10.
SDĚLENÍ

odboru legislativního Ministerstva životního prostředí o odvolacích orgánech na úseku státní správy ochrany přírody a krajiny v národních parcích a chráněných krajinných oblastech

V národních parcích a chráněných krajinných oblastech vykonávají státní správu v ochraně přírody podle § 78 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") příslušné správy národních parků a správy CHKO. Stanovisko legislativního odboru je, že správy jsou v rámci tohoto výkonu státní správy též odvolacími orgány proti rozhodnutím obcí a pověřených obecních úřadů.
Podle platné právní úpravy vykonávají správy státní správu na území národních parků a CHKO. Instanční postavení správy je vymezeno slovy " ... není li podle tohoto zákoba příslušná obec, MŽP nebo ČIŽP". Odvolací řízení tvoří s prvoinstančním řízením v zásadě jeden celek.
Podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona o okresních úřadech v platném znění je založena obecná příslušnost okresních úřadů k přezkoumávání rozhodnutí orgánů obce vydaných ve správním řízení, nestanoví li zvláštní zákon jinak. Zákon ČNR č. 114 1992 Sb. však v § 77 odst. 1 výslovně vulučuje okresní úřady z výkonu státní správy v ochraně přírody na území národních parků a CHKO. Správy tedy jsou kompetentní již z hlediska zbytkové působnosti.
Podle § 58 odst. 1 správního řádu je odvolacím orgánem orgán nejblíže vyššího stupně. Správy, které podle citované právní úpravy alternují v národních parcích a CKO činnost okresních úřadů, lze považovat za takový orgán.
Toto stanovisko je žádoucí i z věcného hlediska (nedochází k roztříštěnosti výkonu státní správy). Při nejbližší novelizaci zákona bude navrženo výslovné zakotvení postavení správ jako odvolacího orgánu, aby nedocházelo k pochybnostem v této věci.

JUDr. Jan Neumann, v.r.
pověřený zastupováním ředitelky
odboru legislativního