
-
-
-
2.5. Program snížení emisí těkavých organických látek
50
10
5
1
neomezena
2.6. Program ochrany ozónové vrstvy Země
50
10
5
1
neomezena
2.7.1. Program na zpracování konceptů sniž. imisí
60
10
5
1
a emisí znečišťujících látek
neomezena
2.7.2. Program realizace konceptů sniž. imisí
60
10
5
1
a emisí znečišťujících látek
neomezena
3.1. Program péče o přírodní prostředí
0
-
-
-
-
4.1. Program podpory uzavírání starých skládek
0
-
-
-
-
4.2. Program na podporu využití a zneškodňování odpadů
60
10
7
2
neomezena
4.3. Program na zpracování koncepcí nakládání s odpady
0
-
-
-
-
4.4. Program podpory sanací lokalit znečištěných odpady
0
-
-
-
spadajících pod § 3, odst. 3 z. č. 125/1997 Sb.,
-
o odpadech
5.1. Program čistší produkce
70
10
7
1
30 mil. Kč
5.2. Progr. zavádění systému řízení podniků
60
10
7
2
a auditů z hlediska ŽP (prg. EMAS)
neomezena

 

1.3. Podpora ve formě kombinované dotace a půjčky

V případě kombinované podpory je možno nahradit dotaci nebo její část půjčkou nebo navýšením půjčky s podmínkou, že nebude překročena maximální výše celkové podpory, stanovená pro daný program.

Fond má právo změny požadovaného % poměru a finančního objemu dotace a půjčky v rámci podmínek daného programu podpor. Změna požadovaného poměru a výše dotace a půjčky vychází vždy i z finanční analýzy, zejména dluhové služby žadatele. O případnou změnu bude upravena i výše vlastních zdrojů.

2. Nepřímé finanční podpory

2.1. záruky za úvěr

Záruky pouze za investiční úvěr budou poskytovány ve výjimečných případech, a to do výše 50 mil. Kč s maximální dobou ručení 10 let pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy. Za tuto službu náleží Fondu odměna ve výši 2 % p.a. ručené částky za období, počínající následujícím dnem po podpisu záruky až do posledního dne splatnosti půjčky, kdy záruka končí. Pro poskytnutí a zajištění záruky platí stejné podmínky a kriteria jako pro poskytování půjčky. Záruku za úvěr Fond poskytuje zásadně v Kč.

2.2. Příspěvek na částečnou úhradu úroků z úvěru

Příspěvky na částečnou úhradu úroků z investičního úvěru budou poskytovány pouze na základě Fondem odsouhlasené úvěrové smlouvy až do výše 7 % p.a., a to po dobu maximálně 5 let počínaje rokem, kdy byl příspěvek na částečnou úhradu úroků žadateli přiznán, a to pouze po dobu realizace výstavby, t.j. ke dni vydání kolaudačního rozhodnutí. Výše příspěvku je omezena pevnou částkou 50 mil. Kč. Fond vyplatí v daném roce příspěvek na úhradu úroků odpovídající skutečně zaplaceným úrokům, a to maximálně do výše 7 % p.a.

3. Souběh přímé a nepřímé finanční podpory i souběh ve formě záruky a příspěvku na částečnou úhradu úroku z úvěru je vyloučen.

4. Souběh podpory ze SFŽP ČR a dotace z jiných centrálních zdrojů

Podpora ze SFŽP ČR nebude poskytována na opatření individuálně dotovaná ze státního rozpočtu.

5. Změny podmínek

V případě, že dojde v průběhu realizace opatření s podporou Fondu do doby závěrečného technicko ekonomického vyhodnocení a definitivního přiznání podpory ke změně platnosti obecně platných zákonů nebo ke změně vlastnických vztahů, vyhrazuje si Fond právo přehodnotit přístup v jednotlivých případech, příp. odstoupit od smlouvy na poskytnutí podpory.