Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Knihovny a informační střediska resortu MŽP > Spolupráce informačních středisek a knihoven v rámci „Poradního sboru pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací“

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Spolupráce informačních středisek a knihoven v rámci „Poradního sboru pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací“

Zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. bylo Ministerstvu životního prostředí (MŽP) uloženo vytvořit jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP), jehož nedílnou součástí jsou i veřejné knihovnické a informační služby (VKIS). Jejich činnost se opírá o program, který je zakotven v usnesení vlády ČR č. 338 ze dne 12. 12. 1990. Jedná se o tzv. Duhový program, ve kterém je stanovena strategie MŽP v této oblasti. Na základě usnesení vlády ČR č. 208/1991 byla vypracována „Situační zpráva o stavu, zajištění a koncepci VIS resortu“ a dále na základě usnesení vlády ČR č. 367/1992 „Zpráva o zajištění kontinuity, popř. způsobu likvidace VIS v rozsahu působnosti MŽP ČR“.

Činnost VKIS probíhá v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) s cílem poskytovat veřejnosti služby na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v oblasti informací publikovaných ministerstvem a směrnice ES 2003/4/ES o veřejném přístupu k informacím o životním prostředí.

RIS MŽP zpracovává koncepci veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu, podílí se na přípravě zásadních materiálů pro utváření státní informační politiky v oblasti VKIS a zajišťuje a provádí výkon koncepční, metodické a koordinační činnosti v oblasti VKIS v resortu, popř. mimo resort, sleduje stav a zajištění kontinuity v oblasti VKIS podle platných předpisů (zákon č. 257/2001, §§ 4, 5-8, 13, 15, usnesení vlády č. 208/1991 a č. 357/1992), zpracovává analýzy a rozbory.

Spolupráce informačních středisek (IS) a knihoven resortu MŽP je koordinovaná „Poradním sborem pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací“ (PS). Jedná se o formu dobrovolné spolupráce agenturního typu v oblasti VKIS a archivnictví s případnou finanční podporou MŽP. Členy PS jsou zástupci všech IS a knihoven resortu a mimoresortních spolupracujících organizací. Členové PS se scházejí přibližně 4x ročně na pracovních poradách k plnění průběžných i aktuálních úkolů.

Členové PS jsou seznamování s koncepčními a metodickými materiály a mají možnost se k nim vyjádřit. K vykazování činnosti IS a knihoven resortu a ke statistickým účelům RIS MŽP zpracovávají IS a knihovny resortu pravidelně Zprávu o činnosti za rok…

Podle §§ 5-8 knihovního zákona bylo nutné, aby se IS a knihovny resortu MŽP přihlásily do konce roku 2002 do evidence knihoven na Ministerstvu kultury. Ve spolupráci s RIS MŽP provedly IS a knihovny kontrolu a úpravu svých knihovních řádů (KŘ) podle vzorového KŘ a zajistily přijetí KŘ vlastní organizací. Evidenci na Ministerstvu kultury zajistil RIS MŽP pro všechny knihovny resortu (s výjimkou ČGS-Geofondu).

Běžná spolupráce je zaměřena na akvizici, tvorbu databází, ediční činnost, informační podporu v souvislosti s členstvím ČR v EU, poskytování informačních služeb a konzultací při řešení konkrétních uživatelských dotazů a při přípravě přehledových materiálů z této oblasti.

V roce 2005 se na základě novely zákona a souvisejících předpisů o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech spisové služby) informační střediska zapojila v rámci resortní spolupráce do analýzy funkčnosti stávajících agend spisových služeb resortních organizací, dále do revize a aktualizace stávajících spisových a skartačních řádů.

V rámci PS v současnosti aktivně spolupracují organizace resortu MŽP a mimoresortní instituce. Na jednotlivých činnostech se podílejí další smluvní partneři.

Organizace resortu MŽP spolupracující v rámci PS:

 • Ministerstvo životního prostředí, Referenční informační středisko – koordinátor činnosti VKIS (RIS MŽP)
 • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Studijní a informační středisko (AOPK ČR)
 • Česká geologická služba, Knihovna ČGS (ČGS)
 • Český hydrometeorologický ústav, Středisko informačních služeb (ČHMÚ)
 • Správa jeskyní (SJ) (založena 1. 4. 2006)
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Oddělení informačních služeb (VÚKOZ)
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., Středisko vědeckotechnických informací (VÚV)

Mimoresortní organizace a partneři spolupracující v rámci PS:

 • Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK (UK PedF)
 • SYSNET s.r.o. (SYSNET)

Od poloviny roku 2006 je velmi dobře fungující spolupráce informačních středisek resortu a mimoresortních organizací poznamenána úmrtím dlouholeté členky Poradního sboru paní Mgr. Aleny Macháčkové (DATARES).

Mgr. Alena Macháčková s námi spolupracovala od roku 1993, vytvářela pro IS a knihovny databáze v prostředí CDS/ISIS, zajišťovala obsahovou a technickou správu řady databází RIS MŽP i databází společných, na jejichž naplňování střediska resortu i mimoresortní organizace spolupracují, zpracovávala vlastní databáze se zaměřením na vodní hospodářství, připravovala tiskové výstupy z databází a podklady pro internetovou prezentaci a vždy byla připravena zapojit se do nových činností a pomoci s řešením případných problémů.

Další smluvní partneři podílející se na spolupráci:

 • Ing. Vít Gajdůšek ENVITYPO (ENVITYPO)
 • Ivana Klimtová – ALMA (ALMA)
 • Magdalena Seifová SAZBA A GRAFIKA (SAZBA A GRAFIKA)
 • Ing. Jaroslav Bláha

Primární informační zdroje: Knihovní a informační fondy

 • Nákup periodik

  V oblasti akvizice periodik spolupracují: RIS MŽP, AOPK ČR, ČGS, ČGS–GF, ČHMÚ, SJ ČR, UK PedF, VÚKOZ a VÚV.

  nformační střediska a knihovny koordinují objednávky tuzemských i zahraničních periodik tak, aby byla v co nejvyšší možné míře časopisecky podchycena celá šíře problematiky životního prostředí a aby nebyla v resortu přerušena kontinuita odběru, např. u finančně nákladných zahraničních periodik. IS a knihovny resortu každoročně vydávají „Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce…“, do roku 2005 jsou všechna odebíraná periodika podchycena v databázi REGIS, jejíž aktualizace byla v roce 2006 pozastavena.

  V souvislosti s rozvojem informačních a komunikačních technologií se spolupráce IS a knihoven zaměřuje na k získávání nových informačních zdrojů z internetu. Od 1. 1. 2005 zajistilo RIS MŽP pro všechna střediska resortu přístup k plným textům zahraničních periodik čtvrté kolekce Elsevier Science prostřednictvím firmy SUWECO, od roku 2006 přístup do kolekce STM-Blackwell Publishing v knihovně RIS MŽP. V roce 2006 měla všechna střediska zajištěna vstup do databáze SCOPUS, v roce 2007 je databáze SCOPUS přístupná v knihovně ČGS.

 • Spolupráce v rámci výměny a darů primárních informačních zdrojů

  Periodika vydávaná spolupracujícími organizacemi resortu si střediska předávají výměnou. RIS MŽP zajišťuje pro IS a knihovny objednávání a distribuci periodik vydávaných ministerstvem včetně vlastního periodika EKO VIS. Informační zpravodaj.

  RIS MŽP informuje knihovny a IS o nových publikacích vydávaných ministerstvem a na vyžádání pro ně zajišťuje darem publikace z oddělení propagace odboru vnějších vztahů MŽP. Předávání publikací edice EKO VIS probíhá na základě průběžně aktualizované objednávky.

  IS a knihovny resortu předávají RIS MŽP ediční plány svých organizací a přehledy vydaných publikací, které jsou zveřejňovány v Průvodci po veřejných informačních službách.

Sekundární informační zdroje

Na základě § 4 a 13 zákona č. 257/2001 zajišťuje RIS MŽP koncepčně a metodicky jednotlivé záměry v oblasti automatizace knihovnických, bibliografických, popř. specializovaných databází z oblasti životního prostředí a zajišťuje činnosti související se zpřístupňováním informací z oblasti VKIS prostřednictvím internetu v samostatné rubrice Informační služby na www stránce MŽP.

Pro tvorbu společných databází používají IS a knihovny resortu a spolupracujících organizací databázový systém UNESCO CDS/ISIS. První společné databáze, které vznikly v roce 1992 byly vytvořeny v CDS/ISIS pro MS-DOS (kódování češtiny Kamenických, KEYBCS2). V roce 2003 byly databáze převedeny do CDS/ISIS pro MS-DOS (kódování češtiny Latin2, dále jen LatISIS) a CDS/ISIS pro Windows (dále jen WinISIS). Databázový systém RIS MŽP tedy od roku 2003 kombinuje výhody ukládání záznamů ve verzi LatISIS s uživatelsky příznivým prostředím pro vyhledávání a opravy záznamů ve WinISIS.

Správcem všech databází v CDS/ISIS, LatISIS a WinISIS byl do poloviny roku 2006 DATARES. Převod databází z CDS/ISIS (KEYBCS2) do LatISIS a WinISIS byl ověřen v pilotním projektu ve spolupráci DATARES s ČGÚ. Následoval převod všech databází, a to nejen databází společných. V DATARES byly převedeny i vlastní databáze IS, které byly vytvořeny v CDS/ISIS (KEYBCS2), např. Katalog knihovny ČEÚ, Knižní katalog VÚKOZ, ENVIR .[PedF-UK]. Současně s přechodem na LatISIS a WinISIS připravil DATARES pro IS a knihovny metodickou Příručku pro uživatele databázového systému RIS MŽP CDS/ISIS, která se podle potřeby aktualizuje.

Od roku 2006 využívají IS a knihovny LatISIS v rámci spolupráce pouze pro databáze VBMZP a DIPL.

DATARES ve spolupráci s RIS MŽP provedl sjednocení definičních polí všech databází, firma SYSNET zpracovala podle pokynů RIS MŽP konverzní tabulky pro převod databází do Lotus Notes/Domino a postupně do tohoto prostředí převádí společné databáze a vystavuje je na internetové stránce MŽP v rubrice Informační služby.

Dalšími nástroji pro tvorbu databází jsou česko-anglický a anglicko-český oborový slovník pro zápis klíčových slov a vyhledávací režim a vlastní tematické třídění, obojí pro lokální verze databází i internetovou prezentaci. I tyto nástroje procházejí vývojem. V roce 1993 byl pro společné databáze používán česko-anglický tezaurus z oblasti životního prostředí a kódování v přibližném rozsahu tezauru INFOTERRA. V roce 2002 byl dopracován širší oborový slovník v české i anglické verzi (konverze se slovníkem Evropské agentury pro ŽP Gemet a tezaurem EU Eurovoc) a tematické třídění v české i anglické verzi. Oborový slovník je v rámci spolupráce doplňován o nové termíny.

Přehled databází

 • CESTY - Bibliografická databáze cestovních zpráv

  Databáze vznikla ve spolupráci s DATARES. Ukládání záznamů do databáze za rok 1999 zajišťoval Geofond, ročník 2000 ČEÚ, pro ročníky 2001až 2004 byl správcem správcem i zpracovatelem záznamů do databáze DATARES., od ročníku 2005 je správcem i zpracovatelem RIS MŽP, zpracovatelem záznamů SYSNET. Vystavení na internetu zajišťuje RIS MŽP.

 • DATAB – Katalog databází

  RIS MŽP, AOPK, . ČGS, ČGS-GF, ČHMÚ, ECCOM, UK PedF, VÚKOZ, VÚV aktualizují záznamy o zpracovávaných databázích při přípravě podkladů do Průvodce po VKIS organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací. Správcem a zpracovatelem databáze vLotus/Notes Domino je Michal Vališ. Vystavení na internetu zajišťuje RIS MŽP.

 • DIPL - Bibliografická databáze diplomových prací

  Databáze vznikla v roce 1995 v ČEÚ ve spolupráci s DATARES. V ČEÚ byla aktualizovaná do roku 2001, od roku 1999 ve spolupráci s UK PedF. Současně byla vystavena na internetové stránce ČEÚ v rubrice SVIS. Přechodem části pracovníků SVIS ČEÚ do VÚV-CeHO 1. 1. 2002 byla do VÚV-CeHO převedena i databáze DIPL, od 1. 9. 2002 probíhá aktualizace v RIS MŽP ve spolupráci s UK PedF. RIS MŽP zajišťuje komunikaci s českými a slovenskými vysokými školami a celkovou revizi databáze. UK PedF zpracovává z podkladů dodaných vysokými školami bibliografické záznamy o obhájených pracích, vysokoškolských kvalifikačních a závěrečných pracích se zaměřením na životní prostředí., opatřuje je klíčovými slovy, keywords a tematickým tříděním. Ve spolupráci se SYSNET připravuje RIS MŽP vystavení databáze na internetové stránce MŽP v rubrice Informační služby.

 • Předpisy ES/EU
  - Bibliografická databáze s plnými texty překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů v rozsahu OJ L, popř. C s tematickým tříděním podle " The Environmental Acquis"

  V roce 1995 byla databáze zpracovávána v RIS MŽP ve spolupráci s AOPK, ČEÚ, ČHMÚ a VÚV. V současnosti je aktualizovaná v RIS MŽP. Vystavení na internetu zajišťuje RIS MŽP.

 • EKODISK - Plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí

  Databáze vystavená na internetu je konverzí databáze z CD-ROM, který vydává ALPINAUTIC ve spolupráci s ECCOM s finanční podporou RIS MŽP. Vystavení databáze na internetu zajišťuje RIS MŽP.

 • PROJ – Projekty a studie
  Databáze projektů a studií zpracovaných pro MŽP vznikla v roce 2004. Zahrnuje část projektů zpracovaných pro FVŽP, projekty Programu péče o životní prostředí, projekty Výzkumu a vývoje pro MŽP, studie zpracované na zakázku MŽP pro výkon státní správy a další vybrané projekty. Na zpracování se podílejí RIS MŽP, SYSNET (vytvoření a údržba databáze v Lotus Notes/Domino) a ALMA (ukládání záznamů do databáze).

 • REGIS - Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací (aktualizace ukončena 2005)
  Na zpracování podkladů pro aktualizaci záznamů do databáze se podílely RIS MŽP, AOPK, ČGS, ČGS-GF, ČHMÚ, DATARES, UK PedF, VÚKOZ a VÚV. Na základě podkladů předaných jednotlivými středisky prováděl DATARES aktualizaci záznamů v databázi, souhrnné zpracování záznamů, kontrolu formální správnosti a celkovou revizi databáze. Revize internetových prezentací periodik probíhala v RIS MŽP. Vystavení na internetu zajišťoval Michal Vališ, SYSNET a RIS MŽP.

 • RESERS

  Anotovaná bibliografická databáze článků z odborných zahraničních i tuzemských časopisů a sborníků vybraných s tematikou hospodaření s odpady a ze souvisejících oblastí vznikla v roce 1991 v ČEÚ jako databáze kompatibilní s databází VBMZP. Od 1. 1. 2002 do 31. 8. 2002 byla aktualizována ve VÚV-CeHO, od 1. 9. 2002 je zpracovávána ve spolupráci RIS MŽP a VÚV. VÚV zajišťuje zpracování části německy psaných periodik, RIS MŽP zpracovává česká, slovenská a anglicky psaná periodika a část německy psaných periodik a provádí revizi všech uložených záznamů. Články z oblasti životního prostředí, které mají vztah k území České republiky, nebo články českých autorů se v RIS MŽP převádějí 1x za rok do databáze VBMZP. Na převodu databáze RESERS do Lotus Notes/Domino pro vystavení na internetu zajišťuje RIS MŽP.

 • VBMZP - Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí

  Na zpracování databáze se v současnosti podílejí RIS MŽP, ČGS, ČHMÚ, UK PedF, VÚKOZ a VÚV. IS a knihovny si každoročně s ohledem na gesce rozdělí periodika, z nichž pak excerpují do databáze články z oblasti životního prostředí, které mají vztah k území České a Slovenské republiky, nebo články českých a slovenských autorů tak, aby bibliografie podchytila články ze všech tuzemských i zahraničních periodik odebíraných knihovnami a IS (zpracovatel VBMZP je zapsán do REGIS). Část periodik určených ke zpracování do bibliografie si IS a knihovny půjčují prostřednictvím cirkulační služby RIS MŽP. IS a knihovny zpracovávají do databáze také monografie a sborníky z vlastních knihovních fondů. Periodika zpracovávaná dříve firmou DATARES převzalo v roce 2006 SVTI VÚV, periodika zpracovávaná dříve ECCOMem převzalo RIS.V roce 2001 byly zahájeny práce na komplexní revizi databáze před konverzí do Lotus Notes/Domino a vystavením na internetu. Spolupracující IS a knihovny provedly revizi, obsahovou korekci, doplnění keywords a tematického třídění a úpravu všech vlastních záznamů ve VBMZP za roky 1992 - 2000. Záznamy z let 1992 – 1999 jsou dočasně umístěny v pracovní databázi VBOLD v LatISIS. V přípravě je vystavení dílčí databáze za roky 2000 až 2004 na internetové stránce MŽP v rubrice Informační služby. Po kompletní revizi bude on-line vystavena databáze celá a bude doplňována o roční přírůstky.

V rámci dalšího rozvoje spolupráce v oblasti sekundárních informačních zdrojů se zvažují možnosti vytvoření souborného katalogu publikací knihoven a informačních středisek resortu MŽP.

Knihovnické a informační služby


IS a knihovny poskytují a zajišťují uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, především podle § 4, § 13 a § 14. Spolupráce se projevuje v rámci tzv. knihovnických služeb (výpůjční, meziknihovní a cirkulační služby) a dále v reprografických, informačních, propagačních (edice, prezentace na internetu) a ve speciálních službách.

PŘEHLED VYBRANÝCH SLUŽEB

Informační služby
 • Spolupráce IS a knihoven probíhá v rámci poradenské a konzultační služby v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy na základě zákonů č. 123/1998 Sb., č. 106/1999.
 • IS a knihovny spolupracují při řešení konkrétních uživatelských dotazů, tzn. v rámci bibliograficko-informační (informace bibliografického, referenčního a faktografického charakteru, sestavování rešerší) a lokačně-informační služby (vyhledávání publikací ve fondu vlastních knihoven).
Propagační služby - edice
 • EKO VIS MŽP- Informační zpravodaj

  Periodikum vychází, původně pod názvem EKO VTEI MŽP ČR, od poloviny roku 1991. Na redakční přípravě spolupracovalo RIS MŽP s ČEÚ. V současnosti se na přípravě podkladů pro RIS MŽP podílí ze spolupracujících IS a knihoven přípravou podkladů pro rubriku Přehled odborných akcí v životním prostředí. Krátké zprávy ze zahraničních periodik (Monitor) zpracovává Marie Kleňhová. Redakční přípravu a jazykovou korekturu zajišťuje ALMA, přípravu rukopisu pro tisk a přípravu podkladů pro internetovou prezentaci (převod do pdf) SAZBA A GRAFIKA, tisk a grafickou úpravu obálky ENVITYPO, internetovou prezentaci zajišťuje RIS MŽP.

 • Environmentální vzdělávání, výchova, osvěta - teorie a praxe. Výběrová anotovaná bibliografie za rok ... , publikace v rubrice Informační služby na www.env.cz

  Bibliografie je výstupem z databáze ENVIR [UK PedF] a je vydávaná za finanční podpory RIS MŽP, od roku 2003 pouze soubor v pdf formátu. Internetovou prezentaci v rubrice Informační služby na www stránce ministerstva zajišťuje RIS MŽP.

 • Průvodce po veřejných informačních službách knihoven a informačních středisek organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací …

  RIS MŽP, AOPK, ČGS, ČGS-GF, ČHMÚ, DATARES, UK PedF, VÚKOZ a VÚV zpracovávají podklady za vlastní IS či knihovny. Obsahovou korekturu zajišťuje RIS MŽP. Redakční práce, přípravu do tisku a přípravu podkladů pro internetovou prezentaci (převod do pdf) provádí DATARES. Internetovou prezentaci zajišťuje RIS MŽP, tisk a grafickou úpravu obálky ENVITYPO.

 • Přírůstky databáze RESERS

  Přírůstky databáze RESERS jsou připravovány v RIS MŽP, převod do pdf prováděl do poloviny roku 2006 DATARES, v roce 2007 Michal Vališ, vystavení na internetu zajišťuje RIS MŽP a grafickou úpravu obálky ENVITYPO

 • Registr periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizací

  Publikace byla vydávána do roku 205, byla tištěným výstupem z databáze REGIS, a tak podíl RIS MŽP, AOPK, ČGS, ČGS-GF, ČHMÚ, DATARES, UK PedF, VÚKOZ a VÚV na vydání spočíval v revizi a aktualizaci údajů o skutečném stavu fondu periodik ve vlastní knihovně. Aktualizaci záznamů v databázi dle revidovaných podkladů, komplexní revizi databáze, zpracování podkladů pro revizi, redakční práce, přípravu do tisku a přípravu podkladů pro internetovou prezentaci (převod do pdf) prováděl DATARES. Internetovou prezentaci zajišťoval Michal Vališ, tisk a grafickou úpravu obálky ENVITYPO

 • Seznam periodik objednaných knihovnami a informačními středisky resortu MŽP a spolupracujících organizací v roce ...

  RIS MŽP, AOPK, ČGS, ČGS-GF, ČHMÚ, DATARES, UK PedF, VÚKOZ a VÚV aktualizují a zveřejňují každoročně údaje o objednávkách periodik v daném roce. Internetovou prezentaci zajišťuje RIS MŽP, tisk RIS MŽP a grafickou úpravu obálky ENVITYPO

 • Výběrová bibliografie z oblasti životního prostředí. Bibliografická ročenka 2000, 2001, 2002, 2003

  Do roku 2005 (ročník 2003) byla vydávána publikace, která byla tištěným výstupem z databáze VBMZP, a tak podíl RIS RIS MŽP, ECCOM (ve spolupráci s AOPK), ČGS, ČHMÚ, DATARES, UK PedF, VÚKOZ a VÚV na vydání spočíval v každoročním zpracování nových záznamů do databáze. Komplexní zpracování přírůstků, kontrolu formální správnosti, redakční práce, přípravu do tisku a přípravu podkladů pro internetovou prezentaci (převod do pdf) prováděl DATARES. Internetovou prezentaci zajišťoval Michal Vališ, tisk a grafickou úpravu obálky ENVITYPO.

 • EKODISK - Plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí na CD-ROM

  CD-ROM s plnotextovou databází vydává APLINAUTIC ve spolupráci s ECCOM s finanční podporou RIS MŽP. Plná databáze je předávána IS a knihovnám na CD-ROM k využití.

Speciální služby – Podpora po vstupu do EU
 • Předpisy ES

  Díky pravidelnému sledování Úředního věstníku EU mají IS a knihovny aktuální přehled o nových předpisech EU z oblasti životního prostředí. Mají k dispozici tabulkový Přehled předpisů ES z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů. Vystavení na internetu zajišťuje Ing. Kateřina Brožová.

 • Překlady českých právních předpisů do AJ

  RIS MŽP koordinuje překlady českých právních předpisů z oblasti životního prostředí do angličtiny. Revidované překlady jsou ukládány do Plnotextové databáze překladů českých právních předpisů z oblasti ŽP, kde jsou k dispozici všem uživatelům. RIS zajišťuje překlady a jejich revizi, spolupracuje pži zpracování databáze. Správu, zpracování databáze a její vystavení na internetu zajišťuje Ing. Marie Kleňhová

 • Zprávy z EU – Krátké zprávy ze zahraničních periodik, která přináší výběr informací ze zahraničních periodik z fondu odborné knihovny RIS MŽP zpracovávaných pro ekologický monitor informací z EU/ES v periodiku EKO VIS. Informační zpravodaj. Správu, zpracování databáze a její vystavení na internetu zajišťuje Mgr. Marie Kleňhová.