Přeskočit navigaci
 
 

Navigační cesta

Titulní strana > Síť knihoven a IS > Veřejné knihovnické a informační služby resortu MŽP 1999 - 2007

 
Stálé URL této stránky. Chctete-li kdykoliv najít tuto stránku, bez ohledu na její možné fyzické přemístění, uložte si záložku na tento odkaz.

Veřejné knihovnické a informační služby resortu MŽP 1999 - 2007

Úvod
Historie
Současnost

Úvod

Zákonem ČNR č. 173/1989 Sb. bylo Ministerstvu životního prostředí (MŽP) uloženo vytvořit jednotný informační systém o životním prostředí (JISŽP), jehož nedílnou součástí jsou i veřejné knihovnické a informační služby (VKIS).

Jejich činnost se opírá o program, který je zakotven v usnesení vlády ČR č. 338 ze dne 12. 12. 1990 (tzv. Duhový program), ve kterém je stanovena strategie MŽP v této oblasti. Na základě usnesení vlády ČR č. 208/1991 byla vypracována „Situační zpráva o stavu, zajištění a koncepci VIS resortu“ a dále na základě usnesení vlády ČR č. 367/1992 „Zpráva o zajištění kontinuity, popř. způsobu likvidace VIS v rozsahu působnosti MŽP ČR“.

Veřejné knihovnické a informační služby (VKIS) (do roku 2000 používán termín veřejné informační služby - VIS) zpřístupňují veřejnosti vybrané okruhy informací. VKIS zahrnují služby, které jsou poskytovány odborné i nejširší veřejnosti veřejnými všeobecnými, odbornými i jinými specializovanými knihovnami, informačními středisky (IS), archivy a dalšími zpracovatelskými nebo zprostředkovatelskými pracovišti. Tyto služby sahají od standardních knihovnických služeb přes bibliografické, dokumentografické, rešeršní a referenční služby s cílem poskytovat uživatelům požadované informace z oblasti životního prostředí, až ke speciálním službám, které souvisejí s problematikou informační podpory strategie vstupu ČR do Evropské unie (EU) a dále s některými operativně vybranými oblastmi. Nedílnou součástí je i sledování důležitých informačních zdrojů a jejich prezentace směrem k uživatelům (důležité URL adresy, kontaktní osoby apod.).

V případě uplatňování veřejných knihovnických a informačních služeb v resortu se jedná o komplexní informační podporu uživatelů všech kategorií zpřístupňováním primárních informačních zdrojů (česká a zahraniční periodika, účelové monografie a speciální informační prameny z oblasti životního prostředí), dále tvorbou sekundárních informačních zdrojů (bibliografické, referenční a specializované databáze zaměřené na problematiku životního prostředí), poskytováním informačních služeb a konzultací při řešeních konkrétních uživatelských dotazů a při přípravě přehledových materiálů z této oblasti. Tato činnost je efektivně doplňována vydáváním tištěných výstupů ediční řady EKO VIS a prezentací informací na www stránce MŽP v rubrice Informační služby.

Mezi speciální informační služby patří oblast informační podpory po vstupu ČR do EU v oblasti ochrany životního prostředí. V rámci této činnosti jsou plněny úkoly související se správou databáze ISAP (Informační systém aproximace práva), koordinací a revizí právních a technických překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí (usnesení vlády č.163/1999 ze dne 3. 2. 1999) a s agendou anglických překladů české legislativy z oblasti životního prostředí v působnosti MŽP pro potřeby jednání s EU.

Základním cílem je inovace veřejných knihovnických a informačních služeb na bázi informačních a komunikačních technologií (ICT) s cílem:

  • napojit IS a odborné knihovny na internet a jejich vybavením ICT umožnit přístup veřejnosti k informacím těchto informačních pracovišť,
  • přístupnit katalogy a databáze knihoven a IS v prostředí internetu, a tím rozšířit a zkvalitnit přístup uživatelů ke knihovním fondům a informačním zdrojům v knihovnách a IS bez ohledu na místo jejich uložení,
  • zajistit pohotové a efektivní vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů a informačních zdrojů,
  • rozšířit nabídku informačních služeb a zdrojů poskytovaných na bázi ICT,
  • zlepšit vzájemnou kooperaci knihoven a IS v oblasti získávání, zpracování a sdílení informačních zdrojů, racionalizovat zpracovávání knihovních fondů pomocí sdílené katalogizace apod.

Naplňování tohoto cíle bylo v resortu zahájeno v roce 2000 řešením projektu VaV 250/1/00 Publikační proces nad informační technologií internetu a je dále řešeno etapovitě na základě rozpracování dílčích projektů, které úzce navazují na již zavedené postupy v oblasti získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací z oblasti životního prostředí. Díky dlouholeté spolupráci nezačínal resort MŽP v této oblasti na „zelené louce”. Práce na tomto projektu byly dokončeny během roku 2002. Od r. 2003 byly zahájeny práce na tříletém projektu VaV 200/01/03 „Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu MŽP“, jehož cílem je poskytovat organizacím resortu MŽP a veřejnosti informace o životním prostředí a informační služby způsobem obvyklým ve světě a EU, formulovat metodologii standardizace informací o životním prostředí s použitím mezinárodních zkušeností, včetně standardu EU/EEA a zkušeností z projektů MŽP a ve spolupráci s organizacemi zajištujícími VKIS resortu MŽP nalézt optimální rozsah a kontext publikace standardizovaných informací a stanovit pravidla a postupy pro interaktivní publikaci standardizovaných informací pro širokou veřejnost na mezinárodním informačním médiu – internetu prostřednictvím odpovídající rubriky (v gesci RIS MŽP) zabývající se prezentací VKIS resortu MŽP.

Spolupráce v oblasti VKIS je koordinována ”Poradním sborem pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací” a jeho pracovními skupinami pro akvizici a informační služby a automatizované knihovnické a informační systémy. Ke koordinaci propagační a multimediální publikační činnosti slouží malá ediční rada a pracovní skupina pro publikační proces na elektronických médiích – internetu.

Vytvořením těchto pracovních týmů se podařilo sjednotit zájem jednotlivých, převážně oborových informačních středisek a knihoven resortu o činnost v této oblasti. Prioritou všech zainteresovaných IS a odborných knihoven je vyprofilování otevřeného systému veřejných knihovnických a informačních služeb, který postihuje publikované i nepublikované informace o životním prostředí. Tento systém je vytvořen podle zásad plného respektování informačních aktivit mateřských organizací a s ohledem na zájmy různých skupin uživatelů. Zahrnuje i vazby na informační systémy z oblasti životního prostředí mimo resort MŽP.

Údaje o činnosti jednotlivých IS a odborných knihoven jsou od roku 1992 každoročně vyhodnocovány na základě zpráv o činnosti, které jsou zveřejňovány v publikaci „Průvodce po veřejných knihovnických a informačních službách organizací resortu MŽP a spolupracujících organizací“ a prezentovány na www stránce MŽP v rubrice Informační služby. Na základě rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 1975, kterým se stanoví společný postup pro vytvoření a trvalou aktualizaci soupisu zdrojů informací o životním prostředí ve Společenství (76/161/EHS) byla od roku 2001 upravena osnova roční zprávy tak, aby vyhovovala jako budoucí podklad pro reporting o problematice VKIS resortu ministerstva pro EU/EEA.

V roce 2000 bylo schváleno několik klíčových dokumentů, které svým charakterem a významem znamenaly pro oblast VKIS částečnou změnu v naplňování strategie MŽP. Bylo důležité, aby plán rozvoje VKIS byl v souladu s realizací záměrů programu Veřejné informační služby knihoven (VISK), ve kterém jsou naplňovány priority a cíle uvedené ve „Státní informační politice“ (usnesení vlády ČR č. 525/1999 ze dne 31. 5. 1999) a dále v usnesení vlády č. 351 ze dne 10. dubna 2000 o Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání a v usnesení vlády č. 527 ze dne 31. května 2000 o Akčním plánu realizace státní informační politiky pro období do konce roku 2002 apod. Důležitým momentem bylo splnění podmínek, které ukládá zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Byly provedeny úpravy knihovních řádů jednotlivých odborných knihoven resortu a přihlášení do evidence knihoven ve smyslu výše zmíněného zákona. Všechny knihovny resortu jsou zaregistrovány ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. Výjimkou je knihovna České geologické služby – Geofond, která má charakter příruční knihovny.

V roce 2005 se na základě novely zákona a souvisejících předpisů o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech spisové služby) některá informační střediska zapojila v rámci resortní spolupráce do analýzy funkčnosti stávajících agend spisových služeb resortních organizací, dále do revize a aktualizace stávajících spisových a skartačních řádů.

Historie

Období od poloviny roku 1991 do října 1992 lze charakterizovat pro oblast VKIS resortu jako etapu, kdy byly ukončeny analytické práce na zjištění rozsahu odborné činnosti jednotlivých IS a odborných knihoven, jejich personální, technické, prostorové a finanční zabezpečení, včetně jejich celkového postavení v mateřských organizacích. Začal vycházet EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj (původně pod názvem EKO VTEI MŽP ČR). Pozornost byla zaměřena již na tvorbu konkrétních společných výstupů, např. bibliografické databáze Výběrová bibliografie z oblasti ŽP (VBMZP), Registr periodik resortu a spolupracujících institucí (REGIS). V roce 1992 pracovalo v rámci resortu 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP, Geofond ČR, VÚVA, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 63 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 82 pracovníků. Celkový knihovní fond činil 309 102 knihovní jednotky, zaregistrovalo se 3261 uživatelů a bylo vypracováno 649 rešerší. V roce 1991 bylo objednáno 198 titulů zahraničních periodik v částce 2 826 500,- Kč., v roce 1992 220 titulů v částce 2 311 571,- Kč.

Od roku 1993 se na návrh RIS MŽP jednotlivá IS a odborné knihovny resortu a vyzvané informační instituce rozhodly přijmout program spolupráce v oblasti VKIS a archivnictví, a to formou dobrovolné spolupráce agenturního typu s případnou finanční podporou MŽP. Z vyzvaných mimoresortních institucí přistoupilo na spolupráci Středisko vědeckých informací Pedagogické fakulty UK s informační gescí výchova k péči o životní prostředí jako součást širšího zaměření k výchově, vzdělávání, školství a k pedagogickým vědám. RIS MŽP spolu s IS a odbornými knihovnami pracovalo na vyprofilování informačních gescí a byl vybrán správce databází. Stala se jím firma DATARES. Komunikačním nástrojem pro tvorbu databází se stal databázový systém UNESCO CDS/ISIS síťová verze pro MS-DOS (kódování češtiny Kamenický, KEYBCS2) a společný česko-anglický tezaurus z oblasti životního prostředí v přibližném rozsahu tezauru INFOTERRA (v současné době již nahrazen vlastním oborovým slovníkem a tematickým tříděním) . Seznam společných databází se rozšířil o anotované bibliografické databáze DTRES a LITER z oblasti vody a vodního hospodářství, ENVIR z oblasti ekologické výchovy a vzdělávání a RESERS, která se týká problematiky odpadů a odpadového hospodářství, dále o bibliografickou databázi cestovních zpráv CESTY zaměstnanců MŽP, popř. resortních a spolupracujících organizací. V roce 1993 pracovalo v rámci resortu 8 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 62 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 60 pracovníků. Celkový knihovní fond činil 350 856 knihovních jednotek, zaregistrovalo se 2556 uživatelů a bylo vypracováno 143 rešerší. Bylo objednáno 215 titulů zahraničních periodik v částce 2 697 226,- Kč.

Od roku 1994 nastal největší kvalitativní posun v činnostech IS a odborných knihoven, a to v souvislosti se zaváděním výpočetní techniky do jednotlivých agend. IS a odborné knihovny byly postupně vybavovány odpovídajícím hardwarem a softwarem. Některá informační pracoviště začala využívat počítačových sítí. K internetu byly připojeny organizace: ČEÚ, ČGÚ a ČHMÚ. Došlo k dalšímu rozšíření konkrétních společných výstupů o databáze Projekty Programu péče o životní prostředí a Předpisy ES. Správcem těchto databází byl v té době ČEÚ. V roce 1994 pracovalo v rámci resortu 8 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 62 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 58 pracovníků a finanční náklady na tuto činnost dosáhly 9 595 000,- Kč. Celkový knihovní fond činil 362 308 knihovních jednotek, zaregistrovalo se 2281 uživatelů, bylo půjčeno 18 441 výpůjček a vypracováno 239 rešerší a studií. Bylo objednáno 327 titulů zahraničních periodik v částce 3 241 758,- Kč.

Rok 1995 přinesl rozšíření informační gesce RIS MŽP o problematiku Evropských společenství (ES), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a Spojených národů (UN) ve vztahu k životnímu prostředí. Kromě rozšíření nabídky informačních služeb RIS MŽP (např. rešerše z databází poskytující informace o materiálech ES, OECD a UN, překladech předpisů ES apod.), začala první komunikace v oblasti informačních služeb prostřednictvím internetu v resortu. SVIS ČEÚ začalo vyhodnocovat rešeršní dotazy přicházející prostřednictvím internetu. Vznikla další databáze – Bibliografická databáze diplomových prací (DIPL). V roce 1995 se na činnosti 8 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, ČÚOP, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) podíleli 63 pracovníci a finanční náklady na tuto činnost činily 11 332 000,- Kč. Další informační aktivity byly vyvíjeny na 48 pobočkách, kde se jedná o kumulované pracovní funkce. Celkový knihovní fond činil 300 956 knihovních jednotek, v resortních knihovnách se zaregistrovalo cca 2123 uživatelů, bylo půjčeno 26 446 výpůjček a vypracováno 225 rešerší. Bylo objednáno 234 titulů zahraničních periodik v částce 2 665 347,- Kč.

Rok 1996 byl charakteristický zvýšenou propagací veřejných knihovnických a informačních služeb provozovaných v resortu a ve spolupracujících organizacích. Byla publikována řada článků v odborných časopisech. Vytvářely se základy pro informační propojení přes internet (došlo k připojení MŽP a VÚOZ). Začaly se vystavovat informace prostřednictvím EOTELU a TELETEXTU. Garantem byl ČEÚ. Další společnou databází se stala bibliografie z oblasti ochrany přírody NATUR (v současné době součástí VBMZP). V roce 1996 probíhala spolupráce mezi 8 IS a knihovnami (RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, AOPK ČR dříve ČÚOP, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.), na jejich činnosti se podílelo 76 pracovníků a finanční náklady na tuto činnost činily 10 610 880,- Kč. Další informační aktivity byly vyvíjeny i na 34 pobočkách. Celkový knihovní fond v roce 1996 činil 327 214 knihovních jednotek, v resortních knihovnách se zaregistrovalo 3102 stálých uživatelů a bylo půjčeno 17 438 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 764 rešerší a pro informační služby bylo využito cca 85 databází. V roce 1996 bylo objednáno 226 zahraničních periodik v částce 2 968 898,- Kč.

V roce 1997 byl poradou vedení MŽP schválen materiál „Příprava České republiky v oblasti ochrany životního prostředí na vstup do Evropské unie (předvstupní strategie)“, ve kterém bylo RIS MŽP pověřeno zajišťováním informační podpory celého procesu v oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb. RIS MŽP plní funkci koordinačního pracoviště pro informační zabezpečení procesu předvstupní strategie v oblasti životního prostředí na MŽP. Od roku 1995 RIS MŽP ve spolupráci s IS AOPK ČR, ČEÚ, ČHMÚ, VÚV T.G.M. a správcem databáze DATARES zpracovává Databázi předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí (EC), která obsahuje přehled předpisů ES v rozsahu přibližně odpovídajícímu „European Community Environment Legislation“, následně „European Union Environmental Legislation and Policy“. Tyto předpisy jsou jako primární informační prameny umístěny v jednotlivých IS a knihovnách resortu podle vymezené informační gesce. Databáze je vydávána i v tištěné podobě jako ročenka. Od roku 1997 je tento přehled zpracováván přímo z Ústředního věstníku Evropských společenství, řada L, C, neboť bylo ukončeno vydávání řady „European Union Environmental Legislation and Policy“ v rámci programu PHARE. V tomto roce bylo RIS MŽP pověřeno sběrem a inventarizací českých překladů předpisů ES z oblasti životního prostředí. Vznikla databáze ECPRE. Informace o materiálech z této oblasti byly zveřejňovány prostřednictvím měsíčního periodika „Výběr informací Referenčního informačního střediska MŽP“ a dvouměsíčního periodika „EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj“, ve kterém je vytvořena speciální rubrika tematicky zaměřená na Evropskou unii a životní prostředí. Prostřednictvím internetu komunikovaly RIS MŽP, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, VÚOZ, VÚV T.G.M. V roce 1997 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 8 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, Geofond ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 30 pobočkami. Na jejich činnosti se podíleli 73 pracovníci a finanční náklady na tuto činnost činily 18 509 444,- Kč. Stav knihovního fondu činil 349 255 knihovních jednotek, v odborných knihovnách bylo zaregistrováno 4300 uživatelů a bylo půjčeno 20 003 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1118 rešerší. K rešeršním službám bylo v rámci resortu využito cca 77 databází. V roce 1997 bylo objednáno 227 zahraničních periodik v částce 2 050 643,- Kč.

Rok 1998 byl poznamenán přípravou vyjednávacího procesu ČR s EU v oblasti životního prostředí. Ve spolupráci s odborem zahraničních vztahů a sekretariátem vládního zmocněnce se RIS MŽP snažilo pokrýt informační potřeby všech expertů zabývajících se nadcházejícím screeningem. RIS MŽP zahájilo spolupráci s dalšími organizacemi zabývajícími se informačními zdroji z oblasti životního prostředí včetně Evropské unie, např. Českým ekologickým manažerským centrem a Ústavem pro ekopolitiku. Průběžně se doplňovaly společné databáze a připravovaly informační materiály do tisku. V tomto roce došlo také ke grafické a obsahové změně vlastního Průvodce. Přístup k internetu již měla všechna IS a odborné knihovny resortu. Vlastní www stránky měly IS a odborné knihovny: ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, VÚV T.G.M. Do seznamu společných databází se zapsaly databáze DATAB, která je referenční informační databází o zpracovávaných databázích IS a odborných knihoven resortu, a plnotextová databáze periodik ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí na CD-ROM EKODISK. Obě databáze garantuje RIS MŽP. V roce 1998 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 60 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 69 pracovníků a finanční náklady na tuto činnost činily 17 260 587,- Kč. Stav knihovního fondu činil 253 388 knihovních jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 2531 uživatelů a bylo půjčeno 35 660 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1129 rešerší. K rešeršním službám bylo v rámci resortu využito cca 72 databází. Bylo objednáno 218 zahraničních periodik v částce 3 448 458,- Kč.

V roce 1999 byla činnost IS a odborných knihoven zaměřena na udržení kontinuity zpracovávaných databází, tištěných výstupů a na prezentaci informací na internetu. RIS MŽP připravilo realizaci složitého publikačního procesu na www stránce MŽP v nové rubrice Informační služby. V této rubrice byly zveřejněny on-line databáze EC, ECPRE, ACQUIS a EKODISK. Nově se do činnosti zapojila Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí s Knihovnou pro trvale udržitelný rozvoj s informační gescí jako knihovna badatelského typu v oblasti životního prostředí se společenskovědním zaměřením. RIS MŽP rozšířilo spolupráci se sekcí zahraničních vztahů a převzalo gesci za databázi ISAP. Dále se stalo spolupracujícím pracovištěm ve vztahu k Úřadu vlády ČR v oblasti koordinace překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí. V roce 1999 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚOZ, VÚV T.G.M.) s 42 pobočkami. Na jejich činnosti se podíleli 64 pracovníci a finanční náklady na tuto činnost činily 21 669 380,- Kč. Stav knihovního fondu činil 292 816 knihovních jednotek, v resortních knihovnách se zaregistrovalo 3007 uživatelů a bylo půjčeno 35 454 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1523 rešerší. K rešeršním službám bylo v rámci resortu využito cca 80 databází. Přes internet bylo vyřízeno cca 4882 dotazů.

V roce 2000 byla činnost RIS MŽP ve spolupráci s IS a odbornými knihovnami resortu orientována na aktivity v oblasti informatiky a veřejných knihovnických a informačních služeb MŽP v souvislosti se schválenou Státní informační politikou, Akčním plánem a připravovanou Informační strategií MŽP. Byl vzat na vědomí program Veřejných informačních služeb knihoven (VISK). Velká pozornost byla i nadále věnována realizaci publikačního procesu na www stránce ministerstva v rubrice Informační služby. V tomto roce bylo zahájeno řešení tříletého projektu VaV 250/1/00 Publikační proces nad informační technologií internetu. V rámci koncepčních prací souvisejících s prezentací informací na internetu se RIS MŽP stalo členem expertní pracovní skupiny pro veřejné informační služby (VIS) „Portál“ při Úřadu pro státní informační systém. RIS MŽP začalo plnit funkci správce databáze ISAP v souladu s usnesením vlády č. 163 ze dne 3. 2. 1999 a od téhož roku začalo spravovat agendu resortního koordinátora MŽP podle bodu III. 1. b) usnesení vlády ze dne 30. 9. 1998 č. 645 při pořizování a revizi překladů v oblasti právních a technických předpisů Evropských společenství. Dále začaly přípravné práce související s přechodem informačních středisek a odborných knihoven resortu a spolupracujících organizací ze systému CDS/ISIS pro MS-DOS (KEYBCS2) do systému CDS/ISIS pro MS-DOS (kódování češtiny Latin2, dále jen LatISIS) a CDS/ISIS pro Windows (dále jen WinISIS). V roce 2000 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚKOZ (dříve VÚOZ), VÚV T.G.M.) s 46 pobočkami. Na jejich činnosti se podíleli 62 pracovníci a finanční náklady na tuto činnost činily 15 722 814,- Kč. Stav knihovního fondu činil 399 124 knihovní jednotky, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 3315 uživatelů a bylo půjčeno 28 728 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1877 rešerší. K rešeršním službám bylo v rámci resortu využito cca 90 databází. Bylo objednáno 529 českých periodik v částce 1 022 756,- Kč a 197 zahraničních periodik v částce 4 130 006,- Kč.

V roce 2001 byla činnost IS a odborných knihoven orientována na postupné naplňování cílů Státní politiky životního ČR v oblasti VKIS, mezi které patří např. zajištění:

  • postupného rozvoje systému veřejných knihovnických a informačních služeb resortu v souvislosti s reorganizací veřejné správy,
  • informační podpory ministerstva při uplatňování zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v oblasti publikovaných informací ministerstvem,
  • rozvoje publikačního procesu veřejných knihovnických a informačních služeb na www stránce MŽP v rubrice Informační služby,
  • vystavení plných textů revidovaných překladů předpisů Evropských společenství v působnosti MŽP na www stránce ministerstva v rubrice Informační služby.

Zároveň probíhaly práce na ověřování nového třídění záznamů pro ukládací a vyhledávací proces jak pro lokální verze databází, tak pro internetovou prezentaci; dále byla zpracovávána verze 00 česko-anglického a anglicko-českého slovníku z oblasti životního prostředí a souvisejících oborů pro potřeby heslování záznamů a pro vyhledávací proces pro lokální verze databází i internetovou prezentaci. Byly zahájeny práce na komplexní revizi dvou společných databází před vystavením na internetu – Registru periodik knihoven a informačních středisek resortu MŽP a spolupracujících organizacích (REGIS) a Výběrové bibliografie z oblasti životního prostředí (VBMZP). Nově byla uvedena pro potřeby pracovníků ministerstva referenční databáze plných textů pracovních a revidovaných překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí pod vedením resortního koordinátora pro překlady. Tato databáze vychází z informačního základu již dříve uvedené databáze ECPRE, je doplněna o plné texty a monitoruje aktuální stav zadání a rozpracovanosti jednotlivých překladů. V současné době slouží též jako základ nové plnotextové databáze revidovaných překladů předpisů Evropských společenství z oblasti životního prostředí v gesci MŽP, která byla zveřejněna na www stránce ministerstva v rubrice Informační služby. Byla řešena II. etapa projektu VaV 250/1/00 Publikační proces nad informační technologií internetu. V druhé polovině roku 2001 byl ověřen ve spolupráci s ČGÚ pilotní projekt přechodu IS a odborných knihoven resortu a spolupracujících organizací ze systému CDS/ISIS pro MS-DOS (KEYBCS2) do systému LatISIS a WinISIS. V roce 2001 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGÚ, ČHMÚ, Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚKOZ, VÚV T.G.M.) s 46 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo 59 pracovníků a finanční náklady na tuto činnost činily 15 224 458,- Kč. Stav knihovního fondu činil 300 772 knihovních jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 4161 uživatel a půjčeno 30 341 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1349 rešerší a rešeršním službám se využilo cca 70 databází. IS a odborné knihovny objednaly 457 českých periodik v částce 827 707,- Kč a 201 zahraničních periodik v částce 3 867 715,- Kč.

Rok 2002 byl předznamenán řadou organizačních změn, které souvisely s udržením kontinuity VKIS v resortu. V administrativní oblasti bylo nutné zajistit splnění podmínek, které ukládá zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Jednotlivé odborné knihovny pracovaly na novele knihovního řádu mateřských organizací a na vytvoření podmínek pro poskytnutí reálných informací pro přihlášení do evidence knihoven ve smyslu výše zmíněného zákona. Dalším okruhem činností bylo zajištění kontinuity v oblasti VKIS v resortu. Koncem roku 2001 proběhla řada organizačních změn v resortních institucích. Nejzávažnější byl převod Centra pro odpady z Českého ekologického ústavu do Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. Prioritou pro RIS MŽP bylo zajistit během roku 2002 adekvátní informační zázemí pro odpady a doplnění informační gesce ČEÚ tak, aby nebylo narušeno stávající rozložení informačních gescí IS a odborných knihoven a oblast společných výstupů. V těchto náročných administrativních změnách bylo nutné úspěšně dokončit tříletý projekt VaV „Publikační proces nad informační technologií internetu“. I v této oblasti došlo k některým změnám v organizaci práce řízení projektu s cílem užšího propojení činností RIS MŽP z důvodu testování pilotních vzorků. Činnost RIS MŽP a spolupracujících smluvních partnerů byla zaměřena na dokončení a doladění dílčích úkolů tak, aby řešitelský tým měl všechny důležité podklady a zdroje k finálnímu zpracování projektu VaV např.: změna a sjednocení definičních polí všech databází v CDS/ISIS pro konverzi do Lotus Notes, dopracovaní širšího oborového slovníku v české i anglické verzi pro heslování a vyhledávací režim (konverze se slovníkem Evropské agentury pro ŽP Gemet), ověření tematického třídění včetně anglické verze, průběžné dodávání podkladů pro jednotlivé úlohy VaV včetně zpracování dílčích analýz pro modelová řešení automatizace vybraných procesů, ověřování již popsaných postupů v praxi pro závěrečné zpracování apod. Některé dílčí úkoly z této oblasti navazovaly na práce spojené s přechodem informačních středisek a odborných knihoven resortu a spolupracujících organizací ze systému CDS/ISIS pro MS-DOS (KEYBCS2) do systému LatISIS a WinISIS., který byl plánován na druhou polovinu roku 2002 a začátek roku 2003. Další prioritou bylo rozšíření databází EC, ECPRE a ACQUIS o relevantní informace z činností, které souvisejí se správou databáze ISAP (jedná se o upřesnění typu dokumentu, gesci, experta, dobu platnosti předpisu ES, u překladu informace, zda je plný text na www stránce ministerstva v rubrice Informační služby a postupné doplňování české legislativy vztahující se k jednotlivým předpisům ES). V neposlední řadě byly provedeny práce na aktualizaci společných databází na www stránce MŽP v rubrice Informační služby. V RIS MŽP byly zadány práce, které souvisejí s vystavení databáze KATG na www stránce MŽP v rubrice Informační služby (katalogu monografií a dalších speciálních informačních pramenů odborné knihovny RIS MŽP). V roce 2002 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGS dříve ČGÚ, ČHMÚ, ČGS – Geofond dříve Geofond ČR, SCHKO ČR, VÚKOZ, VÚV T.G.M.) s 56 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo cca 99 zaměstnanců a finanční náklady na tuto činnost činily 14 092 209,- Kč. Stav knihovního fondu činil 281 314 knihovní jednotky, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 3909 uživatelů a půjčeno 28 779 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 1623 rešerší a rešeršním službám se využilo cca 70 databází. IS a odborné knihovny objednaly 451 českých periodik v částce 916 555,- Kč a 135 zahraničních periodik v částce 3 097 194,- Kč.

Rok 2003 byl zaměřen na automatizaci knihovnických a informačních procesů a informační podporu pro ukončovací práce související se vstupem do Evropské unie. Bylo nutné vyhodnotit tříletý projekt VaV „Publikační proces nad informační technologií internetu“. a připravit zahájení nového projektu VaV „Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu MŽP“.Byly dokončeny práce spojené s přechodem informačních středisek a odborných knihoven resortu a spolupracujících organizací ze systému CDS/ISIS (KEYBCS2) do systému CDS/ISIS (LatISIS) a WinISIS, který byl realizován začátkem roku 2003. Jednotlivá IS a knihovny obdržely instalační CD-ROM s LatISIS a WinISIS, definiční soubory a ISO soubory ke společným databázím, dále Metodickou příručku pro tvorbu databází, tematické třídění a Česko-anglický a anglicko-český oborový slovník k indexování záznamů. V průběhu roku probíhalo dolaďování instalací v jednotlivých IS a knihovnách pod vedením správce databází Datares. Další prioritou bylo rozšíření databází EC, ECPRE o relevantní informace z činností, které souvisejí se správou databáze ISAP (jednalo se o upřesnění typu dokumentu, gesci, experta, dobu platnosti předpisu ES, u překladu informace, zda je plný text na www stránce ministerstva v rubrice Informační služby a postupné doplňování české legislativy vztahující se k jednotlivým předpisům ES). Nelehkým úkolem bylo vyhovět požadavku rychlého přehledu o stavu rozpracovanosti překladů předpisů ES z oblasti životního prostředí a zajištění dostupnosti aktuální revidované verze. Pro tyto potřeby byla vytvořena Tabulka rozpracovanosti v xls, a nová plnotextová databáze rozpracovanosti překladů předpisů ES z oblasti životního prostředí. Tato databáze nahradila Plnotextovou databázi překladů předpisů ES. Oba důležité informační zdroje jsou zpřístupněny na webové stránce ministerstva v rubrice Informační služby. Pro rychlou orientaci též slouží tabulka Přehled předpisů ES vydaných v roce 2003, která je též umístěna na internetu. Ke konci roku začala probíhat v rámci Poradního sboru pro VKIS resortu a spolupracujících organizací možnost konsorciálního on-line přístupu k zahraničním periodikům. Byly zahájeny analytické práce k uplatňování směrnice ES 2003/4/ES do oblasti veřejných knihovnických a informačních služeb ministerstva, popř. resortu. V roce 2003 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGS ČGS - Geofond, ČHMÚ, SCHKO ČR, VÚKOZ, VÚV T.G.M.) s 47 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo cca 99 zaměstnanců a finanční náklady na tuto činnost činily 22 250 773,- Kč. Stav knihovního fondu činil 272 258 knihovních jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 4169 uživatelů a půjčeno 22 972 výpůjčky. Pro uživatele bylo vypracováno 2630 rešerší a e-mailových odpovědí, k rešeršním službám se využilo cca 70 databází. IS a odborné knihovny objednaly 481 českých periodik v částce 806 837 ,- Kč a 217 zahraničních periodik v částce 4 287 416,- Kč.

V roce 2004 pokračovalo úsilí v oblasti automatizace knihovnických a informačních procesů, koncipování nových postupů při publikování informací z oblasti VKIS na internetu, vrcholily dokončovací práce související se vstupem do Evropské unie – zpracování notifikačních tabulek do databáze ISAP a zajištěním maximální komplexnosti překladů předpisů Evropských společenství do českého jazyka. Postupně se rozpracovávaly jednotlivé úlohy nového tříletého projektu VaV 200/01/03 Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu MŽP. RIS MŽP se ve spolupráci s odborem informatiky zapojilo do twinnigového projektu CZ2003/IB/EN/CENIA – Systém řízení informací o životním prostředí. Byl vyhodnocen přechod IS a odborných knihoven resortu a spolupracujících organizací ze systému CDS/ISIS (KEYBCS2) do systému CDS/ISIS (LatinISIS) a WinISIS a ověřena koordinace spolupráce IS a knihoven v oblasti indexování záznamů za pomoci oborového česko–anglického a anglicko–českého slovníku a česko–anglického tematického třídění. V rámci publikačního procesu společných výstupů na internetu prostřednictvím RIS MŽP se provedla řada metodických a organizačních opatření z hlediska zpracování a zpřístupňování informací na www stránce MŽP v rubrice Informační služby. Intenzivně se pracovalo na zajištění konsorciálního přístupu k plným textům zahraničních periodik prostřednictvím firmy SUWECO. Od 1. 1. 2005 byl zajištěn prostřednictvím RIS MŽP přístup všem IS a knihovnám resortu do SUWECO – Elsevier Science, kolekce č. 4. Konsorciální přístup k bibliografickým databázím CSA prostřednictvím AIP Praha byl rozjednán v Českém ekologickém ústavu, od 1. 4. 2005 v CENIA, české informační agentuře životního prostředí. V roce 2004 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, ČEÚ, ČGS, ČGS - Geofond, ČHMÚ, SOP (dříve SCHKO ČR), VÚKOZ, VÚV T.G.M.) s 57 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo cca 100 zaměstnanců a finanční náklady na tuto činnost činily 18 294 053,- Kč. Stav knihovního fondu činil 255 570 knihovních jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 4743 uživatelů a půjčeno 27 969 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 267 rešerší a 1367 e-mailových odpovědí, k rešeršním službám se využilo cca 70 databází. IS a odborné knihovny objednaly 477 českých periodik v částce 893 431,- Kč a 228 zahraničních periodik v částce 4 445 930,- Kč.

Rok 2005 byl předznamenán několika rozdílnými úkoly a byl ovlivněn pracemi a testováním automatizovaného provozu knihovny RIS MŽP. K 1. 7. 2005 bylo nutné zajistit harmonizaci činností v oblasti archivnictví a spisové služby v resortu s novelou zákona a souvisejících předpisů o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech spisové služby). V rámci těchto prací proběhla řada pracovních jednání na úrovni resortu, Národního archivu, popř. oblastních archivů. Dále bylo nutné dokončit některé činnosti související se vstupem do Evropské unie – pokračovalo se na notifikačních tabulkách do databáze ISAP, probíhaly práce na zajištění maximální komplexnosti překladů předpisů Evropských společenství do českého jazyka a závažných českých právních předpisů z oblasti životního prostředí do anglického jazyka. V oblasti automatizace informačních procesů a prezentace informací na internetu byly vypracována "Analýza stávající prezentace informací o životním prostředí na webové stránce ministerstva a návrh případných změn v této oblasti“, byly ukončeny práce na jednotlivých úlohách tříletého projektu VaV 200/01/03 "Integrovaný přístup k informačním zdrojům a službám veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS) resortu". V rámci činností Poradního sboru pro veřejné knihovnické a informační služby organizací resortu a spolupracujících organizací byla zajištěna kontinuita činností a dokončeno jednání o konsorciálním přístupu k plným textům zahraničních periodik prostřednictvím firmy SUWECO. Od 1. 1. 2005 byl zajištěn prostřednictvím RIS MŽP přístup všem IS a knihovnám resortu do SUWECO – Elsevier Science, kolekce č. 4, dále se pracovalo na přístupu do kolekce STM- Blackwell Publishing a pro rok 2006 vstup do databáze SCOPUS. V roce 2005 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, CENIA (dříve ČEÚ), ČGS, ČGS - Geofond, ČHMÚ, SOP, VÚKOZ, VÚV T.G.M.) s 54 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo cca 100 zaměstnanců a finanční náklady na tuto činnost činily cca 16 900 985,- Kč. Stav knihovního fondu činil 267 912 knihovních jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 4114 uživatelů a půjčeno bylo 27 071 výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 642 rešerší a 1785 e-mailových odpovědí, k rešeršním službám se využilo cca 94 databází. IS a odborné knihovny objednaly 543 českých periodik v částce 1 038 096,- Kč a 224 zahraničních periodik v částce 4 321 308,- Kč.

V roce 2006 pokračovaly práce na průběžně plněných úkolech. Činnost IS a knihoven byla poznamenána úmrtím dlouholetého správce databází a platného člena Poradního sboru pro VKIS organizací resortu a spolupracujících organizací - Mgr. Aleny Macháčkové - firma Datares. Bylo nutné organizačně zajistit kontinuitu celého procesu tvorby a prezentace databází, změnit přípravu tištěných výstupů z těchto informačních zdrojů a dalších činností nezbytných pro udržení stávajícího stavu. Vlastní databáze RIS byly od roku 2006 aktualizované pouze v Lotus Notes. Využití LatISIS se omezilo na databázi VBMZP, kde je třeba zachovat společný formát ISO 2709 pro předávání záznamů. Byla pozastavena aktualizace databáze REGIS a zrušen tisk vybraných výstupů z databází, např. CESTY a Registr periodik. Současně probíhalo testování a naplňování automatizovaného provozu knihovny (APK) RIS MŽP. V oblasti archivnictví proběhla kontrola spisových a skartačních řádů archivů všech organizací resortu MŽP. Pro informační podporu po vstupu do EU nadále pokračovaly práce na notifikačních tabulkách do databáze ISAP, na zajištění maximální komplexnosti překladů předpisů Evropských společenství do českého jazyka a závažných českých právních předpisů z oblasti životního prostředí do anglického jazyka. V oblasti automatizace informačních procesů a prezentace informací na internetu byla zahájena příprava rekonstrukce rubriky Informační služby na www stránce ministerstva. Pro rok 2006 zajistilo RIS MŽP pro všechna střediska resortu přístup k plným textům zahraničních periodik čtvrté kolekce Elsevier Science prostřednictvím firmy SUWECO a přístup do kolekce STM-Blackwell Publishing v knihovně RIS MŽP. V roce 2006 měla všechna střediska zajištěna vstup do databáze SCOPUS. V roce 2006 pracovalo v rámci resortu v oblasti VKIS 9 IS nebo odborných knihoven (RIS MŽP, AOPK ČR, CENIA, ČGS, ČGS-Geofond, ČHMÚ, SJ ČR, VÚKOZ, VÚV T.G.M.) s 59 pobočkami. Na jejich činnosti se podílelo cca 100 zaměstnanců. Stav knihovního fondu činil 286 767 knihovních jednotek, v resortních knihovnách bylo zaregistrováno 5 140 uživatelů, uskutečnilo se 59 135 absenčních či prezenčních výpůjček. Pro uživatele bylo vypracováno 468 rešerší a 1 168 e-mailových odpovědí, k rešeršním službám se využilo cca 102 vlastních i externích databází. IS a odborné knihovny objednaly 607 českých periodik v částce 1 174 695,- Kč a 231 zahraničních periodik v částce 3 904 055,- Kč.

Současnost

V roce 2007 pokračují práce na všech úkolech. Celý proces je a bude bohužel poznamenán úmrtím zakladatelky a vedoucí Referenčního informačního střediska – PhDr. Věry Krajíčkové. Je nutné připravit a organizačně zajistit celý proces tvorby a prezentace databází tak, aby se nenarušila jejich kontinuita. Vedle těchto aktivit probíhají dokončovací práce na automatizovaném provozu knihovny (APK) RIS MŽP. V oblasti archivnictví je zajišťována příprava metodické kontroly fungování jednotlivých spisoven popř. archivů v resortních organizacích v souladu s novelou zákona a souvisejících předpisů o archivnictví a spisové službě (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a vyhláška č. 646/2004 Sb., o podrobnostech spisové služby). Pro informační podporu po vstupu do EU nadále pokračují práce na databázi ISAP, na zajištění maximální komplexnosti překladů předpisů Evropských společenství do českého jazyka a závažných českých právních předpisů z oblasti životního prostředí do anglického jazyka. V oblasti prezentace informací na internetu je rekonstruována rubrika Informační služby na www stránce ministerstva. V rámci činností Poradního sboru pro VKIS organizací resortu a spolupracujících organizací je zajišťována kontinuita činností a konsorciální přístupy k plným textům zahraničních periodik.