Příloha č. 736 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černecký a Milonický hájek

Kód lokality:    CZ0624062

Biogeografické oblasti:    kontinentální, panonská

Rozloha lokality:    204,0 ha


Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)
91G0* - Panonské dubohabřiny
91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště


Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Černčín, Letošov, Milonice, Nesovice, Nevojice, Vícemilice


Orientační grafické znázornění lokality CZ0624062:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015