9
SDĚLENÍ
odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k provedení zákona č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
Změny norem stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod pro účely
zákona č. 58/1998 Sb.

I. Změny analytických metod (norem) stanovení ukazatelů znečištění podle přílohy č. 1 zákona č. 58/1998 Sb.


Analytické metody (dále jen "normy") pro stanovení ukazatelů znečištění odpadních vod podle zákona č. 58/1998 Sb. jsou uvedeny v tabulce. Výčet uvedený ve 2. sloupci tabulky (metody I.) je totožný s Přílohou č. 1 k zákonu č. 58/1998 Sb. Tyto normy budou nahrazeny normami, uvedenými ve sloupci 3 tabulky (metody II.) s přesnou citací uvedenou v Odkazech k tabulce část 1. Obecné nabytí platnosti norem a nabytí platnosti norem pro účely zákona č. 58/1998 Sb., ve vazbě na sloupec 4 tabulky je vysvětleno v Odkazech k tabulce část 2.

Normy stanovení ukazatelů znečištění pro účely zákona č. 58/1998 Sb. (Rozhodčí analytické metody)

Ukazatel znečištění

I.
Normy v Příloze č. 1 k zákonu č. 58/1998 Sb.

II.
Normy, kterými budou normy ve sloupci 2 nahrazeny (názvy uvedeny v odkazech)
Termín zveřejnění normy
1
2
3
4

CHSK Cr

ČSN 83 0540 část 8 TNV 75 7520 1) srpen 1998
RAS ČSN 83 0540 část 3 B ČSN 75 7346 část 5 2) červenec 1998
NL ČSN 83 0540 část 3 C ČSN EN 872 (75 7349) 3) červenec 1998
P c ČSN 83 0540 část 14 B ČSN EN 1189 (75 7465) kap. 6 a 7 4) červenec 1998
N-NH 4+ ČSN ISO 5664 (75 7449)
ČSN ISO 7150 (75 7451)
ČSN ISO 5664 (75 7449) 5)
ČSN ISO 7150 1 (75 7451) 6)
ČSN ISO 7150 2 (75 7451) 7)
červen 1994
červen 1994
červen 1994
N anorg (N NH 4+ ) + (N NO 2  ) + (N NO 3) (N NH 4+) + (N NO2) + (N NO3)  
N-NO 2  ČSN EN 26 777 (75 7452) ČSN EN 26 777 (75 7452) 8) září 1995
N-NO 3  ČSN 7890  2, 3 (75 7453) ČSN ISO 7890 2 (75 7453) 9)
ČSN ISO 7890 3 (75 7453) 10)
leden 1995
leden 1995
AOX ČSN EN 1485 (75 7531) ČSN EN 1485 (75 7531) 11) červenec 1998
Hg ČSN ISO 5666 1 (75 7438)
merkurometr TMA 254, AMA
ČSN EN 1483 (75 7439) 12)
TNV 75 7440 13)
srpen 1998
srpen 1998
Cd ČSN EN 5961 (75 7418) ČSN EN ISO 5961 (75 7418) 14) únor 1996Odkazy k tabulce č. 1.:

Část 1. : Název norem (index ve sloupci 3):

1) CHSK : " Jakost vod   Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr)"
2) RAS : " Jakost vod   Stanovení rozpuštěných látek   část 5 Stanovení rozpuštěných látek žíhaných"
3) NL : " Jakost vod   Stanovení nerozpuštěných látek   Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken"
4) P c : " Jakost vod   Stanovení fosforu   Spektrofotometrická metoda s molybdenanem amonným"
5) N NH 4+ : " Jakost vod   Stanovení amonných iontů   Odměrná metoda po destilaci"
6) N NH 4+ : " Jakost vod   Stanovení amonných iontů   Část 1. : Manuální spektrometrická metoda"
7) N NH 4+ : " Jakost vod   Stanovení amonných iontů   Část 2.: Automatizovaná spektrometrická metoda"
8) N NO 2  : " Jakost vod   Stanovení dusitanů   Molekulární absorpční spektrofotometrická metoda
(ISO 6777 : 1984)"

9) N NO 3  : " Jakost vod   Stanovení dusičnanů   Část 2.: Spektrometrická destilační metoda se 4 fluorfenolem"
10) N NO 3  : " Jakost vod   Stanovení dusičnanů   Část 3.: Spektrometrická metoda s kyselinou sulfosalicylovou"
11) AOX : " Jakost vod   Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)"
12) Hg : " Jakost vod   Stanovení rtuti"
13) Hg : " Jakost vod   Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem"
14) Cd : " Jakost vod   Stanovení kadmia atomovou absorpční spektrometrií (ISO 5961:1994)"

Část 2. : Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v obecnou platnost:

A. normy vydávané Českým normalizačním institutem (normy ČSN)
a) Oznámení o tom, že norma byla vydána tiskem, je uveřejněno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
b) Norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, označeném na titulní straně        normy (viz sl. 4 tabulky ).
Pozn.: všechny normy ČSN, uvedené v tabulce byly již zveřejněny ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

B. normy vydávané Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství
  (odvětvové technické normy vodního hospodářství (dále jen "TNV"))
a)  norma vstupuje obecně v platnost datem zveřejnění ve Věstníku příslušného ministerstva,
b) na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí nebo Ministerstvem zemědělství je její schválení       oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
c)  tisk a distribuci norem TNV zabezpečuje Hydroprojekt, a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4

C. Pro účely zákona č. 58/1998 Sb., se normy ČSN i TNV stávají závaznými ode dne, uvedeného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí tak, aby celý kalendářní rok byly rozbory pro účely poplatků prováděny pro každý ukazatel analyticky jednotně.

II. Podrobnosti k normám, uvedeným ve sloupci 3 tabulky.

Normalizované metody uvedené v tabulce určují postup analýzy jednoznačně. Výjimkou je fosfor, u kterého je postup upřesněn odkazem na příslušné kapitoly ČSN EN 1189 (75 7465). U stanovení CHSK Cr podle TNV 75 7520 lze použít koncovku spektrofotometrickou (semimikrometodu) i titrační. Pro stanovení amonných iontů jsou uvedeny dvě metody. Titrační metoda podle ČSN ISO 5664 je vhodná pro koncentrace od 3 mg/l výše, spektrometrická metoda manuální podle ČSN ISO 7150 1 (75 7451) nebo automatizovaná podle ČSN ISO 7150 2 (75 7451) je vhodná pro koncentrace do 5 mg/l. Pro stanovení kadmia určuje ČSN EN ISO 5961 (75 7418) dvě metody atomové absorpční spektrometrie (AAS). Plamenovou AAS pro stanovení vyšších koncentrací, bezplamenovou AAS s elektrotermickou atomizací (ETA) pro stanovení nízkých koncentrací Cd.

III. Platnost norem, uvedených ve sloupci 3 tabulky pro účely zákona č. 58/1998 Sb.

Pro účely zákona č. 58/1998 Sb., se normy ČSN i TNV, uvedené ve sloupci č. 3 tabulky, stávají závaznými od 1. 1. 1999.


Seznam oprávněných laboratoří a kontrolních laboratoří
dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2)

A.
Laboratoře akreditované Českým institutem pro akreditaci
stav k 1. 6. 1998

Pořad. číslo - Registrační číslo

   1. 1003 IGTT a.s.
osvědčení čj. 099/98 z 15.05.1998, platnost do 30.11.1999
Předmět akreditace:
Analytické, fyzikálně chemické a mechanometrické zkoušky pryží a plastů a výrobků
z nich včetně zkoušek zdravotní nezávadnosti, odolnost, životnost a hořlavost,
chemické rozbory vod a odpadů
(pitné, povrchové, odpadní)
adr.: Třída Tomáše Bati 299, 764 22 Zlín 4
tel.: 067/ 835306 fax: 067/ 835306
kontakt: Doc. Ing. Vladimír Klepal, CSc.

   2. 1004 ITC, a.s., Institut pro testování a certifikaci, Zlín
osvědčení čj. 049/97 z 18.04.1997, platnost do 30.10.1999
Předmět akreditace:
Zkoušení surovin a polotovarů (polymerů, elastomerů, usní, vláken, textilu, stavebních materiálů,
kompozitů, chemikálií) a výrobků z nich. Zkoušení složek pracovního a životního prostředí
(pitné, povrchové, odpadní výluhy)
adr.: 764 21 Zlín   Louky
tel.: 067/6011/781 fax: 067/61754
kontakt: Ing. Miroslav Ambroz

   3. 1005 VÚSU, a.s., Teplice
osvědčení čj. 068/97 z 12.06.1997, platnost do 31.07.1999
Předmět akreditace:
Zkoušky plochého, obalového a lisovaného skla a anorganických vláken, chemické rozbory skla,
sklokeramiky, sklářských a keramických surovin, chemická odolnost skla, ekologické analýzy
(vody, výluhy)
adr.: Pražská 125, 415 01 Teplice
tel.: 0417/25571 fax: 0417/25545
kontakt: Ing. Petr Beránek

  4. 1012 BioAnalytika s.r.o.
osvědčení čj. 144/96 z 20.12.1996, platnost do 31.10.2000
Předmět akreditace:
Zkoušení odpadů, vodních výluhů, odpadních a pitných vod, kompostů, půd, odpadních olejů,
zemědělských výrobků, cukernatosti cukrovky, potravin
(voda, vodní výluhy)
adr.: Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
tel.: 049/611364 fax: 049/613430
kontakt: RNDr. Jiří Čečka   5. 1017 ANECLAB s.r.o.


osvědčení čj. 048/97 z 21.04.1997, platnost do 31.10.2000
Předmět akreditace:
Chemické analýzy (organické i anorganické) vod pitných, povrchových, odpadních, odpadu
a jejich výluhů, půd, kalů, olejů, potravin, biologických a rostlinných materiálů
(voda pitná, povrchová, odpadní, výluhy odpadů)
adr.: Dolní 2, 370 04 České Budějovice
tel.: 038/34180 fax: 038/37518
kontakt: Ing. Jaromír Kouba

  6. 1038 MEGALAB s.r.o.
osvědčení čj. 138/96 z 17.12.1996, platnost do 31.01.2002
Předmět akreditace:
Chemické analýzy (anorganické i organické, jakož i radiochemické) vod pitných, povrchových,
odpadních, odpadů a jejich výluhů, půd, kalů, sedimentů, hornin, biologických a rostlinných materiálů
(vody, výluhy)
adr.: Pod Vinicí, 471 27 Stráž pod Ralskem
tel.: 0425/55623 fax: 0425/55535
kontakt: Ing. Tomáš Bouda, CSc.

   7. 1044 Krajská hygienická stanice
osvědčení čj. 122/97 z 24.10.1997, platnost do 31.12.2001
Předmět akreditace:
Chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky všech typů vod a výluhů, ovzduší, poživatin,
odpadů a půd, kosmetiky a předmětů hygienického zájmu, biologických materiálů a sterilizace
a desinfekce
(voda pitná, povrchová, odpadní)
adr.: Schneiderova 32, 370 71 České Budějovice
tel.: 038/6460270 fax: 038/60322
kontakt: Ing. Jan Votava, CSc. a I ng. Marie Hrbková

  8. 1053 VÚHŽ, a.s., Dobrá
osvědčení čj. 052/98 z 09.03.1998, platnost do 31.01.2002
Předmět akreditace:
Chemické analýzy kovů, vod a výluhů, zkoušky mechanické, metalografické, měření radioaktivity
a stanovení radionuklidů
(povrchové a odpadní vody)
adr.: 739 51 Dobrá
tel.: 0658/601251 fax: 0658/601210
kontakt: Ing. Jaromír Hons

   9. 1057 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s.
osvědčení čj. 012/97 z 10.02.1997, platnost do 28.02.2002
Předmět akreditace:
Analytické, fyzikálně chemické a toxikologické testování výrobků, odpadů a složek životního prostředí
(voda a vodné roztoky)
adr.: 532 18 Pardubice   Rybitví
tel.: 040/6823272, 6823034 fax: 040/6822933, 6822975
kontakt: Ing. Viktor Mejstřík, CSc. a Ing. Ivan Kolb, CSc.

  10. 1060 ABB Energetické systémy, s.r.o.
osvědčení čj. 076/97 z 26.06.1997, platnost do 31.07.2002
Předmět akreditace:
Chemické, metalografické a mechanické zkoušky kovových materiálů, chemické a fyzikální zkoušky
pevných a kapalných paliv, hořlavých odpadů, olejů, energetických, povrchových a odpadních vod
(odpadní vody, pitné, povrchové   těžké kovy)
adr.: Olomoucká 7/9, 656 66 Brno
tel.: 05/514 1111,  2647 fax: 05/452216339, 5142517
kontakt: Mgr. Miroslav Fišer

 11. 1066 Ústav nerostných surovin, a.s.
osvědčení čj. 074/98 z 16.03.1998, platnost do 30.04.2003
Předmět akreditace:
Zkoušky ( analýzy ) odpadů, odpadních, povrchových, podzemních a pitných vod, kontaminovaných
půd, rybničních a říčních sedimentů, kompostů, surovin a dalších vzorků životního prostředí
(voda)
adr.: Vítězná 425, 284 03 Kutná Hora
tel.: 0327/504 334 fax: 0327/504 334
kontakt: Ing. Miroslav Perný

 12. 1077 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
osvědčení čj. 157/97 z 22.12.1997, platnost do 31.01.2003
Předmět akreditace:
Chemické, fyzikální a biochemické analýzy půd, sedimentů a rašelin, chemické analýzy vod
a rostlinného materiálu
(voda)
adr.: Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5   Zbraslav
tel.: 02/57921640 l.347 fax: 02/57921246
kontakt: Ing. Hana Macurová

  13. 1083 CHEMICKÁ LABORATOŘ   SALAYOVÁ
osvědčení čj. 039/98 z 27.02.1998, platnost do 31.03.2003
Předmět akreditace:
Fyzikálně chemické a mikrobiologické rozbory pitných, povrchových, odpadních vod, vín,
alkoholických a nealkoholických nápojů, potravin a kalů
(voda pitná, povrchová, odpadní)
adr.: Podivínská 655, 691 02 Velké Bílovice
tel.: 0627/952150 fax: 0627/952150
kontakt: Ludmila Salayová

  14. 1084 Duchcovská obchodní společ., vrtný a geologický průzkum, s.r.o.
osvědčení čj. 169/97 z 31.12.1997, platnost do 31.01.2003
Předmět akreditace:
Základní a speciální rozbory tuhých paliv, rozbory odpadních a povrchových vod, analýza výluhů
odpadů, rozbory silikátových hornin, stanovení požární výhřevnosti a teploty vznícení
(voda povrchová a odpadní)
adr.: Sokolská 288, 417 05 Osek u Duchcova
tel.: 0417/837233 fax: 0417/837137
kontakt: Ing. Marcela Šafářová

  15. 1091 OKD, DPB PASKOV, akciová společnost, Divize Ekotechnika
osvědčení čj. 004/98 z 12.02.1998, platnost do 28.02.2003
Předmět akreditace:
Chemické analýzy vod, vodních výluhů, zemin a odpadů, ekotoxikologické testy vodních výluhů
(vody, vodní výluhy)
adr.: 739 21 Paskov
tel.: 069/112722, 6111546 fax: 0658/671588
kontakt: Ing. Karel Lach, CSc.

  16. 1102 INOTEX spol. s r.o.
osvědčení čj. 051/98 z 09.03.1997, platnost do 30.06.1998
Předmět akreditace:
Zkoušení textilií, vod a biologické rozložitelnosti
adr.: Štefánikova 1208, 544 28 Dvůr Králové nad Labem
tel.: 0437/820140 4 fax: 0437/820149
kontakt: Ing. Pavel Bartušek, CSc.
 17. 1105 SYNPO, akciová společnost
osvědčení čj. 159/97 z 22.12.1997 , platnost do 30.06 .1998
Předmět akreditace:
Analytické a fyzikálně chemické zkoušky výrobků na bázi syntetických polymerů, pryskyřic
a souvisejících látek, odpadů a složek životního prostředí
adr.: S. K. Neumanna 1316, 532 07 Pardubice
tel.: 040/35911 fax: 040/6310332
kontakt: Ing. Štěpán Podzimek, CSc.

  18. 1109 Okresní hygienická stanice ve Frýdku Místku
osvědčení čj. 007/98 z 12.02.1998, platnost do 31.08.1998
Předmět akreditace:
Analýzy vod, odpadů, potravin a biologického materiálu. Speciální analýzy dibenzodioxinů,
dibenzofuranů a kongenerů PCB
adr.: Palackého 121, 738 02 Frýdek   Místek
tel.: 0658/601452, 601464 fax: 0658/20455
kontakt: Ing. Tomáš Ocelka

  19. 1110 EMPLA s.r.o.
osvědčení čj. 087/95 z 21.07.1995, platnost do 31.08.1998
Předmět akreditace:
Analýza složek životního prostředí se zaměřením na stanovení těžkých kovů, anorganických iontů
a organických sloučenin ve vodách, odpadech a ovzduší
adr.: Ulice Jana Krušinky, 500 02 Hradec Králové
tel.: 049/619 239 fax: 049/618 875
kontakt: Ing. Stanislav Eminger, CSc.

  20. 1117 Okresní hygienická stanice Sokolov
osvědčení čj. 064/98 z 13.03.1998, platnost do 30.11.1998
Předmět akreditace:
Smyslové, chemické, mikrobiologické a biologické zkoušky faktorů a složek životního a pracovního
prostředí včetně měření hluku
(odpadní vody a vodné výluhy)
adr.: Chelčického 1938, 356 11 Sokolov
tel.: 0168/22057 fax: 0168/21206
kontakt: Ing. Ladislava Verma chová

  21. 1118 Krajská hygienická stanice
osvědčení čj. 070/98 z 13.03.1998, platnost do 31.12.1998
Předmět akreditace:
Fyzikální, chemické a biologické vyšetřování složek životního a pracovního prostředí majících
vliv na zdraví
(voda)
adr.: Partyzánské nám. 7, 728 92 Ostrava
tel.: 069/6118648 fax: 069/6118661
kontakt: RNDr. Vítězslav Jiřík

  22. 1142 RNDr. Vladimír Kožíšek   Ekohydro
osvědčení čj. 092/96 z 15.08.1996, platnost do 31.08.1999
Předmět akreditace:
Analytické a mikrobiologické zkoušky potravin, vod a krmiv
(odpadní voda)
adr.: U vrcovické silnice 2227, 39 7 01 Písek
tel.: 0362/5038 fax: 0362/5038
kontakt: RNDr. Vladimír Kožíšek
23. 1146 Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s.
osvědčení čj. 136/96 z 17.12.1996, platnost do 31.01.2000
Předmět akreditace:
Fyzikálně   chemické a mikrobiologické analýzy vod pitných, povrchových, odpadních, odpadů
a jejich výluhů
(voda pitná, povrchová, odpadní)
adr.: B. Němcové 2, 370 80 České Budějovice
tel.: 038/7726111 fax: 038/55529
kontakt: Ing. Karel Janowiak

  24. 1147 LABTECH, spol. s r.o.
osvědčení čj. 139/96 z 17.12.1996, platnost do 31.01.2000
Předmět akreditace:
Fyzikálně chemické zkoušení surovin, materiálů, výrobků, vod a sedimentů zemin, kompostů,
odpadů a vybrané testy potravin a potravinářských surovin na obsah škodlivin
(vody)
adr.: Polní 23/25, 639 00 Brno
tel.: 05/43210112 fax: 05/43210115
kontakt: Ing. Libor Průdek

 25. 1153 Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s.
osvědčení čj. 023/97 z 28.02.1997, platnost do 31.03.2000
Předmět akreditace:
Chemické analýzy vod a vodných výluhů, chemické analýzy průmyslových hnojiv
(vody povrchové, odpadní, vodní výluhy)
adr.: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 047/5211381, 5264035 fax: 047/5209294
kontakt: Doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.

  26. 1157 Okresní hygienická stanice Karviná
osvědčení čj. 088/98 z 17.04.1998, platnost do 30.04.2000
Předmět akreditace:
Chemické a mikrobiologické analýzy vod, potravin, předmětů běžného užívání, ovzduší, půdního
vzduchu, zemin, odpadů a biologických materiálů
(vody, výluhy odpadu)
adr.: Těreškovové 2206, 734 01 Karviná   Mizerov
tel.: 069/6397111, 6311750 fax: 069/6315233
kontakt: RNDr. Šárka Doškářová

  27. 1160 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
osvědčení čj. 051/97 z 25.04.1997, platnost do 31.05.2000
Předmět akreditace:
Rozbory vod a kalů
(vody povrchové, pitné a odpadní)
adr.: Chrlická 552, 664 42 Modřice
tel.: 05/4323 3450, 303693 fax: 05/4321 1203, 303607
kontakt: Mgr. Jan Kyzlink

  28. 1166 Vysoká škola báňská   Technická univerzita Ostrava
osvědčení čj. 105/97 z 21.08.1997, platnost do 30.09.2000
Předmět akreditace:
Chemické analýzy vod, vodných výluhů, zemin, odpadů včetně emisí, sedimentů, kalů, paliv a olejů
(vody, vodné výluhy)
adr.: 17. listopadu, 708 33 Ostrava
tel.: 069/6991565, 6991545 fax: 069/6991640
kontakt: Prof. RNDr. Zdeněk Weiss, DrSc., Ing. Vladimír Tomášek, CSc.
 29. 1173 KERAMIKA Horní Bříza a.s.
osvědčení čj. 111/98 z 03.06.1998, platnost do 31.12.2000
Předmět akreditace:
Chemické analýzy silikátů, rozbory odpadních vod, měření hlučnosti a prašnosti
(odpadní vody)
adr.: 330 12 Horní Bříza
tel.: 019/780 2261 fax: 019/7955700, 7802576
kontakt: Ing. Michal Kolega

 30. 1174 Okresní hygienická stanice Klatovy
osvědčení čj. 144/97 z 28.11.1997, platnost do 31.12.2000
Předmět akreditace
Chemické a mikrobiologické rozbory vod, půdy, kalů, odpadů, ovzduší, potravin, zkoušení
mikrobiologické nezávadnosti a sterility obalů, zdravotnického materiálu a prostředí
(vody pitné, povrchové, odpadní)
adr.: Plzeňská 165, 339 56 Klatovy
tel.: 0186/21 553 l.280 fax: 0186/21589
kontakt: RNDr. Svatopluk Krýsl, CSc.

B.


Laboratoře s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře, vydaným střediskem ASLAB při VÚV T.G.M.
stav k 1. 6. 1998Pořad. číslo - Registrační  číslo

 31. 4002 Povodí Labe a.s.
Odbor vodohospodářských laboratoří
Osvědčení č. 50 ze dne 3.9.1996, platnost do 30.9.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Víta Nejedlého 951, 500 82 Hradec Králové
Telefon (049) 494 fax: (049) 46790
Kontakt: Ing. Pavel Ryba

 32. 4003 OHS Kladno
Hygienická laboratoř
Osvědčení č. 49 ze dne 2.8.1996, platnost do 31.8.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, / pit, pov, odp, výl
Adresa: Fr. Kloze 2313, 272 01 Kladno
Telefon (0312) 628969 fax: (0312) 627584
Kontakt: Ing. Marie Topinková

 33. 4007 OHS Beroun
Hygienické laboratoře Hořovice
Osvědčení č. 52 ze dne 6.2.1997, platnost do 29.2.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Areál NsP Hořovice, 268 01 Hořovice
Telefon (0316) 2495 fax: (0316) 0311/23541
Kontakt: Ing. Marcela Abrahámová
 34. 4008 Vodní zdroje GLS Praha a.s.
Analytické laboratoře
Osvědčení č. 72 ze dne 30.1.1998, platnost do 31.7.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Nad Kamínkou 1197/5, 156 00 Praha 5   Zbraslav
Telefon (02) 57921914 fax: (02) 57921914
Kontakt: RNDr. Vítězslav Valenta, CSc.

 35. 4010 OHS Kolín
Hygienická laboratoř
Osvědčení č. 57 ze dne 7.4.1997, platnost do 30.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB / pit, pov, odp
Adresa: U nemocnice, 280 21 Kolín 3
Telefon (0321) 24033 fax: (0321) 24103
Kontakt: Ing. Magda Grumlová

 36. 4013 Krajská hygienická stanice Brno
Odd. hygienických laboratoří
Osvědčení č. 67 ze dne 19.6.1997, platnost do 30.6.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX/ pit, pov, odp
Adresa: Cornovova 68, 618 00 Brno
Telefon (05) 45216851 fax: (05) 45216851
Kontakt: RNDr. Bohumil Pokorný, CSc.

 37. 4014 Povodí Vltavy a.s.
Laboratoře
Osvědčení č. 55 ze dne 12.3.1997, platnost do 31.3.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp
Adresa: Denisovo nábř. 14, 304 20 Plzeň
Telefon (019) 7237268 fax: (019) 7237268
Kontakt: Ing. Václav Tajč

 38. 4015 Povodí Labe, a. s.
Laboratoř Děčín
Osvědčení č. 59 ze dne 15.4.1997, platnost do 31.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp
Adresa: Pošt. schránka 48, 405 02 Děčín
Telefon (0412) 26410 fax: (0412) 26410
Kontakt: Ing. Jaroslav Šubrt

 39. 4018 Sokolovská uhelná a.s.
DPE SCL
Osvědčení č. 56 ze dne 1.4.1997, platnost do 30.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Staré náměstí 69, 356 00 Sokolov
Telefon (0168) 666355 fax: (0168) 666355
Kontakt: Ing. Milena Menclová

 40. 4019 Vodárenská akciová společnost a.s.
Vodohospodářské a ekologické laboratoře
Osvědčení č. 78 ze dne 25.6.1998, platnost do 29.2.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Brněnská 634, 664 42 Modřice
Telefon (05) 4726277 fax: (05) 47212417
Kontakt: Ing. Alois Konečný

 41. 4020 ENVIRO   Ekoanalytika s.r.o.
Hydroanalytická laboratoř
Osvědčení č. 54 ze dne 18.2.1997, platnost do 29.2.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, TX, / pit, pov, odp, výl
Adresa: Třebíčská 1540, 549 01 Velké Meziříčí
Telefon (0619) 3444 fax: (0619) 521107
Kontakt: RNDr. Růžena Konečná
 42. 4023 ENERGOAQUA, a.s.
Chemické laboratoře
Osvědčení č.70 ze dne 11.12.1997, platnost do 31.12.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB / pit, pov, odp
Adresa: 1. Máje 1000, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Telefon (0651) 604120 fax:(0651) 602389
Kontakt: Ing. Vladimír Čáň

 43. 4028 Povodí Odry
Středisko vodohospodářských laboratoří
Osvědčení č. 61 ze dne 29.4.1997, platnost do 30.4.2002
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA, TX / pit, pov, odp, výl
Adresa: Varenská 49, 701 26 Ostrava
Telefon (069) 6657111 fax: (069) 6657331
Kontakt: Ing. Jiří Jusko

 44. 4031 OHS Rokycany
Oddělení hygienických laboratoří
Osvědčení č. 74 ze dne 28.5.1998, platnost do 31.5.2003
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Jiráskova 398/II, 337 01 Rokycany
Telefon (0181) 722050 fax: (0181) 722051
Kontakt: Ing. Jaroslav Dobiáš

 45. 4033 Povodí Ohře a.s.
Odbor vodohospodářských laboratoří, pracoviště Teplice a Karlovy Vary
Osvědčení č. 76 ze dne 11.6.1998, platnost do 30.6.2003
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Novosedlická 758, 415 01 Teplice
Telefon (0417) 28491 fax: (0417) 25595
Kontakt: Ing. Ladislav Vondra

 46. 4034 Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb a.s.
Laboratoř
Osvědčení č. 34 ze dne 18.8.1995, platnost do 31.8.1998
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, výl
Ad resa: Novákových 6, 182 00 Praha 8
Telefon (02) 829565 fax (02) 828226
Kontakt: Ing. Štěpán Červinka

 47. 4035 Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Sekce jakosti vod a procesů jejich změn
Osvědčení č. 62 ze dne 7.5.1997, platnost do 30 .9.1998
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Podbabská 30, 160 62 Praha 6
Telefon (02) 20197324 fax: (02) 3113804
Kontakt: Ing. Pavel Franče, CSc.

 48. 4036 Vodohospodářské laboratoře s.r.o.
Úsek analytických laboratoří
Osvědčení č. 39 ze dne 7.11.1995, platnost do 30.11.1998
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Telefon (040) 36832 fax: (040) 34163
Kontakt: Ing. V lastislav Mácha

 49. 4037 Povodí Moravy a.s.
Vodohospodářské laboratoře Brno, Olomouc, Uherské Hradiště
Osvědčení č. 48 ze dne 9.8.1996, platnost do 31.12.1998
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, TX, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Telefon (05) 7271111 fax: (05) 41211403
Kontakt: RNDr. Karel Jahn, CSc.
 50. 4038 Povodí Vltavy a.s.
Vodohospodářská laboratoř
Osvědčení č. 41 ze dne 12.1.1996, platnost do 31.1.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp
Adresa: E. Pittera 1, 370 01 České Budějovice
Telefon (038) 7312257 fax: (038) 7312257
Kontakt: Ing. Jan Sezemský

 51. 4039 ENVIREX s.r.o.
Osvědčení č. 43 ze dne 22.2.1996, platnost do 31.1.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: Sokolohradská 360, 583 01 Chotěboř
Telefon (0453) 3175 fax:
Kontakt: Ing. Zuzana Vopršalová

 52. 4040 Povodí Vltavy a.s.
Útvar laboratoří, laboratoř Praha
Osvědčení č. 45 ze dne 29.4.1996, platnost do 30.4.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Na Hutmance 596/5a, 150 00 Praha 5
Telefon (02) 52962290 fax: (02) 52962205
Kontakt: RNDr. Karel H och, CSc.

 53. 4041 AQUATEST   SG a.s.
Divize laboratoří
Osvědčení č. 46 ze dne 28.5.1996, platnost do 31.5.1999
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB, HB, RA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Geologická 4, 152 00 Praha 5
Telefo n (02) 5817945 fax: (02) 5817945
Kontakt: Ing. Pavel Firýt, CSc.

 54. 4042 AGRO CS a.s.
Laboratoře
Osvědčení č. 58 ze dne 8.4.1997, platnost do 30.4.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, MB / pit, pov, odp
Adresa: 552 03 Česká Skalice
Telefon (0441) 451139 fax: (0441) 452687
Kontakt: Ing. Milan Malý

 55. 4043 UNIGEO, a. s.
Divize UNILAB, Ekologická a analytická laboratoř
Osvědčení č. 60 ze dne 17.4.1997, platnost do 30.4.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Místecká 258, 720 02 Ostrava
Telefon (069) 6706341 fax: (069) 6721242
Kontakt: Ing. Marie Sonntagová

 56. 4044 SPECO, s. r. o.
Areál ČOV
Osvědčení č. 63 ze dne 6.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA / pit, pov, odp
Adresa: Objízdná 1577, 765 82 Otrokovice
Telefon (067) 7664356 fax: (067) 7664356
Kontakt: Ing. Jiří Chromek, CSc.

 57. 4045 Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s.
Laboratoř analýzy vod a odpadů, Odbor chemicko inženýrské techniky
Osvědčení č. 65 ze dne 17.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA / pit, pov, odp, výl
Adresa: Revoluční 86, 400 32 Ústí nad Labem
Telefon (047) 5263614 fax: (047) 5262254
Kontakt: Ing. Jaroslav Hovorka.
 58. 4046 Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.
Laboratoř
Osvědčení č. 68 ze dne 23.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR / pit, pov, odp
Adresa: U vodárny 137, 537 01 Chrudim
Telefon (0455) 620521 fax: (0455) 620521
Kontakt: Eva Šonská

 59. 4047 Vodní zdroje, a. s.
Laboratoř
Osvědčení č. 69 ze dne 23.6.1997, platnost do 30.6.2000
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp, výl
Adresa: Křivatcova 241, 155 21 Praha 5
Telefon (02) 3016749 fax: (02) 3016749
Kontakt: Ing. Alena Smětáková

 60. 4048 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Laboratoř odpadních vod
Osvědčení č. 71 ze dne 21.1.1998, platnost do 31.1. 2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR / pov, odp
Adresa: Dolní novosadská, 772 00 Olomouc
Telefon (068) 5412031 fax:(068)5417369
Kontakt:Ing. Libor Teplíček

 61. Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Útvar vodohospodářských laboratoří
Osvědčení č. 75 ze dne 10.6.1998, platnost do 30.6.2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, MB / pit, pov, odp
Adresa: Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
Telefon (0632) 551401 fax:(0632) 551118
Kontakt: Ing. Jana Skryjová

 62. Okresní hygienická stanice Příbram
Odbor laboratoří
Osvědčení č.77 ze dne18.6.1998, platnost do30.6.2001
Oblast platnosti osvědčení: ZCHR, SAA, SOA, MB / pit, pov, odp
Adresa: U nemocnice 85, 261 80 Příbram
Telefon (0306) 29 315 fax: (0306) 22 055
K ontakt: Ing. Tomáš DropaVysvětlivky : ZCHR   základní chemický rozbor pit   pitná voda
ke specifikaci SAA   speciální anorganická analýza pov   povrchová voda
ASLAB SOA   speciální organická analýza odp   odpadní voda
RA   radiochemická analýza výl   vodné výluhy
MB   mikrobiologie
HB   hydrobiologie
TX   testy toxicity

UPOZORNĚNÍ: Uvedená oblast působnosti laboratoře, uvedená v tomto seznamu, pouze ve zkratce uvádějící specifikace činností, u ČIA i ASLAB je pouze orientační. Dokumentace, na které rozbory je laboratoř akreditována, je nedílnou přílohou udělené platné akreditace či osvědčení, kterou je nutno si vyžádat, pokud tak laboratoř sama neučinila, a toto kritérium zařadit jako prioritní pro výběr laboratoří optimálních k provedení potřebných analýz.
Konkrétní laboratoř pro provedení kontroly si vybere z tohoto seznamu Česká inspekce životního prostředí.

Seznam měřících skupin
dle zákona č. 58/1998 Sb., § 5 odst. 2)

Měřící skupiny, které mají autorizaci k úřednímu měření průtoku a objemu, udělenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví:


Pořad. Číslo
číslo autorizace
1. 52/1995 Robert Berný   HYDROMETRICS CS, Na vodoteči 186,
250 81 Nehvizdy, IČO 11913371
Úřední měření v oboru měření průtoku vody v otevřených žlabech a stanovení měrných křivek otevřených žlabů metodou hydrometrování v rozsahu výšky hladiny od 150 mm do 2000 mm
s maximální hodnotou chyby stanovení křivek do + 5 %.
2. 75/1997 Ing. Jan Vršecký, CSc.,   PARS Aqua, U Mrázovky 23,
150 00 Praha 5, IČO 14930447
Úřední měření v oboru měření průtoku vody v otevřených korytech a stanovení jejich měrných
křivek metodou hydrometrování a metodou měření pomocí měrných přepadů a měrných žlabů
s přesností lepší než + 5 %.
3. 83/1997 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodohospodářského výzkumu, Rekreační 1, 635 00 Brno, IČO 216305
Úřední měření průtoku tekutin hydrometrováním v prizmatických korytech v rozsahu
(0,1 až 4,0) ms  1 s přesností lepší než + 3 % nebo prostřednictvím měření rychlosti proudění tekutin laserovými anemometry v rozsahu ( 20 až 20) ms  1 s přesností lepší než + 1 %.


Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod