Pátý ročník studentské soutěže
Finále celostátní soutěže diplomových prací z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí,
pořádané jako doprovodný program při Mezinárodním veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO 98


POŘADATELÉ SOUTĚŽE:

EKOLOGICKÁ NADACE ENVIOPTIMUM BRNO, Ministerstvo životního prostředí a vedení Brněnských veletrhů a výstav a. s.

FINALISTÉ SOUTĚŽE:

Technická universita v Liberci, Fakulta pedagogická, Katedra národní školy
ZUZANA ČERNOHORSKÁ – Využití ekologických her a projektů

Universita Karlova Praha, Právnická fakulta, Katedra práva životního prostředí
PETRA JUŠTOVÁ – Právní úprava deliktní odpovědnosti právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti na úseku ochrany životního prostředí
PAVEL KUBINA – Deliktní odpovědnost fyzických osob v ochraně životního prostředí

Masarykova universita Brno, Přírodovědecká fakulta, Katedra chemie životního prostředí a ekotoxikologie
JAKUB HOFMAN – Biochemická specifikace půdní organické hmoty v extraktech 0,5M K 2SO 4 ve vztahu k obsahu mikrobiální biomasy

Jihočeská universita České Budějovice, Pedagogická fakulta, Katedra biologie
ZDE“KA BĚLOHOUBKOVÁ – Využití naučné stezky U Irů lípy pro výuku prvouky na 1. stupni

VŠCHT Praha, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí
JIŘÍ ČERMÁK – Aplikace head-space metody v kvantitativní analýze těkavých kontaminantů v zeminách

Universita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav ochrany životního prostředí
JIŘÍ JEŽ – Zhodnocení chemického složení povrchových vod v souvislosti s ukončením těžby uranu na ložisku Olší

VUT v Brně, Fakulta strojní, Ústav procesního a ekologického inženýrství
TOMÁŠ URBAN – Segment protihlukové clony s pryžovou výplní
JINDŘICH VOLEK – Materiálová dekompozice s recyklací

Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců
MONIKA BAČOVÁ – Využití odpadních slévárenských písků k výrobě betonu

Ústav vodního hospodářství krajiny
MILOŠ ROZKOŠNÝ – Studie revitalizace Moutnického potoka

Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava, hornicko-geologická fakulta, Institut environmentálního inženýrství
MARKÉTA SCHEJBALOVÁ – Desulfatace důlních vod z hnědo-uhelných lomů alkalickými hlinitany
TOMÁŠ KOVAL – Analýza rizik zásobníku čpavku v BIOCELU, a.s., Paskov
MARCELA TUHOVČÁKOVÁ – Hodnocení mokřadních typů společenstev rostlin v hornické krajině


VÝSLEDKY SOUTĚŽE, AUTOŘI:


Nejlepší práce, cena GŘ BVV, a. s.
Ing. Miloš ROZKOŠNÝ

Nejlepší práce společenskovědní, cena FACTOR.E, s. r. o.:
Mgr. Zdeňka BĚLOHOUBKOVÁ

Nejlepší práce přírodovědní:
Ing. Jiří JEŽ

Nejlepší práce technická, cena ORAS, s. r. o.:
Ing. Jindřich VOLEK

Cena INVESTCONZULT, s. r. o. Brno za práci v bezpečnosti práce a prostředí:
Ing. Tomáš KOVAL

Návrh firmě FONTANA, s. r. o., na udělení ceny Ing. Lubomíra MAZLA:
Ing. Marcela TUHOVČÁKOVÁ

Diplomové práce na CD-ROM

Stejně jako loni i tentokrát budou vyhodnocené diplomové práce vydány na CD-ROMu. Nedávno vydaný CD-ROM z loňského ročníku obsahuje plný text 38 diplomových prací, anotace všech 74 prací, téměř 350 stran environmentálního výkladového slovníku, informace o trvale udržitelném rozvoji životního prostředí od B. Moldana a řadu dalších materiálů včetně firemních informací. Distribuci provádí nadace ENVIOPTIMUM Brno. Plný titul CD-ROMu zní Čtvrtý ročník soutěže diplomových prací z oblasti ochrany a tvorby životního prostředí.