6.

 METODICKÝ POKYN

pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí
v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách
Program stabilizace lesa v Jizerských horách (1998)

Ministerstvo životního prostředí
Č.j. OOP/2600/98

Ministerstvo životního prostředí (dále MŽP) vydává metodický pokyn pro poskytování běžných (neinvestičních) finančních prostředků (dále prostředků) ze státního rozpočtu v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách, vzniklého na základě Usnesení Vlády ČR č. 274/1997. Předmětem programu je podpora opatření prováděných za účelem zvýšení ekologické stability lesních porostů a k provádění kompenzačních opatření v Chráněné krajinné krajinné oblasti Jizerské hory a na Ještědu včetně zajištění jejich projekční přípravy v souvislosti s přípravou mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 2003.

Čl. 1
Podmínky poskytnutí prostředků

 1. Prostředky se poskytují výhradně pro území Jizerských hor a Ještědu, vymezené v příloze 1 tohoto metodického pokynu.

 2. Prostředky se poskytují na základě žádosti. Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba s právem vlastnictví nebo hospodaření k pozemkům, na nichž je potřebné realizovat konkrétní opatření, dále Správa chráněných krajinných oblastí ČR pro území CHKO Jizerské hory a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR pro oblast Ještědu podle dotačních titulů v příloze 2 tohoto metodického pokynu.

 3. Na přiznání prostředků není právní nárok. Na řízení o jejich přidělení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

 4. Podmínkou je, aby žadatel na totožnou činnost, pro kterou jsou požadovány prostředky, neobdržel příspěvek z jiných rozpočtových kapitol státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí nebo jiných státních zdrojů.

Čl. 2
Předkládání žádosti

 1. Žadatel o prostředky Programu stabilizace lesa v Jizerských horách (dále PSLJH) podává žádost ve dvou vyhotoveních. Vzor žádosti a seznam jejích příloh je uveden v příloze 3 tohoto metodického pokynu.

 2. Žádost o poskytnutí prostředků se podává pro oblast Ještědu i Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (dále CHKO JH) u Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory se sídlem v Liberci, U jezu 10, která zde vystupuje jako sběrné místo. Žádosti pro oblast Ještědu sběrné místo po zaevidování postupuje Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR). Žádosti pro oblast Ještědu lze rovněž podat u Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, pracoviště Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 4.

 3. Sběrné místo eviduje ve zvláštní knize žádosti, které jsou v souladu s předmětem podpory. Ostatní žádosti o podporu vrací zpět žadateli se stručným odůvodněním.

 4. Stanovisko se zhodnocením výše požadovaných prostředků a návrh smlouvy, podepsaný žadatelem nebo dodavatelem prací, pro oblast CHKO JH zpracovává Správa CHKO JH a pro oblast Ještědu AOPK ČR. Tyto podklady jsou předávány ke konečnému schválení řediteli odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí.
 Za formální i věcnou správnost žádostí odpovídá pro území CHKO JH vedoucí Správy CHKO a pro oblast Ještědu vedoucí střediska AOPK ČR nebo řediteli příslušných organizací jiné písemně jmenované osoby.

 5. Správa CHKO JH nebo AOPK ČR vydává stanovisko, kde přihlíží zejména :

a) k dodržení dotačních titulů
b) k přiměřenosti ekologického efektu
c) k obsahové kvalitě projektu včetně úměrnosti kalkulovaných nákladů

 6. V případě, že žadatelem je AOPK ČR nebo Správa CHKO ČR, žádost o dotaci obsahuje analogické odůvodnění žádosti uvedené pod bodem 5.

Čl. 3
Schvalování žádosti

Na základě stanovisek, vydaných Správou CHKO JH a AOPK ČR, schvaluje navrhovaná opatření ředitel odboru ochrany přírody MŽP (dále OOP MŽP) podpisem předložených návrhů smluv.

Čl. 4
Dozor nad programem

 1. Koordinací a zajištěním základních projekčních dokumentů s cílem co nejvyšší efektivity krajinně-ekologických opatření a dozorem nad kvalitou a rozsahem prací prováděných v souladu s tímto programem a uzavřenými smlouvami MŽP pověřuje pro území CHKO Jizerské hory Správu chráněných krajinných oblastí ČR a pro oblast Ještědu AOPK ČR.

 2. Dozorující orgány do 15. 12. 1998 podají písemnou zprávu, vyhodnocující souhrnně i po jednotlivých opatřeních realizaci PSLJH, ve 3 vyhotoveních odboru ochrany přírody MŽP.

Čl. 5
Uzavírání smluv

 1. Sběrné místo sepíše s žadatelem návrh smlouvy o poskytnutí podpory (vzor v příloze 5 metodického pokynu). Podmínky uvolnění finančních prostředků a jejich čerpání jsou součástí smlouvy.

 2. V případě, že záměr podléhá výběrovému řízení podle zák. č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, sepíše sběrné místo s žadatelem návrh smlouvy dle vzoru uvedeného v příloze 4 metodického pokynu. Proplacení fakturace za provedené práce bude podmíněno doložením dokumentace o řádně provedeném výběrovém řízení.

 3. Návrhy smluv předkládá příslušné sběrné místo ve 4 vyhotoveních, podepsaných žadatelem, k podpisu řediteli OOP MŽP.

 4. Podepsané smlouvy zašle OOP MŽP obratem po jednom vyhotovení žadateli, sběrnému místu a jedno ústředí Správy CHKO ČR nebo AOPK ČR. Jedno vyhotovení archivuje OOP MŽP.

Čl. 6
Odpovědnost příjemce prostředků

 1. Příjemce odpovídá za to, že uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé. Při prokázání opaku MŽP ČR od smlouvy odstoupí. Příjemce je povinen dodržet ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace včetně rozsahu opatření a termínu realizace.

 2. Příjemce, který nesplnil podmínky smlouvy o podpoře jím prováděných opatření, je povinen odvést neprodleně neoprávněně použité prostředky zpět do státního rozpočtu postupem uvedeným ve smlouvě.

 3. Příjemce prostředků, který je nemůže z jakýchkoliv závažných důvodů využít ke splnění jejich účelu, je povinen neprodleně informovat OOP MŽP, který rozhodne o povinnosti vrácení podpory.

Čl. 7
Poskytování prostředků, jejich čerpání a vyúčtování

 1. Prostředky na podporu PSLJH jsou zahrnuty v rozpočtu MŽP na rok 1998 ve skupině 3, odd. 37 - ochrana životního prostředí, § 49 - Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny. Prostředky jsou určeny na financování opatření realizovaných v roce 1998 a jsou čerpány z účtů MŽP u ČNB č. 895-7628001/0710 a 4802-7628001/0710. Úhrada studií, jejichž objednatelem bude přímo OOP MŽP, bude provedena z výdajového účtu č.7628001/0710. Správcem prostředků je sekce ochrany přírody a krajiny, odbor ochrany přírody.

 2. Uvolnění dotace pro příjemce podpory se provádí dle platných rozpočtových pravidel (zák. č. 576/1990 Sb. a vyhl. č. 205/1991 Sb.):
 - rozpočtovým opatřením (zvýšením rozpočtu o účelové prostředky) v případech, kdy je příjemcem dotace rozpočtová nebo příspěvková organizace (dále jen RO a PO). Pravomoc k provedení rozpočtového opatření je dána cit. rozpočtovými pravidly a rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu MŽP na rok 1998. Rozpočtové opatření se provádí před zahájením, příp. v průběhu realizace podporované akce;
 - převodem prostředků z účtu 895-7628001/0710 na účet příjemce,k tomuto účelu zřízený, u právnických a fyzických osob v zásadě po předložení schválených dokladů o skutečném čerpání prostředků na podporované opatření. Na podporované opatření je možno poskytnout zálohy v průběhu realizace prací v případě, že je tento postup předmětem smlouvy o poskytnutí dotace;
 - převodem prostředků pro obce a okresní úřady z účtu 4802-7628001/0710 na účet přísl. OkÚ (i v případě dotace pro obec) ve smyslu Pokynu MF ČR čj. 124/10401/97 z 25. 2. 1997, kterým se stanoví postup správců kapitol SR při uvolňování neinvestičních a investičních dotací nebo návratných finančních výpomocí OkÚ a obcím.

    Dokladem o skutečném čerpání je u právnické osoby faktura za provedené práce a pokladní doklad za nákup     materiálu a výkaz práce u fyzické osoby. Uvedené doklady potvrdí sběrné místo a přiloží k předávacímu protokolu.

 3. Rozpočtové opatření nebo převod prostředků na účet příjemce podpory zajišťuje odbor rozpočtu MŽP na základě podkladů, předložených OOP MŽP.
 Pro provedení rozpočtového opatření je podkladem žádost, obsahující tyto údaje:
 - příjemce podpory (název a označení, zda jde o RO nebo PO, včetně názvu zřizovatele a příslušného ústředního orgánu),
 - částka určená k převodu,
 - platná smlouva o poskytnutí podpory. Údaje ve smlouvě (výše schválené podpory) musí odpovídat údajům v žádosti o rozpočtové opatření.

    Rozpočtové opatření, které je v pravomoci MŽP, provede odbor rozpočtu do 15 kalendářních dnů od doručení     žádosti a předá příjemci dotace příslušné limitní oznámení pro čerpání účelově přidělených prostředků u ČNB.
    Budou-li vůči příjemci dotace uplatněny sankční postihy podle uzavřené smlouvy, týkající se uvolněných prostředků     v běžném roce, požádá odbor ochrany přírody písemně odbor rozpočtu o pozastavení možnosti čerpání poskytnuté     dotace pro další období a o úpravu rozpočtu příjemce podpory smluvního ujednání.
    Převod dotace na účet příjemce dotace se provede na základě příkazu k úhradě od OOP v návaznosti na platnou     smlouvu nebo předložené vyúčtování provedených prací.

 Příkaz k úhradě musí obsahovat zejména:
 - název opatření dotovaného z PSLJH
 - finanční částku v Kč určenou k úhradě
 - název - jméno příjemce prostředků včetně adresy
 - bankovní spojení příjemce prostředků
 - obsah hospodářské operace ( záloha, konečné vyúčtování )
 - zdroj úhrady ( rozpočtová položka )
 - číslo účtu MŽP, ze kterého bude úhrada provedena
 - podpis správce rozpočtu

    Pokud bude příjemcem dotace OkÚ nebo obec (prostřednictvím OkÚ), bude součástí příkazu
    i bankovní spojení na příslušný OkÚ, kterému budou převedeny prostředky s určením i pro příslušnou obec.
    Odbor rozpočtu - oddělení účtárny předá ČNB příkaz k převodu finančních prostředků do 10 kalendářních dnů     od doručení platebního příkazu od OOP.
    Budou-li vůči příjemci uplatněny sankční postihy podle uzavřené smlouvy, odbor rozpočtu - oddělení účtárny     zabezpečí podle dispozic odboru ochrany přírody evidenci finančních prostředků, které budou příjemci podpory     zasílat na účet MŽP č. 19-7628001/0710.
    V případě, že poskytnuté prostředky vrátí příjemce podpory ještě v běžném roce, převede je oddělení účtárny     zpět na příslušné výdajové účty MŽP, ze kterých byly prostředky poskytnuty.

 4. Prostředky na PSLJH lze použít pouze do 31. 12. 1998., resp. do data, které stanoví MF a ČNB pro realizaci plateb (příjmů) z rozpočtu roku 1998.

 5. Poskytnuté finanční prostředky účtují jejich příjemci podle platné účtové osnovy a postupů účtování pro RO, PO a malé obce, podle platné účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatelské subjekty či občanská sdružení nebo podle zásad pro vedení jednoduchého účetnictví a to odděleně od vlastního hospodaření organizace.

 6. Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu MŽP se provádí způsobem a v termínech podle zvláštního předpisu (pokyny MF k zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu ČR pro příslušný rok).

 7. Podklady pro vyúčtování finančních prostředků zpracovává sběrné místo, následně je předá OOP, který je odsouhlasí a schválí a v požadované formě je předá odboru rozpočtu k zahrnutí do zúčtování se státním rozpočtem za celou kapitolu MŽP. V rámci zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem nelze uplatňovat dodatečné požadavky týkající se uplynulého roku.

Čl. 8
Kontrola

 1. Poskytování, čerpání a použití prostředků podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

 2. V průběhu plnění uzavřené smlouvy provádí sběrné místo kontrolu dodržování stanovených podmínek.

 3. Realizované opatření převezme sběrné místo a o převzetí vypracuje Protokol o převzetí, který je spolu s účetními doklady podkladem k finančnímu vypořádání.

Čl. 9
Závěrečné ustanovení

Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu, účinnosti dnem zveřejnění ve Věstníku MŽP a platí do ukončení finančního vypořádání PSLJH se státním rozpočtem za rok 1998.


V Praze dne: 24. 4. 1998

RNDr. Petr Roth, CSc. v.r.
ředitel
odbor ochrany přírody MŽP

Přílohy:
1. Vymezení zájmového prostoru
2. Předmět podpory
3. Žádost - formulář
4. Vzor smlouvy

 

Program stabilizace lesa v Jizerských horách

Příloha 1: Vymezení zájmového prostoru

   Zájmový prostor Programu stabilizace lesa v Jizerských horách je vymezen pro Chráněnou krajinnou oblast Jizerské hory v mapové příloze 1a. Plocha zájmového prostoru na lesním půdním fondu je 7820 ha.
    Zájmový prostor Programu stabilizace lesa v Jizerských horách je pro oblast Ještědu vymezen v mapové příloze 1b. Plocha zájmového prostoru na lesním půdním fondu je 1530 ha..

Příloha č. 2

 

Program kompenzačních
opatření a stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

Předmět podpory

   Program kompenzačních opatření a stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu je umístěn do prostoru CHKO Jizerské hory a Ještědského hřebene dle vymezení v příloze 1.
   Protředky ze státního rozpočtu se mohou poskytnout pouze na ta opatření, jejichž cílem je stabilizovat dotčené imisně zatížené lesní porosty v zájmových prostorech MS 2003 v klasickém lyžování zvýšením druhové a prostorové rozrůzněnosti lesa pro trvalou provozuschopnost sportovišť a řešit další nezbytná kompenzační opatření i v navazující mimolesní krajině.
    Výše poskytovaných prostředků bude stanovena až do 98% dle příslušné rozpočtové části dokumentace.

Podporovaná opatření k dosažení cíle:

 A. Stabilizace lesních porostů

 A.1. zvýšení podílů přirozeného zastoupení melioračně-stabilizačních dřevin (bk, kl, jř, bř, jd) v lesích nad hospodářskými soubory předepsaná minima v obnovovaných porostech ve směru přirozené dřevinné skladby,
 A.2. zvýšení podílů přirozeného zastoupení melioračních a stabilizačních dřevin v kulturách sm cílenou výchovou sm a vnášením bk, kl, jř, bř, jd,
 A.3. systematické zavádění geneticky cenných a původních populací smrku a borovice kleče do obnovovaných a stabilizovaných porostů,
 A.4. zjemnění způsobu obnovy oproti platnému lesnímu hospodářskému plánu a rámcových hospodářských směrnic, zejména nahrazení maloplošných holých sečí maloplošnou podrostní obnovou postupně diferencující porosty plošně, interiérově i druhově,
 A.5. používání mechanických individuálních, skupinových, plošných ochran pro eliminaci škod zvěří melioračních a stabilizačních dřevin přirozené dřevinné skladby, zejména bk,jd,kl, jř a bř,
 A.6. biologické formy ochrany kultur,
 A.7. záchrana a reprodukce genofondu původních populací dřevin pro stabilizaci lesa v zájmovém prostoru,
 A.8. údržba přibližovacích linií a svážnic, používaných v souvislosti s realizací opatření A.1. - A.4.

 B. Kompenzační opatření v krajině mimo les

Podporovaná opatření v krajině mimo les budou v souvislosti s vyvolanými aktivitami MS 2003. Týkají se:
 B.1. péče o stávající mimolesní zeleň,
 B.2. náhradní a doplňkové výsadby místně původní mimolesní zeleně a následné péče o ně,
 B.3. údržby luk a pastvin v okolí sportovišť,
 B.4. ostatních krajinářských kompenzačních opatření, vyvolaných předpokládanými stavebními a terénními činnostmi v území

 C. Protierozní opatření

 C.1. Protierozní opatření v lesní a nelesní krajině zvyšující přirozenou retenční schopnost území neinvestičního charakteru.

 D. Tvorba nezbytných prováděcích projektů

    Pro realizaci racionálních opatření uvedených ve skupinách A a C rozpracovávajících a upravujících lesní hospodářský plán, plány územních systémů ekologické stability a plán péče chraněné krajinné oblasti je nezbytné zpracovat projekční dokumentaci.
    Územní priority v řešeném zájmovém prostoru jsou:
- navržené a vymezené systémy ekologické stability
- prostory v kontaktu se závodišti
- nejvýše položené části zájmových prostor
- I. a II. zóna chráněné krajinné oblasti
- ostatní plochy zájmového prostoru.

 

Program stabilizace lesa Jizerských hor

Příloha č   Číslo akce :

Ž Á D O S T

o poskytnutí finančních prostředků v rámci Programu stabilizace lesa

Jizerských hor pro rok 1998

A. Žadatel :

Úplný úřední název právnické osoby (Jméno a příjmení žadatele (je-li žadatel fyz.os.)):

 

Adresa :
PSČ:
Číslo účtu :
IČ:
DIČ:
Rodné č.:

   Typ subjektu : *)

   práv. osoba rozpoč.org. příspěv.org. obec ostatní fyz. osoba

  Statutární zástupce práv.osoby (Jméno,příjmení, funkce)

  Telefon: Fax :

Pracovník pověř. jednáním o finančním příspěvku (Jméno,příjmení, funkce) :

Telefon: Fax:

  Žadatel je není plátcem DPH **)

 

 Předmět činnosti žadatelského subjektu (dle obch. rejst.nebo živnost. listu atp.)

 

B. Předmět žádosti:

  Název akce : Dotační
(v pořadí dle objemu prací)

 

Ještěd Kat.úz.:

CHKO Jizerské hory Pozemky (p.p.č.):

  Obec:...................................... Porostní odd: LHC:

PSLHJ 1998

 Popis a zdůvodnění opatření:

 

D. Výše požadovaných finančních prostředků:

 C e l k e m  z toho v r. 1998

                                             (tis. Kč (tis. Kč)

 

 Celkové náklady akce

Vlastní prostředky žadatele ...

Požadovaný přísp.z prostř. MŽP

 

 V ...................................... dne .............. 1998 :

Razítko a podpis žadatele:

 

 

PSLHJ 1998

Přílohy žádosti - povinné (na samostatných přiložených listech)
 1. Zdůvodnění předmětu žádosti včetně objasnění efektu navrhovaného opatření.
 2. Dokumentace navrhovaného opatření včetně rozpočtu
(Rozsah dokumentace bude odpovídat charakteru navrhovaného opatření: u jednoduchých činností bude spočívat v popisu činnosti a vymezení objemu prací, u složitějších činností bude vyžadován projekt)
 3. Časový harmonogram postupu prací
 4. Požadavek na čerpání finančních záloh (návrh platebního kalendáře)
 5. Doložení vlastnických (případně nájemních) vztahů k pozemku, na němž bude opatření provedeno.
 6. Souhlas vlastníka, pokud je žadatelem nájemce pozemku nebo S CHKO ČR a AOPK ČR.
 7. Vyjádření Správy CHKO Jizerské hory či AOPK ČR.
 8. Prohlášení o nečerpání finančních prostředků z jiných zdrojů na toto opatření.
----------------------

 9. Další podklady dle vyžádání sběrného místa
(v případě jejich vyžádání se stávají povinnou přílohou žádosti). V případě nezbytnosti si sběrné místo vyžádá stanovisko věcně a místně pří slušného orgánu ochrany přírody, případně stanovení podmínek realizace opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny či další podklady.

 

Příloha č. 4: Vzor smlouvy

S m l o u v a

o poskytnutí, čerpání a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky z Programu stabilizace lesa v Jizerských horách pro rok 1998 (dále PSLJH), uzavřená podle ust. § 269 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

mezi

Ministerstvem životního prostředí České republiky (dále jen MŽP), IČO: 164801, zastoupeným RNDr. Petrem Rothem, CSc., ředitelem odboru ochrany přírody,

Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 4802-7628001/0710 pro OkÚ a obce, 895-7628001/0710 pro ostatní příjemce,

jako ústředním orgánem poskytujícím finanční prostředky na straně jedné;

za ústřední orgán je kontrolou plnění ustanovení smlouvy pověřena Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR) a Správa chráněných krajinných oblastí ČR (dále jen S CHKO ČR),

a

jméno žadatele (fyzické osoby) nebo typ a název organizace a jméno jejího statutárního zástupce:

Adresa:

IČO nebo rodné číslo :

č.ú. a název bankovního ústavu:

jako příjemcem finančních prostředků (dále jen “příjemce “) na straně druhé.

 

I.
Předmět smlouvy

1. Příjemce prostředků získal jako vlastník/nájemce pozemku č.....................k.ú................................. rozhodnutím MŽP ze dne ...................................... nárok na finanční podporu do výše ...........% prokázaných nákladů, nejvýše však ..........................Kč, a to za provedení činností, uvedených v čl. I.2, v zájmu zlepšení přírodního prostředí ve vymezeném území CHKO Jizerské hory a oblasti Ještědu. Podpora bude poskytnuta z PSLJH v souladu s Metodickým pokynem pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci PSLJH v roce 1998.

2. Příjemce podpory se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést nebo zajistit provedení těchto prací: 1)

a to v termínu od ................... do ....................

1) Na tomto místě bude podrobně specifikováno v souladu s návrhem uvedeným v žádosti a v souladu s podmínkami příslušného orgánu ochrany přírody, o jaké činnosti jde a nebo bude učiněn odkaz na příslušnou dílčí projektovou dokumentaci opatření, eventuálně doplněno na příloze zákresem v mapce nebo plánku.

3. Příjemce prostředků je povinen provést předmětné činnosti ekonomicky optimálním způsobem.

4. Zadá-li příjemce prostředků provedení těchto prací jinému subjektu (zhotoviteli), je zodpovědný za dodržování podmínek, za kterých byla podpora schválena, a podmínek (pokynů), určených sběrným místem nebo příslušným orgánem ochrany přírody v zastoupení MŽP.

5. MŽP se zavazuje předávat prostřednictvím sběrného místa příjemci prostředků pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. I. 2. této smlouvy a upozornit na případné možnosti negativního dopadu na přírodní hodnoty při použití jiných než uvedených způsobů provedení.


II.
Podmínky uvolňování a čerpání finančních prostředků

1. Finanční prostředky budou uvolněny:

a)  formou rozpočtového opatření účelovým zvýšením rozpočtu příjemce podpory pro Správu CHKO ČR nebo AOPK ČR, 2)

 převodem finančních prostředků na zvláštní účet příjemce podpory po převzetí prací a odsouhlasení způsobu jejich provedení sběrným místem. 3)

2. U financovaných prací bude poskytnuta záloha za splnění těchto podmínek:

 první záloha (max. 30 %) z celkové částky podpory bude uvolněna bezhotovostním převodem na účet příjemce do 30 dnů po podpisu smlouvy MŽP;

 další zálohy (jen ve zcela vyjímečných případech):

 konečné vyúčtování (faktura nebo předložení příslušných dokladů) předloží příjemce podpory do ................ dnů po převzetí a odsouhlasení provedených prací;

3. MŽP převede finanční prostředky dle konečného vyúčtování na účet příjemce nejpozději do 20. 12. 1998.


III.
Vyúčtování a průkaz oprávněnosti čerpání finančních prostředků

Oprávněnost užití a čerpání prostředků doloží příjemce doklady, prokazujícími skutečné náklady vynaložené na realizaci daných opatření. Vyúčtování bude předloženo ústřednímu orgánu MŽP v době 15 dnů před termínem zúčtování se státním rozpočtem.


IV.
Ostatní ustanovení

1. Příjemce odpovídá za použití finančních prostředků ke stanovenému účelu, za správný způsob účtování, za dodržení termínu čerpání ze státního rozpočtu a správnost vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem.

2. Příjemce je povinen neprodleně upozornit MŽP na změnu podmínek vedoucích ke snížení, případně zrušení schválené podpory.

3. Sběrné místo je oprávněno kontrolovat provádění dohodnutých prací a opatření, zejména z hlediska vlivů na přírodní prostředí a z hlediska použití ekonomicky úsporných způsobů. Zjistí-li, že práce jsou prováděny v rozporu s podmínkami smlouvy nebo obecně platnými předpisy, je oprávněno žádat odstranění vad a provedení řádným způsobem.

Jestliže příjemce tak neučiní ve lhůtě k tomu poskytnuté, je MŽP oprávněno od smlouvy odstoupit.

 V případě nedodržení termínu provedení opatření podle PSLJH může MŽP vyúčtovat příjemci smluvní pokutu ve výši .................Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.

4. Příjemce může bez uplatnění sankcí požádat MŽP o změnu výše prostředků, a to do doby, než mu bude pro čerpání uvolněna poslední částka. Příjemce je oprávněn přede dnem, do kterého má poskytovateli předložit vyúčtování, prohlásit, že smlouvě nedostojí, což má za následek zrušení povinností,m vyplývajících pro něj ze smlouvy od počátku a vznik povinnosti vrátit neprodleně finanční prostředky, které přijal, a zaplatit z nich úrok ve výši dvojnásobku diskontní sazby, stanovené Českou národní bankou a platné v den příjemcova prohlášení za dobu ode dne, kdy finanční prostředky obdržel, do dne, kdy je poukázal zpět MŽP.

5. Změna se může týkat rozhodující části prostředků, která je směrována pro realizaci daných opatření, kde příjemce s ohledem na možnost výskytu mimořádných okolností a vázanost na třetí osobu i charakter prací nemůže jednoznačně zabezpečit čerpání předem stanoveného podílu prostředků.

6. V případě zjištění, že příjemce použil prostředky podpory k jinému než stanovenému účelu, může MŽP od smlouvy odstoupit. Odstoupení se oznámí příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného oznámení o odstoupení. Uvedené odstoupení nemá vliv na uplatnění ustanovení § 30 zák. č. 576/1990 Sb.

7. Poskytování, čerpání a použití prostředků podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

8. Účel prostředků zakládá příjemci právo použít, v souladu s obsahem této smlouvy, poskytnuté finanční prostředky i k úhradě nákladů, které mu vznikly od 1. 1. 1998 do okamžiku počátku platnosti smlouvy.

9. MŽP zajistí prostřednictvím sběrného místa převzetí provedených opatření a odsouhlasení jejich řádného provedení v dohodnutém termínu.

10. V případě, že realizace opatření vyžaduje provedení veřejné výběrové soutěže dle zák.č. 199/1994 Sb., o veřejné zakázce, v platném znění, je jakékoliv vypořádání fakturace za provedení díla podmíněno přiložením veškerých dokumentů dokládajících uskutečnění řádného vyhodnocení veřejné soutěže.

 Přiznané prostředky podléhají regulačním opatřením pro čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 1998, pokud o nich rozhodne vláda nebo MF.


V.
Závěrečná ustanovení

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha ”Metodický pokyn pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu stabilizace lesa v Jizerských horách” pro rok 1998.

 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Ustanovení smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky na návrh kterékoliv smluvní strany. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, na kterém se smluvní strany dohodly podle ust. § 262 odst. 1, a podmínkami, za kterých jsou poskytovány finanční prostředky z PSLJH. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž po jednom obdrží žadatel, MŽP, sběrné místo a ústředí SCHKO ČR nebo AOPK ČR.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

V...................dne..................

............................................

 RNDr.   příjemce podpory

      ředitel OOP MŽP

2) bude uvedeno ve smlouvě rozpočtové organizace a příspěvkové organizace
3) bude uvedeno ve smlouvě s ostatními právnickými a fyzickými osobami


Příloha: Metodický pokyn

Program stabilizace lesa Jizerských hor - vymezení zájmových prostor v CHKO Jizerské hory

Program stabilizace lesa Jizerských hor - vymezení zájmových prostor v oblasti Ještědu