Příloha č. 831 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přísnotický les

Kód lokality:    CZ0623801

Biogeografická oblast:    panonská

Rozloha lokality:    10,8 ha


Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nosislav


Orientační grafické znázornění lokality CZ0623801:

© AOPK ČR 2015, © ČÚZK 2015