Informace k novele zákona o geologických pracích a k němu připojené malé novele horního zákona

V současné době projednává Poslanecká sněmovna návrh novely zákona o geologických pracích a k němu připojené malé novely horního zákona, který byl dne 18. 10. 1999 projednán a schválen vládou.

Novela geologického zákona přináší:

- rozšíření oboru geologických prací o sanace znečištěných horninových struktur,

- upřesnění podmínek pro získání odborné způsobilosti k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací,

- změnu režimu pro získání výlučného oprávnění k vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek (vlastnictví státu),

- nově zavedenou povinnost předat projekt geologických prací v zákonem stanovených případech k vyjádření okresnímu úřadu,

- změnu režimu evidence geologických prací,

- povinnost zaplatit za státem financovaný ložiskový průzkum při podnikatelském využití ložiska nalezeného resp. prozkoumaného za finanční prostředky státního rozpočtu,

- novou povinnost oznámit zjištění rizikových geofaktorů,

- z vyhlášky do zákona přesunutou povinnost odevzdat geologickou dokumentaci,

- vypuštění zákonného práva vstupu na pozemky k provádění jakýchkoliv geologických prací za podmínky písemné smlouvy s vlastníkem pozemku,

- vymezení okruhu geologických prací, které představují potenciální veřejný zájem a pro jejichž provedení může okresní úřad omezit vlastnická práva k pozemku tím, že stanoví povinnost strpět provedení nezbytného rozsahu geologických prací ve vymezené době a za náhradu,

- upřesnění obsahu výkonu státní geologické služby,

- rozšíření sankcí za porušení zákona a předpisů vydaných na jeho základě a předpisů souvisejících,

- upřesnění podmínek pro odejmutí výlučného oprávnění k vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek,

- upřesnění postupu orgánů státní správy při souběhu různých řízení podle geologického a horního zákona,

- ukončení platnosti všech vydaných a platných výlučných oprávnění k vyhledávání a průzkumu výhradních ložisek do 6 měsíců od schválení zákona a povinnost zažádat o toto oprávnění nově podle nově stanoveného režimu pro získání těchto oprávnění,

- ukončení všech platných oprávnění o odborné způsobilosti do 3 měsíců od přijetí zákona a povinnost nově požádat o odbornou způsobilost a získat ji podle nového režimu jejího udělování.

Novela horního zákona přináší:

- stanovení termínu pro předání geologických a báňsko-technických podkladů orgánu životního prostředí pro zpracování návrhu na odpis zásob výhradního ložiska z důvodu převažujících zájmů na ochranu životního prostředí před vydobytím ložiska (dosavadní zákon stanovuje organizaci přímo povinnost zajistit úplnost návrhu na odpis výhradního ložiska, ale bez termínu),

- promítnutí direktivy EU k průzkumu a těžbě ropy a zemního plynu,

- rozšíření povinnosti platit úhrady za vydobytý nerost i na nevyhrazené nerosty výhradních ložisek (která jsou v majetku státu). Jedná se o větší část ložisek stavebního kamene, štěrkopísku a cihlářských surovin,

- vyjmutí organizací vytvářených finančních rezerv na sanaci a rekultivaci těžbou zasažených pozemků z konkurzní podstaty a tím zajištění, že tyto vytvořené rezervy budou použity k účelu, ke kterému jsou vytvářeny,

- uložení povinnosti báňské organizaci, aby vytvořenou finanční rezervu na sanaci a rekultivaci těžbou zasaženého území spravovala tak, aby finanční prostředky byly disponibilní v okamžiku potřeby jejich vynaložení.

Ing. Zdeněk Venera,
ředitel geologického odboru MŽP