Ediční činnost
Název periodika:
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj
Rok (vydání):
2005
Období:
Ročník:
15
Číslo:
05
Název článku:
EKOLOGICKÝ MONITOR. KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍCH PERIODIK
Autor:
KLEŇHOVÁ, Marie
Datum vydání:
Čtvrtek, 1. prosince 2005
Vydal:
Ministerstvo životního prostředí - Referenční informační středisko
Práva:
© Ministerstvo životního prostředí. Všechna práva vyhrazena.
EKO VIS. Informační zpravodaj
Ekologický monitor. Krátké zprávy ze zahraničních periodik

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OBECNĚ)
SLOŽKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT
PRIMÁRNÍ OPATŘENÍ KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ PCDD/F PŘI SPOLUSPALOVÁNÍ LIGNITU A ODPADU: VLIV RŮZNÝCH INHIBITORŮ

Spoluspalování uhlí a odpadu v elektrárnách má jak ekologické, tak i hospodářské dopady. Nejméně příznivým z těchto dopadů je zvýšený výskyt emisí z polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu a furanu z tuhých odpadů. Studie německého Ústavu pro ekologickou chemii (Neuherberg) se zabývá řadou experimentů s inhibitory přidávanými do paliva před spoluspalováním. Směs lignitu, odpadu a PVC byla k výzkumnému účelu tepelně zpracována v laboratorní peci při 400 °C. Z aditiv byly zkoumány oxidy kovů, sloučeniny dusíku, sloučeniny síry a sloučeniny dusíku a síry. Bylo zjištěno, že nejúčinnějšími inhibitory jsou síran a thiosíran amonný. Při obsahu 3 % těchto sloučenin v palivu je možno zredukovat tvorbu dioxinů a furanů na 90 %. Jde o látky levné a netoxické a lze je proto používat jako aditiva do paliv v širokém měřítku.

Oxidy kovů neměly žádný inhibiční účinek a některé z nich, např. oxid chromitý, hlinitý a titaničitý dokonce emise dioxinů a furanů dokonce zvyšovaly, protože působily jako katalyzátory vzniku nových toxických kongenerů. Silným inhibitorem vzniku dioxinů je síra, která konvertuje na oxid siřičitý, a ten redukuje chlór na chlorovodík, čímž dochází k omezení vzniku polychlorovaných dioxinů. Přídavek 10 % aditiv obsahujících dusík a síru do paliva tvořeného lignitem, PVC a tuhým odpadem velmi sníží tvorbu dioxinů a furanů, a to vlivem komplexotvorné interakce inhibitorů s katalyticky působícími součástmi popílku.

Environmental Science & Technology, 2005, č. 9, s. 3345–3350.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A LIDSKÉ ZDRAVÍ
SOUVISEJÍCÍ OBORY A ŽIVOTNÍ PROSTŔEDÍ