5.

POKYN MŽP pro poskytování investičních a neinvestičních Prostředků ministerstva životního PROSTŘEDÍ pro rok 1998
ke směrnici programu revitalizace říčních systémů a k Zásadám
programu péče o krajinu

 Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem financí a v souladu s § 5 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, vydává Pokyn pro poskytování investičních a neinvestičních prostředků Ministerstva životního prostředí.

 

Obecné podmínky pro poskytování investičních a neinvestičních prostředků.

A. Podmínky pro poskytnutí finančních prostředků:

 - Finanční prostředky se poskytují na základě žádosti. Další postup pro předkládání a schvalování žádostí je uveden u jednotlivých dotačních titulů.
 - Finanční prostředky jsou účelově určené a je možné je poskytnout pouze na realizaci opatření a na činnosti, které jsou uvedeny u jednotlivých dotačních titulů.
 - Žadatel musí splňovat podmínky, které jsou stanovené u jednotlivých titulů krajinotvorných programů.
 - Na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok.
 - Žadatelem nemůže být zahraniční osoba fyzická ani právnická (§21 Obchodního zákoníku).
 - Žadatel dokládá v žádosti své identifikační údaje dle závazného vzoru uvedeného v příloze ke Směrnici PRŘS a Zásadám PPK a údaje a informace uvedené u jednotlivých titulů krajinotvorných programů.
 - MŽP si vyhrazuje právo neproplatit přiznanou částku finančních prostředků v případě zjištění skutečností, které odporují Zásadám nebo Směrnici

B. dpovědnost příjemce finančních prostředků

 - Příjemce finančních prostředků je povinen se podrobně seznámit podle druhu krajinotvorného programu se Zásadami nebo Směrnicí.
 - Příjemce finančních prostředků odpovídá za to, že jím uvedené údaje v žádosti jsou pravdivé.
 - Příjemce finančních prostředků odpovídá za to, že účel, na který byla dotace poskytnuta, splnil nebo splní v rozsahu a do termínu, stanoveného ve smlouvě.
 - Příjemce finančních prostředků, který uvedl nepravdivé údaje v žádosti nebo nesplnil ustanovení smlouvy o poskytnutí prostředků, je povinen neprodleně odvést zadržené prostředky včetně penále, vypočteného podle ust. zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech republiky, ve znění pozdějších předpisů, na příslušný účet státního rozpočtu a tuto skutečnost oznámit MŽP (odboru rozpočtu) a příslušnému finančnímu úřadu.
 - Nečerpání celkové výše finančních prostředků nezakládá právo žadatele na dočerpání finančních prostředků v následujícím roce.
 - Příjemce finančních prostředků, který nemůže splnit účel, na který mu byly prostředky poskytnuty, ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů je povinen neprodleně informovat MŽP. V případě úmrtí příjemce prostředků bude postupováno v souladu s ustanovením občanského zákoníku o dědictví. Pokud dědici nepřevezmou práva a závazky vyplývající ze smlouvy, poskytnutá dotace se odvede do státního rozpočtu.
 - Příjemce finančních prostředků je povinen poskytovat požadované informace, dokladovat činnost a umožňovat kontrolou pověřeným zaměstnancům MŽP, případně MF a územním finančním úřadům ověřovat plnění podmínek uvedených u jednotlivých dotačních titulů.
 - Příjemce finančních prostředků je povinen uchovávat veškeré doklady o poskytnutí dotace včetně doplňků, ve smyslu zákona FS č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

C. Schvalování žádosti

 - Žádosti se vyřizují podle druhu krajinotvorného programu způsobem, uvedeným u jednotlivých programů.
 - Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

D. Uzavírání smluv o poskytnutí dotace

 - Smlouva se uzavírá u “Programu péče o krajinu” způsobem, uvedeným v Zásadách PPK.

E. Způsob účtování finančních prostředků

 - Pro vyúčtování finančních prostředků platí příslušné pokyny Ministerstva financí ČR pro zúčtování vztahů se státním rozpočtem za rok 1998.
 - Povinnost předkládat doklady pro čerpání finančních prostředků na MŽP u Programu péče o krajinu je nejpozději do 5. 12. příslušného roku.
 - Další postup je uveden u jednotlivých krajinotvorných programů.

F. Závěrečná ustanovení

 - Od 1. 1. 1998 se nepostupuje podle Zásad pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci Programu péče o krajinu v roce 1997 a Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 1997.

Tyto Pokyny včetně Zásad pro poskytování finančních prostředků MŽP v rámci Programu péče o krajinu a Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů vstupují v platnost dnem podpisu.

 

 Ing. Jiří Skalický v.r.
 Místopředseda vlády ČR
 a ministr životního prostředí

S M Ě R N I C E

Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků
v rámci Programu revitalizace říčních systémů v roce 1998

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 20. května 1992 č. 373 schválila Program revitalizace říčních systémů.
V souladu s bodem II./1 tohoto usnesení vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen “MŽP”) tuto směrnici k zajištění úkolů vyplývajících z programu ve vztahu k poskytování finančních prostředků pro jeho plnění.

ODDÍL I.

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

 1) Tato směrnice upravuje postup při uplatňování žádostí o zařazení navrhovaných akcí do Programu revitalizace říčních systémů (dále jen “PRŘS”), způsob projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.

 2) Směrnice vymezuje subjekty, které mohou být žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z PRŘS.

 3) Směrnice vymezuje činnosti, na které mohou být finanční prostředky v rámci PRŘS poskytovány.

 4) Směrnice vymezuje kontrolní mechanismy, zajišťující účelné využívání prostředků a nástrojů PRŘS.

Čl. 2
Žadatel

 1) Žadatelem je při realizaci prací (podrobně upraveno v ODDÍLU II. této směrnice):

 a) vlastník pozemků či stavby, na nichž mají být úpravy provedeny,
 b) správce toku, pokud jde o revitalizaci koryta vodního toku,
 c) Správa NP, Správa CHKO ČR a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (pro účely Fondu pozemků zvláště chráněných území).

Čl. 3
Předmět poskytování prostředků

 1) Finanční prostředky lze poskytnout na vlastní realizaci následujících revitalizačních opatření (širší výklad jednotlivých revitalizačních titulů je uveden v příloze č. 1 této směrnice):

 a) Revitalizace vlastních vodních toků, včetně jejich koryt
 b) Revitalizace odvodňovacích soustav
 c) Revitalizace odstavených ramen vodních toků
 d) Obnova a zakládání vodních nádrží
 e) Práce k udržení přírodního charakteru koryt vodních toků
 f) Zakládání a obnova břehových porostů nebo doprovodných porostů včetně ochranných pásů podél vodních toků a melioračních kanálů
 g) Zakládání a obnova prvků systému ekologické stability ve vazbě na vodní režim
 h) Obnova a zakládání mokřadních ekosystémů
 i) Ochrana proti erozi; technické a biotechnické úpravy související se změnami zemědělsky využívaných pozemků a lesních kultur
 j) Zvyšování retenčních schopností území (např. suché poldry)
 k) Opatření pro obnovu zásob podzemních vod
 l) Opatření pro obnovu a stabilizaci vsakovacích ploch
 m) Jiná opatření mající revitalizační charakter ve smyslu naplňování PRŘS  2) Cílem navrhovaných opatření musí být vytvoření ekologicky stabilního prvku v krajině ve vazbě na vodní režim a jeho příznivé ovlivnění (biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek a.p.), realizovaná opatření však nesmějí být využívána k podnikatelským záměrům (např. intenzívní chov ryb - netýká se opatření realizovaných podle ODDÍLU III., čl. 4, odst. 1).

 3) V případě zakládání a obnovy prvků systému ekologické stability, které nebudou jednoznačně vázány na zlepšení vodního režimu v krajině (např. výsadba porostů podél dopravních komunikací), nebudou prostředky z PRŘS poskytnuty. Pokud budou žadateli poskytnuty prostředky na zakládání a obnovu prvků systémů ekologické stability z PRŘS, nemůže současně žádat na totéž opatření o poskytnutí dotace ze SFŽP či z jiných zdrojů. Toto potvrdí žadatel prohlášením uvedeným v příloze žádosti o poskytnutí prostředků.

 4) Při realizaci jednotlivých revitalizačních opatření nesmí dojít k zásadnímu narušení stávající struktury prvků systému ochrany a tvorby krajiny.

 5) Na zpracovávání projektových dokumentací se z PRŘS finanční prostředky poskytují pouze v tom případě, kdy je žadatelem o příspěvek organizace zřizovaná Ministerstvem životního prostředí (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO ČR, Správa národního parku).

Čl. 4
Základní omezující podmínky pro poskytnutí finančních prostředků

 1) Z prostředků na zabezpečení PRŘS nelze poskytnout finanční prostředky na opatření:

 a) která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností správců vodních toků a vlastníků pozemků, vlastníka vodohospodářského díla či dotčené nemovitosti (podle zákona č. 138/1973 Sb. a vyhl. MLVH ČSR č. 19/1978 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů),
 b) jejichž cílem je v prvé řadě vytváření podmínek pro jejich hospodářské využití - netýká se opatření realizovaných podle ODDÍLU III., čl. 4, odst. 1,
 c) jejichž revitalizační efekt zjevně nebude přiměřený vynaloženým nákladům.

Čl. 5
Poskytování finančních prostředků

 1) Finanční prostředky se poskytují účelově, z prostředků na zajišťování PRŘS, formou dotace. U žadatelských subjektů, které nevykonávají podnikatelskou činnost, až do 80 %, u rozpočtových a příspěvkových organizací až do 100 % a u ostatních až do 70 % celkových nákladů investice. Ve výjimečných případech může povolit MŽP po dohodě s MF výjimku z těchto ustanovení.

 2) Finanční prostředky se poskytují na základě žádosti projednané a doporučené regionálním poradním sborem k PRŘS (dále jen “RPS”), ev. na doporučení RPS poradním sborem při OEK MŽP (dále jen “PS MŽP”) a doporučené ředitelem OEK MŽP.

 3) O posouzení výše návrhu finančních prostředků ve formě finančního příspěvku k vlastním prostředkům žadatele a jeho definitivním přiznání rozhoduje MŽP.

 4) Prostředky je možné poskytnout pouze na činnosti podle čl. 3, odst.1, (ODDÍL I.), nebo podle čl.2, odst. 1, (ODDÍL III.).

 5) Postup při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům je stanoven usnesením vlády č. 707 ze dne 12.11. 1997. V příloze č. 4 této Směrnice jsou podmínky specifikovány.

 6) Pokud jsou žadateli souběžně poskytovány finanční prostředky ze SFŽP, MZe, případně jiných zdrojů, nesmí dojít k jejich souběhu na stejné práce a dodávky. Prohlášení žadatele o této skutečnosti bude uvedeno v příloze žádosti o poskytnutí prostředků. Pokud jsou žadateli přiznány či vyplaceny náhrady za znehodnocení majetku v rámci restitucí související s předmětem žádosti na poskytnutí finančních prostředků z PRŘS, nebudou žadateli prostředky z PRŘS poskytnuty. Prohlášení o skutečnosti, že žadateli nejsou přiznány či vyplaceny restituční náhrady k předmětu revitalizace, bude uvedeno v příloze žádosti o poskytnutí prostředků. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje na doporučení regionálního poradního sboru MŽP. Pokud jsou předmětem žádosti revitalizační opatření korespondující s Programem péče o krajinu nebo s programem pozemkových úprav, budou hrazeny z prostředků uvedených programů a z prostředků PRŘS, nesmí však dojít k souběhu na stejné práce a dodávky.

 7) Na poskytnutí finančních prostředků z PRŘS není právní nárok.

 8) Struktura poskytování finančních prostředků je dále upravena v ODDÍLU II. této směrnice.

Čl. 6
Žádost

 1) Pro poskytnutí finančních prostředků na realizaci prací předkládá žadatel žádost včetně uvedených příloh (příloha č. 2 této směrnice). O její úplnosti rozhodují RPS.

 2) Žádost předkládá žadatel příslušnému RPS (viz dále) ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vč. projektové dokumentace zůstává uloženo u příslušného Regionálního poradního sboru, druhé na odboru ekologie krajiny MŽP. Po uzavření akce je dokumentace archivována na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR, a to po dobu deseti let.

Čl. 7
Organizační struktura zabezpečování PRŘS

 1) PRŘS je zabezpečován a řízen odborem ekologie krajiny (OEK) MŽP, při kterém pracuje poradní sbor k PRŘS (PS MŽP).

 2) Na regionální úrovni je PRŘS zajišťován činností regionálních poradních sborů (RPS), pracujících při střediscích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze (též pro Střední Čechy), Brně, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě, Olomouci, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Ústí nad Labem, a metodicky řízených odborem ekologie krajiny MŽP. Koordinaci operativní činnosti regionálních poradních sborů zajišťuje ústředí AOPK ČR na základě metodického řízení OEK MŽP. Zároveň ústředí AOPK ČR zabezpečuje zpracovávání veškerých sumarizačních výstupů a informací o realizaci PRŘS na základě požadavků OEK MŽP.

 3) Žadatel předkládá žádost o poskytnutí finančních prostředků k posouzení RPS nejpozději do 31. května běžného roku, ve kterém je požadováno plnění.

 4) RPS posoudí žádost na nejbližším jednání RPS. O výsledku posouzení sepíše protokol (příloha č. 3 této směrnice). Na tato ustanovení se nevztahují lhůty podle zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodujícími kritérii při projednávání předložených žádostí v RPS jsou zejména:

 - pokračování již započatých revitalizačních opatření,
 - naléhavost opatření z hlediska zájmů ochrany přírody a tvorby krajiny
 - návaznost na usnesení příslušné protipovodňové komise
 - návaznost na probíhající pozemkové úpravy,
 - návaznost na ÚSES,
 - využití přirozené renaturalizace vodních toků

    V případě kladného posouzení žádosti navrhne RPS výši finančního příspěvku a stanoví na základě podmínek OkÚ-RŽP, Správy NP či Správy CHKO (příloha “Žádosti”) věcné podmínky pro jeho přidělení. Na základě těchto podmínek bude akce kontrolována, popř. bude vydáno příslušné rozhodnutí, které bude součástí pro naplnění revi-talizačního záměru. Po dokončení akce bude zhotoven protokol o kontrole provedených prací, potvrzený zástupcem RPS (příloha č. 5 Směrnice).
    RPS zároveň posuzují reálnost závazného příslibu žadatelů k zahájení realizace revitalizačních akcí, na které nebyla pro jednání RPS předložena projektová dokumentace, a dbají na jednotnost uspořádání základních údajů o revitalizačních akcích při podání žádosti.

 5) Kopii protokolu z jednání RPS a kopii žádosti, včetně příloh (mimo PD) zašle RPS odboru ekologie krajiny MŽP vždy v  jednom vyhotovení.
   Je-li regionálnímu poradnímu sboru předložena žádost, kterou posoudí jako významnou z celorepublikového hlediska, havarijní nebo vyžadující udělení výjimky z ustanovení této směrnice, může regionální poradní sbor postoupit rozhodnutí o takové žádosti Poradnímu sboru MŽP. V případě doporučení RPS na projednání navrhované akce u PS MŽP ji OEK předloží na jednání PS MŽP.

 6) Žádosti doporučené RPS (popř. PS MŽP) jsou ústředím AOPK ČR evidovány a sumarizovány. Formální správnost a kompletnost předložených materiálů je kontrolována “Komisí pro posuzování formální správnosti a úplnosti předložených podkladů” od jednotlivých RPS. Členy této komise jsou zástupci MŽP, MF a AOPK ČR.

 7) Po doporučení komise k uvolnění prostředků v závislosti na typu žadatele :

 a) odbor ekologie krajiny předloží odboru rozpočtu
- žádost o provedení rozpočtového opatření pro rozpočtové a příspěvkové organizace jiných resortů (resp. předloží   odboru rozpočtu podklady pro předložení žádosti na Ministerstvo financí o provedení rozpočtového opatření)   včetně “Rozhodnutí”.
- žádost o provedení rozpočtového opatření pro organizace jejichž zřizovatelem je MŽP včetně “Rozhodnutí”.

 b) odbor ekologie krajiny vystaví Oznámení limitu výdajů pro Českou spořitelnu a.s.
 Žadateli (obci, svazku obcí, OÚ, podnikatelským právnickým a fyzickým subjektům, nepodnikajícím fyzickým osobám) oznámí, že prostředky byly uvolněny. Současně zašle žadateli “Rozhodnutí”.
 OEK zašle odboru rozpočtu MŽP kopii Oznámení limitu výdajů.

8) Odbor rozpočtu :

 a) po provedeném rozpočtovém opatření Ministerstvem financí zašle kopii tohoto sdělení MF, odboru ekologie krajiny.
 OEK sdělí tyto informace neprodleně ústředí AOPK ČR. Jeho prostřednictvím jsou informace předávány příslušným RPS, které poskytují jednotlivým žadatelům další ev. informace o konkrétních akcích.

 9) Odbor ekologie krajiny zpracuje Platební kalendář převodu finančních prostředků z jednotlivých výdajových účtů státního rozpočtu na účet MF vedený Českou spořitelnou a.s.

10) Odbor rozpočtu na základě platebního kalendáře a žádosti OEK otevře limity pro čerpání prostředků z příslušných účtů.

 

ODDÍL II.

Čl. l
Finanční prostředky

 1) Program revitalizace říčních systémů je v běžném roce zabezpečován finančními prostředky z rozpočtové kapitoly ministerstva životního prostředí na základě podaných žádostí, projednaných v poradních sborech (místně příslušný regionální poradní sbor, poradní sbor při OEK MŽP), které byly poradními sbory doporučeny a vybrány k realizaci a doporučeny ředitelem OEK MŽP.

 2) V rámci PRŘS jsou uvolňovány finanční prostředky jen na ty investiční akce z PRŘS, které budou zahájeny v příslušném rozpočtovém roce (popř. na akce pokračující).

 3) Závazné údaje a podmínky pro čerpání prostředků jsou stanoveny Rozhodnutím (uvedeno v příloze).

 4) Finanční prostředky na investiční akce z PRŘS mají pro žadatele - investora formu účelově vázané dotace, realizovaná opatření ve formě hmotného investičního majetku mají charakter věcného břemena z pohledu cílů PRŘS.

 5) Při nakládání s finančními prostředky určenými na investiční akce v rámci PRŘS je nutné dodržet ustanovení zákona ČNR č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MF ČR č. 205/1991 Sb. o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů, přičemž je nutné přislíbené a uvolněné finanční prostředky považovat ve smyslu ustanovení § 11, odst. 4, této vyhlášky za účelové dotace ze státního rozpočtu republiky poskytované na vybrané investiční akce z PRŘS.

Čl. 2
Povinnosti žadatele - investora

 1) Žadatel je povinen:  - řádně vyplnit formulář “Žádost” včetně příloh a zřetelně uvést, kolik činí vlastní příspěvek žadatele;
 - obec nebo okresní úřad předloží vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů (viz Zásady, příloha č. 3)
 - řádně vyplnit tabulku MF - “Registr investic MF” jako povinnou součást formuláře “Žádost”, plátci DPH uvádějí finanční údaje bez DPH;
 - v případě změn finančních nároků při realizaci akce předložit RPS aktualizovanou tabulku “Registr investic MF” s odůvodněním změny;
 - před ukončením stavby zpracovat a předložit RPS definitivní “Registr investic MF”, na jehož základě bude rozhodnuto o definitivní výši finančního příspěvku;
 - použít poskytnuté finanční prostředky jen k účelu, na který byly přiděleny;
 - nepřipustit nehospodárné vynakládání poskytnutých finančních prostředků, tzn. čerpat finanční prostředky jen na nezbytně nutné náklady pro pořízení hmotného investičního majetku;
 - proplácet jen práce provedené do 31. 12. běžného roku;
 - finanční prostředky nevyčerpané na akce z PRŘS do 31.12. běžného roku rozpočtové a příspěvkové organizace zúčtují a vrátí prostřednictvím zřizovatele do státního rozpočtu;
 - v žádosti o poskytnutí finančních prostředků na investiční revitalizační opatření uvést náklady na pořízení investičního hmotného majetku a další provozní náklady v členění (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, § 9):

 A. FMF č.j. V/20530/1992 - účtová osnova a postup účtování pro rozpočtové organizace, příspěvkové organizace a obce;
 B. FMF č.j. V/20100/1992 - účtová osnova a postup účtování pro podnikatele;
 C. FMF č.j. V/20531/1992 - účtová osnova pro politické strany, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace;  - k žádosti o poskytnutí finančních prostředků na investiční revitalizační akci doložit přílohy uvedené ve formuláři “Žádost”;
 - v případě, kdy by mělo dojít ke zvýšení požadavku na finanční prostředky ze státního rozpočtu oproti návrhu ve smyslu podmínek MF, vydaných dle postupu a zásad dotační politiky č.j. 113/1679/94 (Finanční zpravodaj 4/1994), předložit k projedná ní v RPS aktualizovaný “Registr investic MF” a před ukončením akce (rozpracovanost 80 % finančního objemu) změnový “Registr investic MF”;
 - k žádosti u akcí, jejichž charakter to vyžaduje, předložit pro jednání RPS platné územní rozhodnutí , stavební povolení a vodoprávní rozhodnutí; výjimku z tohoto ustanovení může povolit MŽP, přičemž stanoví příslušné podmínky.

 2) Žadatel je povinen doložit regionálnímu poradnímu sboru výsledky veřejné soutěže (zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve pozdějších předpisů), včetně aktualizovaného “Registru investic MF ČR” ihned po jejím ukončení;

 3) Žádosti o změny v objemu poskytovaných finančních prostředků se předkládají nejpozději do 30. 10. běžného roku. Pozdější změny nebudou akceptovány;

 4) Před definitivním přiznáním finančního příspěvku ze strany MŽP žadatel o finanční příspěvek požádá příslušný finanční orgán o kontrolu fakturace akce;

 5) Pro definitivní přiznání příspěvku předloží kolaudační rozhodnutí, vyjádření RŽP příslušného OkÚ (popř. Správy NP či Správy CHKO), protokol o kontrole provedených prací, potvrzený zástupcem RPS (příloha č. 5) a výsledek finanční kontroly odboru rozpočtu MŽP.

Čl. 3
Funkce RPS při zajišťování financování PRŘS

 1) Posuzuje výši požadavku na finanční příspěvek ze státního rozpočtu s tím, že tento požadavek omezí jen na nezbytně nutné náklady na pořízení hmotného investičního majetku, přičemž tento náklad dále sníží o vlastní zdroje žadatele.

 2) Žadatel předloží závazný příslib na proinvestování minimálně 10 % z celkových nákladů u akce v počátečním roce. Tento závazek žadatele bude uveden jako povinná příloha žádosti.

 3) Výše dotace ze státního rozpočtu s přihlédnutím k usnesení vlády ČR č. 571/1994 je omezena; až do 80 % u žadatelských subjektů, které nevykonávají podnikatelskou činnost, u rozpočtových a příspěvkových organizací až do 100 % a u ostatních až do 70 % celkových nákladů investice. Ve výjimečných případech může povolit MŽP po dohodě s MF výjimku z těchto ustanovení.

 4) Ve výjimečných případech může MŽP po dohodě s MF při přechodném nedostatku finančních prostředků žadatele poskytnout žadateli návratnou finančních výpomoc se lhůtou splatnosti do 10-ti let dle posouzení. Žadatel předloží bilanci příjmů a výdajů a v případě obce doloží vybrané ukazatele plnění rozpočtu dle Zásad Ministerstva financí č.j. 111/94 440/1997, či výsledky hospodaření (podle typu žadatelského subjektu).

 5) Výše doporučeného finančního příspěvku pro žadatele je uvedena v protokolu z jednání RPS (v procentech z celkových nákladů na akci, s uvedením maximální výše příspěvku). Výše příspěvku je regionálním poradním sborem konkretizována na základě výsledku veřejné soutěže, který žadatel předloží RPS.

 6) U víceletých akcí hodnotí RPS revitalizační záměr na celou akci; žadatel předkládá každý rok pouze aktualizovanou tabulku “Registr investic MF”, která je projednávána RPS.

 7) RPS zhotovuje protokol o kontrole provedených prací, který je potvrzen zástupcem RPS (příloha č.5).

Čl. 4
Způsoby uvolňování finančních prostředků

 1) V návaznosti na schválený státní rozpočet pro příslušný rok se při poskytování finančních prostředků v rámci PRŘS rozlišují příslušné způsoby jejich uvolňování žadatelům:

 a) účelové zvýšení limitu investičních výdajů příslušnému ústřednímu orgánu pro rozpočtové organizace a příspěvkové organizace, včetně stanovení podmínek pro čerpání finančního příspěvku;
 b) rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MŽP, zvýšením limitu účelově určených investičních výdajů,
 c) oznámením limitu čerpání investičních výdajů ze státního rozpočtu ČR pro finanční prostředky poskytované obcím nebo svazku obcí, podnikatelským právnickým a fyzickým subjektům a fyzickým osobám, prostřednictvím České spořitelny a.s.

 Podmínky čerpání finančního příspěvku stanovuje MŽP v “Rozhodnutí” (příloha).

 2) Rozhodující pro určení limitu je cena podle zakázky (podle zák.č. 199/1994 Sb.,ve smyslu pozdějších předpisů).

 3) Za správnost čerpání a vypořádání poskytnutých finančních prostředků odpovídá u rozpočtových a příspěvkových organizací příslušný ústřední orgán.

 4) Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání dotace ze státního rozpočtu navrhují a podnět dávají orgány zúčastněné v procesu návrhu finačních příspěvků (výdajů). Kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutých k akcím v rámci Programu RŘS provádí dle § 20, zákona ČNR č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky, (ve smyslu platných předpisů) odst. 2, územní finanční orgány, v případě potřeby i MF. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených částek, jakož i penále, uloží územní finanční orgány dle § 30, odst. 6, zák.č. 576/1990 Sb.

 

ODDÍL III.

Další opatření v rámci PRŘS
Čl. 1

Všeobecná ustanovení

 1) Opatření realizovaná v rámci ODDÍLU III. jsou realizována jako specifická opatření mající doplňující charakter k hlavním cílům PRŘS.

 2) Posouzení o tom, jestli navrhované opatření v rámci Směrnice patří do ODDÍLU I. (čl. 3 - Předmět poskytování prostředků), nebo do ODDÍLU III. (viz dále) přísluší regionálnímu poradnímu sboru.

Čl. 2
Předmět poskytování prostředků

 1) Finanční prostředky lze poskytnout na vlastní realizaci následujících opatření:

 a) obnova vodních nádrží včetně technických objektů na nich a odstraňování nánosu; přednostně jsou realizována opatření na území ZCHÚ a pokud je žadatelským subjektem obec či FPZCHÚ,
 b) zakládání nových vodních nádrží (u rozpočtových organizací do výměry 1 ha - výjimku z tohoto ustanovení může na doporučení RPS povolit po dohodě s MF),
 c) zakládání umělých mokřadů s využitím čistících účinků v návaznosti na další revitalizační úpravy v daném území
 d) objekty (stavby) vyvolané revitalizačními úpravami koryt  2) Při realizaci jednotlivých opatření nesmí dojít k zásadnímu narušení stávající struktury prvků systému ochrany a tvorby krajiny.

Čl. 3
Základní omezující podmínky pro poskytnutí finančních prostředků

 1) Finanční prostředky v rámci ODDÍLU III. nelze poskytnout na opatření:

 a) která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností správců vodních toků a vlastníků pozemků, vlastníka vodohospodářského díla či dotčené nemovitosti (podle zákona č. 138/1973 Sb. a vyhl. č. 19/1978 Sb.),
 b) jejichž revitalizační efekt zjevně nebude přiměřený vynaloženým nákladům.

Čl. 4
Výše finančního příspěvku

 1) Výše finančního příspěvku ze státního rozpočtu u opatření podle čl. 2, ODDÍLU III., je v případě produkčních nádrží omezena max. do 60% celkových nákladů investice u všech žadatelských subjektů, jinak platí ustanovení čl. 3, odst. 3, ODDÍLU II.

 2) Ve výjimečných případech může MŽP po dohodě s MF při přechodném nedostatku finančních prostředků žadatele poskytnout žadateli návratnou finanční výpomoc se lhůtou splatnosti do 10-ti let dle posouzení. Žadatel předloží bilanci příjmů a výdajů a v případě obce doloží vybrané ukazatele plnění rozpočtu dle Zásad MF č.j. 111/94 440/97, či výsledky hospodaření (podle typu žadatelského subjektu).

Čl. 5
Závěrečná ustanovení

 1) Pokud není v ODDÍLU III. uvedeno jinak, platí pro žadatele veškerá další ustanovení uvedená v ODDÍLU I. a ODDÍLU II. Směrnice o poskytování finančních prostředků v rámci Programu revitalizace říčních systémů.

RNDr. Jan Kender v.r.
ředitel odboru ekologie krajiny

 

 

Příloha č. l

Předmět příspěvku na vlastní realizaci revitalizačních opatření

I. Pro ODDÍL I., čl. 3, odst. 1:

 a) Obnova původních koryt vodních toků, vybudování nových, přírodně blízkých koryt vodních toků - změna vinutí trasy, odstranění zatrubnění toků, odstranění nevhodných úprav koryt (betonové prvky apod.), vybudování a obnova prvků snižujících rychlost odtoku a zvyšujících morfologickou pestrost koryta aj.
 b) Technické úpravy vlastních odvodňovacích soustav za účelem zadržení vody v území při zachování jejich funkce a zásad tvorby ekologicky stabilní krajiny.
 c) Obnova hydrologického režimu odstavených ramen vodních toků, obnova porostní struktury podél odstavených ramen vodních toků.
 d) Obnova vodních nádrží a zakládání nových vodních nádrží v místech geomorfologicky, hydrogeologicky a hydrologicky vhodných za účelem zvýšení retenční schopnosti území, směřující k vytvoření ekologicky stabilního prvku v krajině (hl. biocentrum, významný krajinný prvek).
 e) Biotechnické a technické zásahy směřující k zachování biologicky cenných přirozených úseků vodních toků, udržování přirozených tůní a stupňů v korytech vodních toků, morfologické členitosti břehů a dna apod.
 f) Zakládání a obnova břehových porostů, zejména s ohledem na jejich zdravotní stav a druhové a konfigurační členění, zakládání a obnova doprovodných porostů v návaznosti na břehové porosty a další porostní struktury v území.
 g) Zakládání a obnova prvků systémů ekologické stability směřující k posílení vodního režimu daného území vytvořením ekologicky stabilního prvku - biocentrum, biokoridor, významný krajinný prvek apod.
 h) Obnova hydrologické a prostorové struktury mokřadních ekosystémů a vytváření podmínek pro vznik nových mokřadních systémů.
 i) Obnova a zakládání prvků systému protierozní ochrany ve vazbě na posílení a ochranu vodního režimu daného území, nad rámec agrotechnických protierozních opatření - obnova a zakládání mezí, remízků, průlehů a pod., s jednoznačně prokazatelným revitalizačním efektem, a jejich napojení na další protierozní a porostní struktury v území.
 j) Zakládání a obnova prvků s retenčními vlastnostmi v území - př. suché poldry, občasné rozlitiny a pod.
 k) Technické, biotechnické a biologické zásahy, směřující k ochraně a obnově zásob podzemní vody.
 l) Stabilizace a ochrana vsakovacích ploch.
 m) Jiná opatření mající prokazatelně revitalizační charakter, jež nejsou předmětem tohoto výčtu.

II: Pro ODDÍL III., č. 2, odst. 1:

 a) Obnova retenčních prostorů vodních nádrží, obnova technických objektů na vodních nádržích, odstraňování nánosů.
 b) Zakládání nových vodních nádrží (podle ustanovení OODÍLU III., čl. 2, odst. 1).
 c) Zakládání umělých mokřadů s využitím čistících účinků - je vázáno na realizaci dalších revitalizačních opatření v území.
 d) Objekty na tocích, související s revitalizač 

Rozhodující posouzení o tom, jestli navrhovaná revitalizační opatření patří do některé z uvedených skupin, je dáno protokolem z jednání RPS k PRŘS.

příloha č. 2 - Žádost o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu revitalizace říčních systémů pro rok 1998

 

B. Předmět žádosti :

I. Revitalizační titul (Směrnice MŽP o poskytování finančních prostředků v rámci Programu RŘS, ODDÍL I., Čl. 3, odst. 1 nebo ODDÍL III, Čl. 2, odst. 1)

 

II.Název akce

 

III. Číslo hydrologického pořadí toku, v jehož povodí je opatření navrhováno:

 

Okres:
Obec:
Kat. území:
Pozemek(p.p.č.)
 


C. Přílohy žádosti - p o v i n n é (na samostatných přiložených listech):

 1. Zadávací dokumentace navrhovaného opatření včetně odhadu nákladů (v případě, že není předkládána již zpracovaná projektová dokumentace) a zdůvodnění předmětu žádosti, včetně objasnění revitalizačního efektu
(u všech ž 

 2. Vyplněná tabulka Ministerstva financí ČR - “Registr investic MF” (formulář 80/95).

 3. Platné územní rozhodnutí nebo stavební povolení u akcí, jejichž charakter to vyžaduje - viz Čl. 2, odst. 1, ODDÍL II.

 4. Souhrnné stanovisko OkÚ-RŽP, ev. Správy NP nebo CHKO, včetně stanovení revitalizačních podmínek.

 5. Stanovisko správce toku.

 6. Doložení vlastnických vztahů k předmětu revitalizace.

 7. Prohlášení o nečerpání finančních náhrad v rámci restitucí k předmětu revitalizace a o nečerpání finančních prostředků z dalších zdrojů (př. SFŽ 

 8. Žadatel předloží závazný příslib na proinvestování minimálně 10 % z celkových nákladů u akce v počátečním roce.

 9. Protokol z výběrového řízení na dodavatele revitalizačních opatření.

10. U obcí je nutno doložit:
 - zprávu o přezkoumání hospodaření za předešlý rok
 - vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí


Datum _________          Podpis žadatele (razítko) _________

 

Regionální poradní sbor k Programu revitalizace říčních systémů při středisku AOPK ČR a další

Smlouvy a další