Věstník MŽP 04/98


METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

8. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

SDĚLENÍ

9. Sdělení odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o  poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

10. Sdělení odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o odvolacích orgánech na úseku státní správy ochrany přírody a krajiny v národních parcích a chráněných krajinných oblastech

11. Sdělení sekretariátu rozkladové komise o některých správních rozhodnutích ministra životního prostředí

12. Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o nově vymezených působnostech MŽP ve státní správě geologického průzkumu

13. Sdělení odboru geologie Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách (úplný seznam k 30.červnu 1998) na základě zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a ve smyslu vyhlášky MHPR č. 412/1992 Sb.

14. Sdělení odboru posuzování vlivu na životní prostředí Ministerstva životního prostředí o oprávněných osobách o posuzování vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona ČNR č. 244/1992 Sb.,

15. Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o uveřejnění Metodického pokynu pro stanovení vyluhovatelnosti odpadů

16. Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí o seznamu osob, které byly Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zdravotnictví pověřeny k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ke dni 31.7.1998

17. Sdělení odboru ochrany lesa a odboru ochrany přírody MŽP o schválení Záchranného programu kriticky ohroženého druhu živočicha tetřeva hlušce v České republice

18. Sdělení odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství