Podpora projektů z oblasti progresivních technologií životního prostředí a druhotných surovin

 

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) byl zřízen zákonem ČNR č. 388 ze dne 10. září 1991, o Státním fondu životního prostředí ČR a jako významný finanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí.
Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Činnost Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu.
Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Forma a předmět podpory jsou podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek upřesňovány v příslušných letech přílohami směrnice.
Všechny registrované a nevyřízené žádosti Fond vyhodnotí v každé složce životního prostředí dle kritérií. K dalšímu řešení bude ponechán takový počet žádostí, který odpovídá předpokládaným disponibilním prostředkům Fondu.
Návrhy na kladná „Rozhodnutí“ ministra životního prostředí o podpoře Fond připravuje průběžně podle svých aktuálních finančních možností. Fond si vyhrazuje právo vyžádat si upřesnění žádosti, zejména pokud se týká předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie

V souladu se Směrnicí MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a její Přílohou na rok 1998 jsou v oblasti Technologie, výrobky, AZE poskytovány podpory na taková technologická opatření, která při splnění závazných norem z hlediska ochrany životního prostředí zabezpečí zásadní omezení vypouštěných škodlivin, dále na využití alternativních zdrojů energie a na zavádění nových, z hlediska životního prostředí vhodných výrobků.
V letech 1992–1994 směřoval rozhodující podíl prostředků vyčleněných pro tuto oblast zejména na realizaci změn dopravních systémů v imisně nejzatíženějších oblastech České republiky. Realizací těchto projektů došlo v řadě velkých měst k zásadnímu snížení emisí z dopravních prostředků. Z řady realizovaných projektů lze uvést např. realizaci trolejbusové dopravy v oblasti Chomutov-Jirkov, včetně výstavby dopravního depa v celkové hodnotě 308,6 mil. Kč, rozšíření sítě trolejbusů jako náhrady autobusové dopravy v Ústí nad Labem, Teplicích a Hradci Králové a plynofikaci autobusů, a to jak na propan butan, tak i na zemní plyn. V oblasti plynofikace autobusů podpořil Fond výstavbu první plnicí stanice v Litvínově, která byla zprovozněna v roce 1994, včetně úpravy 30 autobusů na PB. V současné době byla zprovozněna plnicí stanice v Mostě.
V současné době jsou v této oblasti před dokončením dvě podporované akce. První je podpora vývoje plynového motoru na zemní plyn pro autobusy, který provádí ŠKODA LIAZ, a. s. v Jablonci nad Nisou.
Další podpořenou akcí je vývoj a optimalizace trakčního systému elektromobilu společnosti ŠKODA ELCAR, s. r. o. v Ejpovicích.
Obě realizace by měly podpořit rozvoj ekologické dopravy, např. v lázeňských městech nebo i v jiných oblastech se zvýšeným zatížením ovzduší.
Od roku 1995, kdy na modernizaci dopravních systémů byla vyčleněna 1 mld. Kč ze státního rozpočtu, Fond nepodporuje ekologizaci mobilních prostředků ani u MHD.
Zavádění ekologicky šetrných technologií je podporováno průběžně od počátku činnosti Fondu. Ze širokého spektra možností technologických změn ve výrobě je možno uvést např. náhrady zastaralých systémů v lakovnách, neutralizačních stanicích, v odprašovacích či filtračních systémech apod. Významný přínos pro životní prostředí má i realizace takových opatření, kde technologickou změnou dojde k omezení produkce odpadního tepla nebo k jeho využití a tím k výrazným úsporám energie, která se potom nemusí získávat z tradičních zdrojů.
Z řady takovýchto opatření lze jmenovat např. rekonstrukci energetického systému v podniku Kostelecké uzeniny a. s., kdy primární rekuperací odpadního tepla a zvýšením jeho potenciálu pomocí tepelných čerpadel dochází k zásadnímu snížení spotřeby zemního plynu.
Využití obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit Fondu po celou dobu jeho působení. Vzhledem k charakteru těchto opatření nejsou ze strany Fondu stanovována žádná omezení z hlediska zdroje energie ani výkonu těchto zařízení. Podpora je tak poskytována na realizaci projektů využití energetického potenciálu vody, větru či slunečního záření, na využití biomasy, bioplynu nebo skládkového plynu či geotermální energie.
Z výkonově větších zařízení je možno uvést např. vodní elektrárnu v Opatovicích nad Labem s instalovaným výkonem 945 kW nebo systém využití skládkového plynu pro vytápění sídliště v Kroměříži.
Z menších zařízení, která jsou již v provozu, podpořil Fond např. malou vodní elektrárnu na Metuji ve Velkých Petrovicích s instalovaným výkonem 50 kW nebo solární systém pro ohřev TUV s denní kapacitou cca 1000 litrů v Domově důchodců v Budislavi.
V systémech centrálního zásobování teplem z biomasy byla poskytnuta podpora např. obcím Hartmanice a Nová Pec, v poslední době byl podpořen systém CZT z biomasy v obci Dešná. Výkony těchto zařízení jsou do 5 MWt.
V současné době, ale i výhledově bude Fond dále podporovat obdobná opatření. Doplňkovou možností získání podpory budou samostatně vyhlašované programy ve formě veřejných soutěží nebo výběrových řízení.
V roce 1999 bude Fond pokračovat v Programu čistší produkce, který je zaměřen na podnikatelskou sféru, kde formou „měkkých úvěrů“ (půjčky s úrokem 7 % p. a.)podpoří technologické úpravy, které budou vedle ekologických přínosů vykazovat i rychlou ekonomickou návratnost vynaložených investic.
V souladu s celosvětovým trendem snižování antropogenních emisí CO 2 a v kontextu přijatého „Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie“ bude Fond ve zvýšené míře v roce 1999 podporovat opatření směřující k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie. Bude se jednat o podporu investic např. do náhrady pevných fosilních paliv při vytápění a ohřevu TUV obnovitelnými zdroji energie atd.
Příloha obsahuje přehled návrhu programů pro rok 1999.

Podpora projektů využití druhotných surovin

Nároky na množství surovin a energií se s rostoucí modernizací civilizace neustále zvyšují. Na druhé straně Česká republika nemá dostatek zdrojů energie. Řešením tohoto problému může být využití odpadů jako zdroj druhotných surovin a energie.
Aby mohly být odpady využívány k tomuto účelu, je třeba provádět jejich sběr a separaci.
SFŽP ČR podporuje využití druhotných surovin od začátku svého působení v ochraně životního prostředí. Většina projektů, které byly v této oblasti podporovány, se týkají využití složek komunálního odpadu, dále byly podpořeny recyklace stavební suti, recyklace roztoků z fotografického průmyslu a RTG laboratoří, recyklace plastových infúzních vaků, podpořeno bylo dále vybudování linky na výrobu sklosilikátových desek z odpadního skla či recyklace elektronického odpadu.
Významná podpora byla poskytnuta na zpracování sběrového novinového papíru, jehož rozvlákněním a dalšími úpravami vznikne tepelně izolační hmota. Celý proces zpracování probíhá v souladu s kanadským patentem CLIMATIZER PLUS. Výrobek nese označení Ekologicky šetrný výrobek. Výrobcem izolačního materiálu je firma CIUR a. s., Pražská 1012, Brandýs n. L. Pro rok 1998 je v oblasti nakládání s odpady vyhlášen Program na podporu využití odpadů.
V rámci tohoto programu jsou podporovány technologické linky na dotřiďování odpadů, technologické linky na recyklaci odpadů. Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce či města.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru mohou obdržet půjčku s úrokem 7 % p. a. ve výši max. 50 % ze základu pro výpočet podpory. Ostatní žadatelé, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, obce či města mohou obdržet podporu formou nenávratné dotace ve výši max. 30 % a půjčku s úrokem 3 % p. a. ve výši max. 30 % ze základu pro výpočet podpory.
Jednotlivé projekty jsou zařazeny do hodnocení dle kritérií pro výběr akcí k podpoře. Mezi tato kritéria patří například měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce (Kč/1t odpadu), rizikovost odpadu, priorita akce v rámci okresu a územního regionu, zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, ekonomie předmětu podpory atd.
Veškeré informace o poskytování podpory ze SFŽP ČR lze nalézt ve Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a její Příloze pro rok 1998. Tyto materiály jsou k dispozici přímo na SFŽP ČR nebo na referátech životního prostředí okresních úřadů.

Příloha: Přehled návrhu programů pro rok 1999 v oblasti technologie, výrobky a alternatiní zdroje energie

Číslo Název programu
5.1. Program čistší produkce
5.2. Program využití obnovitelných zdrojů energie
5.2.1. – demonstrační projekty
5.2.2. – náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v kombinaci se solárním systémem
5.2.3. – náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných zdrojů energie
5.2.4. – využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry
5.2.5. – náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

5.2.6. – částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy
5.2.7. – výstavba malých vodních elektráren

5.2.8. – výstavba větrných elektráren
.2.9. – výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy
.2.10. – instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních
5.3. Program zavádění výroby ekolo-gicky vhodných výrobků
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond) byl zřízen zákonem ČNR č. 388 ze dne 10. září 1991, o Státním fondu životního prostředí ČR a jako významný finanční zdroj na podporu ochrany a zlepšování životního prostředí je jedním ze základních ekonomických nástrojů státní politiky životního prostředí.
Správcem Fondu je Ministerstvo životního prostředí. Činnost Fondu je zajišťována prostřednictvím Kanceláře Fondu.
Základní přístupy k poskytování finančních prostředků z Fondu jsou definovány Směrnicí Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.
Forma a předmět podpory jsou podle vnějších a vnitřních ekonomických podmínek upřesňovány v příslušných letech přílohami směrnice.
Všechny registrované a nevyřízené žádosti Fond vyhodnotí v každé složce životního prostředí dle kritérií. K dalšímu řešení bude ponechán takový počet žádostí, který odpovídá předpokládaným disponibilním prostředkům Fondu.
Návrhy na kladná „Rozhodnutí“ ministra životního prostředí o podpoře Fond připravuje průběžně podle svých aktuálních finančních možností. Fond si vyhrazuje právo vyžádat si upřesnění žádosti, zejména pokud se týká předmětu podpory, finančního základu pro výpočet podpory, stanovení úvěrové způsobilosti žadatele, jakož i výše a formy podpory.

Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie

V souladu se Směrnicí MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a její Přílohou na rok 1998 jsou v oblasti Technologie, výrobky, AZE poskytovány podpory na taková technologická opatření, která při splnění závazných norem z hlediska ochrany životního prostředí zabezpečí zásadní omezení vypouštěných škodlivin, dále na využití alternativních zdrojů energie a na zavádění nových, z hlediska životního prostředí vhodných výrobků.
V letech 1992–1994 směřoval rozhodující podíl prostředků vyčleněných pro tuto oblast zejména na realizaci změn dopravních systémů v imisně nejzatíženějších oblastech České republiky. Realizací těchto projektů došlo v řadě velkých měst k zásadnímu snížení emisí z dopravních prostředků. Z řady realizovaných projektů lze uvést např. realizaci trolejbusové dopravy v oblasti Chomutov-Jirkov, včetně výstavby dopravního depa v celkové hodnotě 308,6 mil. Kč, rozšíření sítě trolejbusů jako náhrady autobusové dopravy v Ústí nad Labem, Teplicích a Hradci Králové a plynofikaci autobusů, a to jak na propan butan, tak i na zemní plyn. V oblasti plynofikace autobusů podpořil Fond výstavbu první plnicí stanice v Litvínově, která byla zprovozněna v roce 1994, včetně úpravy 30 autobusů na PB. V současné době byla zprovozněna plnicí stanice v Mostě.
V současné době jsou v této oblasti před dokončením dvě podporované akce. První je podpora vývoje plynového motoru na zemní plyn pro autobusy, který provádí ŠKODA LIAZ, a. s. v Jablonci nad Nisou.
Další podpořenou akcí je vývoj a optimalizace trakčního systému elektromobilu společnosti ŠKODA ELCAR, s. r. o. v Ejpovicích.
Obě realizace by měly podpořit rozvoj ekologické dopravy, např. v lázeňských městech nebo i v jiných oblastech se zvýšeným zatížením ovzduší.
Od roku 1995, kdy na modernizaci dopravních systémů byla vyčleněna 1 mld. Kč ze státního rozpočtu, Fond nepodporuje ekologizaci mobilních prostředků ani u MHD.
Zavádění ekologicky šetrných technologií je podporováno průběžně od počátku činnosti Fondu. Ze širokého spektra možností technologických změn ve výrobě je možno uvést např. náhrady zastaralých systémů v lakovnách, neutralizačních stanicích, v odprašovacích či filtračních systémech apod. Významný přínos pro životní prostředí má i realizace takových opatření, kde technologickou změnou dojde k omezení produkce odpadního tepla nebo k jeho využití a tím k výrazným úsporám energie, která se potom nemusí získávat z tradičních zdrojů.
Z řady takovýchto opatření lze jmenovat např. rekonstrukci energetického systému v podniku Kostelecké uzeniny a. s., kdy primární rekuperací odpadního tepla a zvýšením jeho potenciálu pomocí tepelných čerpadel dochází k zásadnímu snížení spotřeby zemního plynu.
Využití obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit Fondu po celou dobu jeho působení. Vzhledem k charakteru těchto opatření nejsou ze strany Fondu stanovována žádná omezení z hlediska zdroje energie ani výkonu těchto zařízení. Podpora je tak poskytována na realizaci projektů využití energetického potenciálu vody, větru či slunečního záření, na využití biomasy, bioplynu nebo skládkového plynu či geotermální energie.
Z výkonově větších zařízení je možno uvést např. vodní elektrárnu v Opatovicích nad Labem s instalovaným výkonem 945 kW nebo systém využití skládkového plynu pro vytápění sídliště v Kroměříži.
Z menších zařízení, která jsou již v provozu, podpořil Fond např. malou vodní elektrárnu na Metuji ve Velkých Petrovicích s instalovaným výkonem 50 kW nebo solární systém pro ohřev TUV s denní kapacitou cca 1000 litrů v Domově důchodců v Budislavi.
V systémech centrálního zásobování teplem z biomasy byla poskytnuta podpora např. obcím Hartmanice a Nová Pec, v poslední době byl podpořen systém CZT z biomasy v obci Dešná. Výkony těchto zařízení jsou do 5 MWt.
V současné době, ale i výhledově bude Fond dále podporovat obdobná opatření. Doplňkovou možností získání podpory budou samostatně vyhlašované programy ve formě veřejných soutěží nebo výběrových řízení.
V roce 1999 bude Fond pokračovat v Programu čistší produkce, který je zaměřen na podnikatelskou sféru, kde formou „měkkých úvěrů“ (půjčky s úrokem 7 % p. a.)podpoří technologické úpravy, které budou vedle ekologických přínosů vykazovat i rychlou ekonomickou návratnost vynaložených investic.
V souladu s celosvětovým trendem snižování antropogenních emisí CO 2 a v kontextu přijatého „Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie“ bude Fond ve zvýšené míře v roce 1999 podporovat opatření směřující k vyššímu využití obnovitelných zdrojů energie. Bude se jednat o podporu investic např. do náhrady pevných fosilních paliv při vytápění a ohřevu TUV obnovitelnými zdroji energie atd.
Příloha obsahuje přehled návrhu programů pro rok 1999.

Podpora projektů využití druhotných surovin

Nároky na množství surovin a energií se s rostoucí modernizací civilizace neustále zvyšují. Na druhé straně Česká republika nemá dostatek zdrojů energie. Řešením tohoto problému může být využití odpadů jako zdroj druhotných surovin a energie.
Aby mohly být odpady využívány k tomuto účelu, je třeba provádět jejich sběr a separaci.
SFŽP ČR podporuje využití druhotných surovin od začátku svého působení v ochraně životního prostředí. Většina projektů, které byly v této oblasti podporovány, se týkají využití složek komunálního odpadu, dále byly podpořeny recyklace stavební suti, recyklace roztoků z fotografického průmyslu a RTG laboratoří, recyklace plastových infúzních vaků, podpořeno bylo dále vybudování linky na výrobu sklosilikátových desek z odpadního skla či recyklace elektronického odpadu.
Významná podpora byla poskytnuta na zpracování sběrového novinového papíru, jehož rozvlákněním a dalšími úpravami vznikne tepelně izolační hmota. Celý proces zpracování probíhá v souladu s kanadským patentem CLIMATIZER PLUS. Výrobek nese označení Ekologicky šetrný výrobek. Výrobcem izolačního materiálu je firma CIUR a. s., Pražská 1012, Brandýs n. L. Pro rok 1998 je v oblasti nakládání s odpady vyhlášen Program na podporu využití odpadů.
V rámci tohoto programu jsou podporovány technologické linky na dotřiďování odpadů, technologické linky na recyklaci odpadů. Program je určen pro právnické i fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru, rozpočtové a příspěvkové organizace, obce či města.
Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v daném oboru mohou obdržet půjčku s úrokem 7 % p. a. ve výši max. 50 % ze základu pro výpočet podpory. Ostatní žadatelé, tj. rozpočtové a příspěvkové organizace, obce či města mohou obdržet podporu formou nenávratné dotace ve výši max. 30 % a půjčku s úrokem 3 % p. a. ve výši max. 30 % ze základu pro výpočet podpory.
Jednotlivé projekty jsou zařazeny do hodnocení dle kritérií pro výběr akcí k podpoře. Mezi tato kritéria patří například měrná finanční náročnost z celkových nákladů na realizaci akce (Kč/1t odpadu), rizikovost odpadu, priorita akce v rámci okresu a územního regionu, zajištění celkového financování předmětu podpory po celou dobu výstavby, ekonomie předmětu podpory atd.
Veškeré informace o poskytování podpory ze SFŽP ČR lze nalézt ve Směrnici MŽP o poskytování finančních prostředků ze SFŽP ČR a její Příloze pro rok 1998. Tyto materiály jsou k dispozici přímo na SFŽP ČR nebo na referátech životního prostředí okresních úřadů.

Příloha: Přehled návrhu programů pro rok 1999 v oblasti technologie, výrobky a alternatiní zdroje energie

Číslo Název programu
5.1. Program čistší produkce
5.2. Program využití obnovitelných zdrojů energie
5.2.1. – demonstrační projekty
5.2.2. – náhrada pevných fosilních paliv biomasou, příp. v kombinaci se solárním systémem
5.2.3. – náhrada pevných fosilních paliv nebo el. přímotopů v komunální sféře SCZT a TUV z obnovitelných zdrojů energie
5.2.4. – využití obnovitelných zdrojů energie ve školství, zdravotnictví a objektech rozpočtové sféry
5.2.5. – náhrada vytápění el. přímotopy a pevnými fosilními palivy na vytápění tepelnými čerpadly

5.2.6. – částečná záměna pevných fosilních paliv a el. přímotopů na solární systémy
5.2.7. – výstavba malých vodních elektráren

5.2.8. – výstavba větrných elektráren
.2.9. – výstavba zařízení pro společnou výrobu el. energie a tepla z biomasy
.2.10. – instalace solárních systémů a tepelných čerpadel v účelových zařízeních
5.3. Program zavádění výroby ekolo-gicky vhodných výrobků