Podepsána dohoda mezi vládami České a Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách

Dne 16.12.1999 byla v Židlochovicích podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách. Za Českou republiku Dohodu podepsal ministr životního prostředí Miloš Kužvart, za Slovenskou republiku ministr zemědělství Pavel Koncoš.

Hraniční vody mezi Českou a Slovenskou republikou nebyly až do 31. prosince 1992 sledovány, protože měly charakter vnitrostátních vod. Vznikem dvou samostatných států se však tyto vody staly hraničními vodami a jejich ochranu a využívání musí upravovat mezinárodní smlouva.

Po rozdělení ČSFR byla spolupráce na česko-slovenských hraničních vodách prozatímně upravena v rámci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, podepsané 29. října 1992 v Praze, která vstoupila v platnost 1. ledna 1993.

V prosinci 1996 byla zahájena expertní jednání mezi vládami ČR a SR, zastoupenými MŽP ČR a Ministerstvem zemědělství SR k sjednání textu Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci na hraničních vodách. Tato jednání byla ukončena v březnu 1999. Vláda České republiky svým usnesením č. 337 ze dne 14.4.1999 souhlasila s jejím sjednáním. Tímto usnesením současně zmocnila ministra životního prostředí k podpisu Dohody a uložila, aby po jejím vstupu v platnost zajistil její provádění. Rovněž jmenovala s účinností od vstupu Dohody v platnost zmocněncem vlády ČR pro hraniční vody se Slovenskou republikou Ing. Jaroslava Kinkora, ředitele odboru ochrany vod MŽP.

Dvoustranná dohoda o hraničních vodách mezi Českou a Slovenskou republikou vychází ze zásad “Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer”, která byla podepsána v březnu 1992 v Helsinkách. Spolupráci na hraničních vodách řeší na úrovni odpovídající současným přístupům mezinárodního společenství, akceptuje nejen technické a ekonomické aspekty, ale i ekologický význam této spolupráce.

V Dohodě jsou též respektovány zásady vícestranné Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje a je v souladu s Dohodou o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.

První konference ministrů smluvních stran Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním proběhla 3. prosince 1999 ve Vratislavi. Konference se zúčastnili odborníci ČR, PR, SRN a Evropské komise.

Účastníci s uspokojením přijali skutečnost, že Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním vstoupila v platnost po ratifikaci všech smluvních stran dne 28. dubna 1999. Dále souhlasili s tím, že realizace “Programu naléhavých opatření zaměřených na ochranu řeky Odry před znečištěním” na léta 1997 až 2002 je prvním krokem ke zlepšení stavu jakosti vod v Odře. Vzali též s uznáním na vědomí, že byla vypracována zpráva “Povodeň na Odře v roce 1997”. Schválili cíle stanovené ve “Společné strategii a zásadách pro Akční program ochrany před povodněmi v povodí Odry”. S uspokojením přijali “Mezinárodní varovný a poplachový systém Odry” jako dokument, který zajistí rychlou informaci o zjištění havarijního znečištění vod a umožní zahájení bezodkladných opatření, majících za cíl omezit škodlivé následky.

Na závěr setkání bylo přijato Společné prohlášení první konference ministrů smluvních stran Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním.

Toto prohlášení podepsali:

Antoni Tokarczuk, ministr životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky

Josef Běle, náměstek ministra životního prostředí České republiky

Rainer Baake, státní tajemník Spolkového ministerstva ŽP, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů SRN

Patrick McCucheon, Evropská komise, generální ředitelství XI, životní prostředí

Z tiskových materiálů MŽP