Příloha č. 2

 

S m l o u v a

o poskytnutí, čerpání a užití finančních prostředků ze státního rozpočtu České republiky z Programu péče o krajinu (dále jen PPK) pro rok 1998, uzavřená podle § 269 obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

mezi

Ministerstvem životního prostředí (dále jen MŽP) zastoupeným:

IČO: 164801
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 7628-001/0710
jako ústředním orgánem poskytujícím finanční prostředky na straně jedné.
Za ústřední orgán je kontrolou plnění ustanovení smlouvy pověřena sběrná místa, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen AOPK ČR), Správa chráněných krajinných oblastí ČR (dále jen S CHKO ČR), Správa Krkonošského národního parku, Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava, Správa národního parku Podyjí.

a

jméno žadatele (fyzické osoby) nebo název organizace a jméno jejího statutárního zástupce

Adresa:
IČO nebo rodné číslo:
č.ú.:
jako příjemce finančních prostředků (dále jen “příjemce podpory”).

I.
Předmět smlouvy

 1. Příjemce podpory získal jako vlastník - nájemce pozemku č........ k.ú........ rozhodnutím MŽP ze dne ............. nárok na finanční podporu do výše ...........% prokázaných nákladů, nejvýše však ..........Kč, a to 1) za provedení níže uvedených činností v zájmu zlepšení přírodního prostředí. Podpora bude poskytnuta z PPK v souladu se Zásadami pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci PPK v roce 1998.
Příjemce podpory se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést nebo zajistit provedení těchto prací: viz 2)
a to v termínu od ................ do.................
 2) Na tomto místě bude podrobně specifikováno v souladu s návrhem uvedeným v žádosti a v souladu s podmínkami příslušného orgánu ochrany přírody, o jaké činnosti jde, eventuelně doplněno na příloze zákresem v mapce nebo plánku. U každé činnosti bude uveden finanční náklad s rozdělením na neinvestiční a investiční výdaje.

 2. Příjemce podpory je povinen provést předmětné činnosti ekonomicky optimálním způsobem.

 3. Zadá-li příjemce podpory provedení těchto prací jinému subjektu (zhotoviteli), je zodpovědný za dodržování podmínek, za kterých byla podpora schválena, a podmínek (pokynů), určených sběrným místem nebo příslušným orgánem ochrany přírody v zastoupení MŽP.

 4. MŽP se zavazuje předávat prostřednictvím sběrného místa příjemci podpory pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. I. 2. této smlouvy a upozornit na případné možnosti negativního dopadu na přírodní hodnoty při použití jiných než uvedených způsobů provedení.

II.
Podmínky uvolňování a čerpání finančních prostředků

 1. Finanční prostředky budou uvolněny:
 - formou rozpočtového opatření, účelovým zvýšením rozpočtu příjemce podpory 3),
 - převodem finančních prostředků na zvláštní účet příjemce podpory 4) po převzetí prací a odsouhlasení způsobu jejich provedení sběrným místem,
 - převodem finančních prostředků na účet OkÚ v případě, kdy je žadatelem obec.
    3)  bude uvedeno ve smlouvě rozpočtové organizace a příspěvkové organizace
    4)  bude uvedeno ve smlouvě s ostatními právnickými a fyzickými osobami

 2. U financovaných prací bude poskytnuta záloha za splnění těchto podmínek :
 - první záloha (max ......%) z celkové částky podpory bude uvolněna bezhotovostním převodem na účet příjemce do ......... dnů po podpisu smlouvy MŽP.
 - další zálohy ...........
 - konečné vyúčtování (faktura, nebo předložení příslušných dokladů) předloží příjemce podpory do ........... dnů         po převzetí a odsouhlasení provedených prací,
 - MŽP převede finanční prostředky dle konečného vyúčtování na účet příjemce podpory a to nejpozději         do 20.12.1998.

III.
Vyúčtování a průkaz oprávněnosti čerpání finančních prostředků

Oprávněnost užití a čerpání podpory doloží příjemce podpory doklady prokazujícími skutečné náklady vynaložené na realizaci daných opatření. Vyúčtování bude předloženo ústřednímu orgánu MŽP nejpozději 30 dnů před termínem zúčtování se státním rozpočtem.

IV.
Ostatní ustanovení

1) Příjemce podpory odpovídá za použití finančních prostředků na stanovený účel, za správný způsob účtování, za dodržení termínu čerpání ze státního rozpočtu a správnost vyúčtování finančních prostředků se státním rozpočtem.

2) Příjemce podpory je povinen neprodleně, nejpozději však při sestavování rozpočtu na příští rok, upozornit MŽP na změnu podmínek vedoucích ke snížení , případně zrušení schválené podpory.

3) Sběrné místo je oprávněno kontrolovat provádění dohodnutých prací a opatření zejména z hlediska vlivů na přírodní prostředí a z hlediska použití ekonomicky úsporných způsobů. Zjistí-li, že práce jsou prováděny v rozporu s podmínkami smlouvy nebo obecně platnými předpisy, je oprávněna žádat odstranění vad a provedení řádným způsobem.

Jestliže příjemce tak neučiní ve lhůtě k tomu poskytnuté je MŽP oprávněno od smlouvy odstoupit.

V případě nedodržení termínu provedení opatření podle Programu péče o krajinu může MŽP vyúčtovat smluvní pokutu ve výši .......... Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.

4) Příjemce může bez uplatnění sankcí požádat MŽP o změnu výše podpory, a to do doby než mu bude pro čerpání uvolněna poslední čtvrtletní částka.

5) Změna se může týkat rozhodující části podpory, která je směrována pro realizaci daných opatření, kde příjemce s ohledem na možnost výskytu mimořádných okolností a vázanost na třetí osobu i charakter prací nemůže jednoznačně zabezpečit čerpání předem stanoveného podílu podpory.

6) V případě zjištění, že příjemce použil prostředky podpory na jiný než stanovený účel může MŽP od smlouvy odstoupit.Odstoupení se oznámí příjemci písemnou formou a je účinné 15. kalendářní den po doručení písemného oznámení o odstoupení. Uvedené odstoupení nemá vliv na uplatnění ustanovení § 30 zák. č. 576/90 Sb.

7) Poskytování čerpání a použití podpory podléhá kontrole a revizím hospodaření v rozsahu stanoveném podle zvláštních předpisů.

8) Účel podpory zakládá příjemci právo použít, v souladu s obsahem této smlouvy, poskytnuté finanční prostředky i k úhradě nákladů, které mu vznikly od 1.1.1998 do okamžiku počátku platnosti smlouvy.

9) MŽP prostřednictvím sběrného místa zajistí převzetí provedených prací a odsouhlasení jejich řádného provedení v dohodnutém termínu.

V.

Přiznaná podpora podléhá regulačním opatřením pro čerpání prostředků státního rozpočtu v roce 1996, pokud o nich rozhodne vláda nebo ministerstvo financí.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. Ustanovení smlouvy lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky na návrh kterékoliv smluvní strany. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, na kterém se smluvní strany dohodly podle § 262 odst. 1 a podmínkami, za kterých jsou poskytovány finanční prostředky z PPK. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, dvě podepsané smlouvy registruje MŽP, jednu obdrží žadatel, jednu sběrné místo.

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely vobodně, vážně, určitě a srozumitelně a na důkaz toho připojují své podpisy.

V .......................dne   V ..................... dne ...................

    pověřený zástupce MŽ       příjemce podpory

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu péče o krajinu pro rok 1998

C. Popis a zdůvodnění opatření

Společná pravidla odboru ekologie krajiny a odboru ochrany přírody pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Správu chráněných krajinných oblastí ČR a jednotlivé správy národních parků pro poskytování neinvestičních finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pro rok 1998 - předmět podpory “D: Realizace plánů péče ve vybraných zvláště chráněných územích.”

Kritéria pro přednostní umisťování finančních prostředků

Z poskytnutých finančních prostředků lze zabezpečit tato opatření:

l. Pro realizaci plánů péče v maloplošných zvláště chráněných územích v kategorii národní přírodní rezervace a národní přírodní památka, na území chráněných krajinných oblastí (dále jen CHKO), národních parků (dále jen NP) a jejich ochranných pásem i přírodní rezervace a přírodní památka, péče o památné stromy a dále pro realizaci projektů biotechnických úprav nadregionálních územních systémů ekologické stability (dále jen ÚSES).

2. Zásahy do stanovišť zvláště chráněných (kriticky a silně ohrožených) druhů rostlin a živočichů s cílem zabez-pečit základní stanovištní podmínky pro rozvoj jejich populací.

Postup při realizaci managementových zásahů a opatření

Předpokladem pro provádění zásahů a opatření je schválený plán péče, případně projekt na záchranu populace živočišného nebo rostlinného druhu. Jde-li o území, pro něž dosud nebyl plán péče zpracován, popř. o potřebu zásahu, který v dosud platném plánu péče nebyl z důvodu nedostatku finančních prostředků v době jeho zpracování zohledněn nebo o zásah nutný k likvidaci kalamitního poškození, vzniklého v průběhu platnosti plánu péče, lze zpracovat dílčí plán péče nebo doplněk ke stávajícímu, musí být však rovněž projednán a schválen příslušným orgánem ochrany přírody. Totéž platí pro realizaci projektů biotechnických úprav v nadregionálních ÚSES.

Zásady a opatření, které by měly být v daném období uskutečněny, je nutno projednat vždy s vlastníky a nájemci pozemků, jichž se budou týkat. Nejprve se s nimi projedná možnost, že by určitý zásah provedli sami bezúplatně, popř. za úplatu, vyžádá-li si realizace zásahu finanční zajištění. V takovém případě se postupuje stejným způsobem, jak je uvedeno dále. Pokud vlastník nebo nájemce odmítne zásah (opatření) provést, je třeba jej informovat, že orgán ochrany přírody je oprávněn podle ustanovení § 68 odst. 3 zákona ČNR č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny zásahy provádět sám nebo prostřednictvím jiné osoby a seznámit jej se záměrem opatření, která zamýšlí uskutečnit, pokud možno se všemi podrobnostmi včetně jejich časového harmonogramu.

O tomto jednání bude sepsán protokol, který bude obsahovat sjednané podmínky a který potvrdí vlastníci (popř. nájemci) i svolavatelé jednání svými podpisy. Tento protokol může být nahrazen odkazem na projednaný a schválený plán péče, pokud je navržený zásah či opatření součástí plánu péče a pokud byl při jeho projednávání vlastník a nájemce řádně informován.

Následně pak pověřené pracoviště ochrany přírody (AOPK ČR, S CHKO, S NP) vypracuje návrh smlouvy včetně kalkulace provedení potřebných prací, eventuálně objednávku na dodání výrobku či instalaci zařízení. Vhodným smluvním typem bude zejména smlouva o dílo (viz dále).

Účastníci právních vztahů

Jednou smluvní stranou bude vlastník či nájemce pozemku nebo právnická či fyzická osoba jako dodavatel. Pokud se nebude jednat o vlastníka, ale o nájemce, musí být součástí smlouvy písemný souhlas vlastníka. Bude-li smlouva uzavírána s jiným subjektem, je zapotřebí souhlasu vlastníka i nájemce. Je proto žádoucí, aby při pořizování protokolu o projednání s vlastníkem byli s protokolem seznámeni i dodavatelé a protokol o projednání obsahoval i souhlas vlastníka s uzavřením předmětné smlouvy. Druhou smluvní stranou bude pověřená odborná organizace MŽP (AOPK ČR, S CHKO ČR, S NP), která obdržela od Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) příslušné finanční prostředky, které budou na hospodaření v chráněných územích účelově vázány. Smlouvy za pověřené odborné organizace MŽP je oprávněn uzavírat jejich statutární zástupce, pokud tím nepověří jinou osobu.

Uzavírání smluvních vztahů

Smluvní vztahy mohou být uzavírány pouze na práce a činnosti neinvestičního charakteru. Nelze tedy financovat stavby a zařízení podléhající stavebnímu řízení. Dále nelze financovat zařízení a výrobky, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 20 000 Kč. A konečně nelze financovat činnosti výzkumného a průzkumného charakteru (investiční nebo speciální průzkumy), byť by přímo souvisely s managementem chráněného území.

Jde-li o jednoduché práce a opatření, popř. výrobu zařízení, jejichž cena je nižší než 10 000 Kč, je možno zajistit jejich provedení objednávkou, kterou podepisuje vedoucí pověřené odborné organizace. Zasahuje-li se do práv vlastníka, je nutné projednat činnost a sepsat s ním protokol. Při fakturaci musí být k faktuře označené příslušným symbolem a číslem jednacím příslušné smlouvy přiložena kopie objednávky.

Jde-li o dílo vyšší hodnoty, vypracuje pověřená odborná organizace návrh smlouvy, kterou zašle k podpisu statutárnímu zástupci pověřené odborné organizace (řediteli). Součástí návrhu smlouvy musí být protokol o projednání s vlastníky (nájemci), popřípadě odkaz na schválený plán péče jehož součástí je navržené opatření a kalkulace finančních nákladů.

Návrh na uzavření smluvního vztahu (návrh smlouvy)

Vzor smlouvy o dílo je přílohou těchto zásad. Objednavatelem ve smyslu těchto smluv je pověřená odborná organizace MŽP, zhotovitelem bude právnická nebo fyzická osoba, a to buď podnikatel nebo nepodnikatelská osoba.

Pokud pověřená odborná organizace MŽP, jako státní organizace, uzavírá smlouvu o dílo s podnikatelem, přičemž jde o zabezpečení veřejných potřeb a u podnikatele se jedná o činnost podnikatelskou, je nutno tyto smlouvy podřídit režimu Obchodního zákoníku (§ 26l, odst. 2) a pro smlouvy o dílo pak budou platit ustanovení § 536 a následující Obchodního zákoníku. V případě, že cena plnění smlouvy je vyšší než 100 000 Kč (bez DPH), je nutné postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud jde o smlouvu o dílo uzavíranou s nepodnikatelským subjektem, budou tyto smlouvy podřízeny Občanskému zákoníku a to § 631 a následujícím. Je tu však možnost v souladu s § 262 Obchodního zákoníku, sjednat ve smlouvě, že se i v tomto případě tato bude řídit režimem Obchodního zákoníku.

Přistoupí-li se k uzavření smlouvy o dílo s nepodnikatelským subjektem a částka plnění přesáhne u jednotlivé fyzické osoby částku 40 tis. Kč za kalendářní rok, je nutné provést oznámení o úhradě fyzické osobě místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do l5. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena (§ 34 odst. 5 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších novelizací). Vzor ohlášení je přílohou č. 5.

Smlouvy se budou uzavírat ve čtyřech vyhotoveních, vždy na určitou činnost, popřípadě na opakovanou činnost či na více činností, které musí být podrobně specifikovány včetně určení místa. Určení místa bude dáno jednak platným názvem chráněného území, jednak popisem (popř. doplněným plánkem) té části chráněného území (lokality), na níž má být činnost provedena (na parcelu). Ve smlouvě musí být stanovena doba, v níž je potřebné činnosti provádět, nesmí však překročit konec kalendářního roku (přidělené finanční prostředky jsou zúčtovatelné pouze v daném roce).

Vzhledem k nutnosti fakturace realizovaných smluv je nejpozdějším termínem pro jejich uzavření začátek prosince, přičemž nárok na úhradu provedených prací je třeba uplatnit nejpozději do 30. listopadu.

Nedílnou součástí smlouvy bude kalkulace nákladů, jejíž vzor je přiložen, a protokol o projednání s vlastníkem eventuálně i nájemcem (vzor rovněž přiložen). Z kalkulace musí být zřejmá i kvantita objednané práce, tj. jedná-li se o biotechnické zásahy, bude uvedena plocha v ha, u výrobků počet apod.

Smlouva bude provedena ve čtyřech vyhotoveních, v pravém horním rohu označena příslušným symbolem a s potvrzením (podpisem a razítkem) zhotovitele předána k podpisu řediteli AOPK ČR, S CHKO, S NP. V souladu s § 30 odst. 2. vyhl. MF č. 205/1991 Sb., je objednavatel povinen používat přidělené rozpočtové prostředky k danému účelu co nejhospodárnějším způsobem a s maximální efektivností. Přitom tyto prostředky mohou být použity pouze k účelům, pro které byly jmenovitě určeny, tj. na krytí nezbytných potřeb a na opatření, zakládající se na právních předpisech. Tyto účely jsou blíže specifikovány v následující kapitole.

Výčet činností a opatření, na něž lze uzavírat smlouvy o dílo na základě § 68 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., je součástí ”Zásad pro poskytování finančních prostředků Ministerstva životního prostředí v rámci Programu péče o krajinu pro rok 1998”.

Evidence, dokumentace, vyhodnocování a další sledování provedených zásahů

Každý provedený zásah nebo opatření musí být zaevidován v rezervační knize. Dále musí být podrobně zdokumentován (s výjimkou instalace tabulí, geometrických prací, označení hranic a podobných, čistě technických opatření). Odborná dokumentace popisného charakteru bude doplněna dokumentací fotografickou (před zásahem a po zásahu).

Po provedení zásahů a opatření musí následovat jejich odborné vyhodnocení AOPK ČR, S CHKO, S NP, a případně účinek provedených zásahů a opatření dále sledovat v delším časovém úseku, podle povahy zásahu a typu stanoviště. Odborné vyhodnocení a sledování je blíže specifikováno v plánu péče. Odborné vyhodnocení a výsledky sledování budou uloženy do rezervační knihy a v jednom vyhotovení předány do ústředního seznamu zvláště chráněných částí přírody na ústřední pracoviště AOPK ČR.

Pro komplexní vyhodnocení všech činností a opatření, která byla financována z těchto prostředků v daném kalendářním roce a pro kontrolu dodaných prací, musí faktura obsahovat druh prací, lokalitu (název zvláště chráněného území) a technické jednotky (ha, m2, plm, m3, ks aj.). Pokud tyto údaje neobsahuje faktura, musí být uvedeny na tzv. košilce (popř. na zvláštní příloze).

Po provedení zásahu je pracoviště, které navrhlo uzavření smlouvy, povinno zkontrolovat, jak byly dodrženy podmínky smlouvy. Teprve poté navrhne finanční vyrovnání. Je žádoucí, aby všechny finanční transakce proběhly bezhotovostním platebním stykem. Fakturu zašle pověřené odborné organizaci MŽP spolu s návrhem na proplacení, tj. košilkou, na které písemně potvrdí převzetí díla. Faktura bude rovněž označena příslušným symbolem.

Seznam příloh:
Příloha č.4, vzor smlouvy o dílo dle občanského zákoníku,
Příloha č.5, vzor smlouvy o dílo dle obchodního zákoníku,
Příloha č.6, vzor protokolu o projednání s vlastníky,
Příloha č.7, vzor kalkulace nákladů,
Příloha č.8, vzor ohlášení o úhradě fyzické osobě.

V Praze dne 19. 2. 1998

RNDr. Petr Roth, CSc. v.r.
ředitel odboru ochrany přírody
RNDr. Jan Kender, v.r.
ředitel odboru ekologie krajiny

 

VZOR

Protokol AOPK

o převzetí realizovaných opatření z PPK pro rok 1998, pro něž byl přiznán finanční příspěvek

Rozhodnutím MŽP č. ...................... ze dne ....................... byl žadateli panu - paní (jde-li o instituce - název ................................................................... přiznán příspěvek ve výši ............Kč, tj......% z celkových nákladů na provedení následujících opatření:
........................................................................................................................

(stručná charakteristika):

 

 Podrobnější popis opatření a podmínky jeho realizace jsou specifikovány ve smlouvě č. ............. uzavřené mezi žadatelem (příjemcem podpory) a MŽP ČR. Pověření zástupci AOPK ČR konstatují na základě terénní pochůzky uskutečněné na místě dne ............

že činnosti a opatření

 byly provedeny v rozsahu a termínu určeném smlouvou
 odpovídají předmětu smlouvy s následujícími výhradami
 neodpovídají předmětu smlouvy
 nebyly provedeny

Současně byly zkontrolovány předložené účetní doklady a konstatuje se, že odpovídají - neodpovídají provedené činnosti. Originály těchto účetních dokladů vyúčtování jsou součástí přílohy tohoto protokolu.

Příloha: Originály účetních dokladů nebo faktur (vypsat jmenovitě)

    Sběrné místo doporučuje uvolnit .......................... Kč finanční podpory

Datum:

......................... podpis žadatele       .......................... podpis zástupce AOPK ČR

 

 

VZOR

SMLOUVA O DÍLO

Podle § 631 a násl. Občanského zákoníku

(zák. č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel:  jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu ...................................
Objednatel:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, Praha 3
 (regionální pracoviště v ...........................................................)

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí k provedení těchto prací ...........................(dále jen dílo)
 v rozsahu ..........................................................
 v jakosti ............................................................
 v místě..............................................................
 v době ..............................................................

 2.2 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do prostor ................................. za účelem provedení výše zmíněných prací a uvedené výsledky činnosti převzít. Dále se objednatel zavazuje k provedení díla opatřit zhotoviteli tyto věci..................................... O tyto věci se nesnižuje cena za provedení díla a objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím, že po dokončení díla nebo po skončení této smlouvy je zhotovitel povinen je objednateli vrátit bez zbytečného odkladu.

 2.3 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny podle čl. 3.1. této smlouvy. Při zhotovení díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich kupní cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Cena plnění

 Cena plnění je stanovena ve výši .................Kč, včetně DPH.
 Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
 Vyúčtování provede zhotovitel nejpozději do 15.12.1998 zasláním složenky na regionální pracoviště AOPK ČR.

4. Ostatní ujednání

 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a žádat provádění řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
 Pro případ nedodržení termínu předání zhotoveného díla se sjednává smluvní pokuta ve výši ..................Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.
 Cena se platí až po skončení díla.
 Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech exemplářích, z nichž ....... obdrží zhotovitel a ....... objednatel.

 V.......................dne....................1998

.............         ..............
zhotovitel       objednatel

Vysvětlivky
 k bodu 2.2.: Závazek objednatele opatřit zhotoviteli určité věci se bude dávat do smlouvy jen tam, kde to bude potřeba.
 k bodu 4.2.: Je možno si též sjednat zálohu.
 k bodu 4.4.: K zajištění závazků obsažených ve smlouvě lze též sjednat smluvní pokuty (např. v případě vadného plnění apod.). Tyto se řídí ustanovením §§ 544 a 545 Občanského zákoníku.

 

VZOR

SMLOUVA O DÍLO

Podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku

(zák. č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel:  název organisace, přesná adresa a IČO ..........................

Objednatel:  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kališnická 4-6, Praha 3

 (regionální pracoviště v ..................................................................)

2. Předmět smlouvy

 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí k provedení těchto prací :
.................................................................................... v místě
...............................................................................................
 v době ....................................................................................

 Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli pokyny a informace potřebné k zajištění činnosti podle čl. 2.1. této smlouvy a zavazuje se umožnit zhotoviteli přístup do prostor ....................... za účelem provedení výše zmíněných prací a uvedené výsledky činnosti převzít. Dále se objednatel zavazuje k provedení díla opatřit zhotoviteli tyto věci .............................................................

 O tyto věci se nesnižuje cena za provedení díla a objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím, že po dokončení díla nebo po skončení této smlouvy je zhotovitel povinen je objednateli vrátit bez zbytečného odkladu.

 Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny podle čl. 3.1. této smlouvy. Při zhotovení díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pokud zhotovitel použije k provedení díla jiné věci, je jejich cena zahrnuta v ceně za provedení díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Cena plnění

 Cena plnění je stanovena ve výši ..............Kč, včetně DPH.
 Cena je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
 Fakturaci provede zhotovitel nejpozději do 15.12.1998 fakturou se lhůtou splatnosti 14 dnů.

4. Ostatní ujednání

 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li se, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad vzniklých vadným prováděním a žádat provádění řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté,je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 Za vady díla, na něž se vztahuje záruka na jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
 Pro případ nedodržení termínu předání zhotoveného díla se sjednává pokuta ve výši ...............Kč za každý den prodlení. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na případnou náhradu škody.
 Placení se provádí na základě faktury zaslané zhotovitelem s tím, že její splatnost činí 14 dnů po jejím obdržení a právo fakturovat počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po předání díla.
 Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran.
 V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.
 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech exemplářích, z nichž ...obdrží zhotovitel a ...objednatel.

 V.......................dne...............1998

.............         ..............
zhotovitel       objednatel

 

Příloha č. 7

VZOR

Kalkulace nákladů na managment ZCHÚ

podle vyhlášky FMF ČR č. 21/1990 Sb. o kalkulaci

 

 1. Přímý materiál (např. pohonné hmoty, řezivo, pletivo, cement, kámen apod.)
 přímý materiál celkem .....................................................  2. Přímé mzdy .......................................................

 3. Ostatní přímé náklady (rozepsat jednotlivé položky)

 3.1. Přepravné a cestovné .......................................................
 3.2. Práce a služby prováděné kooperujícími subjekty ...............
 Ostatní přímé náklady celkem .................................................

 

 4. Výrobní režie.............................................................

 5. Správní režie.............................................................

 cena řešení celkem..................................................... Kč

 

 příloha č. 8

VZOR

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

PRAHA 3, KALIŠNICKÁ 4-6

 Adresa místně příslušného
 finančního úřadu

naše značka                      vyřizuje                     datum

věc: Ohlášení o úhradě fyzické osobě

 Podle zákona ČNR č. 337/1992 o správě daní a poplatků, § 34, odst. 5 Vám oznamujeme úhradu fyzické osobě, u níž nebyla uplatněna srážka z daně.

jméno fyzické osoby: ....................................................
bydliště: .......................................................................
vyplacená částka: .........................................................
důvod platby:.................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

podpis vedoucího
 pracoviště

telefon: 697 00 13    bankovní spojení:           IČO: 62933591
fax:      697 00 16      ČNB Praha 1
                                č. ú. 18228-011/0710


Zásady

postupu při realizaci usnesení vlády č. 229/1997 a 707/1997 při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 1998

Referent: ing. R. Mládková CSc., tel.: 57042466
Ing. R. Kotrba, tel.: 5704 2495               čj.: 111/94 440/1997

 1) Vláda uložila svým usnesením č. 229/1997 (dále jen usnesení) ze dne 16. dubna 1997 členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy v bodu II. 3d) ” při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v letech 1998 až 2000 přihlédnout, zda žádající obec nebo okresní úřad dosáhly minimálně vyrovnaného rozpočtového hospodaření v roce 1997 ve smyslu výzvy v bodě IV”, bod IV. usnesení vyzývá statutární orgány obcí k zabezpečení minimálně vyrovnaného hospodaření v roce 1997 ve smyslu rovnosti příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby.

 2) Dosažení schodkového hospodaření obcí a okresních úřadů (dále jen ”žadatelé”) neznamená automaticky ztrátu možnosti získat státní dotaci. Splnění výzvy z bodu IV. usnesení je jedním z kritérií, které použijí orgány poskytující dotace při konečném výběru těch obcí a okresních úřadů, které obdrží státní účelovou dotaci. Orgány poskytující dotaci uplatní toto kritérium při rozhodování o poskytnutí účelových dotací a půjček na nově zahajované akce, naopak toto kritérium nepoužijí
 - u akcí již schválených a pokračujících z předchozích let,
 - u dotací, které jsou součástí finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům okresních úřadů a finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí, schválených v rámci zákona o státním rozpočtu na rok 1998,
 - u dotací jmenovitě určených jednotlivým subjektům (obcím, okresním úřadům) a schválených v rámci zákona o státním rozpočtu na rok 1998.

 3) Při hodnocení výsledků hospodaření žadatele o dotaci musí orgány, které dotaci poskytují, vzít v úvahu dopad katastrofálních povodní na Moravě a ve východních Čechách v červenci 1997. Proto kritérium minimálně vyrovnaného hospodaření nebude uplatněno při poskytování dotací bezprostředně souvisejících s odstraňováním následků těchto povodní, s obnovou zničené nebo poškozené infrastruktury v dotčených lokalitách, ani se nebude obecně vztahovat na obce a okresní úřady postižené touto pohromou, jejichž hospodaření v roce 1997 bylo výrazně ovlivněno likvidací povodňových škod. Při hodnocení výsledků hospodaření bude rovněž zohledněna finanční pomoc poskytnutá ostatními obcemi a okresními úřady postiženým lokalitám.

 4) Cílem těchto Zásad je stanovit hodnotící kritéria pro posouzení míry schodkovosti žadatele o dotaci na rok 1998 a rozlišit důvody, které ke schodkovosti vedly. Jinak řečeno, záměrem Zásad je diferencovat jednotlivé žadatele nejen v závislosti na tom, zda jejich hospodaření v roce 1997 skončilo minimálně vyrovnaným výsledkem nebo nikoliv, ale také podle charakteru případného schodku.

 5) Algoritmus propočtu ukazatele ”upravená míra schodku hospodaření”, jehož výše bude rozhodujícím hlediskem pro posouzení, do jaké míry žadatel o dotaci splnil bod IV. vládního usnesení, je následující:

 5a) Vyrovnanost příjmů a výdajů ve smyslu platné rozpočtové skladby znamená dosažení nezáporného rozdílu úhrnu tříd 1 až 4 a úhrnu tříd 5 a 6 rozpočtové skladby, tj. příjmů inkasovaných v roce 1997 a výdajů realizovaných v roce 1997. Mezi příjmy daného roku se proto nezahrnuje použití prostředků vytvořených v minulých letech, především charakteru zapojení rezervních a jiných účelových fondů vytvořených z přebytků předchozích let. Mezi příjmy se nezahrnuje ani použití zdrojů z úvěrů, emisí vlastních dluhopisů a jiných zápůjčních prostředků.

 5b) Saldo hospodaření žadatele bude upraveno (zhoršeno) o částku dotací, které mu byly poskytnuty v roce 1997, ale žadatel je v tomto roce nepoužil (jedná se o dotace podléhající finančnímu vypořádání roku 1997 se státním rozpočtem, státními fondy a okresními úřady). Pokud i takto upravené saldo (v přílohách Zásad označené jako ”upravené saldo hospodaření I”) se rovná 0, nebo je větší než 0, žadatel o dotaci splnil podmínky vládního usnesení a nemusí předkládat další údaje o svém hospodaření v roce 1997.

5c) Saldo hospodaření bude dále upraveno (zlepšeno) o operace související s finančním vypořádáním roku 1996 se státním rozpočtem a státními fondy (vratky dotací, povolené použití dotací poskytnutých v roce 1996). Dále bude saldo hospodaření upraveno (zlepšeno) o přímé výdaje související s důsledky katastrofálních povodní v červenci 1997, včetně darů a příspěvků poskytnutých postiženým lokalitám a nakoupených státních povodňových dluhopisů. Znamená to, že žadatel, který vykáže v roce 1997 deficitní výsledek hospodaření jen kvůli operacím z tzv. finančního vypořádání roku 1996 se státním rozpočtem nebo státními fondy, nebo v důsledku povodňových výdajů v roce 1997, bude mít upravené saldo hospodaření (označené římskou II) rovno nebo větší než nula a nebude muset předkládat další údaje o svém hospodaření v roce 1997.

 5d) Saldo hospodaření upravené ve smyslu bodů 5b) a 5c) je upraveným výsledkem hospodaření II. Žadatelé, kteří dosáhli upraveného výsledku hospodaření vyššího nebo rovného nule, zabezpečili ve smyslu těchto Zásad minimálně vyrovnané hospodaření a splnili tak výzvu uvedenou v bodu IV. vládního usnesení. Orgány poskytující dotace u těchto žadatelů již nepostupují podle propočtů uvedených v bodech 5e) až 5j).

 5e) U žadatelů, kteří dosáhli upravený výsledek hospodaření nižší než nula, se spočítá podíl tohoto deficitu na celkových příjmech a dále se spočítají hodnoty dílčích korekčních koeficientů.

 5f) Dílčí koeficient K1 hodnotí meziroční (1997/1996) nárůst výdajů na platy a ostatní platby za vykonanou práci (po odečtení výplat služného osobám vykonávajícím civilní službu a náhrad platů zaměstnavatelům při nástupu občana na výkon civilní služby hrazené okresními úřady) a po odpočtu platů tzv. uvolněných zastupitelů, poskytovaných těmto zastupitelům podle § 1 nařízení vlády č. 262/1994 ve znění nařízení vlády č. 20/1997. Rozhodná míra růsti výdajů na platy a ostatní platby za vykonanou práci činí 6 % a v tomto případě je hodnota koeficientu K1 rovna 1,0; při překročení 6 %-ního limitu se hodnota K1 zvyšuje nad hodnotu 1,0; při nižším než 6 %-ním růstu hodnota K1 klesá pod 1,0.

 5g) Dílčí koeficient K2 je určen pro zhodnocení způsobu krytí upraveného výsledku hospodaření. Preferuje krytí přebytky vytvořenými v minulých letech (např. zapojením fondu rezerv a rozvoje) oproti krytí dluhovými instrumenty. Pokud je deficit kryt úsporami z více než 10 %, klesá hodnota koeficientu K2 plynule od 1 do 0,1 (a to v závislosti na míře použití úspor, tj. přebytků hospodaření z předchozích let). Pokud je podíl úspor na krytí deficitu nižší než 10,0 % (včetně), roste hodnota K2 nad 1,0.

 5h) Vzhledem k tomu, že ve jmenovateli podílu je záporné číslo (deficit je záporným výsledkem hospodaření) a v činiteli by mělo být číslo kladné (snížení stavu peněžních prostředků od počátku do konce období znamená kladnou hodnotu položek 8xx5 rozpočtové skladby), měl by celkový podíl být záporným číslem (nebo nulou). Kladný výsledek by znamenal, že žadatel kryl deficit roku 1997 cizími zdroji (půjčkou), jejichž část nepotřeboval a zvýšil o ní stav svých peněžních prostředků.

 5i) Dílčí koeficient K3 hodnotí úroveň výdajů na dluhovou službu žadatele, přičemž rozhodná míra podílu dluhové služby pro rok 1997 činí 15 % v poměru k běžným příjmům žadatele o dotaci. Pokud žadatel vykáže překročení 15 % hranice, bude hodnota koeficientu K3 vyšší než 1,0; naopak při nižším podílu dluhové služby na běžných příjmech klesá hodnota K3 pod 1,0. Pro účely těchto zásad se dluhovou službou rozumí splátky úroků, poplatky z dluhové služby, splátky jistiny a leasingové splátky předepsané pro daný rok a alikvotní podíl splátek jistin splatných jednorázově po uplynutí dohodnuté lhůty. Běžnými příjmy se rozumí saňové příjmy (třída 1 rozpočtové skladby), nedaňové příjmy (třída 2) a běžné přijaté dotace (seskupení položek 41).

 5j) Dílčí koeficient K4 je určen pro zhodnocení meziročního (1997/1996) přírůstku (poklesu) míry investování, tj. podílu investičních výdajů na celkových výdajích. Pro účely těchto Zásad jsou investiční výdaje definovány jako souhrn kapitálových výdajů, výdajů na opravy hmotného investičního majetku, příspěvků na účelně vynaložené neinvestiční náklady dodavatele (plynofikace, elektrické přípojky, apod.), odvodů za odnětí zemědělské půdy a poplatků za odnětí lesní půdy hrazených v souvislosti s investiční výstavbou; souhrnně jsou tyto výdaje označeny jako upravené investiční výdaje a jejich metodická srovnatelnost v obou letech (1996 a 1997) je zajištěna. V případě, že žadatel vykáže vyšší míru investování v roce 1997 oproti roku 1996, bude hodnota koeficientu K4 nižší než 1,0.
Souhrnný korekční koeficient Kk se vypočítá vynásobením dílčích koeficientů K1 až K4. S pomocí korekčního koeficientu se spočítá ukazatel “upravená míra schodku hospodaření” (UMSH), a to následujícím způsobem:
UMSH = upravený výsledek hospodaření/celkové příjmy x 100 x Kk
Míra naplnění výzvy vládního usnesení žadatelem, jehož upravený výsledek hospodaření skončil zápornou hodnotou, vyplývá z konečné hodnoty UMSH: čím více se tato hodnota blíží nule, tím více byla žadatelem naplněna výzva vlády.

 6) Součástí těchto Zásad jsou propočtené hodnoty dílčích koeficientů K1 až K4, který poskytoval dotace použije ve smyslu předchozích zásad.

 7) Žadatelé o dotaci předloží podle pokynů poskytovatele vyplněný vzor jednotného dotazníku s vybranými ukazateli rozpočtového hospodaření za rok 1997 a 1996 (vzor přiložen).

 8) Poskytovatelé dotací spočítají hodnotu ukazatele “Upravená míra schodku hospodaření” (UMSH) podle algoritmu propočtových ukazatelů hospodaření žadatele o dotaci (přiloženo).

 9) Tyto zásady budou využity k rozhodování o poskytování účelových dotací (vymezených v bodu 2) v roce 1998. Na základě usnesení vlády č. 707/1997 bude při rozhodování o poskytnutí účelových dotací v roce 1999 přihlédnuto ke kritériu podílu dluhové služby na běžných příjmech (odpovídajícímu dílčímu koeficientu K3 těchto zásad).

Ministerstvo financí ČR
schváleno č.j. 111/94 440/1997

Vybrané ukazatele
plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů

Podklady pro realizaci usnesení vlády č. 229/1997 a 707/1997 - postup při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 1998

Vyplní žadatel o dotaci - obec nebo okresní úřad - podle souhrnných údajů za řídící úřad a podřízené rozpočtové organizace podle výsledků rozpočtového hospodaření za rok 1997 a 1996. Údaje se vyplňují v tisících Kč na dvě desetinná místa.

Název a sídlo vykazující jednotky: ...........................................
IČO:

Ukazatel roku 1997
------ není dostupná

 Viz: Pokyn MF ČR 8/97 k použitá některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č.j. MF ČR 111/27 947/1996 k poskytování humanitárních příspěvků obcím a okresním úřadům postiženým katastrofálními záplavami; publikováno ve Finančním zpravodaji č. 9/1997

**)  Tyto věcné dary by měly být zatříděny jako součást položky 5176, pokud jsou zatříděny jinak (např. na podseskupení položek 513 - Nákup materiálu), je třeba zatřídění opravit
***)  Rozpočtová skladba vydaná Výnosem FMF č.j. II/11770/1985 platná do 31.12.1996
****)  Od objemu platů v roce 1997 se odečte částka odpovídající části platů tzv. uvolněných zastupitelů v roce 1997 upravených v § 1 nařízení vlády č. 262/1994 Sb., ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
*****)  Tento propočet má za cíl zahrnout mezi výdaje dluhové služby úměrnou část případné jednorázově provedené splátky hodnoty dluhopisu věřiteli. V případě, že tedy např. obec emitovala dluhopis s šestiletou splatností splatný jednorázově, zahrne do tohoto řádku hodnotu jedné šestiny dlužné částky (bez ohledu na to, ve kterém roce bude jednorázová splátka provedena).
Zjištění, že žadatel uvedl do tohoto dotazníku nesprávné údaje, je důvodem k nepřiznání požadované účelové dotace. Změny údajů dodatečně zjištěné žadatelem musí být neprodleně oznámeny orgánu, který rozhoduje o přiznání dotace.

V____________ dne _________ 1998

Sestavil:           Schválil:
Telefon:            Podpis

 

Příloha

Hodnoty dílčích korekčních koeficientů ke stanovení “upravené míry salda hospodaření” obcí a okresních úřadů žádajících o státní dotace

Příloha k Zásadám postupu při realizaci usnesení vlády č. 229/1997 a 707/1997 při poskytování účelových dotací obcím a okresním úřadům v roce 1998

Referent: Ing. R. Mládková, CSc., tel.: 5704 2466
Ing. R. Kotrba, tel.: 57042495,  čj.: 111/94 440/1997

1) Dílčí koeficient K1
Dílčí koeficient K1 oceňuje nárůst platů 1997/1996; rozhodná míra přírůstků platů činí podle Zásad 6 %.
Hodnota K1 v závislosti na velikosti přírůstků platů:

Tabulka č. 1
------ není dostupná

2) Dílčí koeficient K2
Dílčí koeficient K2 oceňuje způsob krytí upraveného výsledku hospodaření, hodnoty koeficientu jsou stanoveny v závislosti na míře zapojení úspor, které jsou vyjádřeny ukazatelem ”změna stavu peněžních prostředků id počátku do konce období”.
Hodnoty koeficientu K2 v závislosti na podílu úspor vynaložených na krytí deficitu:

Tabulka č. 2
------ není dostupná

3) Dílčí koeficient K3
Dílčí koeficient K3 oceňuje výdaje na dluhovou službu. Rozhodná míru podílu dluhové služby na běžných příjmech činí 15 %.
Hodnoty koeficientu K3 v závislosti na výši dluhové služby.

Tabulka č. 3
------ není dostupná

4) Dílčí koeficient K4
Dílčí koeficient K4 hodnotí meziroční (1997/1996) vývoj míry investování (MI), tj. podílu upravených investičních výdajů (Iv) na celkových výdajích (Cv); MI = Iv/Cv
Hodnota K4 v závislosti na vývoji míry investování (MI):

Tabulka č. 4
------ není dostupná