RESORTNÍ PŘEDPISY

 

1.

Směrnice

Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Ministerstvo životního prostředí jako správce Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen “Fond”) podle § 1 odst. 3 zákona České národní rady č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky (dále jen “zákon”), vydává tuto směrnici, která upravuje základní přístupy k  poskytování finančních prostředků (dále jen “podpory”) z Fondu.

Čl. 1

Předmět podpory

/1/ Podpora se poskytuje žadatelům v  souladu s § 3 a § 4 zákona. Při určování prioritních oblastí z hlediska poskytování podpory se přihlíží k přípravě České republiky na vstup do EU a k závazkům vyplývajícím z mezinárodních úmluv. Proto je podpora směrována, plně v  souladu s  Národním programem přípravy České republiky na vstup do EU, se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv a Státní politikou životního prostředí, především do oblasti ochrany ovzduší, vod, nakládání s odpady a oblasti ochrany přírody a péče o krajinu. Formu a zaměření podpory stanoví podle vnějších a vnitřních ekologických a ekonomických podmínek Přílohy Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen “přílohy”), které jsou nedílnou součástí této směrnice pro dané období. Podporu nelze poskytnout na již ukončené akce.

 

Čl. 2

Poskytování podpory

/1/ Žádost o poskytnutí podpory bude Fondem odborně vyhodnocena dle čl. 4 a příloh, následně bude předložena k projednání Radě Fondu jako poradnímu orgánu ministra životního prostředí (dále jen “ministr”).

/2/ Podpora se přiznává včetně stanovení základních podmínek rozhodnutím ministra v rámci použitelných prostředků Fondu.

/3/ Na základě rozhodnutí ministra uzavírá Fond s žadatelem smlouvu o poskytnutí podpory (viz čl. 6). V  odůvodněných případech zváží ministr vydání rozhodnutí v  případě dříve započaté akce.

/4/ Smlouva podle odst. 3 vychází z  toho, že podpora má po dobu realizace opatření charakter zálohy, a to až do doby vyúčtování čerpaných prostředků na základě vyhodnocení splnění smluvních podmínek.

 

Čl. 3

Žádost o poskytnutí podpory a doklady

/1/ Žádosti se předkládají Fondu průběžně na předepsaných formulářích, případně na nosičích informací. Postup a nezbytné doklady, které jsou předkládány spolu s žádostí, jsou uvedeny v  přílohách.

/2/ K  žádosti se podle § 4 odst. 3 zákona přikládá odborný posudek, specifikace posudku je uvedena v  přílohách.

/3/ Fond nehradí žadatelům náklady spojené s vypracováním a předložením žádosti.

/4/ Fond posoudí žádost z  hlediska kompletnosti, registrována bude pouze kompletní žádost. Fond písemně informuje žadatele o zaregistrování jeho žádosti nebo o důvodech nezaregistrování.

 

Čl. 4

Projednání žádosti o podporu

/1/ Pro další projednávání podané žádosti o podporu je rozhodující:

a) míra snížení negativního vlivu na životní prostředí,

b) ekologická a technicko-ekonomická úroveň navrhovaného opatření ve srovnání s dosažitelnou špičkovou úrovní,

c) soulad se Státní politikou životního prostředí, s Národním programem přípravy České republiky na vstup do EU a se závazky vyplývajícími z mezinárodních úmluv,

d) požadavky legislativy EU a jejich plnění navrhovaným opatřením,

e) efektivnost vynaložených prostředků na snížení negativních dopadů na životní prostředí,

f) význam pro ochranu přírodního bohatství, zlepšení ekologické stability krajiny a stavu jejích přírodních složek,

g) regionální hodnocení (vazba na využití stávajících kapacit, priority regionálních politik),

h) vyhodnocení ekonomických parametrů žadatele,

i) projektová a investorská připravenost žadatele k provedení opatření a doba jeho realizace,

j) u výchovných či vzdělávacích projektů - zaměření na publikační činnost za účelem zvýšení informovanosti, rozšíření zkušeností z  demonstračních projektů a přenos zkušeností ze zahraničí.

/2/ Fond předloží registrovanou žádost o podporu Radě Fondu k projednání nejpozději do 6 měsíců, termín oznámení o rozhodnutí ministra je 30 dnů od obdržení stanoviska Rady Fondu.

/3/ Žadatel si může do 30 dnů po oznámení o zamítnutí jeho žádosti ministrem životního prostředí vyžádat vrácení podkladů. Po této lhůtě budou podklady k zamítnutým žádostem Fondem skartovány.

 

Čl. 5

Základní předpoklady pro poskytnutí podpory, forma a výše podpory

/1/ Žádost o podporu předloží Fond se svým stanoviskem k projednání Radě Fondu. O druhu a výši podpory rozho- duje ministr.

/2/ Na jednotlivá opatření budou poskytovány jednotlivé druhy podpory stanovené zákonem a v  jeho rámci směrnicí a jejími přílohami pro dané období, stanovujícími i konkrétní cíle využití prostředků Fondu, podrobná kriteria pro jejich rozdělování, zásady pro poskytování výše a druhu podpory, specifikaci postupu a způsob vyřizování žádostí. Výše podpory se podle okolností stanoví jako procentní podíl z  nákladů na realizaci opatření (mimo nákladů na průzkum, přípravnou a projektovou dokumentaci, u staveb rovněž nákladů na stroje a zařízení nezabudované do stavby), platných při zahájení realizace příslušného opatření.

/3/ Výše finanční podpory bude vždy porovnávána se skutečně vynaloženými náklady na provedení opatření. Přiznanou podporu lze čerpat maximálně do výše stanovené smlouvou o poskytnutí podpory nebo výše odpovídající skutečně vynaloženým nákladům.

/4/ Podmínky pro poskytnutí konkrétní individuální podpory budou žadateli stanoveny Fondem ve smlouvě o poskytnutí podpory.

 

Čl. 6

Smlouva o poskytnutí podpory

/1/ Na základě rozhodnutí ministra uzavře Fond s žadatelem písemnou smlouvu o poskytnutí podpory dle obecně platných předpisů. Nejsou-li ze strany žadatele splněny podmínky stanovené rozhodnutím ministra, Fond smlouvu neuzavře.

/2/ Smlouva obsahuje podmínky, za kterých se podpora poskytuje, zejména výši a formu podpory, účel použití, lhůty a způsob čerpání prostředků Fondu, kriteria pro posouzení, zda bylo dosaženo stanovených cílů, lhůty a podmínky vrácení podpory v případě neplnění smluvních podmínek včetně výše sankcí, důvodů pro odstoupení od smlouvy, apod.

/3/ Příjemce podpory musí bez prodlení informovat Fond o všech změnách skutečností a podmínek obsažených ve smlouvě. Změna podmínek podléhá souhlasu Fondu a může opravňovat Fond k odstoupení od sjednané smlouvy či uplatnění smluvních sankcí.

/4/ Pokud příjemce podpory neplní smluvní podmínky, může Fond požadovat vrácení podpory, případně její části, a to ve lhůtě dle rozhodnutí Fondu.

/5/ Žadatel musí vrátit zadrženou nebo neoprávněně použitou podporu po obdržení rozhodnutí Fondu podle smlouvy o poskytnutí podpory nebo od jiných věcně příslušných orgánů.

Čl. 7

Čerpání prostředků Fondu

/1/ Čerpání prostředků podpory je možné až po uzavření smlouvy dle čl. 6.

/2/ Podpora bude Fondem poskytována bezhotovostním převodem finančních prostředků.

/3/ Podpora bude poskytována v průběhu roku dle oprávněných nákladů smluvní akce do výše ročního smluvního finančního objemu.

Čl. 8

Vyhodnocení plnění podmínek smlouvy

Podklady pro vyhodnocení podpory předkládá příjemce podpory v termínu podle smlouvy. Vyhodnocení plnění smluvních podmínek provádí Fond protokolem (definitivní přiznání podpory) a musí obsahovat vyúčtování skutečných nákladů na realizaci opatření k termínu dokončení akce. U staveb je součástí podkladů rozhodnutí o uvedení stavby do trvalého provozu.

 

Čl. 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

/1/ Pro uvolňování finančních prostředků na akce, pro něž byla poskytnuta dotace ze Státního fondu vodního hospodářství a Fondu ochrany ovzduší před 4.10. 1991, platí tato směrnice, přičemž zůstávají v platnosti podmínky, za nichž bylo vydáno rozhodnutí o předběžném poskytnutí dotace.

/2/ Smlouvy o podpoře (a jejich případné úpravy) uzavírané na základě rozhodnutí ministra o poskytnutí podpory vydaných před účinností této směrnice se řídí dosavadní směrnicí.

 

Čl. 10

Zrušuje se Směrnice Ministerstva životního prostředí ČR o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR vydaná dne 6.3.1992.

 

Čl. 11

Účinnost

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.1.1999.

 

RNDr. Miloš K u ž v a r t, v.r.

ministr životního prostředí


Poznámka:

Samostatné výtisky Směrnice, příloh Směrnice, příloh II Směrnice, originály tiskopisů, dotazníku k žádosti, formuláře žádostí a výpočtu ukazatele dluhové služby jsou k dispozici na Státním fondu životního prostředí ČR, na územních odborech Ministerstva životního prostředí a na referátech životního prostředí okresních úřadů.