Priority Evropské rady během portugalského předsednictví v 1. polovině roku 2000

Rozšíření EU

Portugalské předsednictví se zavazuje pokračovat v procesech vyjednávání o přístupu, vedených od roku 1998 s Kyprem, Českou republikou, Estonskem, Maďarskem, Polskem a Slovinskem se záměrem otevřít a dočasně uzavřít co možná nejvíce kapitol ve vyjednávání do konce června 2000.

V souladu se závěry Evropské rady z Helsinek začne za portugalského předsednictví vyjednávání s Bulharskem, Lotyšskem, Litvou, Maltou, Rumunskem a Slovenskem.

Proces vyjednávání by měl pokračovat, aby se rozvinul na pevných a jednotných kriteriích s ohledem na kvality a technické ohodnocení individuální snahy jednotlivého kandidátského státu.

Rozhodnutí udělit Turecku statut kandidátské země by mělo vést k prohloubení institucionálních vztahů s touto zemí, přičemž je třeba, aby konkrétní podmínky určila Rada v úzké spolupráci s Evropskou komisí.

Politika životního prostředí

Portugalské předsednictví Evropské unie za svou hlavní prioritu považuje Rámcovou směrnici o vodách. Evropská unie tak bude vybavena základním právním nástrojem pro udržení kvality vody a trvale udržitelného nakládání s vodními zdroji.

Druhou prioritou bude podpora přijímání závazků přijatých Evropskou unií v souvislosti se změnami klimatu, přičemž tyto snahy budou sdíleny s členskými státy s cílem rychlého přijetí Kjótského protokolu a včasné přípravy účasti Unie na VI. Konferenci stran Rámcové úmluvy o klimatických změnách, jež se bude konat v listopadu 2000 v Haagu.

Třetí prioritou je globálně posoudit 5. akční program životního prostředí, což poskytne v budoucnu rámec pro vypracování šestého programu a pro rozvoj snah na zahrnutí environmentální politiky do příslušných sektorových politik.

Prostřednictvím neformálního setkání ministrů životního prostředí členských zemí v dubnu 2000 podpoří portugalské předsednictví obnovené rozhovory o životním prostředí ve městech a finančních nástrojích Evropské unie na podporu operací k přehodnocení a zdokonalení ukazatelů životního prostředí v evropských městech, která nyní čelí největším problémům se znečištěním dopadajícím na celý svět a významně znehodnocujícím kvalitu života obyvatel.

Nad rámec těchto klíčových otázek bude portugalské předsednictví pokračovat v podpoře jiných procesů přijímání rozhodnutí jako je program LIFE a ve sledování representace Evropské unie na různých mezinárodních konferencích, se zvláštním důrazem na konferenci o Protokolu o biologické bezpečnosti v lednu 2000, jež je důležitá pro nadcházející jednání v rámci Světové obchodní organizace, Dohody o mezinárodním obchodě s ohroženými druhy (CITES) v dubnu 2000 a Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti v květnu 2000.

Ing. Jiří Beran, Mgr. Marek Kyncl,
Odbor evropské integrace MŽP