Věstník MŽP 11/01


REZORTNÍ PŘEDPISY

11. Dodatek č. 8 k Přílohám I “Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR” platným od 1. 6. 2000

SDĚLENÍ

31. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

32. Sdělení odboru odpadů MŽP k seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 30. 9. 2001

33. Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky - pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 2/2001