Věstník MŽP 06/00


Metodické pokyny a návody

2. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení jakosti odběru vzorků vod

SDĚLENÍ

10. Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a vyhlášky č. 47/1999 Sb.

11. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o výkladech právních předpisů, přijatých výkladovou komisí ministra životního prostředí

12. Sdělení odboru posuzování vlivů na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

13. Sdělení sekce legislativy a státní správy MŽP k seznamu držitelů osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky – pokračování seznamu držitelů osvědčení o autorizaci zveřejněného ve Věstníku MŽP č. 13/1999 ke dni 31. 3. 2000