2.

SMĚRNICE

Ministerstva životního prostředí
Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, na poskytování finančních prostředků
v rámci Programu drobné vodohospodářské akce v roce 1998


V souladu se schváleným státním rozpočtem vydává Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí (dále jen “MŽP”, “MMR”, “MF”) tuto směrnici k zajištění úkolů vyplývajících z programu ve vztahu k poskytování finančních prostředků pro jeho plnění.

 

Čl. 1
Všeobecná ustanovení

1) Tato směrnice upravuje postup při uplatňování žádostí o zařazení navrhovaných akcí do “Programu drobných vodohospodářských akcí”*), způsob projednávání žádostí, přidělování finančních prostředků a jejich čerpání.

2) Směrnice vymezuje subjekty, které mohou být žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z Programu.

3) Směrnice vymezuje činnosti, na které mohou být finanční prostředky v rámci Programu poskytovány.

 

Čl. 2
Žadatel

1) Žadatelem jsou :

a) obce, s méně než 3 000 obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká její místní části (sídla) s méně než  3 000 obyvateli a celkový počet obyvatel obce je menší než 5000,
b) svazky obcí a měst
c) vodohospodářské akciové společnosti s majoritní účastí obcí
d) nepodnikatelské subjekty

 

Čl. 3
Předmět poskytování prostředků

1) Předmětem dotace jsou :
výstavby, případně rekonstrukce čistíren odpadních vod a kanalizací.
Cílem navrhovaných opatření musí být zlepšení životního prostředí.

2) Při realizaci jednotlivých opatření nesmí dojít k zásadnímu narušení stávající struktury prvků systému ochrany a tvorby krajiny.

3) Navrhovaná opatření musí být v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací, zpracovaným OkÚ.

 

Čl. 4
Základní omezující podmínky pro poskytnutí finančních prostředků

Z prostředků na zabezpečení Programu nelze poskytnout finanční prostředky na opatření, která jsou běžnou údržbou či péčí, tedy zákonnou povinností vlastníka vodohospodářského díla.

 

Čl. 5
Poskytování finančních prostředků

1) Postup při poskytování státních účelových dotací obcím a okresním úřadům je stanoven usnesením vlády č. 707 ze 12. 11. 1997. Při poskytování státních účelových dotací obcím a OÚ se přihlíží k tomu, zda žadatel dosáhl minimálně vyrovnaného rozpočtového hospodaření v roce 1997. Ve smyslu “Zásad” (příloha č. 3), jsou jednotliví žadatelé diferencováni nejen v závislosti na tom, zda jejich hospodaření v roce 1997 skončilo minimálně vyrovnaným výsledkem či nikoliv, ale také podle charakteru případného schodku. Jako podklad pro hodnocení předloží obec nebo OÚ spolu se žádostí vyplněný dotazník “Vybrané ukazatele plnění rozpočtu a obcí a OÚ”. Z předložených údajů RPS AOPK vypočte hodnotící ukazatele.

2) Finanční prostředky jsou poskytovány po projednání finančního projektu ve smyslu přílohy k usnesení vlády č. 571/1994.

3) Finanční prostředky se poskytují na základě žádosti projednané komisí, složené ze zástupců MŽP, MMR a MF.

4) Pravidla poskytování prostředků jsou stanovena přílohou č. 1 usnesení vlády č. 571/1994.

5) Pokud jsou žadateli poskytovány finanční prostředky ze SFŽP k předmětu žádosti, nemohou být poskytnuty prostředky z tohoto programu.

6) Na poskytnutí finančních prostředků z Programu není právní nárok.

 

Čl. 6
Žádost

1) Pro poskytnutí finančních prostředků na realizaci prací předkládá žadatel žádost včetně uvedených příloh (příloha č. 1, č. 2, č. 3 a č. 7 - Registr investic MF), regionálnímu poradnímu sboru při AOPK ČR do 30. 4. 1998 ve dvou vyhotoveních.
 Přehled RPS při střediscích AOPK je uveden v příloze č. 4.

2) Ministerstvu životního prostředí je žádost podávána prostřednictvím regionálních poradních sborů. Žádost bude doplněna vyjádřením regionálního poradního sboru a současně bude stanoveno pořadí důležitosti akcí. Pořadí důležitosti akcí projedná RPS s OkÚ. Protokol o posouzení žádosti v rámci Programu drobné vodohospodářské akce je uveden v příloze č. 5.

 

Čl. 7
Organizační struktura zabezpečování Programu drobné vodohospodářské akce.

 1) Program je zabezpečován a řízen Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s MMR a MF.

 2) Na regionální úrovni jsou akce posuzovány ve spolupráci s regionálním poradním sborem a OkÚ.

 3) Regionální poradní sbor předkládá žádosti se svým stanoviskem a stanoveným pořadím naléhavosti k posouzení komisi nejpozději do 30. června běžného roku, ve kterém je požadována spoluúčast státního rozpočtu.

 4) Komise posoudí žádost na nejbližším jednání. O výsledku posouzení sepíše protokol. Protokol je uveden v příloze č. 6. Na podávání a vyřizování žádosti se nevztahují lhůty podle zákona č. 71/1967 Sb. (správní řád). Rozhodujícími kritérii při projednávání předložených žádostí v komisi jsou zejména:

 ·  příloha č. 1 usnesení vlády č. 571/1994 a u obcí a okresních úřadů propočtové ukazatele hospodaření žadatele (příloha č. 3), dále :
 ·  pokračování již započatých opatření,
 ·  naléhavost opatření z hlediska zájmů ekologie krajiny

V případě kladného posouzení žádosti stanoví komise výši systémové dotace (nenávratné) a návratné finanční výpomoci.

 

Čl. 8
Finanční prostředky

 1) Program drobné vodohospodářské akce je v běžném roce zabezpečován finančními prostředky ze státního rozpočtu České republiky, které příslušnými způsoby uvolňuje MF na základě podaných žádostí, projednaných komisí (zástupce MŽP, MMR a MF).

 2) V rámci Programu jsou uvolňovány finanční prostředky jen na ty investiční akce, které budou zahájeny v příslušném rozpočtovém roce (popř. na akce pokračující).

 3) Finanční prostředky na investiční akce z Programu drobné vodohospodářské akce jsou účelově vázané systémové dotace a návratné finanční výpomoci.

 

Čl. 9
Povinnosti žadatele - investora

 1) Žadatel je povinen:

 - řádně vyplnit formulář “Žádost” včetně příloh (stavební povolení, zkrácený finanční projekt, vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů, výsledek výběrového řízení (viz. bod 2).
 - řádně vyplnit tabulku MF - “Registr investic MF” jako povinnou součást formuláře “Žádost”, plátci DPH uvádějí finanční údaje bez DPH;
 - v případě změn finančních nároků při realizaci akce předložit komisi aktualizovanou tabulku “Registr investic MF” s odůvodněním změny;
 - použít poskytnuté finanční prostředky jen k účelu, na který byly přiděleny;
 - nepřipustit nehospodárné vynakládání poskytnutých finančních prostředků, tzn. čerpat finanční prostředky jen na nezbytně nutné náklady pro pořízení hmotného investičního majetku;
 - k žádosti o poskytnutí finančních prostředků na investiční akci doložit přílohy uvedené ve formuláři “Žádost”;
 - v případě, kdy by mělo dojít ke zvýšení požadavku na finanční prostředky ze státního rozpočtu oproti návrhu, ve smyslu podmínek MF, vydaných dle postupu a Zásad dotační politiky č.j. 113/1679/94 (Finanční zpravodaj 4/1994), předložit k projednání v komisi aktualizovaný “Registr investic MF”.

 2) Žadatel je povinen doložit komisi výsledky veřejné soutěže (zák. č. 199/1994 Sb., včetně změn a doplňků provedených zákonem č. 148/1996 Sb.), včetně aktualizovaného “Registru investic MF ČR” ihned po jejím ukončení;

 3) Žádosti o změny v objemu poskytovaných finančních prostředků se předkládají nejpozději do 30. 10. běžného roku. Pozdější změny nebudou akceptovány.

 4) Před definitivním přiznáním systémové dotace ze strany MF žadatel požádá územně příslušný finanční orgán o kontrolu fakturace akce;

 

Čl. 10
Způsoby uvolňování finančních prostředků

 1) V návaznosti na schválený státní rozpočet pro příslušný rok se při poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobné vodohospodářské akce prostředky uvolňují těmito způsoby :

 a)  oznámením limitu čerpání investičních výdajů ze státního rozpočtu ČR pro finanční prostředky poskytované obcím, svazku obcí nebo akciovým společnostem prostřednictvím MF včetně stanovení podmínek čerpání finančního příspěvku.

 b)  smlouvami s ostatními subjekty.

 2) Vrácení neoprávněně čerpaných či zadržených finančních prostředků v rozporu se stanoveným účelem a podmínkami pro čerpání dotace ze státního rozpočtu navrhují a podnět dávají orgány zúčastněné v procesu návrhu finačních příspěvků (výdajů). Kontrolu hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutých k akcím v rámci Programu provádí, dle § 20, zákona č. 576/1990 Sb. odst. 2 územní finanční orgány, v případě potřeby i MF. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených částek, jakož i penále, uloží územní finanční orgány postupem dle § 30, odst. 6, zák. č. 576/1990 Sb.

 

Za Ministerstvo životního prostředí : Za ministerstvo pro místní vývoj : Za ministerstvo financí :
RNDr. Radim Špaček v.r.
náměstek ministra
ředitel sekce ochrany přírody
Ing. Ivo Kaderka v.r.
náměstek ministra
Ing. Miroslav Havel v.r.
náměstek ministra

 

Seznam příloh:
Příloha č. 1 k usnesení vlády č. 571/1994
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Zásady pro poskytování státních účelových dotací
Příloha č. 4 - Přehled RPS při střediscích AOPK
Příloha č. 5 - Protokol o posouzení žádosti RPS v rámci programu drobné vodohospodářské akce
Příloha č. 6 - Protokol z projednání akce meziresortní komisí
Příloha č. 7 - Registr investic Ministerstva financí

 

Příloha č. 1

Pravidla pro poskytování finanční podpory ze státního rozpočtu
České republiky na vodohospodářskou investiční výstavbu

Podpora financování vodohospodářských staveb ze státního rozpočtu se poskytuje formou:
 - přímé dotace v maximální výši 80 % investičních nákladů stavby,
 - návratné finanční výpomoci.

Podpora a pravidla pro její poskytování se týkají jak rozestavěných státních vodohospodářských investic transformovaných ve II. vlně privatizace, tak i nových investic zahajovaných v roce 1994 a dále.

Investičními náklady výstavby se rozumí výdaje spojené s pořízením HIM, definované v “Postupech účtování pro podnikatele a pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce”, obsažených v opatřeních MF pro rok 1993 a dále.

Výši, formu a kombinaci uvedených forem finanční podpory stanoví ministerstvo financí na základě odborného stanoviska ministerstva zemědělství.

Jako podklad pro toto rozhodnutí se budou od investorů vyžadovat finanční projekty k zamýšlené výstavbě zpracované podle těchto pravidel:

Finanční projekt je souhrnný doklad obsahující informace o důvodech a potřebě vodohospodářské výstavby, o jejím technickém a vodohospodářském řešení, o výši nákladů výstavby a možných zdrojích jejich krytí a o ekonomice provozu, t.j. o předpokládané ceně vodohospodářské služby. Předkládá jej investor ve variantním zpracování s ohledem na vlastní finanční zdroje a únosnou cenu vodohospodářské služby.

Náležitosti projektu jsou pro žadatele závazné a patří k nim:

 - základní údaje o stavbě,
 -  technické údaje, popis stavby, její přínosy, náklady výstavby
 - ekonomická rozvaha, která je dominantní částí projektu.

Ekonomická rozvaha má dokumentovat, zda a za jakých podmínek lze investiční záměr realizovat při únosné ceně vodohospodářské služby. Zkoumanou podmínkou je přitom podpora předmětné výstavby ze státního rozpočtu, jejíž nezbytnost a potřebnou výši má tato rozvaha prokázat. Tento průkaz musí vyplývat z předložených variantních propočtů.

Ke splnění požadovaného účelu musí ekonomická rozvaha obsahovat:

A) Přehled vstupních údajů a předpokladů výstavby a provozu, t.j. náklady výstavby, zdroje financování, průbě výstavby, náběh kapacit a jejich využití, podmínky vzniku a odpisování HIM, cenové podmínky, náklady provozu a další relevantní údaje a variantní předpoklady, použité v předložených propočtech.

B) Finanční rozvaha, ve které žadatel zdokumentuje

 - postup výstavby a čerpání zdrojů financování (vlastní, cizí) vč. výše a průběhu úvěrového a úrokového zatížení,
 - postup vzniku hmotného investičního majetku a odpisové základny a výši a průběh tvorby vlastních finanč zdrojů z odpisů,
 - výši vlastních pohotových finančních zdrojů v období výstavby,
 - schopnost plnit za podmínek obvyklého hospodaření, t.j. při obvyklé ziskové přirážce závazky vyplývající z dluhové služby.

Mezním případem je platební neschopnost investora.

C) Provozní náklady a jejich vliv na cenu vodohospodářské služby. Variantní členění propočtů provozních nákladů je shodné s propočty finanční rozvahy. Účelem těchto propočtů je

 - kvalifikovat cenu vodohospodářských služeb v závislosti na způsobech a podmínkách financování výstavby a na režimu provozu příslušné stavby,
 - doložit korelace mezi růstem nákladů a cen a způsobem financování výstavby.

D) Vyhodnocení uvažovaných variant a závěry k nim v této části vyhodnotí investor předchozí postupy s cílem zjistit, zda a které varianty financování předmětné stavby umožňují její výstavbu a její provozování při únosných cenách.

Za reálné z hlediska financování výstavby lze pokládat varianty, ve kterých se investor nedostává do platební neschopnosti. Za únosné ceny vodohospodářských služeb se považují takové ceny, které jsou v přiměřené relaci k cenám stejných služeb v okolním prostředí. Tuto přiměřenost posuzuje MZe a MF.

Pro srovnání mezní úrovně cen příslušných služeb uvede investor v prospěch vždy

 - variantu financování výstavby bez použití úvěru, t.j. z vlastních zdrojů, přímé dotace ve výši max. do 80 % a event. z doplňující finanční výpomoci a
 - variantu s financováním výstavby úvěrem bez státní podpory.

Konečným výstupem části D ekonomické rozvahy bude připojený přehled výsledků variantních propočtů z projektu, který bude vedle uvedených mezních variant obsahovat cenu služby pro optimální variantu financování. Za optimální se pokládá varianta, která při nejnižších požadavcích na pomoc ze SR vykazuje nejmenší rozdíly oproti porovnatelným cenám. Pokud MZe a MF dojdou při hodnocení projektu k jinému názoru než investor, doplní v závěrečném přehledu jimi vybranou a uplatňovanou variantu financování předmětné výstavby vzhledem k tomu, že při úvěrovém financování dochází k nejvyššímu finančnímu zatížení investora v prvním roce splácení, kdy naopak je využití vodohospodářské kapacity zpravidla nejnižší, uvádějí se v úvěrových variantách údaje o ceně služeb v prvním, prostředním a posledním roce splácení úvěru a v prvním roce po jeho splacení. U neúvěrových variant se uvádějí tytéž údaje pro první, pátý a desátý rok po uvedení kapacity do provozu. U variant s návratnou finanční výpomocí státního rozpočtu se hodnotí časová schopnost investora tuto výpomoc vrátit. Všechny údaje obsažené v závěrečném přehledu musí být doloženy údaji obsaženými v propočtech části B a C ekonomické rozvahy. Uvedené postupy se aplikují přiměřeně podle rozsahu a významu každé vodohospodářské stavby.

Pravidla pro hodnocení a výběr variant pro MZe a MF

Při hodnocení údajů obsažených v závěrečném přehledu variantních výsledných údajů postupují oba výše uvedené orgány státní správy takto:

 1) ze státního rozpočtu lze krýt pouze prokázaný nedostatek vlastních zdrojů investora na výstavbu, a to za předpokladu, že použití úvěru je nákladově a cenově neúnosné,

 2) přímá dotace nemůže překročit 80 % nákladů na výstavbu,

 3) v případech, kdy na zbývajících 20 % nelze použít úvěr pro neschopnost investora jej splatit, může být vedle přímé dotace poskytnuta výjimečně v uvedeném rozsahu návratná výpomoc,

 4) při prokázané schopnosti investora vrátit z odpisů část poskytnutých finančních prostředků do státního rozpočtu, může být použito místo přímé dotace návratné výpomoci v rozsahu, o němž rozhodne na základě údajů ekonomické rozvahy MF po posouzení MZe,

 5) na dotaci ani na finanční výpomoc není právní nárok,

 6) bez předložení finančního projektu odpovídajícího požadavkům obsaženým v těchto pravidlech nemůže být žádost o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc na vodohospodářskou investiční výstavbu projednána.

Příloha: Vzor přehledu výsledků propočtů Finančního projektu o ceně vodohospodářské služby v uvažovaných variantách financování výstavby

Příloha k žádosti o dotaci - výpomoc ze SR

Přehled výsledků propočtů FP o ceně vodohospodářské služby při variantním způsobu financování výstavby

Žadatel - investor: Název stavby:
Náklady výstavby: Jednotka vodohosp. služby:
Způsob stanovení ceny:  

 

Poř.
č.
Varianty financování mil. Kč cena služby v období splácení úvěru a náběhu užívání kapacity přebytek + nedosatek - vl. zdrojů nadlouhov. službu poznámka
dotace
%
návratné výpomoc
%
SR celk.
%
vl. zdr.
%
úvěr
%
dotace návratná výpomoc 1. rok střdní rok (5.rok) poslední rok (10.rok) 1.rok po splacení úvěru
1 80                       varianta bez použití úvěru 1)
2 - - -   100               úvěrová varianta bez státní podpory 1)
3                         optimální varianta dle investora 1)
4                         výsledná varianta dle MŽP a MF
5                          

1) vyplňuje žadatel - investor na základě PP

 Datum a místo: Zpracoval: Schválil:

 


 příloha č. 2

      číslo akce:

ŽÁDOST
 o poskytnutí finančního příspěvku v rámci Programu drobné vodohospodářské akce pro rok 1998

       
A. Žadatel:
Úplný název právnické osoby (Jméno a příjmení žadatele, je -li žadatelem fyzická osoba):

Adresa:

Bankovní ústav:

 
PSČ:
Číslo účtu :
 

IČO:
DIČ:
 
Rodné číslo:
 

Typ subjektu: *)
obec


město


svazek


ostatní


Statutární zástupce práv. osoby (jméno, příjmení, funkce)

    Telefon: Fax:

Pracovník pověřený jednáním o finančním příspěvku (jméno, příjmení, funkce):
    Telefon: Fax:
Žadatel je/není plátcem DPH **)

Předmět činnosti žadatelského subjektu (dle obch. rejstříku nebo živn. listu atp.)

 *) křížkem označte typ subjektu
 **) nevyhovující škrtněte

 

B. Předmět žádosti:

I. Titul (Směrnice MŽP, MMR a MF o poskytování finančních prostředků v rámci Programu drobné vodohospodářské akce, čl. 3)

 

 

 

 

 

 

Okres:
Obec:
Kat. území:
Pozemek (p.p.č.)C. Přílohy k žádosti :

 (Povinné, předkládat na samostatných listech)

1. Stavební povolení
2. Finanční projekt
3. Vybrané ukazatele plnění rozpočtu obcí a okresních úřadů
4. U obcí je dále nutné doložit: zprávu o přezkoumání hospodaření za předešlý rok
5. Výběrové řízení (bude dodáno po provedeném řízení)
6. Registr investic MF (RI 80/95)
7. Prohlášení o tom, že na akci nejsou čerpány prostředky ze SFŽP

V ___________ dne ___________                             Žadatel, jméno:

 

str. 11-16 nejsou dostupné

Příloha č. 5

Regionální poradní sbor k Programu RŘS při
středisku AOPK ČR ....................

P R O T O K O L č. ...................
o posouzení žádosti v rámci
Programu drobné vodohospodářské akce

A. Žadatel (adresa)
B. Předmět žádosti o příspěvek (podle čl. 3 Směrnice)
C. Identifikační údaje opatření

a) název
b) místo, obec
c) katastrální území
d) okres

D. Plánovací údaje     Termíny     Náklady (tis. Kč)

projektové  ........................Kč
realizace    ........................Kč

Náklady celkem ......................Kč
pro rok....................................Kč
          ....................................Kč
          ....................................Kč

E. Účel
F. Stručná
G. Výsledky propočtu zkráceného finančního projektu o ceně vodohospodářské služby :
H. Hodnocení hospodaření obcí (OÚ) :

a)  souhrnný korekční koeficient
b)  ukazatel upravená míra schodku hospodaření (UMSH)
ukazatel odpovídá - neodpovídá podmínkám “Zásad”
c)  meziroční (1997/1996) nárůst výdajů na platy a ostatní platby (rozhodná míra rů výdajů na platy a ostatní platby za vykonanou práci činí 6 %)
d)  způsob krytí případného deficitu hospodaření
e)  podíl dluhové služby pro rok 1997 k běžným příjmům ž míra podílu dluhové služby pro rok 1997 činí 15 % v poměru k běžným příjmům  žadatele o dotaci)
f)  vztah meziročního (1997/1996) přírůstku (poklesu) deficitu a meziročního přírů (poklesu) investičních výdajů a výdajů na opravy hmotného investičního majetku.

I. Výsledky veřejné soutěže

a)  proběhla.....................................(protokol o výsledku je součástí žádosti)
b)  veřejná soutěž se neuskuteční (důvod)...................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
výsledky veřejné soutěže budou dodány do :...............................................

J. Hodnocení navrhovaného opatření - stanovení podmínek pro realizaci akce

1.  Žádost je v souladu se Směrnicí MŽP, MMR, MF 
ano - ne
2.  Vlastní hodnocení + stanovení podmínek

K. Závěr

Na základě předložených podkladů a hodnocení Regionální poradní sbor
doporučuje - nedoporučuje
poskytnutí finančního příspěvku z prostředků Programu drobné vodohospodářské akce.

Výše příspěvku:+)

a) požadovaná (pouze na realizaci investice):
celkem:...........................tis.Kč
b) doporučená (pouze na realizaci investice):
celkem ................... % z celk. výše
z toho v daném roce ................... Kč
v roce ....... : .............................. Kč
v roce ....... : .............................. Kč
vlastní příspěvek žadatele .................... Kč
z toho PD .................................. Kč

Projednáno v Regionálním poradním sboru dne........................

   ...............        ...............
 předsedaRPS     člen RPS
 (podpis, raz.)       (podpis)

+) v návaznosti na výsledky veřejné soutěže


str. 19-21 nejsou dostupné