Summit Rady pro životní prostředí, Brusel, 13.-14. prosince 1999

Ve dnech 13. a 14. prosince 1999 se v návaznosti na summit Evropské rady v Helsinkách konalo zasedání Rady pro životní prostředí. Ministři životního prostředí členských zemí se zde usnesli na třech společných pozicích, avšak nepodařilo se nalézt shodu v oblasti emisí z velkých spalovacích zařízení. Největšími úspěchy tak byly oblasti strategického posuzování vlivů na životní prostředí, směrnice o benzenu a oxidu uhelnatém a doporučení k inspekcím životního prostředí.

K následujícím vyjmenovaným projednávaným oblastem jsou níže shrnuty výsledky těchto jednání. Kromě těchto debat byla přijata bez problémů opatření týkající se obchodu (aplikace komunitárního práva na Kanárských ostrovech, antidumpingová opatření ohledně dovozu lososů z Norska), a dále opatření ohledně návrhu na změnu přílohy VII k Dohodě o Evropské agentuře životního prostředí. Bez problémů byly přijaty závěry k oblastem zdraví, mládeže, justice a rozpočtu. Podrobné informace týkající se závěrů summitu Rady pro životní prostředí jsou zveřejněny na adrese: http://presidency.finland.fi/netcomm/news/default.asp.

Projednávané oblasti:

1. Minimální kritéria pro inspekce životního prostředí v členských zemích

2. Velká spalovací zařízení

3. Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA)

4. Limitní hodnoty benzenu a oxidu uhelnatého v ovzduší

5. Protokol o biologické bezpečnosti

6. Celkové zhodnocení 5. akčního programu a sektorálních indikátorů životního prostředí

7. Národní stropy emisí a ozónu v ovzduší

8. Pracovní plán Komise na rok 2000

9. Strategie Společenství v oblasti chemických látek

10. Ostatní témata (bromované uhlovodíky používané k hašení plamene, strategie “V městě bez auta”, podpora udržitelného rozvoje měst, závěry předsednictví k závěrečné zprávě Balkánské Task Force)

1. Minimální kritéria pro inspekce životního prostředí v členských zemích

Rada dosáhla shody k návrhu Doporučení zavádějící minimální kritéria pro inspekce životního prostředí v členských zemích s výhledem přijetí společné pozice na jednom z nadcházejících summitů. Cílem Doporučení je větší sladění a konzistence při implementaci a prosazování evropského práva životního prostředí v členských zemích. Tento návrh zavádí minimální kritéria, aplikovatelná při organizaci, provádění inspekcí včetně zacházení s jejich výsledky. Pokud se týče jaderných zařízení, Komise byla vyzvána k vypracování podobného návrhu, založeného na opatřeních podle smlouvy EURATOM.

Podle textu návrhu Doporučení jsou předpokládány dva typy inspekcí. Kromě běžných a pravidelných kontrol, prováděných na základě inspekčního plánu, by dále měly být prováděny nepravidelné kontroly v závislosti na obdržené stížnosti, v souvislosti s udělováním, obnovováním či změnami autorizace nebo povolení a při přezkoumávání různých havárií či nehod.

Členské země jsou vyzvány k vypracování plánů činností souvisejících s inspekcí životního prostředí. Tyto plány by měly být k dispozici veřejnosti na základě směrnice o přístupu k informacím o životním prostředí. Podle návrhu Doporučení by každý plán měl obsahovat minimálně:

 • definici daného teritoria,

 • stanovení časového období,

 • ustanovení pro umožnění případných změn plánu,

 • identifikaci míst a zařízení, podléhající inspekci,

 • plán běžných inspekcí životního prostředí,

 • postup při provádění nepravidelných inspekcí,

 • informaci o koordinaci mezi různými orgány, zodpovědnými za provádění inspekce.

  Následně po provedené inspekci musí být vypracována zpráva, která by měla obsahovat nálezy a závěry k této inspekci. Po třech letech od vstupu Doporučení v platnost bude na základě zpráv členských zemí o zkušenostech s tímto Doporučením možné zvážit jeho nové přezkoumání a případné změny.

  2. Velká spalovací zařízení

  Po dlouhých diskusích Rada nebyla schopna dosáhnout politické shody ke společné pozici, týkající se návrhu novely směrnice 88/609/EEC o limitech emisí určitých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení.

  3. Strategické posuzování vlivů  na životní prostředí (SEA)

  Rada se jednomyslně shodla na společné pozici ke směrnici zaměřené na posuzování vlivu určitých plánů a programů na životní prostředí. Text schválený Radou se však liší od původního návrhu připraveného Evropskou komisí. Komise prohlásila, že nemůže tuto schválenou společnou pozici podpořit, neboť podle jejího názoru byl obsah návrhu směrnice velmi zúžen oproti původnímu návrhu Komise. Dle informace Generálního ředitelství pro ŽP byly ve schváleném znění vyloučeny z působnosti připravované směrnice následující oblasti: finanční a rozpočtové plány, plány týkající se obrany a civilní ochrany a plány související s programy strukturálních fondů pro následující finanční období.

  Návrh směrnice SEA by měl být v nejbližší době finalizován a poté by ho měl Evropský parlament posoudit ve druhém čtení.

  4. Limitní hodnoty pro benzen a oxid uhelnatý v ovzduší

  Rada dosáhla politické shody na společné pozici k návrhu směrnice o limitních hodnotách benzenu a oxidu uhelnatého v ovzduší. Text dokumentu bude dokončen na jednom z následujících zasedání. Návrh je považován za další opatření v kontextu Rámcové směrnice o kvalitě ovzduší (1996) po schválení první dceřinné směrnice v dubnu 1999. Cílem návrhu je

 • zavést limitní hodnoty pro koncentrace benzenu a oxidu uhelnatého v ovzduší s cílem redukce a prevence škodlivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí,

 • vyhodnocovat koncentrace benzenu a oxidu uhelnatého v ovzduší na základě společných metod a kritérií,

 • získávat adekvátní informace o koncentracích benzenu a oxidu uhelnatého v ovzduší a zajistit přístup veřejnosti k těmto informacím,

 • v místech s vyhovující kvalitou ovzduší danou situaci zlepšovat s ohledem na benzen a oxid uhelnatý.

   

  5. Protokol o biologické bezpečnosti – závěry Rady

  Rada na svém zasedání přijala závěry k Protokolu o biologické bezpečnosti s ohledem na nadcházející poslední kolo jednání v lednu 2000 v Montrealu. Všechny jednající strany chápou Protokol o biologické bezpečnosti jako nejvýznamnější příspěvek k dosažení cílů Úmluvy o biodiversitě a k dosažení biologické bezpečnosti obzvláště v zemích, které nemají všeobecné regulační systémy pro biologickou bezpečnost.

  Rada také uvítala závěry přijaté na zasedání ve Vídni 15.-19. září 1999 s tím, že jednání o Protokolu o biologické bezpečnosti mají být završena v lednu 2000. Rada ocenila politickou vůli všech jednajících stran nalézt dohodu k tomuto Protokolu.

   Aby byl Protokol co největším přínosem k biologické bezpečnosti, mělo by se k němu připojit co nejvíce smluvních stran, zvláště země, které jsou největšími exportéry žijících modifikovaných organismů. Rada zdůraznila, že v Protokolu by měly být také zahrnuty adekvátní procedury týkající se autorizací přeshraničních pohybů těchto žijících modifikovaných organismů, aby byla zajištěna optimální úroveň biologické bezpečnosti.

  Dohody související s obchodem a ochranou životního prostředí by se měly navzájem podporovat. Protokol by měl být rovnocenným mezinárodním dokumentem se stejným právním statutem ve srovnání s ostatními mezinárodním dohodami.

  6. Celkové zhodnocení 5. akčního programu a sektorálních indikátorů životního prostředí

  Hlavním bodem programu bylo vystoupení komisařky M. Wallströmové ke sdělení o globálním vyhodnocení 5. akčního programu a ke dvěma pracovním dokumentům – “Report on Environmental Integration Indicators to the Helsinki Summit” a “From Cardiff to Helsinki and beyond: Report to the European Council on integrating environmental concerns and sustainable development into Community policies”. Rada uvítala tuto informaci a souhlasila s pokračováním diskusí i během portugalského předsednictví.

  7. Národní stropy emisí a ozónu v ovzduší

  Rada vzala na vědomí zprávu o dvou navzájem propojených návrzích směrnic v kontextu rámcové směrnice. Směrnice o národních stropech emisí má za cíl limitními hodnotami postihnout problematiku acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu a směrnice o ozónu v ovzduší by měla obsahovat cílové hodnoty pro koncentrace ozónu. Dále byl zmíněn význam těchto návrhů a Rada souhlasila s pokračováním debat i během portugalského předsednictví.

  8. Pracovní program Komise pro rok 2000

  Rada vzala na vědomí pracovní program pro oblast životního prostředí předložený komisařkou M. Wallströmovou, tento program je v současné době ve stavu dokončování. Komisařka zdůraznila, že rozšíření Unie se stane velkou výzvou. Další prioritou je kvalita života občanů, přičemž podpora je dávána zdravému a bezpečnému životnímu prostředí. K naplnění tohoto cíle jsou obzvláště přehodnocovány předpisy o chemických látkách, zaváděna přísnější kritéria pro autorizaci geneticky modifikovaných organismů (GMO), prováděna opatření ke zlepšování kvality ovzduší, snížení množství odpadů a zvýšení ochrany proti radiačnímu záření. Dochází rovněž k vyjasnění předpisů o posuzování a řízení rizik.

  Důležitou iniciativou bude Bílá kniha o odpovědnosti za životní prostředí, stanovící lepší uplatňování takových principů, jako jsou prevence a předcházení škodám a zásada “znečišťovatel platí”.

  Šestý akční program pro oblast životního prostředí bude nedílnou částí širší strategie Společenství v oblasti trvale udržitelného rozvoje. Dalším hlavním cílem budou přípravné práce směřující k tomu, aby vstoupil v platnost Kjótský protokol o změnách klimatu. Na mezinárodním poli je záměrem komisařky udržet a zvýraznit statut Unie jako hlavního činitele a dosáhnout v Montrealu dohody o protokolu o biologické bezpečnosti.

  9. Strategie Společenství v oblasti chemických látek

  Komise vzala na vědomí ústní informaci komisařky M. Wallströmové o stavu prací s ohledem na přehodnocení přístupu Evropské unie ve vztahu k ochraně před nebezpečím pocházejícím z chemikálií, aby byla obnovena důvěra občanů v bezpečnost chemických látek.

  Práce složek Komise se v současné době soustřeďuje na následující témata: stávající chemické látky, problematické chemické látky, příprava a výsledné produkty, zdroje a struktury, jichž je třeba, aby byl vybudován lepší systém.

  Práce Komise se zaměřuje na ustanovení základů pro efektivní, integrovaný a soudržný systém v rámci Evropské Unie s ohledem na zájem ochrany životního prostředí a lidského zdraví se zapojením průmyslu. Komise plánuje předložit své sdělení o tomto komplexním problému do léta 2000.

  10. Ostatní témata

 • bromované uhlovodíky používané k hašení plamene

  Rada vzala na vědomí prohlášení Švédska a Dánska, v němž je komise žádána, aby jakmile to bude možné, navrhla opatření zaměřená na skupiny bromovaných uhlovodíků používaných k hašení, jež ohrožují lidské zdraví a životní prostředí.

 • strategie “Ve městě bez auta”

  Rada upozornila ministry životního prostředí na třetí akci v rámci této strategie, jež se bude konat 22. září 2000 s názvem Evropský den bez auta, jež si klade za cíl obrátit pozornost občanů a stejně tak i osob odpovědných za veřejnou správu k problému městské dopravy.

 • podpora udržitelného rozvoje měst

  Rada vyslechla projev komisařky Wallströmové o záměru vytvořit rámec pro spolupráci a podporu trvale udržitelného rozvoje měst. Cílem je vytvořit osnovu pro spolupráci mezi Komisí a sítěmi měst, organizovanou na evropské úrovni.

 • závěry předsednictví k závěrečné zprávě Balkánské Task Force

  Rada vzala na vědomí zprávu Balkánské Task Force UNEP/UNCHS včetně postoje generálního tajemníka OSN, který vybízí k bezprostřední akci k ochraně životního prostředí pojaté jako součást humanitární pomoci regionu.