18.
SDĚLENÍ
odboru ochrany vod MŽP o vydání následujících technických norem vodního hospodářství:


1. TNV 75 2303 "Jezy a stupně"

Touto normou se řeší problemtika obsažená v dříve platné oborové normě ON 75 2303 jezy a stupně.

2. TNV 75 2103 "Úpravy řek"

Tato norma platí pro navrhování úprav řek a umělých vodních toků majících stejný charakter jako řeky. Přitom každá úprava toku a každý zásah do toku musí být v souladu se zásadami platnými pro revitalizaci vodních toků.

3. TNV 75 2401 "vodní nádrže a zdrže"

Tato norma platí pro navrhování a výstavbu vodních nádrží a jezových zdrží (dále jen nádrží) a úzce souvisí a vzájemně se doplňuje s ostatními normami pro navrhování, výstavbu a provoz vodních děl a úprav vodních toků). V této normě se stanoví zejména požadavky na úpravy v zátopě nádrže a v jejím nejbližším okolí.
Pro jezové zdrže na tocích se stoletým průtokem menšín než 53 m3 /s, pro usazovací nádrže a pro poldry se uplatní normě přiměřeně.
Norma se nevztahuje na odkaliště, na plavební zdrže a neobsahuje ustanovení pro navrhování a vybavení vodníc h cest.
Pro úpravy na vodních nádržích již provozovaných norma platí, pokud o tom rozhodne příslušný vodohospo  dářský orgán.

4. TNV 75 4222 "Jakost vod - stanovení kobaltu bezplamenovou technikou AAS"

Tato norma platí pro stanovení koncentrace kobaltu ve vodách bezplamenovou technikou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS).
Metodu lze užít ke stanovení kobaltu ve všech druzích vod v koncentracích od 5  g/l do 50  g/l při objemu dávkovaného vzorku 20  l. Vyšší koncentrace je možno stanovovat při dávkování menšího objemu vzorku nebo po jeho naředění. Vody s vysokým obsahem organických látek je nutno předem minimalizovat.

5. TNV 75 7426 "Jakost vod - Stanovení mědi bezplamenovou technikou AAS"

Tato norma platí pro stanovení koncentrace mědi ve vodách bezplamenovou technikou atomové absorpční spektrometrie s eletrotermickou atomizací (ETA AAS)
Metodu lze užít ke stanovení mědi ve všech druzích vod v koncentracích od 2  g/l do 50  g/l při objemu dávkovaného vzorku 20  l. Vyšší koncentrace je možno stanovovat při dávkování menšího objemu vzorku nebo po jeho naředění.
Vody s vysokým obsahem organických látek je nutno předem minimalizovat.

6. TNV 75 7440 "Jakost vod - Stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrofotometrem"

Tato norma určuje metodu stanovení veškeré rtuti jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrofotometrem ve vzorcích všech druhů vod.
Metoda v základním provedení (jednorázově dávkovaný objem 400  l je vhodná ke stanovení rtuti v rozsahu od 0,2  g/l do 50  g/l . Přesahuje  li koncentrace Hg 50  g/l, vzorek se ředí. Ředěním se zlepší shodnost a správnost výsledků. Celkový dynamický rozsah analyzátoru je od 0,05 ng do 600 ng HG (absolutní hmotnost v dávkovaném objemu). Vzhledem k paměťovému efektu však není vhodné při analýze neznečištěné vody rutinně používat vyšší oblast rozsahu přístroje. Stanovení nižších koncentrací Hg než 0,2  g/l je možné po zkoncentrování vzorku opakovaným dávkováním a odpařením vzorku přímo v dávkovacím zařízení přístroje,

7. TNV 75 7461 "Jakost vod - Stanovení niklu bezplamenovou technikou AAS"

Tato norma platí pro stanovení koncentrace niklu ve vodách bezplamenovou technikou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS).
Metodu lze užít ke stanovení niklu ve všech druzích vod v koncentracích od 5  g/l do 50  g/l při dávkování 20  l vzorku. Vyšší koncentrace je možno stanovovat při dávkování menších objemů nebo po naředění.
Vody s vysokým obsahem organických látek je nutno předem mineralizovat.

8. TNV 75 7467 "Jakost vod - Stanovení olova bezplamenovou technikou AAS"

Tato norma platí pro stanovení koncentrace ve vodách bezplamenovou technikou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS).
Metodu lze užít ke stanovení olova ve všech druzích vod v kocentracích od 2  g/l do 30  g/l a vlnové délce 217,0 nm při dávkování 20  l vzorku.Vyšší koncentrace je možno stanovovat při dávkování menšího objemu vzorku nebo po jeho naředění, nebo při užití vlnové délky 283,3 nm.
Vody s vysokým obsahem organických látek je nutno předem minimalizovat.

9. TNV 75 7497 "Jakost vod - Stanovení zinku bezplamenovou technikou AAS"

Tato norma platí pro stanovení koncentrace zinku ve vodách bezplamenovou technikou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (ETA AAS).
Metodu lze užít ke stanovení zinku ve všech druzích vod v koncentracích od 0,05  g/l do 4,0  g/l při dávkování 10  l vzorku. Vyšší koncentrace je možno stanovovat při dávkování menšího objemu vzorku, nebo po jeho naředění.
Vody s vysokým obsahem organických látek je nutno předem mineralizovat.

10. TNV 75 7520 "Jakost vod - Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr)"

Tato norma platí pro stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK Cr):
a) semimikrometodou ve dvou modifikacích   základní a zkrácené;
b) titrační metodou.
Metody se používají k rozboru všech druhů vod.
Dichromanem se (za podmínek specifikovaných v této normě) oxiduje většina organických látek z 90 až 100 %. Výjimkou jsou některé dusíkaté sloučeniny (např. pyridinové jádro, kvartérní dusíkaté sloučeniny, methylaminy, ethylaminy) a sloučeniny obsahující vazbu  S CH3 . Z anorganických látek se tímto postupem oxidují chloridy, jodidy, bromidy, dusitany, sulfidy a sulfan, Fe 2+ a další kovy.
Těkavé organické látky mohou uniknout oxidaci tím, že se odpaří.
Volba metody závisí na předpokládaném rozsahu hodnot CHSKCr .
Základní modifikace semimikrometody je vhodná ke stanovení CHSK Cr v povrhových a odpadních vodách, t.j. hodnot vyšších než 5 mg/l (podle použitého spektrometru). Přesahuje li hodnota CHSK Cr 800 mg/l, vzorek se ředí. Ředěním se zlepší shodnost a správnost výsledků.
Zkrácená modifikace semimikrometody je vhodná ke stanovení CHSK Cr v čistých povrchových a podzenmních vodách a v pitné vodě, tj. hodnot v rozsahu 2 až 30 mg/l.
Titrační metoda je použitelná pro vody s hodnotami CHSKCr od 30 mg/l do 700 mg/l. Přesahuje li hodnota CHSK Cr 700 mg/l, vzorek se ředí. Nejpřesnější výsledky metoda poskytuje v rozmezí od 300 mg/l do 600 mg/l.
Chemická spotřeba kyslíku dichromanem, stanovená ve vodě podle této normy, se posuzuje jako přibližná míra teoretické hmotnosti kyslíku spotřebované k úplné chemické oxidaci přítomných organických látek.

11. TNV 75 7550 "Jakost vod - Stanovení trihalogenmethanů plynovou chromatografií Metoda P&T

Tato norma platí pro stanovení trihalogenmethanů (THM   trichlormethanu, bromdichlormethanu, dibromchlormethanu a tribrommethanu) v upravené a chlorem zabezpečené pitné vodě, nebo jiných vodách znečištěných THM, např. povrchových, v koncentracích od 0,1 do 2,5 násobku příslušných limitních koncentrací.

12. TNV 75 7754 "Mikrometoda - stanovení akutní toxicity na korýši Thamnocephalus platyurus"

Tato norma platí pro stanovení akutních toxických účinků chemických látek na korýši Thamnocephalus platyurus .
Metoda je použitelná pro látky rozpustné ve vodě, které se výrazně nerozkládají nebo nevylučují ze zkoušeného systému. Je vhodná pro zkoušení toxicity přítoků na čistírny odpadních vod a odtoků z čistíren, podzemních a přírodních vod, výluhů ze sedimentů, kalů a půd, pro velkoplošné sledování a vyhledávací zkoušky. Jelikož Thamnocephalus platyurus je organismus bíle zabarvený a dobře kontrastuje s tmavším pozadím, lze ho použít i pro hodnocení vod zakalených nebo zabarvených.


Ing. Jaroslav Kinkor, v.r.
ředitel odboru ochrany vod