Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Knihovny a informační střediska resortu MŽP > Odborná knihovna a RIS MŽP

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Odborná knihovna a RIS MŽP

Mgr. Jaroslava Kotrčová
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel.: 267 122 531
Fax: 267 311 381
E-mail: ris@mzp.cz
URL: http://www.mzp.cz, http://www.mzp.cz/vis
IČO: 00164801
Evidenční číslo knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách: 3416
Knihovní řád

Informační gesce
Organizační struktura
Funkční struktura
Knihovní a informační fondy
Katalogy a databáze
Služby
Archiv

INFORMAČNI GESCE

Životní prostředí, státní správa a samospráva, legislativa životního prostředí, mezinárodní spolupráce a spolupráce v rámci EU, legislativa ES, ekologická politika, ekonomika životního prostředí, ekonomické a správní nástroje, informace o životním prostředí, ekologická výchova a osvěta, práce s veřejností, výzkum a vývoj v ŽP, IPPC, posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA), dobrovolné nástroje, EMAS, ekologicky šetrný výrobek, statistika ŽP, udržitelný rozvoj, obnovitelné zdroje energie, ochrana vod, ochrana ovzduší, kvalita ovzduší, meteorologická služba, prevence znečišťování ovzduší, změna klimatu, odpady, obaly, ekologické škody, sanace, environmentální rizika, chemické látky, geneticky modifikované organismy, ochrana přírodních zdrojů, ochrana přírody, zvláště chráněné části přírody, ochrana biodiverzity, CITES, ochrana krajiny a lesa, ochrana půdy, ochrana horninového prostředí, ekologie krajiny, nerostné zdroje, geologie ŽP, geologické práce, ekologie urbanistických prostorů, ekologie a cestovní ruch, krizové řízení.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

RIS MŽP patří do oddělení spisového a dokumentačního odboru informatiky a provozu MŽP.

Personální vybavení: 5
Počet metodicky řízených knihoven a informačních středisek: 5

FUNKČNÍ STRUKTURA

RIS MŽP vykonává základní funkce v oblasti přístupu veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí. Plní funkci koordinačního a metodického pracoviště pro veřejné knihovnické a informační služby odborných knihoven, informačních středisek a archivnictví působících resortu. Služby poskytuje RIS MŽP prostřednictvím odborné knihovny a archivu.

Zpátky na obsah

KNIHOVNÍ A INFORMAČNÍ ZDROJE

Knihovní fond tvoří monografie, periodika, speciální informační zdroje, videokazety a CD-ROM, cestovních zprávy, zprávy z projektů a další speciální informační zdroje.

Knihovní fond k 1.1.2012

Počet knihovních jednotek: 37 014
Počet objednaných titulů periodik: 245
Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce 2012

Zpět na obsah

KATALOGY A DATABÁZE

On-line - katalog
Přes on-line katalog jsou dostupné báze:
 • Katalog monografií
 • Katalog periodik
 • Články - Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik z fondu odborné knihovny MŽP s tematickým zaměřením na životní prostředí v ČR a SR, popř. práce českých a slovenských autorů publikujících o problematice životního prostředí v zahraničí. Obsahuje záznamy článků zveřejněných za poslední dva roky. Starší články jsou v databázi VBMZP.
 • VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí - Bibliografická databáze článků z tuzemských a zahraničních periodik, monografií, sborníků a dalších informačních pramenů s tematickým zaměřením na životní prostředí v ČR a SR, popř. práce českých a slovenských autorů publikujících o problematice životního prostředí v zahraničí z let 1999-2008.
 • Projekty a studie - výsledky vědy a výzkumu v resortu MŽP
 • Cesty - Knihovnicko-bibliografická databáze cestovních zpráv
 • Videotéka
Databáze
 • RESERS - Anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných s tematikou hospodaření s odpady a ze souvisejících oblastí.
 • Seznam odkazů RIS - vybrané adresy www stránek se vztahem k životnímu prostředí rozdělené do částí: Česká periodika, Evropská ministerstva zahraničních věcí, Evropská ministerstva životního prostředí, Evropská unie, Evropské organizace v ŽP, Evropské ústřední orgány, Nevládní organizace a sdružení v ŽP, Organizace resortu MŽP, Orgány veřejné správy ČR, Evropské nevládní organizace a sdružení v ŽP, Mezinárodní organizace a sdružení v ŽP a Zahraniční periodika
 • Zajímavé odkazy - na co se často ptáte
 • Předpisy ES/EU - bibliografická databáze s plnými texty překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů
 • Zprávy z EUkrátké zprávy ze zahraničních periodik z oblasti ŽP
 • Katalog databází DATAB - referenční databáze o zpracovaných databázích v informačních střediscích a knihovnách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací.
 • EKODISK - plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí, poslední publikované ročníky 2006.
Externí databáze
Informace o přístupu k uvedeným databázím v knihovně MŽP
 • Wiley/Blackwell - konsorciální přístup k článkům periodik vydavatelství Blackwell Publishing řady: STM - Science, Technic, Medicine, HSS - Humanities and Social Sciences
 • ENDS Environmental Daily – denní zpravodajství o životním prostředí v Evropě - (pouze pro vnitřní potřebu)
 • Environment Complete™ - 2 200 časopisů z celého světa, z toho 920 časopisů a 190 monografií s plnými texty. Databáze je přístupná v knihovně MŽP (externí uživatelé) a v celé počítačové síti MŽP.
 • Science Direct - konsorciální přístup k článkům periodik vydavatelství Elsevier, Freedom kolekce (cca 1900 titulů)
 • ASPI - Automatizovaný systém právních informací (pouze pro vnitřní potřebu)
 • GreenFILE – databáze EBSCO Publishing zaměřená na vztahy mezi člověkem a životním prostředím, zdarma přístupná na EBSCOhost.
 • Bibliotéka – Česká zoologická bibliotéka
Zpět na obsah

SLUŽBY

Veřejné knihovnické a informační služby jsou uživatelům poskytovány prostřednictvím odborné knihovny, informačního pracoviště a archivu na základě zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a Knihovního řádu odborné knihovny a zákona č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě.

Výpůjční služby v roce 2011

Registrovaní uživatelé: 735
Návštěvníci knihovny: 4 800
Počet prezenčních výpůjček evidovaných: 281
Počet absenčních výpůjček: 6252

Prezenčně se půjčují všechny dokumenty bez omezení ve volném výběru.
Absenční výpůjčky jsou vymezeny v Knihovním řádu.

Výpůjční doba: pondělí - pátek 9.00 - 12.00, pondělí a středa 13.00 - 16.00

Cirkulační služba pro zaměstnance MŽP: pondělí - pátek 8.00 – 10.00
Kontakt:
Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381
Jitka Šofrová, tel.: 26712 2641, fax: 267 311 381

Prezenční výpůjčky projektů výzkumu a vývoje a externích studií zpracovaných v gesci MŽP
Kontakt:
PhDr. Kateřina Brožová, tel.: 26712 2670, fax: 267 311 381

Meziknihovní služby
Meziknihovní a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba je zajišťována pro registrované čtenáře.
Výpůjčky prostřednictvím MVS a MMVS v roce 2011: 59
Kontakt:
Jitka Šofrová, tel.: 26712 2641, fax: 267 311 381
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381

Cirkulační služba
Přednostní půjčování nových došlých čísel periodik (pouze pro zaměstnance MŽP).
Kontakt:
Jitka Šofrová, tel.: 26712 2641, fax: 267 311 381
Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381

Informační služby
 • Poradenská služba - informace o katalozích, databázích fondech a využívání knihovny
 • Bibliograficko-informační služba - informace bibliografického, referenčního a faktografického charakteru, sestavování rešerší
 • Lokačně informační služba – zjišťování informací o dostupnosti fondů
 • Přístup do lokálních databází
 • Přístup na internet
 • Konzultační služba
Kontakt:
Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381
Jitka Šofrová, tel.: 26712 2641, fax: 267 311 381
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381

Propagační služby
 • Pořádání pravidelných setkání Poradního sboru pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací
  Kontakt:
  Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381

 • Ediční činnost
  Edice EKO VIS - vydávání informačních materiálů v rámci edice EKO-VIS.
  Kontakt:
  Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 267 122 531, fax: 267 311 381

 • Instruktáže o činnosti knihovny - informační vzdělávání pracovníků ministerstva, instruktáž studentů středních a vysokých škol a dalších zájemců
  Kontakt:
  Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381

 • Internetová prezentace - rubrika Knihovnické a informační služby - prezentace informací o vlastní činnosti RIS a jeho informačních službách, o síti knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací a publikování dalších informačních zdrojů v oblasti životního prostředí
  Kontakt:
  Mgr. Jaroslava Kotrčová , tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381

 • Spolupráce na zajištění soutěže diplomových prací o Cenu Karla Velka z oblasti odpadového hospodářství
  Kontakt:
  Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381
Zpět na obsah

ARCHIV

Správní archiv MŽP (SA MŽP) byl zřízen k zajištění odborné správy písemností vzešlých z činnosti jak Ministerstva životního prostředí, tak i organizací, pro které bylo ministerstvo určeno jako nástupnická organizace. V současné době je začleněn do RIS MŽP, které vykonává koordinační a metodickou činnost v oblasti archivnictví v rámci resortu MŽP. Činnost SA MŽP vychází z Organizačního řádu MŽP v platném znění Spisového a skartačního řádu Ministerstva životního prostředí čj. M/200287/05 v aktualizovaném znění.

Rozsah archivního fondu k 1. 1. 2012 24 620 dokumentů a spisů.
Přírůstek za rok 2011 činil 3 433 dokumentů a spisů
V roce 2011 bylo půjčeno: 190 spisů

Archiv je dokumentován pomocí databází:
 • AIS - archivní kniha I – Databáze uložených písemností z let 1998 - 2004
 • AIS - archivní kniha II – Databáze uložených písemností od roku 2005
Vzhledem k tomu, že je správní archiv umístěn mimo budovu ministerstva, je nutné své požadavky a návštěvu správního archivu konzultovat předem s pověřeným zaměstnancem telefonicky nebo elektronickou poštou.

Kontakt:
Milada Křížová, tel.: 26712 2303, fax: 267 311 381
Mgr. Jaroslava Kotrčová, tel.: 26712 2531, fax: 267 311 381