Seznam měřících skupin a kontrolních měřících skupin dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2 a vyhlášky č. 47/1999 Sb. § 5 odst. 2

 

Měřící skupiny, které mají autorizaci k výkonu úředního měření průtoku aplikovatelnou pro oblast odpadních vod, udělenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(vyhláška č. 47/1999 Sb., § 5 odst. 2 písm. a))

Poř. čís.

Registrační číslo

Firma

Adresa

   

1.

52/1995

Robert Berný – HyDrometrics CS

Na vodoteči 186,

250 81 Nehvizdy,

IČO 11913371

Úřední měření v oboru měření průtoku vody v otevřených žlabech a stanovení měrných křivek otevřených žlabů metodou hydrometrování v rozsahu výšky hladiny od 150 mm do 2000 mm s maximální hodnotou chyby stanovení křivek do + 5 %.

(kontrolní měřící skupina)

2.

75/1997

Ing. Jan Vršecký, CSc., – Pars Aqua

U Mrázovky 23, 150 00, Praha 5

IČO 14930447

Úřední měření v oboru měření průtoku vody v otevřených korytech a stanovení jejich měrných křivek metodou hydrometrování a metodou měření pomocí měrných přepadů a měrných žlabů s přesností lepší než + 5 %.

(kontrolní měřící skupina)

3.

114/2000

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb – Laboratoře vodohospodářského výzkumu

Veveří 95, 662 37 Brno

IČO 216305

Úřední měření průtoku tekutin hydrometrováním v prizmatických korytech v rozsahu (0,1 až 4,0) ms-1 s přesností lepší než + 3 % nebo prostřednictvím měření rychlosti proudění tekutin laserovými anemometry v rozsahu (-20 až 20) ms-1 s přesností lepší než + 1 %.

(kontrolní měřící skupina)

4.

102/1999

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

Soběšická 151, 638 01 Brno

 

Autorizace je udělena k výkonu úředního měření průtoku odpadních vod v rozsahu (0,01–4) m3.s-1

a) nbsp;hydrometrováním v prizmatických korytech s nejistotou + 5 %

b) nbsp;stanovením průtoku kapalin prostřednictvím měrných přelivů a žlabů pro potřeby zákona č. 58/1998 Sb. a vyhlášky č. 47/1999 Sb. s nejistotou + 10 %.

5.

104/1999

Pražské vodovody a kanalizace a. s.

Národní 13, 112 65 Praha 1

 

Autorizace je udělena k výkonu úředního měření průtoku odpadních vod v rozsahu (0,01–4) m3.s-1

a) hydrometrováním v prizmatických korytech s nejistotou + 5 %

b) stanovením průtoku kapalin prostřednictvím měrných přelivů a žlabů pro potřeby zákona č. 58/1998 Sb. a vyhlášky č. 47/1999 Sb. s nejistotou + 10 %.

6.

105/1999

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s.

divize služeb

Boženy Němcové 2, 370 80 České Budějovice

č.a. 105/1999, č.j. 829/95/20

Autorizace je udělena k výkonu úředního měření průtoku odpadních vod v rozsahu (0,01–4) m3.s-1

a) hydrometrováním v prizmatických korytech s nejistotou + 5 %

b) stanovením průtoku kapalin prostřednictvím měrných přelivů a žlabů pro potřeby zákona č. 58/1998 Sb. a vyhlášky č. 47/1999 Sb. s nejistotou + 10 %.

Ing. Jaroslav Kinkor, v. r.
ředitel odboru ochrany vod